Димитър Благоев Димитров

Асистент.
Социология; Социална стратификация; Медии; Количествени и качествени методи в социалните науки.
dblagoev@phls.uni-sofia.bg

дисциплини

Социална стратификация; Медии; Количествени и качествени методи в социалните науки

CV-en

CV