Детско-юношеска и училищна психология за бакалаври по психология

 

 

 

 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 

  • 3 семестъра + 1 семестър учебна практика (избираем)

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:  редовна

Магистърската програма Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) представлява второ образователно-квалификационно равнище на обучението по психология.

Програмата предлага задълбочена теоретична подготовка и практически умения за психологическа работа с деца, с юноши, с техните учители и семейства.

Завършилите програмата придобиват знания и компетентност в следните области:

  • Диагностика на психичното развитие – норма и патология (готовност за обучение в училище, оценка на интелигентността и когнитивните процеси, емоционални разстройства, агресия, деструктивно и рисково поведение, взаимоотношения с връстниците).
  • Консултиране на деца и юноши – индивидуално и в група, подпомагане на личностното, социалното и емоционалното развитие, социализацията и развитието на жизнени умения; професионалното ориентиране и кариера;
  • Подпомагане на кооперацията и установяване на сътрудничество между училището, семейството и другите служби, ангажирани с проблемите на детско-юношеското развитие;
  • Участие в мултидисциплинарен екип за работа в клиники и специализирани институции за деца и юноши;
  • Сътрудничество с други професионалистиза разработване и реализация на програми за деца и юноши с различни особености и нужди, за превенция на поведенчески и емоционални проблеми; за управление на кризисни ситуации, превенция и ефективна интервенция.

Сфери на реализация

В системата на държавните и частните училища и детски градини; общински, държавни и неправителствени агенции и организации (центрове за работа с деца, отдели за закрила на детето и други); клиники и болници; университети; частни консултативни кабинети; съдебна система и полиция.

Сфери на реализация: в системата на държавните и частните училища и детски градини; общински, държавни и неправителствени агенции и организации (центрове за работа с деца, отдели за закрила на детето и други); клиники и болници; университети; частни консултативни кабинети; съдебна система и полиция.

Условия за прием:

А) за студенти с бакалавърска степен по психология, завършили СУ, вместо полагане на писмен изпит – тест за базови знания по психология на развитието в детска и юношеска възраст, за оценка на базовите знания да се признава средната оценка от семестриалните изпити по психология на развитието в детска и юношеска възраст – част 1 и 2;

Б) за студенти с бакалавърска степен по психология, които не са завършили СУ, се запазва приетият досега вариант – явяване на писмен изпит – тест за базови знания по психология на развитието (студентите, завършили СУ, могат по желание също да изберат явяване на писмен изпит – тест за базови знания, ако предпочетат този компонент от балообразуването да се формира не от семестриалните изпити по психология на развитието в детска и юношеска възраст – част 1 и 2, а от резултатите от теста).

Балообразуване: Класирането на кандидатите с бакалавърска степен по психология да се извършва въз основа на:

1.Сумарната оценка от: средния семестриален успех (с коефициент 1,5); успеха от дипломирането (с коефициент 1,5); среден успех от семестриалните изпити по психология на развитието в детска и юношеска възраст – част 1 и 2 (с коефициент 1) – за бакалаври от СУ, или оценка от писмения изпит – тест (с коефициент 1), за бакалаври психолози от други университети.

2. Събеседване (интервю) с кандидатите. Интервюто не предполага оценка на знания, а разговор за интересите и мотивацията за обучение в програмата. Оценката от интервюто е „да“ или „не“.

3. Класирането на кандидатите, успешно преминали събеседването, се извършва въз основа на сумарната оценка по точка 1.

Програма

1. Развитие на личността в детска и юношеска възраст

1.1.Психодинамичен подход (З. Фройд, Е. Ериксън);

1.2. Етологичен подход (Д. Боулби, М. Ейнсуърт);

1.3. Поведенчески теории и теории за социалното учене (Д. Уотсън, Б. Скинър, А. Бандура);

1.4. Културно-историческа теория (Л. Виготски и др.);

2. Когнитивно развитие в детска и юношеска възраст

2.1. Теорията на Ж. Пиаже за развитието на интелекта;

2.2. Развитие на мисленето и речта (Л. Виготски);

2.3. Информационният подход към когнитивното развитие;

3. Особености в развитието на възприятието, вниманието и паметта;

4. Структура и развитие на самосъзнанието в детска и юношеска възраст. Формиране на идентичност;

5. Морално развитие. Агресия и просоциално поведение.

 

Методически указания

Писменият изпит – тест включва, 50 въпроса, насочени към основни моменти от съдържанието на програмата. Въпросите са от закрит тип и предполагат избор от няколко варианта за отговор. Оценката от теста се извърша по точкова система, която се трансформира в степени от 2 до 6.

Събеседване – до него се допускат кандидатите, преминали успешно писмения изпит – тест. Събеседването предполага обсъждане на предпочитана от кандидата тема от програмата. Поощряват се разсъжденията и личната гледна точка по излагания проблем. Оценката от събеседването е по шестобалната система.

 

Литература

Литература – изследвания

Выготский, Л. С. Собрание сочинений. М., 1983, т. 3, т. 4.

Виготски, Л. С. Мислене и реч. С., 1983.

Димитров, И. Увод в ортодоксалната психоанализа на развитието. С., Просвета, 2001.

Ериксън, Е. Идентичност: младост и криза. С., 1996. (Вж. също Ериксън, Е. Идентичността: младежта и кризата. Педагогика, 1993, ¹ 7/8, 3–61.).

Пиаже, Ж. Психология интеллекта. Логика и психология. М., 1992. (вж. също: Пиаже, Ж. Психология на интелекта. Педагогика, 1996, ¹ 8, 3–100.).

Фройд, З. Въведение в психоанализата. С., 1990.

Фройд, З. Детската душа. С., 1993.

Bowlby, J. Attachment and loss. Vol. I, Attachment. London/New York, 1982/1969 /Bowlby, J. Attachment and loss. Vol. 2: Separation: Anxiety and anger. London/New York, 1973 /Bowlby, J. Attachment and loss. Vol. 3: Loss: Sadness and depression. London/New York, 1980.

Учебници и учебни пособия

Бърк, Л. Изследване на развитието през жизнения цикъл. С.: Дилок, 201

Berk, L. Child development, 9th Ed., Boston: Pearson, 2012.

Kail, R. (2012). Children and their development, 6th Ed., Boston: Pearson.

Lerner, R., A. Easterbrooks & J. Mistry (2008). Handbook of psychology. Vol. 6 Developmental Psychology. New Jersey: Wiley.

Shaffer, D., K. Kipp (2010). Developmental psychology: childhood and adolescence, 8th ed. Belmont: Thomson Wadsworth.

Забележка: Посочените учебници и учебни пособия са примерни.