Организационно поведение и консултиране на организацията

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. дфн Крум Крумов

е-mail: prof.krumov@gmail.com

krumov@phls.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма Организационно поведение и консултиране на организацията има за цел да подготви специалисти, които да изследват, анализират, диагностицират, консултират и управляват организацията и поведението на нейните членове. В съдържателно отношение тя включва различни аспекти от управлението на организацията като организационно поведение, управление на промяната, организационно консултиране, управление и развитие на човешките ресурси, организационно развитие, организационна култура, лидерство и мениджърски умения, стрес и здравни проблеми на трудовата дейност и пр. Завършилите тази магистърска програма придобиват специализирани знания за същността, динамиката и развитието на организационните феномени, а също така и умения за тяхното изследване, диагностициране и оценка. Те получават квалификацията „магистър“ и придобиват правото да работят като експерти във всички организации от държавния и частния сектор като организационни консултанти, специалисти по организационна диагностика и организационно развитие, мениджъри по управление на човешките ресурси и подбор на персонала, както и да изпълняват ръководни функции, свързани с дейността на публичната администрация. Учебният план на тази магистърска програма е разработен съобразно американските и европейските стандарти и включва такъв набор от учебни дисциплини, които дават необходимата теоретична и практическа подготовка за получаване на два типа лицензи: лиценз за „индустриален и организационен психолог“ и лиценз за „мениджър по управление на човешки ресурси“.

 

Условия за прием: В магистърската програма Организационно поведение и консултиране на организацията имат право да кандидатстват завършилите акредитирани висши учебни заведения в България и чужбина с образователна и квалификационна степен „бакалавър“. Кандидатите за включване в тази магистърска програма не се ограничават от гледна точка на тяхната научна специалност, пол, възраст, етническа, расова или религиозна принадлежност.

 

Приемът в магистърската програма Организационно поведение и консултиране на организацията се осъществява по следния начин: Кандидатите подават молба и диплома за завършено висше образование с образователна степен „бакалавър“. Кандидатите, подали молби за прием, се явяват на интервю, което се оценява с „да“ или „не“. При интервюто се вземат под внимание комуникативните способности, културата на изразяване и мотивацията на кандидатите за включване в магистърската програма. Кандидатите, преминали успешно интервюто, се ранжират по бал въз основа на бала от дипломата за висше образование.

 

Организация на учебния процес: Магистърската програма по Организационно поведение и консултиране на организацията е композирана в 3 семестъра и завършва със защита на магистърска теза. Учебният процес е с общ хорариум от 1380 часа, който се получава от: задължителни лекционни курсове (765 часа), избираеми лекционни курсове (60 часа), задължителни семинарни упражнения (300 часа), практически семинар (30 часа) и магистърска теза (225 часа). Магистърската програма дава общо 92 кредита (ECTS), разпределени в три семестъра. Общият брой на кредитите включва: 71 кредита от задължителните дисциплини + 4 кредита от задължително избираемите дисциплини + 2 кредита от практическите семинари + 15 кредита за защита на магистърска теза.

 

Минималната седмична натовареност на студентите е 24 часа, а всяка от дисциплините задължително завършва със семестриален изпит, полаган в рамките на предвидените три изпитни сесии. По преценка на отделния преподавател изпитът може да бъде съчетан с курсов проект или практическо задание. Третият семестър е предвиден за усвояване на дисциплините с доминираща практическа насоченост и за работа, свързана с написването на магистърската теза. От избираемите дисциплини студентите избират задължително 2 дисциплини, локализирани в отделни семестри (60часа = 4 кредита). Магистърската програма завършва със защита на магистърска теза. Магистърската теза представлява теоретично и/или емпирично изследване в избрана от студента научна област, което се реализира под ръководството на научен ръководител. Защитата на магистърската теза се осъществява след приключване на третия семестър пред държавна комисия от хабилитирани преподаватели.