Социална и юридическа психология

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовнa
Ръководител: проф. д.ф.н. Дончо Градев
тел.: 9308 246
е-mail: zahi_aron@abv.bg
чрез обучението в програмата се подготвят специалисти-психолози за различните сфери на
обществения живот: изследователи на масовото поведение, общественото мнение, етническите
взаимоотношения, народопсихологията и психологията на всекидневието. Специално място е отделено на
подготовката на студентите за изследователи и експерти в институциите и неправителствените
организации, занимаващи се с диагностика, превенция и контрол на престъпността в обществото.
Условия за прием:
1. Завършена бакалавърска степен по Психология или магистърска степен по Право;
2. Среден успех от семестриалните и държавни изпити над мн. добър (4.50);
3. Мотивационно интервю с кандидатите. При интервюто кандидатите се оценяват с „Да“ или „Не“.
Балът за класиране на успешно издържалите интервюто е въз основа на успеха от семестриалните
и държавни изпити.

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовнa

Ръководител: проф. дфн Дончо Градев

е-mail: zahiaron@abv.bg

 

Чрез обучението в програмата се подготвят специалистипсихолози за различните сфери на обществения живот: изследователи на масовото поведение, общественото мнение, етническите взаимоотношения, народопсихологията и психологията на всекидневието. Специално място е отделено на подготовката на студентите за изследователи и експерти в институциите и неправителствените организации, занимаващи се с диагностика, превенция и контрол на престъпността в обществото.

 

 

Условия за прием:

1. Завършена бакалавърска степен по психология или магистърска степен по право;

2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над мн. добър (4,50);

3. Мотивационно интервю с кандидатите. При интервюто кандидатите се оценяват с „да“ или „не“.

Балът за класиране на успешно издържалите интервюто е въз основа на успеха от семестриалните и държавните изпити