КЪНЕВА, Валентина; доц. д-р

Секция "Етика"

интереси: история и теория на етиката, политическа етика, биоетика, философия на немския идеализъм (Кант, Хегел), модерна философия и култура
приемно време: вторник от 13:00 до 14:00 ч., каб. 516, бл. 4, Кампус "Изток", и след уговорка по ел. поща
тел.: (02) 971 1002 - 287
ел. пощаvkaneva@phls.uni-sofia.bg

CV

 

Професионално развитие


от юни 2013 г. – доцент по философия /етика/, Катедра по логика, етика и естетика, Философски Факултет, СУ „Св. Климент Охридски”
от 2011/2012 – ръководител на магистърска програма „Интегративна биоетика”, Философски Факултет, СУ „Св. Климент Охридски”
2008/2009 – ръководител на магистърска програма „Практическа философия”, Философски Факултет, СУ „Св. Климент Охридски”
декември 2002 г. - юни 2013 г. - главен асистент по етика, Катедра по логика, етика и естетика, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”
1997 - 2002 - хоноруван асистент, Катедра по логика, етика и естетика, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”
1991 - 1992 – учител, СОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Пловдив

 

Образование


2002 - доктор по философия, шифър на специалността: Етика 05.01.07, тема на дисертационния труд: „Проблемът за злото у Кант”
юли 1999, Философски семинар, Университета на Тюбинген, Метафизика и критика на метафизиката /Ницше и Хайдегер /лятно училище за докторанти/
януари- април 1993, Централно Европейски Университет, Прага. Програма: История и философия на модерното изкуство
1986 – 1992 Висше образование: СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, специалност: Философия, втора специалност: Английски език
1980 - 1985 Средно образование: Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив

 

Работа по проекти


Sommerschule Bioethik im Kontext – международен проект по програма „Еразъм” в партньорство между Университетите на Хаген, Крит, Загреб, Тесалоники и София с ръководител проф. Томас С. Хофман, 2012 и 2013 г. (координатор за СУ и лектор). Сайт на проекта: http://www.fernuni-hagen.de/bioethik/projektinfos.shtml
Проект „Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (участник).
International MA degree Programme ”Integrativе Bioethics” – международен проект за развитие на образованието по биоетика, финансиран от DAAD с ръководител проф. Валтер Швайдлер, 2010 и 2011 г. (координатор за СУ).
Автономия и граници на автономията в биоетиката, 2009 г. и 2010 г. – проект към Фонда за научни изследвания, СУ „Св. Климент Охридски” (ръководител на проекта). Сайт за биоетика: http://philosophy-bioethics.eu/
Етика на грижата и социална практика, 2007 г. – проект към Фонда за научни изследвания, СУ „Св. Кл. Охридски” (участник).
Биоетиката и проблемът за ценността на човешкия живот,  2005 г. - индивидуалeн изследователски проект към Дом на науките за човека и обществото, София.

 

Изследователска работа в чужбина


юни и юли 2010 – Автономия и грижа в биоетиката, Католически университет Айхщет-Инголщат, стипендия на DAAD
септември 2006 – Биоетика и медицинска етика, Университета на Оксфорд
юни 2000 – Метафизика и критика на метафизиката, Философски семинар, Университета на Тюбинген
краткосрочни изследователски престои във Философския семинар на Университет на Саарланд, Саарбрюкен и във Философския институт, Университета на Лайпциг, 2007

 

Членство в професионални организации


  • Хърватско биоетическо дружество – от 2009 г.
  • Сдружение на университетските преподаватели по философия в България – от 2005 г. (2014–2020 председател)

 

Членство в редакционни колегии


  • Synthesis Philosophica,Хърватия - от 2010 г.
  • Metodički odledi, Хърватия - от 2009 г.

 

По-важни доклади от конференции


“Bioethical Debates on Aging and Anti-Aging Medicine” 3rd Day of Bioethics “Aging Ethics”, Medical University of  Pleven, Faculty of Public Health, 6 April 2016.

„Защита на участниците в медицински изследвания.” Трета национална конференция по биоетика и биоправо Човекът в биотичните и биоправните регулации, София, Национален институт на правосъдието, 11-12 декември 2015 г.  

„Remarks on the Definition of Health and Disease.” 13. Losinj Days of Bioethics. Mali Losinj, Croatia, 19-20 May 2014.

„Решения за преустановяване на лечението и поддържането на живота при некомпетентни пациенти” Втора национална конференция по биоетика и биоправо Eтични и правни граници на медицинската грижа, София, Конферентна зала на СУ, 7-8 ноември 2014 г.

„Нравственост и самоопределение“. Конференция на Катедрата по логика, етика и естетика, СУ „Св. Климент Охридски“, Зала 1, 12 декември 2013 г.  

„Споровете около понятието за достойнство в биоетиката.” Първа национална конференция по биоетика и биоправо „Тяло и достойнство”, Национален институт на пръвосъдието, 18 и 19 октомври 2013 г.

“Balancing Autonomy and Care in Cases of Impairment.” Summer school Bioethics in Context II: Autonomy, Dignity and Life as Basic Concepts to Medical Science and Bioethics, University of Crete, Rethymno, 3. September 2013.

„Отношение към себе си и себепознание: Киркегор и Ницше”. Научна конференция Сьорен Киркегор – мислител и творец на три века, СУ, 10 април 2013 г.  

„Предварителни указания на пациента за бъдещо лечение”. Семинар: Правата на човека като пациент, организиран от Фондация за развитие на правосъдието, Национален институт на правосъдието, 10 октомври 2012 г.

“Science and Ethics: Remarks on the Development of Knowledge and Human Development”. International Conference “The Idea of University”, Cres, Croatia, 23-26 September 2012.

“Entscheidungen am Lebensende für nicht einwilligungsfähige Patienten”. Sommerschule Bioethik in Kontext I: Individueller Wille und ethisch-rechtliche Willenskonstrukte in Medizin-und Bioethik, Berlin, 19. Juni 2012.

„Принципът на автономията в биоетиката”. Конференция „Проблеми на автономията в биоетиката”, София, СУ „Св. Климент Охридски”, 9 декември 2010 г.

“Disability: Problems of Justice and Care”. 6. Südosteuropäishes Bioethik-Forum “Bioethik – Medizin – Politik“, Belgrad, November 2010.

„За репродуктивната свобода и нейните граници”. Участие в конференцията „Публично и частно”, Гьолечица, април 2010 г.

”Religious Condemnation of Abortion, Public Debate and Problems of Public Policies”.

5. Südosteuropäishes Bioethik-Forum “Bioethik zwischen Religion und Säkularismus“, Sarajevo, November 2009.

“Autonomy and Limits of Autonomy: The Relationships of Care, Trust, and Solidarity”.

8. Losinj Days of Bioethics, Mali Losinj, Croatia, May 2009.

“The Complexity of Practical Reasoning: Universality and Context Dependency”.  

4. Südosteuropäishes Bioethik-Forum “Integrative Bioethik und Pluri-Perspektivismus”, Opatija, Kroatien, September 2008.

“Thinking of Difference: Impairment, Disability and the Problems of Inclusion”.

Section: “Arguing about Disability”,  9th World Congress of Bioethics of the International Association of Bioethics (IAB), Rijeka, Croatia, September 2008.

“Human Value and Enhancement”.  Oxford University Workshop on Cognitive Enhancement, Stockholm, Sweden, March 2007.

“Life and Death Question in the Bioethical Education”. 2. Südosteuropäisches Bioethik-Forum “Integrative Bioethik und Bildung”, Mali Losinj, Kroatien, Juni 2006.

“The Paradox of Freedom and Life and Death Issues in Bioethics”. 1.Südosteuropäisches Bioethik-Forum “Integrative Bioethik angesichts inter- und intrakultureller Differenzen”, Mali Losinj, Kroatien, Juni 2005.

“Problems of Ethics and Bioethics Education in Bulgaria: Academic Research, Social Situation, Public Discussion”. Internationale Konferenz “Bioethik in Süd- und Südosteuropa”, IUC, Dubrovnik, Kroatien, September 2004.

„Проблемът за злото: модерни трансформации. /Пол Рикьор/”.  Конференция на тема: „Злото”, Гьолечица, май 2002 г.

„Смъртта и страданието при Ницше. Към интерпретацията на Дионисиевото”. Международна конференция: „Ницше и Изтокът”, София, СУ „Св. Климент Охридски”, ноември 2000.

Публикации

 

Монографии


Граници на биоетиката. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2013.

Проблемът за злото във философията на Кант. София: ИК "Кота", 2005.

 

Съставителство


Кънева, В. и Ставру, С. (съст.): Етични и правни граници на съвременните медицински грижи. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015.

Кънева, В. (съст.): Автономия и биоетика. Ч. 1. София: КХ-Критика и хуманизъм, 2011.

Кънева, В. (съст.): Автономия и биоетика. Ч. 2. София: КХ-Критика и хуманизъм, 2011.

Йонас, Х.: Гностицизъм, екзистенциализъм и нихилизъм. Към онтологическото основание на една етика на бъдещето. Понятието за Бога след Аушвиц. Един eврейски глас. Семинар 333. София: ИК "Св. Иван Рилски", 2006. (превод и коментар: В. Кънева)

 

Студии, статии, обзори


Кънева, В.: "Решения за преустановяване на лечението и поддържането на живота при некомпетентни пациенти". В:  Етични и правни граници на съвременните медицински грижи. В. Кънева и С. Ставру (съст.), София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, 158-178.

Кънева, В.: "За красотата и наслаждението". В: Лоренцо Вала, За истинското и лъжливото благо. София: Изток-Запад, 2015, 7-18.

Кънева, В.: "Споровете около понятието за достойнство в биоетиката." Християнство и култура бр. 107, 2015, 80-88.

Кънева, В.: "Интегративната задача на образованието по биоетика." В: E. Маринова, С. Попова (съст.) Европейските етични стандарти и българската медицина. София, 2014, 589-591.

Кънева, В: "Решения в края на живота: проблеми на т. нар. ‘предходна’ автономия и на грижата." Социологически проблеми, 3-4/2012, с. 327-345.

Kaneva, V: "Disability: Questions of Justice and Care." In: Schweidler, W. (ed.): Bioethik – Medizin – Politik. Academia Verlag: Sankt Augustin, 2012, pp. 91-94.

Кънева, В: "Автономията като идеал и действителна способност." (Въведение) В: Кънева, В. (съст.): Автономия и биоетика.  Ч. 1. С., КХ - Критика и хуманизъм, 2011, с. 7-50.

Кънева, В.: "Принципът на автономията в биоетиката." В: Кънева, В. (съст.): Автономия и биоетика.  Ч. 2. С., КХ - Критика и хуманизъм, 2011, с. 60-77.

Kaneva, V.: "The Complexity of Practical Reasoning: Universality and Context Dependency." In: Čović, A. (ed.): Integrative Bioethik und Pluriperspektivismus. Academia Verlag, Sankt Augustin, 2010, pp. 105-112.

Кънева, В.: "Върху задължението за съхранение на собствения живот в етиката на Кант." В: Известия на Хуманитарния департамент на МГУ, С., ИК "Св. Иван Рилски", 2010, с. 115-125.

Kaneva, V.: "Expanding the Moral Community: Moral and Political Challenges." In: Schweidler, W. (ed.): Wert und Würde der nichtmenschlichen Kreatur. Academia Verlag, Sankt Augustin, 2009, pp. 87-92.

Кънева, В.: "Биоетиката и културните различия." Философски алтернативи, 4/2009, с.193-200. 

Kaneva, V.: "The Paradox of freedom and life and death issues in bioethics." In: Čović, A., Hoffmann, T.S. (ed.): Integrative Bioethik. Academia Verlag, Sankt Augustin, 2007, pp. 163-170.  

Кънева, В.:  "Успокояването на болката като цел на медицината." В: Попова, С., Маринова Е. (съст.): Етиката в българското здравеопазване. С., Симел, 2007, с. 113-117.

Кънева, В.: "Към понятието за отговорността в етиката на Ханс Йонас." В: Н. Видева, (съст.): Траектории на етиката. С., УИ "Св. Климент Охридски", 2007, с. 171-183.

Кънева, В.: "Философията на Ханс Йонас за феномена на живота." В: Ханс Йонас. Гностицизъм, екзистенциализъм и нихилизъм; Към онтологическото основание на една етика на бъдещето; Понятието за Бога след Аушвиц. Един еврейски глас. С., ИК "Св. Иван Рилски", 2006, с. 67-77.

Кънева, В.: "Медицинска практика и етика: грижата за умиращия и проблемът за евтаназията." Социологически проблеми, 1-2/2006, с. 177-192.

Кънева, В.: "Първи и Втори Югоизточноевропейски форум по биоeтика (16 - 18 юни 2005 г. и 15 - 17 юни 2006 г., Република Хърватска)."  Социологически проблеми, 1-2/2006, с. 400-403.

Kaneva, V.: "Problems of ethics and bioethics education in Bulgaria: academic research, social situation, public discussion." In: Čović, A., Hoffmann, T.S. (ed.): Bioethik und kulturelle Identität. Die Südosteuropäische Perspektive. Academia Verlag, Sankt Augustin, 2005, pp. 254–260.

Кънева, В.: "Страданието при Ницше. Към интерпретацията на Дионисиевото." В: Минева, Е. (съст.): Ницше и Изтокът. С., ДИЛОК, 2002, с. 48-57.

Кънева, В.: "Идеята на Кант за радикалното зло - от метафизика към антропология." В: Годишник на СУ, Философски Факултет, том 92/94, 2000, с. 57-100.

 

Рецензии


За етиката в медицината и биоетиката. Култура, брой 25, 1 юли 2011 г.

Рецензия за книгата на Албърт Р. Джонсън Раждането на биоетиката. Превели от английски Ина Димитрова и Росен Люцканов. ИК КХ- Критика и хуманизъм, 2011.

 

Преводи


Хофман, Т. С. ‘Етическият стадий’ според Сьорен Киркегор. Християнство и култура,  бр. 63, лято 2011, с.  50-62.

Кант, И. Из Лекции по етика. В: Известия на Хуманитарния департамент на МГУ, С., ИК “Св. Иван Рилски”, 2010, с. 110-117.

Йонас, Х. Гностицизъм, екзистенциализъм и нихилизъм; Към онтологическото основание на една етика на бъдещето; Понятието за Бога след Аушвиц. Един еврейски глас. Семинар 333. С., ИК "Св. Иван Рилски", 2006.

 

Преподавателска дейност

Курсове за учебната 2015-2016 година


В бакалавърска степен:

Въведeние в етиката (упражнения), спец. Философия, р.об., зимен семестър

Основни концепции в история на етиката (лекции), спец. Философия, р. и зад. об., зимен семестър

СИД Биоетика (лекции и упражнения), спец. Философия, р. и зад. об., летен семестър  

Политическа етика (лекции), спец. Политология, р.об., летен семестър

 

В магистърска степен:

Етика – МП Интегративна биоетика, зимен семестър

Въведение в биоетиката - МП Интегративна биоетика, зимен семестър

Автономия в биоетиката - МП Интегративна биоетика, летен семестър

Изследователски семинар Биоетика: общество и политика - МП Интегративна биоетика, зимен семестър

Medical ethics, Medicine (in English language), Faculty of Medicine

 

English

Assoc. Prof. Valentina Kaneva

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Faculty of Philosophy

15 Tsar Osvoboditel Blvd.

1504 Sofia, Bulgaria

E-mail: vkaneva@phls.uni-sofia.bg

v.kaneva@abv.bg

 

 

Research interests:

Ethical Theories, German Idealism, Modern Philosophy and Culture, Medical Ethics and Bioethics, Research Ethics

 

Current Position:

Associate Professor of Philosophy /Ethics

Department of Logic, Ethics and Aesthetics

Faculty of Philosophy, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

 

Director of the Graduate Program “Integrative Bioethics”

Faculty of Philosophy, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

(since 2011/2012) 

Bioethics - website (since 2008) 

 

Chairperson of the Ethics Commission of Sofia University “St. Kliment Ohridski”

(since April 2016) 

 

Education: 

Ph.D., St. Kliment Ohridski University of Sofia, 2002       

Doctoral thesis: The Problem of Evil in Kant’s Philosophy

 

M.A. in Philosophy, Second major: English, St. Kliment Ohridski University, 1992

M.A. thesis: The Concept of Taste. Problems of Taste in Kant’s Aesthetics

 

Additional qualification:

June 2015-July 2017 NIH Fogarty International Program in Research Ethics Education (a two-year certificate program of the Icahn School of Medicine at Mount Sinai (New York) in partnership with the University of Belgrade School of Medicine)

 

 

Selected publications (2013-2018):

 Kaneva, V., Dimitrova. I. Chapter 16: Should Incidental Findings Arising From Prenatal Testing be Reported Indiscriminately to Patients? In: Sorin Hostiuc (Ed.) Clinical Ethics at the Crossroads of Genetic and Reproductive Technologies. Academic Press, 2018, p. 367-384. (In English)

Kaneva, V. Kierkegaard: Self-relation and Self-knowledge. In: Theoharov, V., Bachev, M. (Ed.) Soeren Kierkegaard – thinker and architect of three centuries. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2018. (In Bulgarian)

Kaneva, V. Autonomy and Consent in Medical Ethics and Medical Research. In: Integrative Bioethik: Grundlagen und Konkretionen. Zusammengestellt von Thomas S. Hoffmann. FernIniversität in Hagen, 2017, S. 187-200.  (In English)

Kaneva, V. Life Preservation and the Duty not to Commit Suicide in Kant’s Ethics. In: Normativity: Contemporary Challenges. Ed. by A. Gungov, V. Kaneva, T. Polimenov. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2017, p. 211-223. (In English)

Kaneva, V. Decisions for Withdrawal of Life-Sustaining Treatment for Incompetent Patients. In: Ethical and Legal Limits of Contemporary Medical Care. Ed. by Valentina Kaneva and Stoyan Stavru, Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2015. (In Bulgarian)

Kaneva, V. Recent controversies on the concept of dignity in bioethics. In: Christianity and Culture, 2015/vol. 107. (In Bulgarian)

Кънева, В. 2014. The Integrative Task of the Bioethical Education. In: Popova, S., Marinova, E. (Ed.) The European Ethical Standards and the Bulgarian Medicine) В: Маринова, Е., Попова, С. (съст.) Европейските етични стандарти и българската медицина. София. Изд. на БЛС, 591-594. (In Bulgarian)  

Kaneva, V. Frontiers of Bioethics. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2013. (Habilitation thesis, In Bulgarian)

 

Additional activities:

 Member (and Chairperson 2014–2020) of the Association of University Professors of Philosophy in Bulgaria 

 

 

Contact:

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Faculty of Philosophy

15 Tsar Osvoboditel Blvd.

1504 Sofia, Bulgaria

E-mail: vkaneva@phls.uni-sofia.bg

v.kaneva@abv.bg