БЕШКОВА, Анна; доц. д-р

Секция "Логика"

интереси: логика, аналитична философия
приемно време: вторник от 16:30 до 17:30 ч. в каб. 50, Ректорат (южно крило)
тел.: (02) 9308 - 340
ел. поща: annabeshkova@phls.uni-sofia.bg
 

CV

 

Трудов стаж


2012: доцент по философия (логика), Философски Факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

2006: главен асистен по логика, Философски Факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

2001: старши асистент по логика, Философски Факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

1998: асистент по логика, Философски Факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

1997-1999: хоноруван асистент по логика, Философски Факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

1996-1997: учител по философия, Национална гимназия за древни езици и култура

 

Образование


 
 
2006: образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.01.05 "Логика", тема на дисертацията "Ръселовата теория за обозначаването"
 
1997: докторант по логика,  СУ "Св. Климент Охридски"
 
1990-1996: СУ "Св. Климент Охридски", специалност Философия 
 
1985-1989: ЕСПУ по математика и информатика "П. Хилендарски", София      

2006: образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.01.05 "Логика", тема на дисертацията "Ръселовата теория за обозначаването"

1997: докторант по логика,  СУ "Св. Климент Охридски"

1990-1996: СУ "Св. Климент Охридски", специалност Философия

1985-1989: ЕСПУ по математика и информатика "П. Хилендарски", София

 

Чужди езици


 • английски - четене: отлично; писане: добро; говорене: добро
 • руски - четене: отлично; писане: добро; говорене: добро

 

Други


 • Ръководител на проекта "Логическата образованост" (2010-2011), финансиран от Фонд "Научни изследвания" към Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

Публикации

 

Монографии


 1. Електронен учебник по философия (част Логика), МВБУ, Ботевград, 2012, ISBN 978-954-9432-55-8.
 2. Логика за 9 клас (в съавторство с Л. Лазарова), София: Просвета, 2002, ISBN 978-954-01-1195-7 [Глави: 2(10-14), 3(15-19), 5(23-28), 6(29-32), 7(33-38), 9(45-48), 13(65-67)].
 3. Логика - учебно помагало за средното училище (в съавторство с В. Стефанов, А. Рашева, Е. Латинов, В. Бузов), София: Немезида, 2002, ISBN 954-9615-46-4. [Глави: 11 (с. 146-165), 18 (с. 234-251)].

 

Статии


 1. Бешкова, А.: "Предикат ли е съществуването?", в: сп. Философски алтернативи, кн. 31, бр. 1/2011, с. 99-106.
 2. Бешкова, А.: "Обратът към реализма и началото на аналитичната философия", в: сп. Критика и Хуманизъм (Аналитичната Философия), кн. 31, бр. 1/2010, с. 37-47.
 3. Бешкова, А.: "Критиката на психологизма и разбирането за природата на съждението в 'Записки по логика' на Спиридон Казанджиев (1934 г.)", в: Данков, Е. (съст.) Перспективи и наследство на философията в България, том 1, Велико Търново, УИ ВТУ,  2009, с. 237-246.
 4. Бешкова, А.: "Върху понятието за логически предмет", в: Логиката във времето (сборник, посветен на доц. Недялко Мерджанов) София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009, с. 70-77.
 5. Бешкова, А.: „Ръсел за логическите обекти (1903 – 1912) ”, в: сп. Философия, бр. 5 – 6/2008, с. 64-73.
 6. Бешкова, А.: "Екстензионалната теория за обозначаването в Принципи на математиката", в: Логика и наука, (ред. Марков, С.), Велико Търново, УИ ВТУ, 2008, с. 66-79.
 7. Бешкова, А.: "Пропозиции и термини в Принципи на математиката", в: сп. Философия, бр. 3/2007, с. 60-68.
 8. А. Beskova, T. Polimenov, J. Latinov, "A szükségszerűség logikai szempontból" ("Необходимостта от логическа гледна точка", унг.) в: сп. Pro philosophia füzetek, бр. 4, 2005.
 9. Бешкова, А.: "Теорията за определените описания и влиянието й върху Логико-философски трактат", в: Стойчева, М. (съст.): Лудвиг Витгенщайн и аналитичната философия. Научна конференция, посветена на 115 години от рождението му. София: КУТУ, 2005, с. 136-149.
 10. Бешкова, А.: "За историческите основания на делението de dicto и de re", в: Христов, И. (съст.): Философски четения – Пловдив 2004. София: ИК "Лик", (2005), с. 148-154.

 

Преводи


 1. Russell, B.: Introduction to Mathematical Philosophy, ch. 15, 16, 17, 18, в: Russell, B.: Introduction to Mathematical Philosophy, London: George Allen & Unwin, 1995. в: Бешкова, А. / Полименов, Т. / Моллов, Б. / Латинов, Е. (съст.): Философия на логиката. Ранна аналитична философия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", (2003), с. 84-126. 
 2. Russell, B.: "On Denoting", от: Russell, B.: "On Denoting", Mind, vol. XIV, 1905. в: Бешкова, А. / Полименов, Т. / Моллов, Б. / Латинов, Е. (съст.): Философия на логиката. Ранна аналитична философия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", (2003), с. 69-83. 
 3. Strawson, P.:  "On referring", "За реферирането" в: Философия на логиката II. Съст. и прев. от Бешкова, А. / Полименов, Т. / Моллов, Б. / Латинов, Е.,: София, Изток-Запад, (2008), с. 130-155.
 4. Donnellan, K.: "Reference and Definite Descriptions", "Референция и определени описания" в: Философия на логиката II. Съст. и прев. от Бешкова, А. / Полименов, Т. / Моллов, Б. / Латинов, Е.,: София, Изток-Запад, (2008), с. 174-182.
 5. Strawson, P, Grice, P.:  "In Defense of a Dogma", "В защита на една догма" в: Философия на логиката II. Съст. и прев. от Бешкова, А. / Полименов, Т. / Моллов, Б. / Латинов, Е.,: София, Изток-Запад, (2008), с. 156-172.
 6. Searle, J.: "Proper Names", "Собствени имена" в: Философия на логиката II. Съст. и прев. от Бешкова, А. / Полименов, Т. / Моллов, Б. / Латинов, Е.,: София, Изток-Запад, (2008), с. 173-181.
 7. Russell, B.: "What I lived for", от Russell, B.: Autobiography, "За какво живях" в: сп. Философия, бр. 3-4, (2008), пр. Бешкова, А., Полименов, T. 
 8. Russell, B.: "Introduction to Tractatus Logico-Philosophicus", в: сп. Философия, бр. 5, (2008), пр. Бешкова, А. 
 9. Russell, B.: The Problems of Philosophy, ch. 15 "The Value of Philosophy" в: сп. Философия, (2011), пр. Бешкова, А. 

 

Съставителства


 1. Философия на логиката. Ранна аналитична философия: Готлоб Фреге, Бъртранд Ръсел, Джордж е. Мур, Лудвиг Витгенщайн. Съст. и прев. Бешкова, А. / Полименов, Т. / Моллов, Б. / Латинов, Е. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, (2003).
 2. Философия на логиката II. Съст. и прев. Бешкова, А. / Полименов, Т. / Моллов, Б. / Латинов, Е.,: София, Изток-Запад, (2008).

 

Научна редакция


 1. Кинг, Дж. Питър, Сто философи, София, Кибея, (2008)
 2. Латинов, Е.,Символна логика, София, Изток-Запад, (2010)

 

Водещ брой


 • Бешкова, А, Латинов, Е., Полименов, Т., списание за хуманитарни и социални изследвания Критика и Хуманизъм (Аналитичната Философия), кн. 31, бр. 1/2010.

 

Други публикации


 1. "Бизнес по български в образованието", в-к Труд, 20.09.2011
 2. "Колко равен излиза равният достъп до образование", в-к Труд, 21.07.2011
 3. "В университетите – хем отлив, хем свободни ниши", в-к Сега, 06.10.2008 
 4. "Какво сито е нужно за университета", в-к Сега, 30.03.2009
 5. "Нужни ли са стандарти във висшето образование", в-к Сега, 24.09. 2009
 6. "Как матурите се превърнаха в стандарти", в-к Сега, 01. 06. 2009

English

 

 • Areas of research: logic, analytical philosophy

 

Contact
Main University Building, office 50
Office hours: Tue. 6 p.m. – 7 p.m.
Phone: +359 2 - 9308-340
Postal address
Faculty of Philosophy
Sofia University "St. Kliment Ohridski"
15 "Tsar Osvoboditel" Blvd.
1504 Sofia
Bulgaria