МИНЕВА, Силвия; проф. д-р


Секция "Етика"
интереси: приложна и професионална етика, модерна и постмодерна етика
приемно време: вторник от 13 ч. до 15 ч. в каб. 215, бл. 4., Кампус "Изток", бл. 4
тел.: (02) 9711002 - 329
ел. поща: smineva@phls.uni-sofia.bg

CV

 

Образование


Средно образование: Гимназия за древни езици и култури “Константин Кирил Философ” София

Висше образование: СУ “Св.Кл.Охридски”, Сециалност философия

От 1994 г. доктор по философия, Тема на дисертационния труд: Антропоцентризмът като принцип в етиката на древногръцките стоици

 

Специализации


 1999: политология, ФФ,  СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Заемани длъжности


от 1996 до 2004: Главен асистент, СУ “Св. Кл. Охридски”

От 2004:  Доцент по етика, СУ “Св. Кл.Охридски”

от 2015: Професор по етика

От 2007 до 2015: ръководител на катедра по Логика, етика и естетика, ФФ на СУ “Св. Кл.Охридски”

От 2007 до 2015: Председател на СУПФБ /Сдружението на университетските преподаватели по философия в България/

От 2009 до 2015: гл. редактор на е-списание Виртуална култура

 

Преподавателска дейност


Лекционни курсове в бакалавърска степен:

Етика, ЗД, спец История и философия, ИФ, СУ

Етика,СИД, спец.Психология,ФФ,СУ

Етика,СИД, спец.Педагогика, ПФ, СУ

Обща и професионална етика, СИД, спец. Социални дейности, РО, ПФ, СУ

Обща и професионална етика, СИД, спец. Социални дейности, ЗО, ПФ, СУ

Морал, общуване, комуникация, спецкурс, спец. Философия, РО, ФФ, СУ

Морал и общуване  условия на глобална комуникация, СИД, спец. Философия, ФФ, СУ

 

Лекционни курсове в магистърски програми на ФФ


Модерна и постмодерна етика, ЗИК, Виртуална култура, ФФ, СУ

Професионална етика и бизнес етикет, Виртуална култура., РО , ФФ, СУ

Постмодерна етика, ЗК, Глобалистика, ФФ, СУ

Етика, ЗК, Реторика, РО, ФФ, СУ

Етика, ЗК, Реторика, ЗО, ФФ, СУ

Форми на извънаудиторна работа


Ръководство на дипломанти от бакалавърска  степен и магистърските програми на спец. Философия при ФФ, СУ

Ръководство на докторанти от спец Философия  при ФФ, СУ

Рецензии и становища за присъждане на научни степени и звания

 

Членство в професионални сдружения и съюзи

Сдружение на университетските преподаватели по философия в България (СУПФБ)

          Българско философско общество (БФО)

Участие в научни форуми и прояви за периода 2010-2015


 

          2015: 27th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY “GLOBAL ETHICS AND POLITICS

           IN RELATION TO ECOLOGICAL PHILOSOPHY AND OTHER CRUCIAL ISSUES OF OUR GLOBAL ERA

          VOULIAGMENI – ATHENS: 11–16 July

          2015: XIІI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ’ 15”

          21 - 24 юни, Созопол

          2015: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE LEADERSHIP AND ORGANIZATION DEVELOPMENT

           Kiten, Bulgaria, 19 – 21 June

2014: Научно-практическа конференция: „Проблеми и перспективи на философското образование в България”.

15-20.09.ТД на СУ Китен

2014: X Национална конференция (с международно участие) „Екологическа етика, природа  и  устойчиво развитие на България

20-21.11. БАН – ИИОЗ

2014: XII Международна научна конференция на тема "Мениджмънт и инженеринг’ 14”. Организатори: Университет „Св. Кантан” – Версай,  Франция, Висш институт по мениджмънт,  Стопански факултет към ТУ София и НТС по машиностроене ННТД “Мениджмънт и инженеринг”.

2014: Международная научно-практическая конференция «Философия человека как путь гуманизма и достоинства в предельном бытии общества: подход философской антропологии как метаантропологии

30-31.03.2015 Киев, Украйна, Институтафилософского образования и науки НПУ имени М.П. Драгоманова

2013: International conference  Innovations, Challenges and Tendencies in Post modern Education". Faculty of Education, Trakia University – Stara Zagora.

2013: Научна конференция на тема:"Нравствеността", организирана от катедрапо Логика, етика и естетика при ФФ на СУ. СУ „св. Кл. Охридски“, София.

2012: Научна конференция „Философия и виртуалност”, София, ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски”

2012: II МЕЖДУНАРОДНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Тенденции и перспективы развития современного научного знания», Институт стратегических исследований , Москва

2011:Научна конференция на тема:”Истината, доброто и красотата-философски прочити”, София, СУ „Св.Кл.Охридски”

2011: Седма национална научна конференция по етика :”Етиката в българската наука”, УНСС, София

2011:  Second International Scientific Congress «GLOBALISTICS–2011:In Search of New Resources for Global Development», Lomonosov Moscow  State University.

2011: International conference «Event and Immortality in Literature, Language and Philosophy» Sofia University

2010: Научна конференция „Интерактивните методи в съвременното образование”, ЮЗУ, Благоевград

2010: Научна конференция „Ресурси за електронно обучение”, София, СУ „Св.Кл.Охридски”

2010: Кръгла маса: „Перспективи на социалната теория и критика, СУ „Св. Кл. Охридски

 

Проектна дейност 2007-2014

 


2014: ръководител на проект: "Екология на виртуалните реалности (фрагментирани, симулирани, добавени)".НИД на СУ „Св. Кл. Охридски”

2012: ръководител на проект „Философска виртуална лаборатория”, към сектора за НИД на СУ „Св. Кл. Охридски”

2010: ръководител на прокт  на тема: „Топология на виртуалния академичен дискурс” към сектора за НИД на  СУ „Св.Кл.Охридски”

2009: ръководител на проект за НИС на СУ на тема:"Философската диалогичност в условията на глобална комуникация".

2008: ръководител на проект за НИС към СУ на тема: “Философски аспекти и проблеми на виртуалната култура и образованието чрез интерактивни форми и методи”.

2007: участие в проект на ФФ, ФП и ФНПП на СУ и МОН: Подготовка на учители за работа с деца със специални образователни потребности

Публикации


Публикации за периода 2007-2012


2012: Professionalism is a Humanism, Sofia Philosophical Review  Vol. VI, No. 1, 2012 ISSN 1313-275X

2012: Пролегомени към една философска киберантропология, сб. Философски изследвания на виртуалната култура, София ,изд. е-списание Виртуална култура и Българско общество за мултимедийно изкуство

2012: Академизмът като призвание, сб. Етиката в българската наука, Седма национална конференция по етика, Издателски комплекс-УНСС, София

2011: Философская антропология. Словарь,  В съавторство с С.Крылова, Н.Хамитов, Т.Розова, Т.Лютый,   с.61-67, 290-291, 421-424, Киев, КНТ, ISBN 978-966-373-668-6

2011: За равноправието, многообразието и парадирането с тях, сб. Националната идентичност – съвременен социален контекст и етични рамки, Авторски колектив, Изд. Фабер, ISBN: 978-954-400-473-6

2010: За виртуалната култура и нейната философия, В: Философски изследвания на виртуалната култура, Книга Първа, София, изд. е-списание Виртуална култура и Българско общество за мултимедийно изкуство

2010:  Хуманитарно образование в магистърска степен чрез интерактивни форми и методи, Littera et Lingua http://www.bgspeech.net/lilijournal/index.php/bg/component/content/article/594-smineva-summer2010

2009: За гражданското общество, толерантността и друговерието, сп. Философия 2/2009

2009: Этика и эстетика. Словарь ключевых терминов, в съавторство с Н.Хамитов и Св. Крылова, Киiв, КНТ, ISBN 978--966-373-522-1

2008: Към дискурсите на другостта: различие, чуждост, отвъдност, В: Философия и езотерика, сборник, УИ "Неофит Рилски", Благоевград, ISBN 978-954-680-565-2

2007: IDENTITY, OTERNESS, AND THEIR POSTMODERN ETICAL DISCURSE /European Journal of Science and Theology ISSN 1841-0464/

2007: Към въпроса за толерантността: етически прочит, сп. Философски алтернативи, София ISBN 0861- 7899

2007: Феномените смърт и умиране и техният биоетчиески дискурс, сб. Етиката в българскто здравеопазване, София, 2007, ISBN 978-954-9487-26-8

2007: Как е възможна политическа етика без политически морализъм, Разум, /теоретично списание за политика и култура/


Монографии


2007: Постмодерни дискурси на етиката, монография, изд. Фабер, Велико Търново, ISBN-10: 954-775-676-1, ISBN-13: 978-954-775-676-2

2002: Аморалното 2, ИК “Кота”

1999: Аморалното , ИК “Глория Мунди”


Студии


2003: Абсолютният парадокс: между етиката и апологетиката,С.Киркегор, Философски трохи, ИК “Кота”


Други


2012: редакция и съставителство на Философски изследвания на виртуалната култура кн. Втора, София

2010: редакция и съставителство на Философски изследваия на виртуалната култура, кн. Първа, София, е-списание Виртуална култура

1989: Аделард от Бат, Затъждественото и различното./превод от латински, в сб. Пет средновековни философски трактата, Изд. Наука и изкуство/

1995: Питър Гей, Фройд и неговото изследване на Аз-а /превод от немски език, сп. Летература, бр.23

English

 

  • Areas of research: applied and work ethics, modern and postmodern ethics

 

Contact
Campus "Iztok", bl. 4, office 215
Office hours: Tue. 1 p.m. – 3 p.m.
Phone: +359 2 - 971 1002 - 329

 
Postal address
Faculty of Philosophy
Sofia University "St. Kliment Ohridski"
15 "Tsar Osvoboditel" Blvd.
1504 Sofia
Bulgaria