ЛАТИНОВ, Евгени; доц. дфн


Секция "Логика"
интереси: логика, философска логика, аналитична философия, философия на езика
приемно време: четвъртък 11:00 - 13:00 ч. в каб. 50, Ректорат (южно крило)
тел.: (02) 9308 - 340
ел. поща: elatinov@phls.uni-sofia.bg

 

 

CV

 

Академично развитие


От 2011: Доцент, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, катедра „Логика, етика и естетика“

2004–2011: Главен асистент, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, катедра „Логика, етика и естетика“

2002–2004: Асистент, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, катедра „Логика, етика и естетика“

 

Образование


2014: Научна степен „Доктор на философските науки“ въз основа на защитен в Катедрата по логика, етика и естетика към Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ дисертационен труд „Философски проблеми в модалната логика“

2011: Хабилитация в катедра „Логика, етика и естетика“ към Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2004: Образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност 05.01.05 „Логика“ въз основа на защитена пред Специализирана научна комисия по философия при ВАК (Висша атестационна комисия) дисертация „Модалност и логичност“

1991–1996: Завършване на специалност „Философия“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с образователно-квалификационна степен: Магистър

1986—1989: Завършване на средно образование в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“

 

Публикации

 

Книги


 1. Философски проблеми в модалната логика, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
 2. Модална логика, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2012  
 3. Символна логика със задачи, Изток-Запад, 2010
 4. (в съавторство с Бешкова, А., Рашева, А., Стефанов, В., Бузов, В.) Логика – учебно помагало за средното училище, Немезида, 2002

 

Статии


 1. Дефиницията на истината като теория за значението (Тарски, Дейвидсън)“, в: Бешкова А., Латинов Е., Полименов Т. (съст.), Логическата традиция. Сборник в чест на проф. Витан Стефанов, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015
 2. Срещу понятието за индивидуална същност“, в: Горанов П. (съст.), Истината, доброто и красотата: философски прочити. Сборник в памет на проф. И. Паси, проф. Д. Спасов, проф. К. Нешев, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014
 3. Куайн и неопределеността на превода“, в: Георгиев О., Бешкова А. (съст.), Идеята за универсална граматика, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013
 4. „Защо съвременната формална логика не е само формална?“, сп. Критика и хуманизъм, кн. 31, бр. 1, 2010
 5. „Теория и логическа форма“, в: Стефанов, В. (съст.): Логиката във времето. Научна конференция, посветена на паметта на доц. д-р Недялко Мерджанов, София, Университетско издателство, 2009
 6. „За понятието за истина“, сп. Философия, бр. 5/6, 2008, с. 86-93
 7. „Витгенщайн и понятието за игра“, в: Сашо Марков (съст.): Логика и наука, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методи“, Велико Търново, 2008, с. 110-117
 8. (в съавторство с Бешкова, А., Полименов, Т.) „A szükségszerűség logikai szempontból“ [„Необходимостта от логическа гледна точка“, на унгарски], сп. Pro philosophia füzetek, бр. 4, 2005
 9. „Система на предикатната логика с добавен Т-оператор“, сп. Философия, бр. 1, 2005
 10. „Система на пропозиционалната логика с добавен Т-оператор“, сп. Философски алтернативи, бр. 5, 2005
 11. „Витгенщайн и предметът на логиката“, в: Стойчева, М. (съст.): Лудвиг Витгенщайн и аналитичната философия. Научна конференция, посветена на 115 години от рождението му. София: КУТУ, 2005, с. 110-119
 12. „За парадокса на импликацията“, в: Христов, И. (съст.): Философски четения – Арбанаси 2002. София: ИК „Лик“, 2002, с. 226-234

 

 Съставителства


 1. Логическата традиция. Сборник в чест на проф. Витан Стефанов, Бешкова А., Латинов Е., Полименов Т. (съст.) София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015
 2. Сп. Критика и хуманизъм 31 (2010). Тема на броя: Аналитичната философия. Водещи на броя: А. Бешкова, Е. Латинов, Т. Полименов. 246 с.
 3. Философия на логиката ІІ. Рудолф Карнап, У. В. Куайн, Питър Стросън, Пол Грайс, Джон Р. Сърл, Кийт Донелан, Доналд Дейвидсън, Сол Крипке, Хилъри Пътнъм. Съст. и прев. от Т. Полименов / Е. Латинов / А. Бешкова / Б. Моллов. София: Изток-Запад, 2008, 289 с.
 4. Философия на логиката. Ранна аналитична философия: Готлоб Фреге, Бъртранд Ръсел, Джордж Е. Мур, Лудвиг Витгенщайн. Съст. и прев. от Т. Полименов / А. Бешкова / Б. Моллов / Е. Латинов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2003, 243 с.

English

 • Areas of research: logic, philosophical logic, analytical philosophy, philosophy of language
 • CV
 • Publications

 

Contact
Main University Building, office 50
Office hours: Thur. 11 a.m. – 1 p.m.
Phone: +359 2 - 9308-340
Postal address
Department of Logic, Ethics and Aesthetics
Sofia University "St. Kliment Ohridski"
15 "Tsar Osvoboditel" Blvd.
1504 Sofia
Bulgaria