Европейска публична администрация

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: задочна

Ръководител: доц. д-р Милена Стефанова

е-mail: milena@sclg.uni-sofia.bg

 

Условия за прием:

1. Програмата е предназначена за завършили най-малко бакалавърска степен по която и да е специалност от Единния регистър на специалностите;

2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над добър (4,00);

3. Събеседване с кандидатите по приложен кръг от теми.

Балообразуване:средна оценка от изискванията за прием – т. 2 и т. 3. При равен успех предимство имат кандидатите от Софийския университет и владеещите английски език.

Придобилите магистърска степен по европейска публична администрация притежават необходимата професионална компетентност относно: работата в европейските институции; европейското право и европейските правни системи; ръководството на административните органи в различни сфери; управлението на човешките ресурси от централната и местната администрация; управлението на програми и проекти с обществена полза.

В курса на обучението студентите придобиват допълнителни умения за: прилагане в практиката на нормативните документи, комуникация с европейските институции и техните представители; вземане на управленски решения в сферата на администрацията в условията на демократично управление.

Магистрите по европейска публична администрация имат необходимата подготовка за работа в специализираните институции на Европейския съюз.

 

Програма за събеседване за магистърските програми към специалност Публична администрация

1. Проблеми на реформата в публичната администрация в България;

2. Политика и администрация. Независимост и професионализация на публичната администрация в България;

3. Дневен ред на институциите на централната и местната власт в България;

4. Европейската интеграция на България и изисквания към публичната администрация;

5. Мотиви за кандидатстване в магистърска програма по Публична администрация;

6. Очаквания от магистърската програма по Публична администрация;

7. Професионален опит на кандидата;

8. Основни квалификации на кандидатите;

9. Реализация на „магистъра по публична администрация“;

10. Лични планове за професионална кариера.

Критерии за оценка: знания; информираност; аналитичност; иновативност; комуникативни умения; съответствие между житейски планове и възможности за постигането им в сферата на Публичната администрация; ясна представа за кариерата в сферата на Публичната администрация; съответствие между очакванията и това, което предлагат магистърските програми по Публична администрация; способност за оценка и самооценка на подготовката.

 

Препоръчителни материали за подготовка

1. Оперативна програма „Административен капацитет“;

2. Бяла книга за развитието на българската държавна администрация.

3. Доклад за състоянието на българската администрация (МС)