Защити

Обща информация


Защити на магистърски тези се провеждат 2 пъти в рамките на една учебна година - през м.март (т.нар. зимна сесия на защита) и през м.юли (т.нар. лятна сесия на защита). Студентите се явяват на защита на магистърска теза, при условие че:

  • темата и избраният от студента научен ръководител на магистърската теза са одобрени от катедра "Политология";
  • допуснати са до защита от съответния инспектор от отдел "Студенти" на Философски факултет (моля, потвърдете предварително намерението си за явяване на предстоящи защити в обявения срок);
  • разработката е предадена в рамките на обявения срок и отговаря на съответните изисквания.
21.03.2017 г. (вторник)

Подаване на молба за одобряване на тема и научен ръководител (лятна сесия на защита)

30.05.2017 г. (вторник)

Потвърждаване явяване на защита (лятна сесия на защита)

30.06.2017 г. (петък)
до 14:00 ч. в 323 к., 4 бл.

Предаване на магистърски тези (лятна сесия на защита).

08.07.2017 г. (събота)
от 10:00 ч., к-дра Политология

Защити на магистърски тези (лятна сесия на защита)
» Изисквания за магистърска теза
» Разпределение по комисии

всеки понеделник и вторник до 31.07.2017 г. вкл. в 237 к., 4 блок (отдел Студенти)

Подаване на документи за диплома

 


  » Молба
» Обсъдени теми
» Нови теми
» Теми за избор предложени от преподаватели

Одобряване на тема и научен ръководител

Одобряването на тема и научен ръководител на магистърска теза става най-късно през последния семестър от срока на обучение. Заявените в предварително обявения срок теми се обсъждат на заседание на катедра Политология. Студентите, чиито теми се нуждаят от коригиране и последвало обсъждание, разполагат с допълнителен срок, в който могат да подадат нова молба. При неспазване на определените срокове заявените теми се обсъждат на следващо заседание на Катедрата, чийто дневен ред предвижда това. Научен ръководител може да бъде всяко хабилитирано лице (доцент / професор) специалист в съответната на темата научна област. Изключения се допуска за преподаватели от Катедрата. Кампания за одобряване на тема и научен ръководител се организира два пъти в рамките на една учебна година - съответно за зимна и за лятна сесия на защита, като студентите подават молба по образец при координатора на програмата. Молбата се подава лично в посоченото приемно време и сканирана по ел.поща (допустими формати: .pdf).

ВНИМАНИЕ: Молба за одобряване на тема и научен ръководител могат да подават и студенти, които не са завършили семестриално. Одобряването на тема и научен ръководител става еднократно в периода на обучение, освен ако не се налага промяна на вече обсъдена и одобрена тема или научен ръководител. В този случай се подава нова молба.

» начало

  » Потвърждавам
» Молба

Потвърждаване явяване на защита

Студентите се допускат до защита, при условие че са завършили семестриално (т.е. положили са успешно изпити по задължителните и минималния брой избираеми дисциплини и са набрали минималния брой кредити за допускане до защита, изискуеми по учебен план). За целта в отдел "Студенти" на Философски факултет се подава молба по образец.

ВНИМАНИЕ: С цел по-добра организация на този процес ръководството на програмата моли студентите, които имат намерение да се явят на предстоящите защити, да потвърдят. Справки за налични оценки и набрани кредити се правят по служебен път за тези студенти, които са потвърдили в обявения срок. Молбата за допускане до защита се подава в отдел "Студенти", след като в съответните регистри се нанесат всички ненанесени оценки (ако има такива), като съответните студенти се уведомяват за това от координатора на програмата. Студентите, които не са потвърдили в определения срок, могат да направят такава справка в отдел "Студенти".

» начало

  » Декларация
» Изисквания за магистърска теза

Предаване на магистърска теза

Магистърската теза се изготвя според публикуваните изисквания и се предава в обявения срок разпечатана в 2 екземпляра подвързани със спирала и на електронен носител в Word Dokument формат на координатора на програмата (електронният вариант може да бъде изпратен и по ел.поща). Към нея студентите предават отделно и декларация за авторство върху текста (оригинал).

» начало

Документи за изготвяне на диплома

Документи за изготвяне на диплома се подават при съответния инспектор от отдел "Студенти" на Философски факултет.

  • бележки, че не дължите книги, от библиотеките във 2 бл. (Кампус "Изток"), библиотеката на Философски факултет (Ректорат, подземен етаж) и библиотеката на сп."Педагогика" (Ректорат, Южно крило, 3 ет.);
  • снимка паспортен формат (1 бр.);
  • студентска книжка;
  • оригинална диплома за завършена предходна степен с приложение, с която сте кандидатствали в магистърската програма (след сверяване дипломата се връща веднага);
  • оригинална диплома за завършено средно образование (дипломата се връща веднага).
» начало

Публикувано: м.05.2013 | Последна редакция: 10.07.2017, А.Димитрова