Нели Стефанова

Доцент доктор 

email: ngstefanov@phls.uni-sofia.bg 

Област на научни интереси:  политическа реторика, теории на аргументацията, комуникативна компетентност и техника на говора, невербална комуникация в публичното общуване

Автобиография

Нели Георгиева Стефанова

 

Служебен адрес:

Бул. „Цариградско шосе”, блок IV, партер, каб. 134

e-mail: ngstefanov@phls.uni-sofia.bg; neli_stef@abv.bg

 

Дата на раждане:

19.II.1975 г.

 

Заемани длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”:

Доцент доктор към катедра "Реторика" от април 2018 г. 

Главен асистент към катедра „Реторика” от 29.X.2012 г. с решение на ФС на ФФ от 16.X.2012 г. (въз основа на конкурс за главен асистент, проведен на 4.X.2012 г.).

Ръководител на магистърска програма “Реторика” от 2013 г.

 

Области на изследователски интереси:

политическа реторика; дипломатическо общуване; теории на аргументацията; невербална комуникация; техника на говора.

 

Образование:

Доктор по философия (2012 г.) на СУ „Св. Климент Охридски”

Научна специалност „История на реториката и ораторското изкуство”, шифър 05.01.01.

Тема на дисертационния труд: „Реторическа аргументация в италианския политически дебат от края на XX век”, защитен на 19.04.2012 г. 

 

Магистър по специална педагогика – Логопедия (2002 г.) на СУ „Св. Климент Охридски”, ФНПП

Специализация по Комуникативни нарушения на развитието, магистърска теза: „Взаимовръзката интелект – емоции при заекващи деца от предучилищна възраст”.

 

Бакалавър по логопедия (2000 г.) на СУ „Св. Климент Охридски”, ФНПП

 

Специализация по журналистика (1998 г.) в ПУ „Паисий Хилендарски”, СФ

Професионална квалификация „Журналистика – репортер, секретар-уредник в печата”.

 

Преподавателска дейност:  

Лекционни курсове и упражнения в бакалавърски програми

Комуникативни умения и работа в екип (спец. Информационни системи, ФМИ)

Комуникативни умения (спец. Статистика, ФМИ)

Политическа реторика (спец. Политология, ФФ)

Политическа реторика и водене на преговори (спец. Регионално развитие и политика, ГГФ)

Невербална комуникация в реториката (упражнения, спец. Психология, ФФ)

 

Лекционни курсове и упражнения в магистърски програми

Политическа реторика (МП „Реторика”, ФФ)

Невербална комуникация в реториката (упражнения, МП „Реторика”, ФФ)

Невербална комуникация (МП „Мениджмънт на социално-педагогическите дейности”, ФНПП)

 

 

Специализации и изследователска дейност:

– октомври 2008 г. – юли 2009 г. – научно-изследователска дейност и обучение в Италия /Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere/ с научен координатор проф. Паскуале Гуараниела.

  

– септември – октомври 2009 г. – научно-изследователска дейност в институциите: Istituto Luigi Sturzo (гр. Рим, Италия), Fondazione Lelio e Lisli Basso (гр. Рим, Италия), Biblioteca della Camera dei deputati (гр. Рим, Италия), Biblioteca Nazionale centrale di Roma (Италия).

– юли 2009 г. – проведено обучение в Италия /Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Statistica, Dipartimento di studi Geoeconomici, Linguistici, Statistici, Storici per l'analisi regionale/ по метод TaLTaC2 за автоматична лексикална и текстова обработка на съдържание на речев корпус, координатор проф. Серджо Боласко.

 

 

Участие в научни организации:

Член на БАР (Българска асоциация по реторика)

Член и автор на Istituto di Studi Politici S. Pio V, Рим, Италия

 

 

Научно ръководство:

 

Дипломна работа за придобиване на ОКС „Магистър”,

тема: „Софистиката в съвременния медийно-политически дискурс”,

дипломант: Албена Дойчинова Митева, МП „Реторика”.

 

Дипломна работа за придобиване на ОКС „Магистър”,

тема: „Папа Франциск – новата реторика на Ватикана”,

дипломант: Ирена Анатолиева Казакова, МП „Реторика”.

 

Научни публикации:

• Монографии, учебници, учебни пособия

„Кратък терминологичен справочник по обща и политическа реторика”, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2015.

/научен редактор – проф. д.ф.н. И. Мавродиева/

 

„Политическата реторика на Италия от 90-те”, Сиела, София, 2012.

/научен редактор – проф. д.и.н. Х. Мирчева/

 

• Статии в български научни издания:

„Българската” метафора в италианския политически и медиен дискурс, Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра „Реторика” професор Васил Иванов, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, с. 329 – 350.

 

Нови реторични форми за спечелване на електорален консенсу. Реторика на „Движение 5 звезди” на Бепе Грило, електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 20, ноември 2015 г. http://rhetoric.bg/

Политически дебат - реторическа технология, сп. Психологични изследвания, ИИНЧ – БАН, Департамент Психология, №2/2014, стр. 338-344.  

 

Теория на аргументативната граматика на Винченцо Ло Кашо, сб. Теория и история на реториката, УИ Св. Климент Охридски", 2014, стр. 304-322. 

 

Политическа реторика на днешна Италия. Между „Берлусконизма” и стандартното политиканство, сб. Докторантски изследвания по социални и хуманитарни науки, УИ „Св. Климент Охридски”, Т.1, 2010, стр. 214-235.   

 

Феноменът Берлускони – италианска приказка за модерната медийна реторика, сп. Правен свят, октомври 2009, стр.112-115.

 

Реторическа аргументация – инструментариум на политическия дискурс и интеркултурната комуникация, сп. Психологични изследвания, Институт по психология - БАН, АИ „Проф. Марин Дринов”, Кн. 2/2008, стр. 161-170.

 

• Статии в международни научни издания:   

Stefanova Neli, Retorica e argomentazione dei segni non-verbali, Cultura & Comunicazione, Anno V, № 05 - Settembre 2014, pp. 48-56, Perugia: Guerra Edizioni, Ref, IF/IR.

 

Stefanova Neli, L’uso metaforico di “bulgaro” nell’italiano politichese e mass-mediatico, Rivista di Studi Politici, Anno XXV – gennaio/marzo 2013, pp.157-180, Roma: APES. ISSN 1120-4036. 

 

Stefanova Neli, L’uso metaforico di “bulgaro” nell’italiano politichese e mass-mediatico, Cultura & Comunicazione, Anno IV, № 04, Settembre 2013, pp.15-21, Perugia: Guerra Edizioni, Ref, IF/IR.

 

Stefanova Neli, I fondamenti logici del discorso persuasivo nella comunicazione politica, Cultura & Comunicazione, Anno III, № 01, 2011, pp.27-33, Perugia: Guerra Edizioni.

 

Neli G. Stefanova, Tra “Berlusconismo” e politichese standard. Sulla retorica politica dell’Italia di oggi, Annali della Facoltà di Linguе е Letterature straniere, Università di Bari, Scheda editore, Bari, Terza serie/2009-2010, №XX, 2010, pp. 177-187, Ref, IF/IR.

 

• Съставителство:

Теория и история на реториката – сборник с материали от научна конференция 26 ноември 2011 г. (Нели Стефанова, Герасим Петрински - съставители), УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2014. 

 

Превод на научни статии и публични лекции:  

Аугусто Понцио, Реторика и политическа образованост - власт, демокрация и право на нефункционалност, Сборник посветен на Васил Иванов (съст. Богдана Георгиева) (под печат) – превод от италиански език.

 

Аугусто Понцио, Реторика. Аргументация. Диалог, Сб. „Теория и история на реториката”, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2014, стр. 30-44 – превод от италиански език.

 

Превод /консекутивен от италиански език/ на публична лекция „Двойствеността като принцип в библейската реторика”, лектор: проф. Ролан Мейне /Pontificia Università Gregoriana, Roma/, СУ „Св. Климент Охридски”, 18.04.2008 г., Ректорат, ет. 2, 41 аудитория.  

 

Превод /консекутивен от италиански език/ на публична лекция „Семитската реторика – нов метод за анализ”, лектор: проф. Ролан Мейне /Pontificia Università Gregoriana, Roma/, СУ „Св. Климент Охридски”, 21.04.2008 г., Ректорат, зала 2.

 

Превод на художествени издания:  

„Черната стрела”, София, Mi Media, ІХ, 2008, ISBN: 978-954-90939-3-3.

 

“Идалго”, София, Mi Media, ХІ, 2008, ISBN: 978-954-90939-5-7.

 

Участия в научни форуми:

Научна конференция за докторанти и постдокторанти „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания”, 17–18 октомври 2015 г., СУ „Св. Климент Охридски”; представен доклад ”Нови форми за спечелване на електорален консенсус – реторика на „Движение пет звезди” на Бепе Грило”.     

 

Научна конференция „История на реториката”, 27–28 септември 2014 г., Гюлечица, СУ „Св. Климент Охридски”; представен доклад „Елитарни идеи в творчеството на древни класици на реториката”.

 

12th World Congress of Semiotics - Sofia 2014, 16-20 September, New Bulgarian University.

 

„Критичните ситуации и масовата психика” – кръгла маса, посветена на 85 години от рождението на проф. д.п.н. Георги Йолов, ИИНЧ, БАН, 15.05.2014, гр. София; представен доклад „Политически дебат – реторическа технология”.  

 

Symposium on Cultural Diplomacy in Italy - "Italian Cultural Diplomacy & North-South Relations within the EU", June 12th – 14th, 2013, Rome.

 

Трета национална школа за докторанти и млади изследователи „Социалните науки за запазване и развитие на националната общност”, БАН, 12–13 май 2008 г.; представен доклад „Реторическа аргументация – инструментариум на политическия дискурс и интеркултурната комуникация”.   

 

 

 

 

 

 

 

Публикации

СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ

                                    на доц. д-р Нели Стефанова 

 

 

I. Дисертация за присъждане на ОНС „доктор по философия”

Нели Стефанова, Реторическа аргументация в италианския политически дебат от края на ХХ век (Преходът от Първа към Втора италианска република), СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, катедра „Реторика”, 2012.

/научен ръководител доц. д-р Виржиния Радева/  

 

II. Монографии

 1. Нели Стефанова, Политическа реторика. Съвременни тенденции, УИ „Св. Климент Охридски, София, 2017 /научен рецензент проф. дфн Донка Александрова/

  2. Нели Стефанова, Политическата реторика на Италия от 90-те, Сиела, София, 2012. /под научната редакция на проф. дин Христина Мирчева/

 

III. Учебници и учебни пособия

 

 1. Нели Стефанова, Кратък терминологичен справочник по обща и политическа реторика, УИ „Св. Климент Охридски, София, 2015.

/научни рецензенти: проф. дфн Донка Александрова, доц д-р Даниел Смилов,под научната редакция на проф. дфн Иванка Мавродиева/

 

IV. Съставителство на сборници

 1. Реториката в съвременното общество (Донка Петрова, Нели Стефанова – съставителство и редакция ), УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2018 – под печат.
 2. Теория и история на реториката (Нели Стефанова, Герасим Петрински – съставители), УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2014.

 

V. Статии и студии в научни издания

 1. Нели Стефанова, Реторика и тероризъм, Във: „Реториката в съвременното общество”, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2018 (под печат).
 2.  Нели Стефанова, „Българската” метафора в италианския политически и медиен дискурс, Във: Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра „Реторика” – професор Васил Иванов, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, стр. 329–350.
 3.  Нели Стефанова, Яна Събева, „Мърдърборд” и тренингите по реторика, електронно научно списание „Реторика и комуникации”, брой 23, юли 2016, ˂http://rhetoric.bg/˃.
 4.  Нели Стефанова, Нови реторични форми за спечелване на електорален консенсус – реторика на „Движение 5 звезди” на Бепе Грило, електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 20, ноември 2015, <http://rhetoric.bg/˃. 
 5.  Нели Стефанова, Политически дебат - реторическа технология, сп. Психологични изследвания, ИИНЧ – БАН, Департамент Психология, № 2/2014, стр. 338–344.  
 6. Нели Стефанова, Теория на аргументативната граматика на Винченцо Ло Кашо, сб. Теория и история на реториката, УИ „Св. Климент Охридски", София, 2014, стр. 304–322.
 7. Нели Стефанова, Между „Берлусконизма” и стандартното политиканство. Политическата реторика на днешна Италия, сб. Докторантски изследвания по социални и хуманитарни науки, Том 1, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2010, стр. 214–235, Ref , IF/IR. 
 8. Нели Стефанова, Феноменът „Берлускони” – италианска приказка за модерната медийна реторика, сп. Правен свят ЕАД, октомври 2009, стр. 112–115.
 9. Нели Стефанова-Нинова, Реторическата аргументация – инструментариум на политическия дискурс и интеркултурната комуникация, сп. Психологични изследвания, Институт по психология на БАН, Кн. 2/2008, АИ „Проф. Марин Дринов”, 2008, стр. 161–170.

VI. Статии в международни научни издания

 1.  Neli Stefanova, Retorica e argomentazione dei segni non-verbali, Cultura & Comunicazione, Anno V, № 05 – settembre 2014, Guerra Edizioni, Perugia, pp. 48-56, Ref, IF/IR.
 2.  Stefanova Neli, L’uso metaforico di “bulgaro” nell’italiano politichese e mass-mediatico, Cultura & Comunicazione, Italia, Anno IV, № 04, giugno 2013, Guerra Edizioni, Perugia, pр. 15–21, Ref, IF/IR.
 3.  Stefanova Neli, L’uso metaforico di “bulgaro” nell’italiano politichese e mass-mediatico, Rivista di Studi Politici, Anno XXV, gennaio–marzo 2013, APES, Roma, pр. 157–180, Ref, IF/IR.
 4.  Neli G. Stefanova, I fondamenti logici del discorso persuasivo nella comunicazione politica, Cultura & Comunicazione, Anno III, № 01, giugno 2011, Guerra Edizioni, Perugia, pp. 27–33, Ref, IF/IR.
 5.  Neli G. Stefanova, Tra “berlusconismo” e politichese standard. Sulla retorica politica dell’Italia di oggi, Annali della Facoltà di Linguе е Letterature straniere, Pubblicazioni dell’Università di Bari, Terza serie / 2009-2010/XX, Schena editore, Bari, 2010, pp. 177–187, Ref, IF/IR.

 

VII. Преводи и научни редакции   

 1. Нели Стефанова (превод и научна редакция): Аугусто Понцио, Реторика и политическа образованост - власт, демокрация и право на нефункционалност, Във: Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра „Реторика” професор Васил Иванов, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, стр. 33–44.  
 2. Нели Стефанова (превод и научна редакция): Аугусто Понцио, Реторика. Аргументация. Диалог, Сборник „Теория и история на реториката”, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2014, стр. 30–44.