Преподаватели

Обща информация


Преподавател Курсове

доц.д-р Благовест Атанасов Георгиев
bageorgiev@phls.uni-sofia.bg

Стратегическо управление на организационната промянае (лекции/семинари/практически занятия)

доц. д-р Владимир Радев Пеовски
vpeovski@abv.bg
CV_bg

Икономика на труда (лекции/семинари)

гл.ас. д-р Деница Иванова Хинкова
d.hinkova@gmail.com
CV_bg
CV_en

Управление на конфликти и трудови отношения (лекции/семинари/практически занятия)

проф.д.и.н. Желю Дечев Владимиров
jeve@feb.uni-sofia.bg
CV_bg

Системи за оценяване, възнаграждение и обучение на персонала (лекции/семинари/практически занятия)

проф.д.пс.н Ирина Любенова Зиновиева
zinovieva@phls.uni-sofia.bg​

д-р Ирина Стефанова Йончева
irina.yoncheva@isg-technology.com

Организационно поведение (лекции/семинари)
International Human Resources Management, на английски език лекции/семинари/практически занятия)

д-р Иван Нейков Нейков
ivan.neykov@bilsp.org
CV_bg

Трудово право (лекции/семинари)
Европейска социална политика (лекции/семинари/практически занятия)

проф. д.ф.н. Иванка Тодорова Мавродиева
i.mavrodieva@gmail.com
CV_bg

Връзки на фирмата с обществеността (лекции/семинари/практически занятия)

доц .д-р Калоян Валентинов Харалампиев
kharalampi@phls.uni-sofia.bg
CV_bg

гл.ас. д-р Димчо Стефанов Димов
as.ddimov@gmail.com

Информационни системи и аналитични методи в УЧР (лекции/семинари)

проф. д-р Мария Димитрова Стойчева
stojchevap@phls.uni-sofia.bg

Подготовка и управление на проекти (лекции/семинари/практически занятия)

доц. д-р Петя Иванова Славова
p_slavova@yahoo.com

Емпирично социологическо изследване (лекции)

проф. д.с.н. Румяна Иванова Стоилова
rumiana.stoilova@gmail.com

Трудови пазари и социални неравенства (лекции/практически занятия)

гл.ас. д-р Емил Димитров Георгиев
emo.georgiev@hotmail.com

Основи на управлението (лекции)

проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова
karabeluov@phls.uni-sofia.bg​

Професионален подбор и развитие на кариерата (лекции/семинари)

проф. д.с.н. Таня Бойчева Чавдарова
tchavdarova@phls.uni-sofia.bg
CV_bg

приемно време: петък от 13:00 - 15:00 ч.
може да бъде и по друго време, след уговорка по мейл

- Професионално развитие в областта на човешките ресурси (лекции)
- Спецкурс по УЧР (лекции)
- Социология на трудовите пазари

гл.ас. д-р Гергана Николаева Ненова
g.nenova@phls.uni-sofia.bg
 

Основи на управлението (семинари)