ПОЛИМЕНОВ, Тодор; проф. д-р

Обща информация


ел. поща: tpolimenov@phls.uni-sofia.bg

 

мото: Die Philosophie ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit. … Das Resultat der Philosophie sind nicht »philosophische Sätze«, sondern das Klarwerden von Sätzen. (Ludwig Wittgenstein)

CV

 

Професионално развитие


От 17.12.2018: професор по логика в катедра „Логика, етика и естетика“ във Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2013—2018: доцент по логика в катедра „Логика, етика и естетика“ във Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2006—2013: главен асистент по логика в катедра „Логика, етика и естетика“ във Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2003—2006: асистент по логика в катедра „Логика, етика и естетика“ във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

2002—2003: хоноруван асистент по логика във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

Образование


2013: Хабилитация в Катедрата по логика, етика и естетика към Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с хабилитационен труд Субстанции, универсалии, пропозиции. Метафизика и философия на езика

2006: Образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност 05.01.05 „Логика“ въз основа на защитена дисертация Готлоб Фреге и възникването на модерната логика пред Специализирания научен съвет по философия към ВАК (Висшата атестационна комисия) в България

2000—2003: Редовна докторантура към катедра „Логика, етика и естетика“ във Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с научен ръководител проф. д-р Витан Стефанов

1994—1999: Завършване на специалност „Философия“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с образователно-квалификационна степен: Магистър

1987—1990: Завършване на средно образование в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“

 

Изследователски престои в чужбина


2019—2020: Хумболтова стипендия за утвърдени учени (Humboldt-Forschungsstipendium für erfahrene Wissenschaftler) за едногодишен изследователски престой в Института по философия на Университета на Саарланд в Саарбрюкен, Германия, при проф. Улрих Нортман (с проект върху Фрегевия Begriffsschrift)

2011, февруари—май: стипендия „Yggdrasil“ на Норвежкия изследователски съвет за изследователски престой в Архива на Витгенщайн (при Алойс Пихлер) в Департамента по философия на Бергенския университет, Норвегия (с проект върху Витгенщайн)

2007, октомври—декември: стипендия „Повторна покана“ (Wiedereinladung) на Немската служба за академичен обмен (DAAD) за изследователски престой в катедрата на проф. Готфрид Габриел, Институт по философия на Университета „Фридрих Шилер“ в Йена, Германия (с проект върху Карнап)

2001—2002: годишна стипендия (Jahresstipendium) на Немската служба за академичен обмен (DAAD) за изследователски престой в Германия под научното ръководство на проф. Готфрид Габриел, Институт по философия на Университета „Фридрих Шилер“ в Йена (с проект върху Фреге)

2000—2001: стипендия „Ернст Мах“ на Австрийското министерство на образованието, науката и културата за изследователски престой през учебната година 2000-2001 в Института по философия на Университета в Грац, Австрия (при проф. Вернер Сауер, проф. Волфганг Гомботс и др.)

 

Академичен обмен


2013, февруари: гост-преподавател по програма „Еразъм“ в Университета Париж 1 Пантеон-Сорбоната, Франция

2010, декември: гост-преподавател по програма „Еразъм“ в Университета Париж 1 Пантеон-Сорбоната, Франция

2008, Зимен семестър (редом с работата в Софийски университет): гост-преподавател в катедра „Философия“ във Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

 

Допълнителни научни дейности


Членство в професионални сдружения:

 • Сдружение на университетските преподаватели по философия в България (СУПФБ): 2008-2014 – Заместник-председател  (2010, 2012 преизбран); 2004-2008 – Секретар (2006 преизбран); от 2003 – член

Организация на международни научни форуми:

 • Организатор (заедно с доц. Волфганг Кинцлер от Университета в Йена и д-р Аня Вайберг от Виенския университет) на международната научна конференция по повод 100 годишнината от написването на Логико-философския трактат на Витгенщайн "Logisch-Philosophische Abhandlung / Tractatus Logico-Philosophicus 1918 – 2018: Der Beginn der philosophischen Moderne / The Beginning of Philosophical Modernity" в Българския културен институт "Дом Витгенщайн" във Виена, Австрия, от 13 до 15.08.2018 г.
 • Инициатор на сключения между Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски“ и Философския факултет на Университета Париж 1 Пантеон-Сорбоната договор по програма „Еразъм“ и организатор на преподавателската мобилност през 2010-2013 г.
 • Съорганизатор на гостуването на д-р Алесандро Саличе (Грац) в СУ „Св. Климент Охридски“ на 3 ноември 2004 г. и преводач на неговите доклади: „Теорията на съждението при Алексиус Майнонг: актът и неговият предметен корелат“ и „Майнонг, Ръсел и това, което съществува“
 • Организатор на гостуването на проф. Вернер Сауер от Института по философия на Университета в Грац, Австрия, в СУ „Св. Климент Охридски“ от 4 до 8 март 2002 г. и преводач на неговия лекционен курс „Въведение в логиката на Фреге“.

 

Чужди езици


 • немски — ниво С2 според CEFR (свидетелство Zentrale Oberstufenprüfung des Goethe-Instituts)
 • английски — ниво B2 писмено и B1 говоримо (по собствена оценка)

Публикации

 

Самостоятелни книжни издания


Монографии:

2. Субстанции, универсалии, пропозиции. Метафизика и философия на езика. София: Вулкан 4, 2013. 203 с.

 

Съставителства:

1. Normativity: Contemporary Challenges. Collection of essays by the Department of Logic, Ethics and Aesthetics, Faculty of Philosophy at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Ed. by A. Gungov, V. Kaneva, T. Polimenov. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2017, 267 pp.

 

2. Логическата традиция. В чест на проф. Витан Стефанов. Съст.: Т. Полименов, А. Бешкова, Е. Латинов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015, 240 с.

 

3. Сп. Критика и хуманизъм 31 (2010). Тема на броя: Аналитичната философия. Водещи на броя: А. Бешкова, Е. Латинов, Т. Полименов. 246 с.

 

4. Философия на логиката ІІ. Рудолф Карнап, У. В. Куайн, Питър Стросън, Пол Грайс, Джон Р. Сърл, Кийт Донелан, Доналд Дейвидсън, Сол Крипке, Хилъри Пътнъм. Съст. и прев. от Т. Полименов / Е. Латинов / А. Бешкова / Б. Моллов. София: Изток-Запад, 2008, 289 с.

5. Философия на логиката. Ранна аналитична философия: Готлоб Фреге, Бъртранд Ръсел, Джордж Е. Мур, Лудвиг Витгенщайн. Съст. и прев. от Т. Полименов / А. Бешкова / Б. Моллов / Е. Латинов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2003, 243 с.

Рецензия в: Култура 47 (2003): тук.

 

6. Фреге, Г.: Логически изследвания. Двуезично немско-българско издание. Cъст., прев. и допълнено с въведение от Т. Полименов. София: ФОС, 2001, 194 с.

 

7. Сп. KHORA 1 (2000). Тема на броя: Разграничението на Фреге между смисъл и значение. Водещ на броя: Т. Полименов. В броя: статии на Г. Фреге, М. Дамет, Е. Тугендхат, Г. Габриел, К. Ембер, Т. Полименов, библиография по темата. 124 с.

 

Учебник: 

Превод:

Tugendhat, E. / Wolfg, U.: Logisch-semantische Propädeutik. Stuttgart: Reclam, 1983, 268 с. — Тугендхат, Е. / Волф, У.: Логико-семантична пропедевтика. София: издателство „Изток-Запад“ (в подготовка).

 

Текстове в сборници, антологии, списания и друг вид периодика*


Статии:

 1. Freges begriffsschriftlicher Existenzausdruck“, в: П. Макариев / В. Дафов: Битие и присъствие. В памет на доцент д-р Стоян Асенов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, с. 362–379. 
 2. Двете страни на Фрегевото схващането за съществуването (първа част)“, в: ел. сп. NotaBene 49 (2020) [Изд. на ЮУ „Неофит Рилски“, Благоевград; водещ на бр.: К. Ловев; Тема на броя: Философски годишнини.].
 3. Фикционалната реч между смисъла и истината“, в: Каприев, Г. (съст.): Sine arte scientia nihil est. Изследвания в чест на проф. д.ф.н. Олег Георгиев. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 108–138.
 4. Semantic and Pragmatic Aspects of Frege’s Approach to Fictional Discourse“, in: Bengtsson, G. / Säätelä, S. / Pichler, A. (eds.): New Essays on Frege. Between Science and Literature. Dordrecht – Heidelberg – Cham: Springer, 2018, pp. 119–141.
 5. Пропозиционалният характер на езика“, в: Карагеоргиева, А. / Елчинов, Д. / Василев, Б. (съст.): Език и познание. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 191–219.
 6. Фреге за утвърждаването“, в: ел. сп. NotaBene 41 (2018) [Изд. на ЮУ „Неофит Рилски“, Благоевград; водещ на бр.: К. Ловев; Тема на броя: Аналитична философия: 170 години от рождението на Готлоб Фреге (1848 - 1925), 100 години от създаване на Логико-философски трактат].
 7. Понятието за ‘логическо пространство’ в Логико-философския трактат на Витгенщайн“, в: ел. сп. NotaBene 37 (2017) [Изд. на ЮУ „Неофит Рилски“, Благоевград; водещ на бр.: К. Ловев; Тема на броя: Аналитичната философия: 145 години от рождението на Бъртранд Ръсел (1872 - 1970)].
 8. Aristotle’s Essentialism“, in: Gungov, A. / Kaneva, V. / Polimenov, T. (eds.): Normativity: Contemporary Challenges. Collection of essays by the Department of Logic, Ethics and Aesthetics, Faculty of Philosophy at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2018, pp. 9–23. [Анг. пр. на „Есенциализмът на Аристотел“, вж. по-долу.]
 9. Нелогични ли са естествените езици?“, в: ел. сп. NotaBene 33 (2016) [Изд. на ЮУ „Неофит Рилски“, Благоевград; водещ на бр.: К. Ловев; тема на бр.: Аналитико-философски теми].
 10. Логическата нотация на Фреге“, в: Бешкова, А. / Латинов, Е. / Полименов, Т. (съст.): Логическата традиция. В чест на проф. Витан Стефанов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 61–95.
 11. „Есенциализмът на Аристотел“, в: Горанов, П. (съст.): Истината, доброто и красотата. Философски прочити. Сборник в памет на проф. Искак Паси, проф. Добрин Спасов и проф. Кирил Нешев. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 126–137. [= част от гл. 1 на: Т. Полименов, Субстанции, универсалии, пропозиции.]
 12. Teile des Sinns und Teile der Bedeutung“, in: Wismarer Frege-Reihe 02 (2013), pp. 11–31.
 13. „Проблемът за универсалиите: систематична реконструкция на първия опит за неговото решение“, в: Георгиев, О. / Бешкова, А. (съст.): Идеята за универсална граматика. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, с. 9–32. [= част от гл. 2 на: Т. Полименов, Субстанции, универсалии, пропозиции.]
 14. „Критиката на Фреге към традиционната класификация на съжденията“, в: Стефанов, В. (съст.): Логика във времето. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2009, с. 23–51.
 15. „Принципът на Витгенщайн за биполярността на смисленото изречение и въпросът за неговия Фрегеански произход (втора част)“, в: сп. Философия 5-6 (2008), с. 54–63.
 16. „Принципът на Витгенщайн за биполярността на смисленото изречение и въпросът за неговия Фрегеански произход (първа част)“, в: сп. Философия 3-4 (2008), с. 64–71.
 17. „Диалогическата логика на Паул Лоренцен: истина, твърдение и идеята за едно прагматическо основополагане на логиката“, в: Марков, С. (съст.): Логика и наука. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 93–109.
 18. „Същинската разлика между традиционната и модерната логика“, в: сп. Философия 3 (2007), с. 50–58.
 19. Gibt es wirklich ,Quantoren‘ in Freges Quantifikationstheorie?“, in: Neumaier, O. / Sedemak, C. / Zichy, M. (Hg.): Philosophische Perspektive. Beiträge zum VII. Internationalen Kongress der ÖGP. Frankfurt a.M. – Lancaster: Ontos, 2005, pp. 357–363.
 20. „Фреге vs. Витгенщайн“, в: Стойчева, М. (съст.): Лудвиг Витгенщайн и аналитичната философия. Научна конференция, посветена на 115 години от рождението му. София: КУТУ, 2005, с. 82–105.
 21. [Заедно с A. Beshkova,  E. Latinov] „A szükségszerűség logikai szempontból“ [Унгарски превод на „Необходимостта от логическа гледна точка“], in: Pro Philosophia Füzetek 44 (2005) [Veszprém, Hungary], pp. 145–165.
 22. Frege: Die Logik zwischen Denkanalyse und Sprachanalyse“, in: сп. Топос 8 (2004) [Философско-культурологический журнал, Минск, Республика Беларусь], pp. 110–114.
 23. „Der Waagerechte Strich in Freges Begriffsschrift von 1893“, в: Христов, И. (съст.): Философски четения – Арбанаси 2002. София: ИК „ЛИК“, 2002, с. 198–214.
 24. „Няколко въвеждащи думи към ,Логическите изследвания‘ на Фреге“, в: Фреге, Г.: Логически изследвания. Съст. от Т. Полименов. София: ФОС, 2001, с. 147–152.
 25. „Смисъл и значение при Фреге“, в: сп. KHORA 1 (2000), с. 109–116.
 26. „Философията като питане на ,живия‘ човек“, в: сп. Философия 6 (1995), с. 64–68.

Интервю:

Рецензии:

 1. Rezension von: „Gottfried Gabriel/Sven Schlotter: Frege und die kontinentalen Ursprünge der analytischen Philosophie. Münster: mentis 2017, 251 S., in: Philosophisches Jahrbuch 126. Jahrgang / I (2019), pp. 155–157.
 2. Wittgenstein in Conversation with His Sources: Anspielungen und Zitate im Werk Ludwig Wittgensteins by H. Biesenbach“, in: Nordic Wittgenstein Review 1 (2012), published by the Nordic Wittgenstein Society at Ontos Verlag, pp. 200–208.
 3. Book Review „W. Künne, Die Philosophische Logik Gottlob Freges. Ein Kommentar mit den Texten des Vorworts zu Grundgesetze der Arithmetik und der Logischen Untersuchungen I–IV. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2010. 840 pp.“, in: History and Philosophy of Logic 32 (2011), London: Taylor & Francis Group, pp. 291–292.
 4. „Логическите правила на манипулацията – Гънгов, А.: Логика на измамата. София: Авангард Прима, 2004.166 с.“, в: Свят и дипломация (Le Monde diplomatique – българско издание), 3 (2005), с.30.
 5. „Рецензия на: Lothar Kreiser. Gottlob Frege. Leben – Werk – Zeit. Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2001“, в: сп. KHORA 2 (2001), с. 185–193.
 6. A Review of Khristo Todorovs ,Essays on the Philosophy of History‘ “, in: Studies in East European Thought 53 (2001), Dordrecht – Boston – London: Kluwer Academic Publishers, pp. 141–144.

Преводи:

 1. Gabriel, G /  Polimenov, T.: „Die analytische Philosophie und ihre Kontinent-vergessenheit. Gottfried Gabriel im Gespräch mit Todor Polimenov“ [Габриел, Г. / Полименов, Т.: „Аналитичната философия и нейната забрава за континента“], от: сп. Критика и хуманизъм 31 (2010), с. 9–35, в: сп. Критика и хуманизъм 31 (2010), с. 8–34.
 2. Frege, G.: [18] Brief vom 28.06.1919 [Писмо на Фреге до Витгенщайн, 28.06.1919]. Превод от: „Gottlob Frege: Briefe an Ludwig Wittgenstein aus den Jahren 1914-1920“, in: Grazer philosophische Studien 33/34 (1989), c. 19–20; в: сп. Философия 3/4 (2008), с. 72–74.
 3. Carnap, R.: „Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache“ [Карнап, Р.: „Преодоляване на метафизиката чрез логически анализ на езика“], превод от: сп. Erkenntnis 2 (1931), S. 119–241; в: Полименов, Т / Латинов, Е. / Бешкова, А. / Моллов, Б. (съст.): Философия на логиката ІІ. София: Изток-Запад, 2008, с. 9–30.
 4. Carnap, R.: „Über den Charakter der philosophischen Probleme“ [Карнап, Р.: „За характера на философските проблеми“], превод от: Carnap, R.: Scheinprobleme in der Philosophie und andere metaphysikkritische Schriften. Hg. v. T. Mormann. Hamburg: Felix Meiner, 2004, с. 111–127; в: Полименов, Т / Латинов, Е. / Бешкова, А. / Моллов, Б. (съст.): Философия на логиката ІІ. София: Изток-Запад, 2008, с. 31–43.
 5. Carnap, R.: Die Aufgabe der Wissenschaftslogik [Карнап, Р.: „Задачата на логиката на науката“], превод от: Carnap, R.: Die Aufgabe der Wissenschaftslogik, Wien: Gerold & Co., 1934, 30 S.; в: Полименов, Т / Латинов, Е. / Бешкова, А. / Моллов, Б. (съст.): Философия на логиката ІІ. София: Изток-Запад, 2008, с. 44–71.
 6. Frege, G.: Funktion und Begriff [Фреге, Г.: Понятие и предмет]. Превод от: Frege, G.: Function und Begriff. Vortrag, gehalten in der Sitzung vom 9. Januar 1891 der Jenaischen Gesellschaft für Medicin und Naturwissenschaft. Jena: Hermann Pohle, 1891, с. 1–31, в: Полименов, Т. / Бешкова, А. / Моллов, Б. / Латинов, Е. (съст.): Философия на логиката. Ранна аналитична философия. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2003, с. 9–29.
 7. Frege, G.: „Über Sinn und Bedeutung“ [Фреге, Г.: „Върху смисъла и значението“]. Превод от: сп. Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100 (1892), с. 25–50, в: Полименов, Т. / Бешкова, А. / Моллов, Б. / Латинов, Е. (съст.): Философия на логиката. Ранна аналитична философия. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2003, с. 30–52.
 8. Frege, G.: „Über Begriff und Gegenstand“ [Фреге, Г.: „Върху понятието и предмета“]. Превод от: сп. Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophie 16 (1892), с. 192–205, в: Полименов, Т. / Бешкова, А. / Моллов, Б. / Латинов, Е. (съст.): Философия на логиката. Ранна аналитична философия. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2003, с. 53–67.
 9. Frege, G.: „Der Gedanke. Eine logische Untersuchung“ [Фреге, Г.: „Мисълта. Едно логическо изследване“]. Превод от: сп. Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus 1 (1918), с. 58–77, в: Фреге, Г.: Логически изследвания. Съст., прев. и допълнени с въведение от Т. Полименов. София: ФОС, 2001, с. 9–55.
 10. Frege, G.: „Die Verneinung. Eine logische Untersuchung“ [Фреге, Г.: „Отрицанието. Едно логическо изследване“]. Превод от: сп. Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus 1 (1919), с. 143–157, в: Фреге, Г.: Логически изследвания. Съст., прев. и допълнени с въведение от Т. Полименов. София: ФОС, 2001, с. 57–93.
 11. Frege, G.: „Logische Untersuchungen. Dritter Teil: Gedankengefüge“ [Фреге, Г.: „Логически изследвания. Трета част: сложната мисъл“]. Превод от: сп. Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus 3 (1923), с. 36–51, в: Фреге, Г.: Логически изследвания. Съст., прев. и допълнени с въведение от Т. Полименов. София: ФОС, 2001, с. 95–135.
 12. Frege, G.: „Logische Allgemeinheit“ [Фреге, Г.: „Логическата всеобщност“]. Превод от: Frege, G.: Schriften zur Logik und Sprachphilosophie. Aus dem Nachlaß. Hg. v. G. Gabriel. Hamburg: Felix Meiner, 1990, с. 166–171, в: Фреге, Г.: Логически изследвания. Съст., прев. и допълнени с въведение от Т. Полименов. София: ФОС, 2001, с. 137–146.
 13. Schnell, A.: „Die zeitliche Vermittlung des Sinns“ [Шнел, A.: „Времевото опосредстване на смисъла“]. Превод в: сп. Lettre Internationale (Sofia) 25 (2001), с. 22–30.
 14. Frege, G.: „Ausführungen über Sinn und Bedeutung“ [Фреге, Г.: „Разяснения върху смисъла и значението“]. Превод от: Frege, G.: Schriften zur Logik und Sprachphilosophie. Aus dem Nachlaß. Hg. v. G. Gabriel. Hamburg: Felix Meiner 1990, с. 25–34, в: сп. KHORA 1 (2000), с. 47–58.
 15. Frege, G.: „Brief an Husserl vom 24.5.1891“ [Фреге, Г.: „Писмо до Хусерл от 24.5.1891“]. Превод от: Frege, G.: Gottlob Freges Briefwechsel mit D. Hilbert, E. Husserl, B. Russell. Hg. v. G. Gabriel u.a. Hamburg: Felix Meiner, 1980, с. 33-37, в: сп. KHORA 1 (2000), с. 41-45.
 16. Gabriel, G.: „Frege als Neukantianer“ [Габриел, Г.: „Фреге като неокантианец“]. Превод от: сп. Kant-Studien 77 (1986), с. 84-101, в: сп. Философски форум 4 (1998), с. 5-22.

 


* Някои от статиите - особено от тези на чужди езици - могат да бъдат свалени, като се изберат техните имена.

Преподаване

Редом с основния лекционен курс "Философска логика I" от задължителната учебна програма на специалност Философия (= до 2017 на двусеместриаления курс "Философска логика", който водех заедно с доц. д-р Анна Бешкова от 2004 г.), за който може да бъде намерена допълнителна информация в Мудъл, и курсове по "Логика" и "Формална логика" през последните години съм обявявал между другото следните спецкурсове:

 

Зимен семестър 2021/22


Зимен семестър 2020/21


Летен семестър 2016/17


Зимен семестър 2015/16

Летен семестър 2014/2015

Зимен семестър 2013/2014

Зимен семестър 2012/2013

 

English

 • Areas of research: history and philosophy of logic, the philosophy of language in the analytical tradition (Aristotle, Frege, Wittgenstein, Carnap)
 • CV
 • List of selected publications
Contact
Main University Building, office 50
Office hours: Thur. 1 – 2 p.m.

Phone: +359 2 - 9308-340
Fax: +359 2 - 94 4447
Postal address
Faculty of Philosophy
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
15 “Tsar Osvoboditel” Blvd.
1504 Sofia
Bulgaria