Величко Руменчев

Професор, дфн, д-р 

vrumenchev@phls.uni-sofia.bg

Области на научни интреси: съдебна реторика, невербална комуникация, история на реториката, история на ораторското изкуство

Автобиография

Величко Димитров Руменчев

Дата на раждане: 26.07.1953 г. 

Научно звание:  Проф.дфн  в катедра „Реторика”, Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” от февруари 1979 г.

Образование и професионална квалификация:

Висше юридическо  - в  Юридически факултет на СУ „Свети Климент Охридски” – 1977 г.

 Доктор по  право -  ДИПЛОМА на ВАК към 

Министерския съвет на Република България  за научната степен „кандидат на юридическите науки” /доктор по право/ с №20205 от 30.05.1990 г.

Тема на дисертационен труд: Обвинителната реч на прокурора.

     Доцент по реторика - ДИПЛОМА на ВАК към 

Министерския съвет на Република България с №18441 от 21.02.1997 г.  Хабилитационен труд – „Реторически класификации”.

Шифър на специалност „Философия на културата, политиката, правото  и   икономиката /реторика/”  - 05.01.13.  

 Доктор на философските науки  -  ДИПЛОМА на ВАК към Министерския съвет на Република България  за научната степен   „доктор на философските науки” с № 29173 от  02.07. 2004 г.

шифър на специалност „Философия на културата, политиката, правото    и  икономиката /реторика/  - 05.01.13. 

 Докторска дисертация – „Най-древни сведения за ораторско изкуство и  Реторика”.

 Професор по реторика - ДИПЛОМА  на ВАК към Министерския съвет  на Република България за научно звание професор   с № 23580 от 20.04.2006 г. 

 шифър на специалност -  „Философия на културата, политиката,  правото и  икономиката /реторика/”  - 05.01.13.

 Хабилитационен труд – „Невербална комуникация в публичната реч и   деловото общуване”.

Област на научни интереси

Съдебна реторика, обща реторика, публична реч и комуникативни умения, невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване, история на ораторското изкуство и реториката, история на ораторското изкуство в Древен Изток и епоса.   

Учебни дисциплини, лекционни курсове (упражнения):

„Съдебна реторика” – лекционен курс в ІІІ курс редовно и задочно обучение на специалност право в Юридическия факултет.

„Реторика и комуникативни умения” - лекционен курс в І курс редовно обучение на специалност Международни отношения в Юридическия факултет.

„Реторика и комуникативни умения”-  лекционен курс в І курс редовно обучение на специалност Публична администрация на Философски факултет.

„Реторика и комуникативни умения” -  лекционен курс в І курс редовно обучение на специалност „Софтуерно инженерство” във Факултета по математика и  информатика.

„Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване”- лекционен курс в ІІІ курс на специалност „Социална педагогика”, редовно и задочно обучение във Факултета по начална и предучилищна педагогика.

 „Публична реч и пропагандни влияния”-  лекционен курс и семинарни занятия в магистърска програма „Социална и юридическа психология” на специалност „Психология” на Философски факултет.

„Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване”- лекционен курс в магистърска програма „Реторика”.

„Публична реч”- лекционен курс в магистърска програма „Реторика”.

„Ораторското изкуство на Древния Изток”- лекционен курс в магистърска програма „Реторика”.

„Съдебна реторика” - лекционен курс в магистърска програма „Реторика”.

Специализации :

октомври – ноември 1982 г. в Москва и Иваново – Русия.  

- юли 1981 г. – Братиславски университет  – Словакия.   

- юли 1983 г. в Братиславски университет – Словакия. 

- май – 1985 г. във Варшавски университет.

Административни длъжности в СУ „Свети Климент охридски”:

Ръководител на катедра „Реторика”.

- от 1999 г. - 2008 г.  и от 2011г.  и понастоящем  

Председател на мандатната комисия на Философски факултет:  2008 – 2011 г.

Председател на атестационната комисия на Философския факултет . От 2011 г. и понастоящем.

Член на Контролния съвет на СУ „Свети Климент Охридски” 2003 г. – 2011 г.

От 2011 г. и понастоящем  - зам.- председател на Контролния съвет на СУ „Свети Климент Охридски”.

 

 

 

Величко Димитров Руменчев

Дата на раждане: 26.07.1953 г. 

 

Научно звание:  Проф.дфн  в катедра „Реторика”, Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” от февруари 1979 г.

 

Образование и професионална квалификация:

Висше юридическо  - в  Юридически факултет на СУ „Свети Климент Охридски” – 1977 г.

 Доктор по  право -  ДИПЛОМА на ВАК към 

Министерския съвет на Република България  за научната степен „кандидат на юридическите науки” /доктор по право/ с №20205 от 30.05.1990 г.

Тема на дисертационен труд: Обвинителната реч на прокурора.

     Доцент по реторика - ДИПЛОМА на ВАК към 

Министерския съвет на Република България с №18441 от 21.02.1997 г.  Хабилитационен труд – „Реторически класификации”.

Шифър на специалност „Философия на културата, политиката, правото  

     и   икономиката /реторика/”  - 05.01.13.  

 Доктор на философските науки  -  ДИПЛОМА на ВАК към 

     Министерския съвет на Република България  за научната степен   

     „доктор на философските науки” с № 29173 от  02.07. 2004 г.

шифър на специалност „Философия на културата, политиката, правото    

     и  икономиката /реторика/  - 05.01.13. 

 Докторска дисертация – „Най-древни сведения за ораторско изкуство и  

     Реторика”.

 Професор по реторика - ДИПЛОМА  на ВАК към Министерския съвет  

     на Република България за научно звание професор   с № 23580 от 

     20.04.2006 г. 

 шифър на специалност -  „Философия на културата, политиката,  

     правото и  икономиката /реторика/”  - 05.01.13.

 Хабилитационен труд – „Невербална комуникация в публичната реч и   

     деловото общуване”.

 

 

Област на научни интереси

Съдебна реторика, обща реторика, публична реч и комуникативни умения, невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване, история на ораторското изкуство и реториката, история на ораторското изкуство в Древен Изток и епоса.   

 

Учебни дисциплини, лекционни курсове (упражнения):

„Съдебна реторика” – лекционен курс в ІІІ курс редовно и задочно обучение на специалност право в Юридическия факултет.

„Реторика и комуникативни умения” - лекционен курс в І курс редовно обучение на специалност Международни отношения в Юридическия факултет.

„Реторика и комуникативни умения”-  лекционен курс в І курс редовно обучение на специалност Публична администрация на Философски факултет.

„Реторика и комуникативни умения” -  лекционен курс в І курс редовно обучение на специалност „Софтуерно инженерство” във Факултета по математика и  информатика.

„Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване”- лекционен курс в ІІІ курс на специалност „Социална педагогика”, редовно и задочно обучение във Факултета по начална и предучилищна педагогика.

 „Публична реч и пропагандни влияния”-  лекционен курс и семинарни занятия в магистърска програма „Социална и юридическа психология” на специалност „Психология” на Философски факултет.

„Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване”- лекционен курс в магистърска програма „Реторика”.

„Публична реч”- лекционен курс в магистърска програма „Реторика”.

„Ораторското изкуство на Древния Изток”- лекционен курс в магистърска програма „Реторика”.

„Съдебна реторика” - лекционен курс в магистърска програма „Реторика”.

 

Специализации :

октомври – ноември 1982 г. в Москва и Иваново – Русия.  

- юли 1981 г. – Братиславски университет  – Словакия.   

- юли 1983 г. в Братиславски университет – Словакия. 

- май – 1985 г. във Варшавски университет.

 

Административни длъжности в СУ „Свети Климент охридски”:

Ръководител на катедра „Реторика”.

- от 1999 г. - 2008 г.  и от 2011г.  и понастоящем  

Председател на мандатната комисия на Философски факултет:  2008 – 2011 г.

Председател на атестационната комисия на Философския факултет . От 2011 г. и понастоящем.

Член на Контролния съвет на СУ „Свети Климент Охридски” 2003 г. – 2011 г.

От 2011 г. и понастоящем  - зам.- председател на Контролния съвет на СУ „Свети Климент Охридски”.

 

 

 

 

 

Величко Димитров Руменчев

Дата на раждане: 26.07.1953 г. 

 

Научно звание:  Проф.дфн  в катедра „Реторика”, Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” от февруари 1979 г.

 

Образование и професионална квалификация:

Висше юридическо  - в  Юридически факултет на СУ „Свети Климент Охридски” – 1977 г.

 Доктор по  право -  ДИПЛОМА на ВАК към 

Министерския съвет на Република България  за научната степен „кандидат на юридическите науки” /доктор по право/ с №20205 от 30.05.1990 г.

Тема на дисертационен труд: Обвинителната реч на прокурора.

     Доцент по реторика - ДИПЛОМА на ВАК към 

Министерския съвет на Република България с №18441 от 21.02.1997 г.  Хабилитационен труд – „Реторически класификации”.

Шифър на специалност „Философия на културата, политиката, правото  

     и   икономиката /реторика/”  - 05.01.13.  

 Доктор на философските науки  -  ДИПЛОМА на ВАК към 

     Министерския съвет на Република България  за научната степен   

     „доктор на философските науки” с № 29173 от  02.07. 2004 г.

шифър на специалност „Философия на културата, политиката, правото    

     и  икономиката /реторика/  - 05.01.13. 

 Докторска дисертация – „Най-древни сведения за ораторско изкуство и  

     Реторика”.

 Професор по реторика - ДИПЛОМА  на ВАК към Министерския съвет  

     на Република България за научно звание професор   с № 23580 от 

     20.04.2006 г. 

 шифър на специалност -  „Философия на културата, политиката,  

     правото и  икономиката /реторика/”  - 05.01.13.

 Хабилитационен труд – „Невербална комуникация в публичната реч и   

     деловото общуване”.

 

 

Област на научни интереси

Съдебна реторика, обща реторика, публична реч и комуникативни умения, невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване, история на ораторското изкуство и реториката, история на ораторското изкуство в Древен Изток и епоса.   

 

Учебни дисциплини, лекционни курсове (упражнения):

„Съдебна реторика” – лекционен курс в ІІІ курс редовно и задочно обучение на специалност право в Юридическия факултет.

„Реторика и комуникативни умения” - лекционен курс в І курс редовно обучение на специалност Международни отношения в Юридическия факултет.

„Реторика и комуникативни умения”-  лекционен курс в І курс редовно обучение на специалност Публична администрация на Философски факултет.

„Реторика и комуникативни умения” -  лекционен курс в І курс редовно обучение на специалност „Софтуерно инженерство” във Факултета по математика и  информатика.

„Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване”- лекционен курс в ІІІ курс на специалност „Социална педагогика”, редовно и задочно обучение във Факултета по начална и предучилищна педагогика.

 „Публична реч и пропагандни влияния”-  лекционен курс и семинарни занятия в магистърска програма „Социална и юридическа психология” на специалност „Психология” на Философски факултет.

„Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване”- лекционен курс в магистърска програма „Реторика”.

„Публична реч”- лекционен курс в магистърска програма „Реторика”.

„Ораторското изкуство на Древния Изток”- лекционен курс в магистърска програма „Реторика”.

„Съдебна реторика” - лекционен курс в магистърска програма „Реторика”.

 

Специализации :

октомври – ноември 1982 г. в Москва и Иваново – Русия.  

- юли 1981 г. – Братиславски университет  – Словакия.   

- юли 1983 г. в Братиславски университет – Словакия. 

- май – 1985 г. във Варшавски университет.

 

Административни длъжности в СУ „Свети Климент охридски”:

Ръководител на катедра „Реторика”.

- от 1999 г. - 2008 г.  и от 2011г.  и понастоящем  

Председател на мандатната комисия на Философски факултет:  2008 – 2011 г.

Председател на атестационната комисия на Философския факултет . От 2011 г. и понастоящем.

Член на Контролния съвет на СУ „Свети Климент Охридски” 2003 г. – 2011 г.

От 2011 г. и понастоящем  - зам.- председател на Контролния съвет на СУ „Свети Климент Охридски”.

 

Публикации

Величко Димитров Руменчев

        Основни публикации:

Учебни помагала, христоматии и антологии:

Христоматия на ораторската реч . С., 1981. Издателство на 

Софийския университет.

Учебно помагало по съдебна реторика. С., 1983. Издателство на 

Софийския университет

Христоматия на ораторската реч. С., 1984. Издателство „Наука

и изкуство”.

Антология на ораторската реч. Трето хилядолетие пр. н.е. -   

средата на второ хилядолетие сл. н.е. С., 2012 г. Издателство на 

Софийския университет.

Книга първа  - Оратори от епоса. Оратори на Древния Изток.

Книга втора  - Оратори на Древна Гърция и Рим.

Книга трета -   Оратори от Исус до пророците на маите.

Монографии:

История на ораторското изкуство. С., 1987 г.

Несловесното общуване в ораторското изкуство. С., 1987.  

„Партиздат”.

Учебник по реторика /съавт./ с проф. дфн Донка Александрова. С., 

1987. Издание на Висш институт „Георги Димитров” на МВР.

Реторически класификации. С., 1994. Издателство на 

Софийския университет.

Съдебна реторика. С., 1997. Издателство на 

Софийския университет.

Ораторското изкуство на Древния Изток. С., 2004. Издателство на 

Софийския университет.

Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване. С., 

2006. Издателство на  Софийския университет.

Статии, студии диапозитивни разработки:

Диапозитивен филм – „Психология на ораторската реч”.

Издателство „Спектър”. С., 1979.

Диапозитивен филм „Система на държавните органи на НРБ.

Издателство „Спектър” С., 1979.

Встъпителна студия към „Христоматия на ораторската реч”. 

Издание на „Наука и изкуство” С., 1984.

Встъпителна студия към „Антология на ораторската реч. Трето 

хилядолетие пр. н.е. -  средата на второ хилядолетие сл. н.е. С., 2012

г. Издателство на  Софийския университет.

Ораторското изкуство на учителя. С., 1979. сп. „Професионално 

образование”.

Серия статии /повече от пет/по въпросите на историята на съдебното  

красноречие  като водещ рубрика „Известни процеси от миналото” в  

сп. „Общество  и право”. 

Серия статии /повече от пет/ по въпросите на историята на  

ораторското изкуство в  сп. „Правен свят”.

Шеста глава - „Невербална комуникация” в „Основи на ораторското 

Изкуство” С., 1989, . Издателство на  Софийския университет.

Art oratoare et argumentation dans le Livre de Job. New Chapters in the  

History of Rhetoric. Leiden.  Boston. 2009.

Един реторически поглед върху ораторството и аргументацията в  

„Книга на Йов”. Във Нови изследвания по история на реториката, С., 

2010.

Публикации в електронни научни списания:

За автентичността на един кратък диалог между Цар Симеон Велики и Климент Охридски, сп. Реторика и комуникации, бр. 3, 2012, http://rhetoric.bg/

On the Authenticity of a Speech by Czar Asen II, сп. Реторика и комуникации, бр. 4, 2012 http://rhetoric.bg/