Публичeн мениджмънт и политики

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: задочна

Ръководител: доц. д-р Татяна Томова

е-mail: tatiana.tomova@sclg.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма Публичен мениджмънт и политики има за свои приоритетни цели: да създаде нов тип специалисти и анализатори в областта на политиките за националните, местните и международните институции и организации; да отговори на нарастващата нужда от професионалисти със специфични аналитични умения и стратегически виждания в областта на публичните политики; да допринесе за качеството на публичните дейности.

Магистърският курс включва (1) основен блок базисни знания и умения, необходими за всеки специалист в областта на публичните политики, и (2) специализиращ блок, полагащ основите на следните специфични сектори на публичните политики: икономически, финансови и данъчни политики; социални политики и политики в здравеопазването; политики в населеното място; политики към малцинствата.

Обучението се провежда чрез интерактивни форми: дискусии, симулационни игри, анализ на случаи и др. под. Студентите получават кредитите си на основата на участие в интерактивни форми на обучение, писане на есета, решаване на случаи и др. под.

Условия за прием:

1. Програмата е предназначена за завършили най-малко бакалавърска степен по която и да е специалност от Единния регистър на специалностите.;

2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити най-малко добър (4,00);

3. Събеседване с кандидатите по приложен кръг от теми.

Балообразуване: средна оценка от изискванията за прием –
т. 2 и т. 3.

При един и същи бал предимство имат кандидатите със стаж в централната и местната администрация – минимум 2 години, удостоверен с документ.

 

Програма за събеседване за магистърските програми към

специалност Публична администрация

1. Проблеми на реформата в публичната администрация в България;

2. Политика и администрация. Независимост и професионализация на публичната администрация в България;

3. Дневен ред на институциите на централната и местната власт в България;

4. Европейската интеграция на България и изисквания към публичната администрация;

5. Мотиви за кандидатстване в магистърска програма по Публична администрация;

6. Очаквания от магистърската програма по Публична администрация;

7. Професионален опит на кандидата;

8. Основни квалификации на кандидатите;

9. Реализация на „магистъра по публична администрация“;

10. Лични планове за професионална кариера.

Критерии за оценка: знания; информираност; аналитичност; иновативност; комуникативни умения; съответствие между житейски планове и възможности за постигането им в сферата на Публичната администрация; ясна представа за кариерата в сферата на Публичната администрация; съответствие между очакванията и това, което предлагат магистърските програми по Публична администрация; способност за оценка и самооценка на подготовката.

 

Препоръчителни материали за подготовка

1. Оперативна програма „Административен капацитет“;

2. Бяла книга за развитието на българската държавна администрация.

3. Доклад за състоянието на българската администрация (МС).