Защити

Обща информация


Защити на магистърски тези се провеждат 2 пъти в рамките на една учебна година - през м.март (т.нар. зимна сесия на защита) и през м.юли (т.нар. лятна сесия на защита). Студентите се явяват на защита на магистърска теза, при условие че:

  • темата и избраният от студента научен ръководител на магистърската теза са одобрени от катедра "Политология";
  • допуснати са до защита от съответния инспектор от отдел "Студенти" на Философски факултет (моля, потвърдете предварително намерението си за явяване на предстоящи защити в обявения срок);
  • разработката е предадена в рамките на обявения срок и отговаря на съответните изисквания.

до 20.11.2018 г. (вторник) вкл.

 

Подаване на молба за одобряване на тема и научен ръководител (зимна сесия на защита).

Молбата трябва да е подписана от студента и от научния ръководител. Подава се в оригинал и сканирана в PDF-формат по ел.поща на администратора на програма:
- за МП Международни отношения и проблеми на сигурността при г-жа Б.Натан (natan@phls.uni-sofia.bg, 324 к., 4 бл.)
- за МП Политически мениджмънт и Политическо консултиране при г-жа А.Димитрова (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg, 323 к., 4 бл.)
Не е необходимо да сте завършили семестриално. Вижте още...

 » Бланка на молба | » Теми за избор предложени от преподаватели

....2019 г. (....) вкл.

Потвърждаване явяване на защита (зимна сесия на защита)

Студентите се допускат до защита от отдел Студенти, при условие че са завършили семестриално. С цел изготвянето по служебен път на справка за налични оценки и набрани кредити, моля, потвърдете в обявения срок.

» Потвърждавам

.....2019 г. (...) вкл.

Предаване на магистърски тези (зимна сесия на защита).

Магистърската теза се изготвя според публикуваните изисквания и се предава в обявения срок разпечатана в 2 екземпляра подвързани със спирала и на електронен носител в Word Dokument формат на координатора/администратора на програмата (електронният вариант може да бъде изпратен и по ел.поща). Към нея студентите предават отделно и декларация за авторство върху текста (оригинал).

» Декларация» Изисквания за магистърска теза

....2019 г. (...)

Защити на магистърски тези (зимна сесия на защита)

» Изисквания за магистърска теза | » Разпределение по комисии

от 16.07. до 24.07.2018 г. вкл.
от 10.09. до 14.09.2018 г. вкл.

отдел Студенти (237 к., 4 бл.)

Подаване на документи за изготвяне на диплома

 

Публикувано: м.05.2013 | Последна редакция: 10.07.2018, А.Димитрова