Европейска интеграция

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д-р Румяна Коларова

е-mail: rumyana@sclg.uni-sofia.bg

 

Програмата предлага специализирана подготовка в областта на европейската интеграция с фокус върху актуалните тенденции в сферата на икономиката, правото и политиката и със засилено чуждоезиково обучение. В учебния план са включени съвместни курсове с програма Европейски проекти.

Магистърската програма цели да обогати знанията и да създаде висока конкурентоспособност на практиците при реализирането и израстването им във всички национални институции, свързани с европейската интеграция, академичните звена и др.

Условия за прием:

1.  Завършена бакалавърска степен и/или магистратура (от всички специалности и професионални направления);

2.  Изискване за успех (среден успех от семестриалните изпити и успех от държавния изпит) – над добър (4,00);

3.  Мотивационно писмо (до една страница мотиви за участие в магистърската програма) и устен изпит.

 

Балообразуване: сбор от средния успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит, делено на 2, плюс оценката (от 2 до 6) на мотивационното писмо по коефициент 0.25 плюс оценката от устния изпит (от 2 до 6) по коефициент 2.

Теми за събеседване

1. Дебати за бъдещето на Европейския съюз;

2. Разширяване на Европейския съюз – стратегии, критерии;

3. Институции на Европейския съюз;

4. Общите политики на Европейския съюз;

5. Европейско културно пространство;

6. История на европейската интеграция;

7. Външни отношения на ЕС;

8. Членство на България в ЕС;

9. Очаквания от магистърската програма Европейска интеграция и лични планове за професионална кариера.

Критерии за оценка: информираност; иновативност; комуникативни умения; способност за оценка и самооценка на подготовката; съответствие между житейски планове и възможности за постигането им в сферата на европейската интеграция.