Дипломиране: процедури и срокове

Обща информация....2019 г. от ... ч. в з. ... ► Защити на магистърски тези (лятна сесия на защита)


Защити на магистърски тези се провеждат 2 пъти в рамките на една учебна година - през м.март (т.нар. зимна сесия на защита) и през м.юли (т.нар. лятна сесия на защита). Студентите се явяват на защита на магистърска теза, при условие че:  1)  темата и избраният от студента научен ръководител на магистърската теза са одобрени от катедра "Политология";  2)  допуснати са до защита от съответния инспектор от отдел Студенти на Философски факултет (моля, потвърдете предварително намерението си за явяване на предстоящи защити в обявения срок);  3)  разработката е предадена в рамките на обявения срок и отговаря на съответните изисквания.

 • до 31.05.2019 г. вкл.
  Потвърждаване явяване на защита (лятна сесия на защита). Студентите се допускат до защита от отдел Студенти, при условие че са завършили семестриално. С цел изготвянето по служебен път на справка за налични оценки и набрани кредити, моля, потвърдете в обявения срок. Потвърждавам►
 • до ...2019 г. вкл.
  Предаване на магистърски тези (лятна сесия на защита). Магистърската теза се изготвя според публикуваните изисквания и се предава в обявения срок разпечатана в 2 екземпляра подвързани със спирала и на електронен носител в PDF-формат на координатора/администратора на програмата. Електронният вариант може да бъде изпратен и по ел.поща на адрес: dimitrovab@phls.uni-sofia.bg. С магистърската теза студентите предават и декларация за авторство върху текста (оригинал). Декларация► | Изисквания за магистърска теза►
 

Публикувано: м.05.2013 | Последна редакция: 16.05.2019 | А.Димитрова

Одобряване на тема и научен ръководител

Към обявени срокове►


 ВНИМАНИЕ:  Молба за одобряване на тема и научен ръководител могат да подават и студенти, които не са завършили семестриално. Одобряването на тема и научен ръководител става еднократно в периода на обучение, освен ако не се налага промяна на вече обсъдена и одобрена тема или научен ръководител. В този случай се подава нова молба.

Кампания за одобряване на тема и научен ръководител се организира два пъти в рамките на една учебна година - съответно за зимна и за лятна сесия на защита, като студентите подават молба по образец (оригинал и сканирана по ел.поща в PDF-формат) при координатора/администратора на програмата:

 • за МП Международни отношения и проблеми на сигурността при г-жа Б.Натан (natan@phls.uni-sofia.bg, 324 к., 4 бл.);
 • за МП Политически мениджмънт и Политическо консултиране при г-жа А.Димитрова (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg, 323 к., 4 бл.).

Одобряването на тема и научен ръководител на магистърска теза става най-късно през последния семестър от срока на обучение. Заявените в предварително обявения срок теми се обсъждат на заседание на катедра Политология. Студентите, чиито теми се нуждаят от коригиране и последвало обсъждание, разполагат с допълнителен срок, в който могат да подадат нова молба. При неспазване на определените срокове заявените теми се обсъждат на следващо заседание на Катедрата, чийто дневен ред предвижда това. Научен ръководител може да бъде всяко хабилитирано лице (доцент / професор) специалист в съответната на темата научна област. Изключения се допуска за преподаватели от Катедрата.

Бланка на молба►
Теми за избор, предложени от преподаватели►


Последна редакция: 16.05.2019 | А.Димитрова

Примерни теми

Към обявени срокове► 


доц. д-р Стойчо Петров Стойчев

 1. Контролиран вот;
 2. Политически риск;
 3. Организирана престъпност;
 4. Вътрешна сигурност.

доц. д-р Любов Григорова Минчева

 1. Криминално-терористични мрежи на Балканите/ други райони (по избор): условия на възникване, обхват и ефективност на действие;
 2. Криминализираната държава: причини и обсег на криминализация. Ефективни политики на декриминализация;
 3. Новият тероризъм: структури на Ал Кайда, финансиране, НИТ (до 2 под-организации по избор);
 4. Мироопазване и борба с тероризма и организираната престъпност. Казус по избор: постижения, проблеми, перспективи;
 5. Интер-институционално сътрудничество в мироопазването: възникване, динамика и институционализация. Казус по избор.

доц. д-р Мария Андонова Пиргова

Взаимодействия между висшите държавни институции

 1. Проблеми на функционирането на принципа за разделението на властите в България (определя се период на изследване)
 2. Проблеми на взаимодействията между законодателната и изпълнителната власт (в определен период)
 3. Сравнителен анализ на политики на различни правителства
 4. Сравнителен анализ на работата на различни парламенти в България

Политическо консултиране

 1. Ролята и задачите на политическия съветник във формирането  политическото лидерство
 2. Консултанските задачи при решаването на проблеми на политическа партия (конкретна партия в конкретен период)
 3. Анализ на реализацията на програмните цели на политическа партия (конкретна партия в конкретен период)
 4. Задачи на консултантската работа в държавна институция (конкретна институция в конкретен период, исторически или актуален анализ)

Последна редакция: 16.05.2019 | А.Димитрова

Документи за изготвяне на диплома

Към обявени срокове►


Документи за изготвяне на диплома се подават при съответния инспектор от отдел Студенти на Философски факултет. Необходими документи:

 1. бележки, че не дължите книги, от библиотеките във 2 бл. (Кампус "Изток"), библиотеката на Философски факултет (Ректорат, подземен етаж) и библиотеката на сп."Педагогика" (Ректорат, Южно крило, 3 ет.);
 2. снимка паспортен формат (1 бр.);
 3. студентска книжка;
 4. оригинална диплома за завършена предходна степен с приложение, с която сте кандидатствали в магистърската програма (след сверяване дипломата се връща веднага);
 5. оригинална диплома за завършено средно образование (дипломата се връща веднага).

Последна редакция: 16.05.2019 | А.Димитрова