Боян Ивайлов Знеполски

Професор. Доктор по философия и социални науки (ЕHESS-Paris).
Ръководител катедра "Социология"
Социология на културата; Политическа социология; Социална теория.
b.znepolski@phls.uni-sofia.bg

дициплини

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/Uchebni%20disciplini/Boyan_Znepolski.pdf

CV-en

CV