Защити

Обща информация


Защити на магистърски тези се провеждат 2 пъти в рамките на една учебна година - през м.март (т.нар. зимна сесия на защита) и през м.юли (т.нар. лятна сесия на защита). Студентите се явяват на защита на магистърска теза, при условие че:

  • темата и избраният от студента научен ръководител на магистърската теза са одобрени от катедра "Политология";
  • допуснати са до защита от съответния инспектор от отдел "Студенти" на Философски факултет (моля, потвърдете предварително намерението си за явяване на предстоящи защити в обявения срок);
  • разработката е предадена в рамките на обявения срок и отговаря на съответните изисквания.

до ....2018 г. (...) вкл.

Б.Натан, 324 к., 4 бл.
А.Димитрова, 323 к., 4 бл.
dimitrovab@phls.uni-sofia.bg

 

Подаване на молба за одобряване на тема и научен ръководител (лятна сесия на защита).

Молбата трябва да е подписана от студента и от научния ръководител. Подава се в оригинал и сканирана в PDF-формат по ел.поща. Не е необходимо да сте завършили семестриално. Вижте още...

 » Бланка на молба | » Нови теми | » Теми за избор предложени от преподаватели | » Обсъдени теми

31.05..2018 г. (четвъртък) вкл.

Потвърждаване явяване на защита (лятна сесия на защита)

Студентите се допускат до защита от отдел Студенти, при условие че са завършили семестриално. С цел изготвянето по служебен път на справка за налични оценки и набрани кредити, моля, потвърдете в обявения срок.

» Потвърждавам

14.06.2018 г. (четвъртък) вкл.

Бека Натан, 324 к., 4 бл.
А.Димитрова, 323 к., 4 бл.

dimitrovab@phls.uni-sofia.bg

Предаване на магистърски тези (лятна сесия на защита).

Магистърската теза се изготвя според публикуваните изисквания и се предава в обявения срок разпечатана в 2 екземпляра подвързани със спирала и на електронен носител в Word Dokument формат на координатора/администратора на програмата (електронният вариант може да бъде изпратен и по ел.поща). Към нея студентите предават отделно и декларация за авторство върху текста (оригинал).

» Декларация» Изисквания за магистърска теза

06.07.2018 г. (петък)

Защити на магистърски тези (лятна сесия на защита)

» Изисквания за магистърска теза | » Разпределение по комисии

до ....2018 (...) вкл.
отдел Студенти (237 к., 4 бл.)

Подаване на документи за изготвяне на диплома

 

Публикувано: м.05.2013 | Последна редакция: 25.05.2018, А.Димитрова