КАСАБОВ, Огнян; доц. д-р

Секция "Естетика"

интереси: естетика, немска класическа философия, съвременна философия, философия на Новото време
приемно време: сряда от 16:00 до 18:00 ч. в каб. 51, Ректорат (южно крило)
ел. поща: kassabov@phls.uni-sofia.bg

CV

 

Професионално развитие

2015– Доцент по естетика, кат. "Логика, етика и естетика"
2011–2015 Главен асистент по естетика, кат. "Логика, етика и естетика"
2011 Асистент по естетика, кат. "Логика, етика и естетика"
2008–2010 Хоноруван асистент по съвременна философия, кат. "История на философията", и по естетика, кат. "Логика, етика и естетика"

 

Образование

2010 Доктор по естетика (шифър: 05.01.06). Тема на дисертационния труд: Систематичната роля на естетиката в класическия немски идеализъм. Кантовото рефлектиращо съждение и съдбата му при Хегел.
(Катедра "Логика, етика и естетика", Философски факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски".)
2005 Магистър, магистърска програма "Съвременна философия", Софийски университет "Св. Климент Охридски".
2004 Бакалавър по философия, magna cum laude, Колеж Дартмът, Ню Хемпшир, САЩ.
1995-2000 Първа английска езикова гимназия, София.

 

Езици

английски, немски, френски, руски

Публикации

 

МОНОГРАФИЯ


Техника на природата, органика на изкуството. Раждането на естетиката и отмирането на природно красивото. София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2014. [линк към увода]

 

АНТОЛОГИЯ


Идеи за гражданско общество. Класически текстове. Съст. и ред. Х. Паницидис, О. Касабов и Б. Попиванов. София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2016.

 

НАУЧНИ СТАТИИ


"Труд и игра: бележки към една политическа икономия на естетическото", във Философски алтернативи 3, 2016.
"Жизнено чувство и предустановена хармония: Кант между Лайбниц и Ницше", във Философски алтернативи 4, 2015.
"Хаос и игра. Призракът на случайността в класическата естетика", в Ал. Кънев (ред.) – История на случайността. София: УИ "Св. Кл. Охридски", 2014.
"Сън и пиянство, тирания и трагедия в Държавата на Платон", в Литературен вестник 23, 2014.
"Въображение и изначално единство. Случаят с Хегеловата рецепция на първата Критика", в сп. Известия на МГУ, Хуманитарен департамент 13, 2013.

"Изкуство и помирение: спорът на Адорно с Хегел", в сп. Критика и хуманизъм 34, 2010.

"Finite vs. Absolute Knowledge in German Idealism: the Case of Art", in Kaygı (Uludağ University Journal of Philosophy) 10, 2008.

"Изкуството и огледалото на философията. Рефлексия, тъждество и система у Шелинг", в сп. Алтера Академика 1(5), 2008.

"Изкуство и интелектуален наглед при Кант, Шелинг и Хегел: някои щрихи", в ел. сп. LiterNet, 2, 2008.

"Ограничаването като етическо начинание: Кант и Витгенщайн" (в съавторство), в ел. сп. LiterNet 9, 2007.

"Марксовото предизвикателство към гражданското общество" (в съавторство), в сп. Ново време 11, 2005.

"Модерното гражданско общество в Хегелова перспектива" (в съавторство), в сп. Философски алтернативи 6, 2005.

 

ПРЕВОДИ

Фъргюсън, А. – из Опит върху историята на гражданското общество; Дюи, Дж. – из Обществото и неговите проблеми; в Паницидис, Х. и др. (съст.) – Идеи за гражданско общество. София: УИ "Св. Кл. Охридски", 2016.
Множество съвременни и класически философски текстове, в т.ч.:
Хегел/Шелинг/Хьолдерлин – Най-старата програма за система на немския идеализъм, в ел. издание Литклуб, 2010.

English

 

  • Areas of research: aesthetics, German idealism, modern and contemporary philosophy

 

Contact
Main University Building, office 51
Office hours: Wed. 2 p.m. – 3 p.m. & 5
p.m. – p.m.
 
Postal address
Department of Logic, Ethics and Aesthetics
Sofia University "St. Kliment Ohridski"
15 "Tsar Osvoboditel" Blvd.
1504 Sofia
Bulgaria