Станислав Костов

Гл. ас. д-р

 

CV на гл. ас. д-р Станислав Костов

Станислав Костов е главен асистент по Право на ЕС в катедра „Европеистика“ и в Юридическия факултет на СУ. Специализирал е в Маастрихт, Холандия и в Междууниверситетския център по правата на човека, София. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Актовете на Съда на Европейския съюз и техните правни последици”. Работил е в Изпълнителна агенция „Морска администрация”, където до 2006 г. заема длъжността „старши юрисконсулт”. От 2007 г. той е адвокат в Софийската адвокатска колегия. През периода 2009 г. – 2010 г. е член на Управителния съвет на Френско-българската търговска камара. От 2012 г. е член на Научно-методическия център към Висшия адвокатски съвет. От 2015 г. е член на редакционната колегия на списание „Европейски правен преглед“.

Електронен адрес:

kostov.stanislav@gmail.com

skkostov@phls.uni-sofia.bg