E-Европа

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф.д.п.н. Нели Огнянова

е-mail: nelly@uni-sofia.eu

http://internetstudies.eu

 

Магистърската програма Е-Европа е интердисциплинна и се разполага в нова предметна област (Internet studies), като дава възможност за подготовка в областта на творческото съдържание онлайн и творческото писане, политически и граждански култури онлайн, методи на изследване онлайн, цифрови права, уеб-журналистиката и бъдещето на медиите и др.

Програмата има за цел да подготви специалисти от различни области в областта на информационната политика на Европейския съюз и съвременното информационно общество в съответствие с Цифровата програма за Европа (Digital Agenda for Europe). Акцентира се върху политически, правни, културни ефекти на цифровите технологии.

Магистърската програма Е-Европа предлага специално подготвено чуждоезиково обучение: терминология в сектора на информационните технологии и цифровите медии, Netglish.

Предвижда се дисциплини, модули или отделни лекции да се предлагат в електронен формат, като тези възможности се разширяват. Програмата акцентира върху обучението в сътрудничество и дискусионните форми. В последния семестър се предвижда постоянно действащ семинар, както и кредити за практика в области, свързани с цифрови технологии и медии.

Студентите получават достъп до другите магистърски програми на специалност Европеистика. Предлагат се курсове, свързани с управление на европейски проекти и проекти в областта на информационното общество.

Условия за прием:

1. Бакалавърска степен;

2. Среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит – над добър (4.00);

3. Събеседване.

Балообразуване: Състезателният бал се формира като сума от средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити) и от събеседването (т. 2 и 3).

 

 

Теми за събеседване

1. Технологии и свобода

2. Цифрова програма за Европа

3. Актуални дебати за цифровите права

4. Приложение на цифровите технологии в различни области: ефекти

5. Европейско културно и информационно пространство

6. Бъдещето на медиите и журналистиката

7. Европейските теми в българските медии

8. Очаквания от магистърската програма и лични планове за професионална кариера.