ПЛАМЕНОВ, Петър; доц. д-р

Секция "Естетика"

интереси: естетика, философия на езика, семиотика, литературознание, изкуствознание, антропология, психология, музикознание, фотография, медии и комуникация и др.
приемно време: вторник от 13:00 до 15:00 ч. в каб. 51, Ректорат (южно крило) 
еп. поща: plamenov_p@phls.uni-sofia.bg

CV

 

 

Професионално развитие

2013-
Главен асистент по естетика, кат. "Логика, етика и естетика"
2012-2009
Редактор „Култура”, колумнист и контент мениджър в ел. издание на в-к „Класа” и „Newsmaker.bg”
2009-2008
Арт-мениджър и контент мениджър в сп. „Елемаг-Гурме”
2008-2007
Главен редактор на сп. „Art & Dance”
2008–2006
Хоноруван асистент по естетика в кат. "Логика, етика и естетика"
2004-1999
Колумнист в-к „Труд”

Образованиe

2009-2005
Доктор по естетика (шифър: 05.01.06). Тема на дисертационния труд: „Тялото-текст” при Катедра "Логика, етика и естетика", Философски факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски, със защита пред Специализирания научен съвет по философия към ВАК (Висшата атестационна комисия) в България.
2004-2002
Магистър, магистърска програма "Литературознание", Софийски университет "Св. Климент Охридски".
2004-2001
Бакалавър по „Културология” Софийски университет "Св. Климент Охридски".
2002-1999
Втора специалност „Журналистика” Софийски университет "Св. Климент Охридски".
2001-1997
Бакалавър по български език и литература, Софийски университет "Св. Климент Охридски".
1997-1992
НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ”, София. Направление: Литературознание; Философия.

Езици


Английски, руски, латински, старогръцки               

 

Членство в неправителствени организации


Българско Философско Общество, Български Хайку Съюз

 

Участия в семинари и конференции


 • Метакинеза или как танцува съзнанието”. Доклад  за конференция „Съзнанието” - СУ „Св. Климент Охридски” на Катедра Философия ( 26. Януари. 2015);
 • Selfie и изкуството на автопортрета” .   Доклад за Конференция AISTHETIKOS  СУ “Свети Климент Охридски” на Катедра Философия (13. Март. 2015);
 • Българската съвременна оперна сцена”. ( En. "Bulgarian modern opera stage")Доклад за „Световна оперна конференция”- Театър Велки „Станислав Монюшко”,  Познан, Полша. (6. Март. 2015);
 • „Естетически предизвикателства пред съвремненната опера”. (En. "Aesthetically challenges of the contemporary  opera") Доклад за „Световна оперна конференция”-Театър Велки „Станислав Монюшко”,  Познан, Полша. (5. Март. 2015);
 •    „Естетическият максимализъм на д-р Кръстев». Доклад за конференцията «Д-р Кръстев и духът на модернизма», СУ „Св. Климент Охридски” ( 4. Юни. 2015); 
 •   „Времето на вътрешния глас. Философско-естетически основания на появата “поток на съзнанието” в романите на Кнут Хамсун”. Доклад за конференцията „Времето”, СУ „Св. Климент Охридски” (13.юни. 2014);
 •  „Под многолико небе”(Нравствеността според софистите). Доклад за конференцията „Нравствеността”, СУ „Св. Климент Охридски, Катедра Логика, Етика, Естетика (12. Декември. 2013);
 •  „Гладкото и прозрачното – реалност ала виртуалност  (естетически модификации на виртуалността)”. Доклад за конференция „Философия и виртуалност»,  СУ „Св. Климент Охридски” (23. Ноември 2012 ). 
 • Нетипичното типично – въведение в дзен естетиката” върху «Записки под възглавката» на Сей Шонагон”. Доклад в семинар по  Източна естетика в НБУ, София (6. Юни. 2012); 
 • Ето – дейксис и дюнамис, особености на хайку поетиката”.  Даклад за конференция по Източна философия в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград.( 15. Юни. 2012);
 • „Нечовечовешкият дискурс – естетика на хайку поезията». Доклад за филосософска конференция в Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград, ( Юни. 2011);
 • „Спасяване на спокойствието -  за особения естетически смисъл на тази категория (дефиниции,  граници, модификации)”. Доклад за отворен философски семинар при Катерда «Култура, Ценности и Морал» на ИИОЗ при БАН, ( Май - Юни 2011);
 •  „Есето - жанрова многоликост и свобода на мисълта ” – доклад на Пролетна конференция по литературознание при СУ “Св. Климент  Охридски”, ( Май. 2006);
 • Елегантост на дискурса – проблемът отворена/ затворена творба” – доклад на Пролетна конференция по литературознание при СУ “Св. Климент                  Охридски”, ( Май, 2004);
 • „Нюансите на синьото, естетика на цвета в лириката на Ал. Вутимски”. Доклад на конференция нова българска хуманитаристика, Пловдив. (Май 2005);
 • Стилистичният обрат на минимализма”; доклад в конференцията “Езикът на киното и езикът на  литературата” – Гюлечица, СУ “Св. Климент  Охридски” съвместно с НБУ, (Април, 2001)

 

Специализации


 • Теория на Архитектурата и опазване на паметниците на културата, при Института за архитектура и археология, БАН, 2006-2007;
 • “Езикът на киното и езикът на  литературата” – Гюлечица, в СУ “Св. Климент Охридски” и НБУ, Април 2001;
 • “Модерният човек и религията. Идеята за толерантността” , Международен семинар август 1994 г.;

 

Публични лекции


 • Песента на фавъна. Естетически и философски идеи в рисунките на Пабло Пикасо.  Публична лекция – Конферентна зала, СУ, (21. януари. 2016)
 • Борба с красотата. Mикеланджело Буонароти – естетически и фирософски идеи.. Публична лекция – Конферентна зала, СУ, (5. Март. 2015)

Публикации

 • "Ръката. (Погледът и ръката. Естетическо преоткриване на тялото)", в: сп. Философски алтернативи 5/2015, ISBN: 08617899; (Част 2);
 • "Пагледът. (Погледът и ръката. Естетическо преоткриване на тялото)", в: сп. Философски алтернативи 4/2015, ISBN: 08617899, с. 112–123, (Част 1);
 • "Нищета на пародията, или за палиятивната мисъл на настоящето", в: сп. Философски алтернативи 3/2013, ISSN 08617899, с. 93–112;
 • "Гладкото и прозрачното – реалност ала виртуалност  (естетически модификации на виртуалността)", в: сб. от конференцията "Философски изследвания на виртуалната култура", сп. Виртуална култура кн. ІІ, съст. доц. д-р Силвия Минева ISSN 13139975, София 2013;
 • "Между - (μεταξύ) corpus и ψυχή в античния модел на човека", в: сп. Философски алтернативи 2/2010, ISSN 08617899, с. 63–82;

Учебни занимания

Основни курсове


Естетика. Основен курс. Специалност Философия – задочно обучение.

Естетика. Първа и Втора част. Специалност Психология – редовно обучение.

Въведение в естетиката. Специалност Библиотечно-информационни технологии. Редовно и задочно обучение.

Естетика. Въведение и история на естетическите учения. Специалност Педагогика на масовата и художествена комуникация. Редовно обучение.

 

Свободно избираеми дисциплини


Учебната 2015-2016

Учебната 2014-2015

Учебната 2013-2014

English

 

 • Areas of research: aesthetics, philosophy of language, semiotics, literary science, art history, anthropology, psychology, musicology, photography, media studies, communication studies, at al.

 

Contact
Main University Building, office 51
Office hours: Wed. 11 a.m. – 1 p.m.
Postal address
Department of Logic, Ethics and Aesthetics
Sofia University "St. Kliment Ohridski"
15 "Tsar Osvoboditel" Blvd.
1504 Sofia
Bulgaria