КАСАБОВ, Огнян; доц. д-р

Секция "Естетика"

интереси: естетика, Кант и немска класическа философия, политическа философия, съвременна философия, философия на Новото време, антична философия (Платон)
приемно време: сряда 16-18 ч. в каб. 51, Ректорат (южно крило)
ел. поща: kassabov@phls.uni-sofia.bg

CV

 

Професионално развитие

2015– Доцент по естетика, кат. "Логика, етика и естетика"
2011–2015 Главен асистент по естетика, кат. "Логика, етика и естетика"
2011 Асистент по естетика, кат. "Логика, етика и естетика"
2008–2010 Хоноруван асистент по съвременна философия, кат. "История на философията", и по естетика, кат. "Логика, етика и естетика"

 

Образование

2010 Доктор по естетика (шифър: 05.01.06). Тема на дисертационния труд: Систематичната роля на естетиката в класическия немски идеализъм. Кантовото рефлектиращо съждение и съдбата му при Хегел.
(Катедра "Логика, етика и естетика", Философски факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски".)
2005 Магистър, магистърска програма "Съвременна философия", Софийски университет "Св. Климент Охридски".
2004 Бакалавър по философия, magna cum laude, Колеж Дартмът, Ню Хемпшир, САЩ.
1995-2000 Първа английска езикова гимназия, София.

 

Езици

английски, немски, френски, руски

Публикации

МОНОГРАФИЯ


Техника на природата, органика на изкуството. Раждането на естетиката и отмирането на природно красивото. София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2014. [линк към увода]

 

АНТОЛОГИЯ


Идеи за гражданско общество. Класически текстове. Съст. и ред. Х. Паницидис, О. Касабов и Б. Попиванов. София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2016.

 

НАУЧНИ СТАТИИ


"Маркс и идеалът за равенството", dВерсия 11, 2018.
преработен вариант на български език: "Кант за антагонизма, класовата борба и революцията", в dВерсия 9, 2017;
частичен превод на турски език: "Yaratıcı Emek Vasıfsız Emeğe Karşı: Kant’ta Sınıf Mücadelesi", Skop Bülten, kasım 2016.
"Хаос и игра. Призракът на случайността в класическата естетика", в Ал. Кънев (ред.) – История на случайността. София: УИ "Св. Кл. Охридски", 2014.
"Сън и пиянство, тирания и трагедия в Държавата на Платон", Литературен вестник 23, 2014.
"Въображение и изначално единство. Случаят с Хегеловата рецепция на първата Критика", Известия на МГУ, Хуманитарен департамент 13, 2013.

"Изкуство и помирение: спорът на Адорно с Хегел", Критика и хуманизъм 34, 2010;

превод на английски език: "Art and Reconciliation: Adorno's Dispute with Hegel", in Gungov, A. et al. (eds.) –Normativity: Contemporary Challenges. Sofia: Sofia University Press, 2017.

"Finite vs. Absolute Knowledge in German Idealism: the Case of Art", Kaygı (Uludağ University Journal of Philosophy) 10, 2008.

"Изкуството и огледалото на философията. Рефлексия, тъждество и система у Шелинг", Алтера Академика 1(5), 2008.

"Изкуство и интелектуален наглед при Кант, Шелинг и Хегел: някои щрихи", LiterNet, 2, 2008.

"Ограничаването като етическо начинание: Кант и Витгенщайн" (в съавторство с Б. Узунова), LiterNet 9, 2007.

"Марксовото предизвикателство към гражданското общество" (в съавторство с Б. Попиванов), Ново време 11, 2005.

"Модерното гражданско общество в Хегелова перспектива" (в съавторство с Б. Попиванов), Философски алтернативи 6, 2005.

 

ИЗБРАНИ ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ


"Възхвала на търпеливата борба", Култура, 23 (2947), юни 2018.

"Технологията, материализмът и бъдещето на Марксовия възглед за историята", Nota Bene 40, 2018.

"Октомврийската революция днес", Нови леви перспективи, ноември 2017.

"Милтън агонист", Пеат некогаш 20, 2017.

"Две Гърции, два поизмислени дълга", Култура 30 (2910), 2017.

(като част от колектива π) – ΧΑΟΣ (редакторски манифест)Литературен вестник 15, 2015.

 

ПРЕВОДИ


Множество съвременни и класически философски текстове от английски, френски и немски език, в това число:
Витгенщайн, Лудвиг – Бележки върху Златната клонка на Фрейзър, Пеат некогаш 20, 21 и 22, 2017/8.
Дюи, Джон – из Обществото и неговите проблеми; в Паницидис, Х. и др. (съст.) – Идеи за гражданско общество. София: УИ "Св. Кл. Охридски", 2016.
Кларк, Самюъл – Писма до Лайбниц, във Видински, В. (съст.) – Philosophia Naturalis, ч.1: Време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време. София: УИ "Св. Кл. Охридски", 2014.
Лайбниц, Готфрид В. – "Нова система на природата и общуването между субстанциите, както и на единството между душата и тялото", Philosophia 1, 2011; също във Видински, В. (съст.) – Philosophia Naturalis.
Нютон, Исак – из Оптика, във Видински, В. (съст.) – Philosophia Naturalis.
Φъргюсън, Адам – из Опит върху историята на гражданското общество в Паницидис, Х. и др. (съст.) – Идеи за гражданско общество.
Хайдегер, Мартин – "Какво ще рече четене?", Littera et Lingua 11 (3), 2014.
Хегел / Шелинг / Хьолдерлин – Най-старата програма за система на немския идеализъмЛитклуб, 2010.
 

English

 

  • Areas of research: aesthetics, German idealism, modern and contemporary philosophy

 

Contact
Main University Building, office 51
Office hours: Wed. 2 p.m. – 3 p.m. & 5
p.m. – p.m.
 
Postal address
Department of Logic, Ethics and Aesthetics
Sofia University "St. Kliment Ohridski"
15 "Tsar Osvoboditel" Blvd.
1504 Sofia
Bulgaria