Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за бакалаври с хуманитарна специалност

 

 

 

►► Информационна брошура на програмата ►►

Срок на обучение: 

  • 5 семестъра + 1 семестър
  • учебна практика (избираем)

Форма на обучение: редовна

Магистърската програма Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) представлява второ образователно-квалификационно равнище на обучението по психология.

Програмата предлага задълбочена теоретична подготовка и практически умения за психологическа работа с деца, с юноши, с техните учители и семейства.

Завършилите програмата придобиват знания и компетентност в следните области:

  • Диагностика на психичното развитие – норма и патология (готовност за обучение в училище, оценка на интелигентността и когнитивните процеси, емоционални разстройства, агресия, деструктивно и рисково поведение, взаимоотношения с връстниците).
  • Консултиране на деца и юноши – индивидуално и в група, подпомагане на личностното, социалното и емоционалното развитие, социализацията и развитието на жизнени умения; професионалното ориентиране и кариера. 
  • Подпомагане на кооперацията и установяване на сътрудничество между училището, семейството и другите служби, ангажирани с проблемите на детско-юношеското развитие; Участие в мултидисциплинарен екип за работа в клиники и специализирани институции за деца и юноши.
  • Сътрудничество с други професионалисти – за разработване и реализация на програми за деца и юноши с различни особености и нужди, за превенция на поведенчески и емоционални проблеми; за управление на кризисни ситуации, превенция и ефективна интервенция.

Сфери на реализация: в системата на държавните и частните училища и детски градини; общински, държавни и неправителствени агенции и организации (центрове за работа с деца, отдели за закрила на детето и други); клиники и болници; университети; частни консултативни кабинети; съдебна система и полиция.

Условия за прием

  1. Завършена бакалавърска степен в областта на хуманитарните, педагогическите или социалните науки.
  2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити (защита на дипломна работа) – над мн. добър (4,50).
  3. Събеседване (интервю) с кандидатите върху интересите и мотивацията за обучение в програмата. Оценката от интервюто е „да“ или „не“.

Балообразуване

Класирането на успешно преминалите през събеседването кандидати се извършва въз основа на средния успех от семестриалните и държавните изпити (защита на дипломна работа) от завършената бакалавърска степен.

Обучение

Студентите без образователна степен бакалавър по Психология преминават през двата модула на обучение – Базов и Специализиран.

В рамките на Базовия модул те посещават лекции и семинари, предназначени за редовни студенти от бакалавърска степен на специалност Психология, към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През първите два семестъра на обучение те полагат бакалавърските изпити по шест базови дисциплини: Психология на развитието в детска и юношеска възраст, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологическо измерване, Клинична психология и Психопатология и психиатрия. Програмата на Специализирания модул е идентична с изучаваната в магистърската програма по детска и юношеска психология (диагностика и консултиране) за завършили бакалавърска степен по Психология. Учебната практика (шести, допълнителен семестър) е избираема и студентът може да се дипломира със или без преминаване през този модул на обучение (във втория случай вземането на учебната практика се отбелязва в дипломата). Модулът „Учебна практика“ се провежда само в платена форма на обучение.

Организация на програмата

Минимален хорариум 1600 часа, от тях 1330 от задължителни дисциплини, 120 от избираеми и 150 часа за подготовка на магистърска теза: общо 150 кредита. В програмата са включени 6 дисциплини от бакалавърската степен на специалност Психология и 16 специализирани дисциплини, 10 от които задължителни и 9 избираеми. Програмата включва 420 часа практически занятия (90 часа „Практикум проблемно поведение в детска и юношеска възраст“ + 300 часа към 6 задължителни дисциплини + 30 часа от избираеми дисциплини). Избираемите дисциплини са разпределени в трети, четвърти и пети семестър. За подготовка на магистърска теза са предвидени 15 кредита (150 часа), които се прибавят към получените от задължителните дисциплини.