КАСАБОВ, Огнян; доц. д-р

Секция "Естетика"

фотография: Цочо Бояджиев           

[фотография: Цочо Бояджиев]

интереси: естетика, Кант и немска класическа философия, политическа философия, съвременна философия, философия на Новото време, антична философия (Платон)
приемно време: сряда 16-18 ч. в каб. 51, Ректорат (южно крило)
ел. поща: kassabov@phls.uni-sofia.bg

Публикации

МОНОГРАФИЯ


Техника на природата, органика на изкуството. Раждането на естетиката и отмирането на природно красивото. София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2014. [линк към увода]

 

АНТОЛОГИЯ


Идеи за гражданско общество. Класически текстове. Съст. и ред. Х. Паницидис, О. Касабов и Б. Попиванов. София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2016.

 

НАУЧНИ СТАТИИ


"Волфганг Щреек, маргинализирането на труда и краят на свръхмодерния капитализъм. Някои уроци за постсоциалистическата ситуация", в Социологически проблеми, 1, 2021.
"Wittgenstein on übersichtliche Darstellung and Gaining Clarity", in K. Lozev & M. Bakalova (eds.) – 130 Years Ludwig Wittgenstein. Blagoevgrad: Bon, 2020. 
Wittgenstein on übersichtliche Darstellung
and Gaining Clarity
преработен вариант на български език: "Кант за антагонизма, класовата борба и революцията", в dВерсия 9, 2017;
частичен превод на турски език: "Yaratıcı Emek Vasıfsız Emeğe Karşı: Kant’ta Sınıf Mücadelesi", в Skop Bülten, kasım 2016.
"Хаос и игра. Призракът на случайността в класическата естетика", в Ал. Кънев (ред.) – История на случайността. София: УИ "Св. Кл. Охридски", 2014.
"Сън и пиянство, тирания и трагедия в Държавата на Платон", в Литературен вестник 23, 2014.
"Въображение и изначално единство. Случаят с Хегеловата рецепция на първата Критика", в Известия на МГУ, Хуманитарен департамент 13, 2013.

"Изкуство и помирение: спорът на Адорно с Хегел", в Критика и хуманизъм 34, 2010;

превод на английски език: "Art and Reconciliation: Adorno's Dispute with Hegel", in Gungov, A. et al. (eds.) –Normativity: Contemporary Challenges. Sofia: Sofia University Press, 2017.

"Finite vs. Absolute Knowledge in German Idealism: the Case of Art", in Kaygı (Uludağ University Journal of Philosophy) 10, 2008.

"Изкуството и огледалото на философията. Рефлексия, тъждество и система у Шелинг", в Алтера Академика 1(5), 2008.

"Изкуство и интелектуален наглед при Кант, Шелинг и Хегел: някои щрихи", в LiterNet, 2, 2008.

"Ограничаването като етическо начинание: Кант и Витгенщайн" (в съавторство с Б. Узунова), в LiterNet 9, 2007.

"Марксовото предизвикателство към гражданското общество" (в съавторство с Б. Попиванов), в Ново време 11, 2005.

"Модерното гражданско общество в Хегелова перспектива" (в съавторство с Б. Попиванов), във Философски алтернативи 6, 2005.

 

ИЗБРАНИ ПУБЛИЦИСТИЧНИ СТАТИИ И КРИТИЧЕСКИ ЕСЕТА


"Философия на свободата. Големите юбилеи на Хьолдерлин, Хегел и... Енгелс", в Журнал на Гьоте институт – София, 2021.

"Екология на икономиката, климат на капитала", в dВерсия 13, 2020.

"Труд под перманентна карантина", "Силата е все още в наши ръце", в Барикада, 2020.

"Какво може да ни каже Гьоте за природата?", в Журнал на Гьоте институт – София, 2020.

"Интелектуални инфлуенсъри" (Адам Смит и шотландското Просвещение днес), в Тоест, 2019.

"Гьоте като учен" (в съавторство с О. Николова), в Пеат некогаш 26, 2019.

"Възхвала на търпеливата борба" (за българския превод на Милтъновия Самсон агонистът), в Култура, 23 (2947), юни 2018.

"Възможен ли е бунт в години на реакция? 1968 половин век по-късно", в Култура 16 (2940), 2018.

"Технологията, материализмът и бъдещето на Марксовия възглед за историята", в Nota Bene 40, 2018.

"Октомврийската революция днес", в Нови леви перспективи, ноември 2017.

"Милтън агонист", в Пеат некогаш 20, 2017.

"Две Гърции, два поизмислени дълга" (рецензия на J. Hanink, The Classical Debt), в Култура 30 (2910), 2017.

(като част от колектива π) – ΧΑΟΣ (редакторски манифест)Литературен вестник 15, 2015.

"Либерализъм без свобода? Идеята за пазара в практически превод днес", в Портал к-ра, 2015.

 

ПРЕВОДИ


Множество класически и съвременни философски текстове от немски, английски и френски езици, в това число:
Блох, Ернст – из Принципът на надеждата: "Антиципиращото съзнание", в Пирон 18, 2019.
Витгенщайн, Лудвиг – Бележки върху Златната клонка на Фрейзър, в Пеат некогаш 20, 21 и 22, 2017/8; Фрагменти (първа част, втора част), в Пеат некогаш 27, 2019.
Гьоте, Йохан – "Метаморфозата на растенията" и "Скици по морфология", в Пеат некогаш 26, 2019.
Дюи, Джон – из Обществото и неговите проблеми; в Паницидис, Х. и др. (съст.) – Идеи за гражданско общество. София: УИ "Св. Кл. Охридски", 2016.
Кларк, Самюъл – Писма до Лайбниц, във Видински, В. (съст.) – Philosophia Naturalis, ч.1: Време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време. София: УИ "Св. Кл. Охридски", 2014.
Лайбниц, Готфрид В. – "Нова система на природата и общуването между субстанциите, както и на единството между душата и тялото", Philosophia 1, 2011; също във Видински, В. (съст.) – Philosophia Naturalis.
Нютон, Исак – из Оптика, във Видински, В. (съст.) – Philosophia Naturalis.
Смит, Адам – Бележи за Русо, Мандевил и Хобс, Philosophia 24, 2019.
Φъргюсън, Адам – из Опит върху историята на гражданското общество в Паницидис, Х. и др. (съст.) – Идеи за гражданско общество.
Хайдегер, Мартин – "Какво ще рече четене?", в Littera et Lingua 11 (3), 2014.
Хегел / Шелинг / Хьолдерлин – Най-старата програма за система на немския идеализъм, в Литклуб, 2010.
 

CV

 

Професионално развитие

2015– Доцент по естетика, кат. "Логика, етика и естетика"
2011–2015 Главен асистент по естетика, кат. "Логика, етика и естетика"
2011 Асистент по естетика, кат. "Логика, етика и естетика"
2008–2010 Хоноруван асистент по съвременна философия, кат. "История на философията", и по естетика, кат. "Логика, етика и естетика"

 

Образование

2010 Доктор по естетика (шифър: 05.01.06). Тема на дисертационния труд: Систематичната роля на естетиката в класическия немски идеализъм. Кантовото рефлектиращо съждение и съдбата му при Хегел.
(Катедра "Логика, етика и естетика", Философски факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски".)
2005 Магистър, магистърска програма "Съвременна философия", Софийски университет "Св. Климент Охридски".
2004 Бакалавър по философия, magna cum laude, Колеж Дартмът, Ню Хемпшир, САЩ.
1995-2000 Първа английска езикова гимназия, София.

 

Езици

английски, немски, френски, руски

English

 

  • Areas of research: aesthetics, German idealism, modern and contemporary philosophy

 

Contact
Main University Building, office 51
Office hours: Wed. 2 p.m. – 3 p.m. & 5
p.m. – p.m.
 
Postal address
Department of Logic, Ethics and Aesthetics
Sofia University "St. Kliment Ohridski"
15 "Tsar Osvoboditel" Blvd.
1504 Sofia
Bulgaria