Герасим Петрински

Доцент доктор

Ръководител на катедра "Реторика"

 petrinski@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси: история на реториката

 

Автобиография

АВТОБИОГРАФИЯ

на

доц. д-р Герасим Иванов Петрински,

катедра „Реторика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Герасим Иванов Петрински е роден в гр. Стара Загора на 05 октомври 1983 г. През 2002 г. завършва Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“ с профил „Старогръцки език“. През 2006 г. придобива бакалавърска степен по специалност „Класическа филология“ във ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски“ с отличен успех. През периода 2006-2008 г. учи в магистърска програма „Антична култура и литература“ при катедра „Класическа филология“ на СУ „Св. Климент Охридски“, която завършва с пълно отличие през 2008 г. с дипломна работа на тема „Конкурсите за красота във византийския императорски двор (787-829/830 г.)“.

През 2003 г. спечелва стипендия на гръцкото Министерство на образованието и вероизповеданията за пълен курс на обучение в Република Гърция. От 2004 г. следва в Атинския Каподистриев университет специалност „История и археология“, профил „История“. Придобива бакалавърска степен през 2010 г.

През периода февруари 2009 - февруари 2012 г. е докторант по 2.1. Филология (византийска култура и литература) с научен ръководител проф. дин Кирил Павликянов. На 2 юли 2012 г. защитава дисертация на тема „Образът на демона във византийската агиографска литература (от времето на император Юстиниан І до епохата на Симеон Метафраст)“.

Владее писмено и говоримо английски и новогръцки език. Ползва старогръцки, латински, френски и италиански език. Притежава следните сертификати:

 • Ελληνομάθεια – сертификат за владеене на новогръцки език;
 • Сертификат за завършено обучение по английски език (ниво C1) по Общата европейска рамка и за преподаване на академични курсове на английски език;
 • Сертификат за придобити основни умения за преподаване на академични курсове по и на чужди езици със съвременни методи и информационни и компютърни технологии.

Н 4 октомври 2012 г. печели конкурс за академична длъжност „главен асистент“ в катедра „Реторика“ към ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и от 29 октомври същата година е редовен преподавател.

От 18 април 2016 г. заема академичната длъжност „доцент“ в катедра „Реторика“ с решение на Факултетния съвет на ФФ от 5 април същата година.

Преподава следните курсове:

 • Ораторското изкуство на Древния Изток (30 ч. лекции) за специалностите на Центъра за източни езици и култури към ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски“;
 • Византийска светска реторика и красноречие (30 ч. лекции) за специалностите на ФСлФ и за специалност „Класическа филология“ към ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски“;
 • Реторика и комуникативни умения (30 ч. лекции и 30 ч. упражнения) за специалностите на Факултета по математика и информатика;
 • Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване (30 ч. лекции и 30 ч. упражнения) за специалностите на Факултета по математика и информатика;
 • Реторика и невербална комуникация за медицински специалисти (30 ч. лекции) за специалност „Медицина“ към Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“;
 • Реторика и невербална комуникация за медицински специалисти (30 ч. лекции, на английски език) за специалност „Медицина“ (обучение на английски език) към Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
 • Византийска и старобългарска реторика (30 ч. лекции) в магистърска програма „Реторика“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, редовно обучение
 • Византийска и старобългарска реторика (30 ч. лекции) в магистърска програма „Реторика“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, задочно обучение.

Научните му интереси са преди всичко в областта на историята на реториката (най-вече през Античността и във Византия), на връзките между литература и реторика (теория на наратива, реторика на мотивите),  на връзките между неоплатоническа философия и реторика, на невербалната комуникация и аргументативността на невербалния стереотип (организмика, персоника и лицево изражение, облекло и аксесоари, проксемика, хаптика, хронемика), и на теорията на пропагандата. Автор е на две монографии („Късноантична и византийска канонична реторика“ и „Конкурсите за красота във византийския императорски двор. Реторика, литература, пропаганда“) и на тринадесет статии /вж. приложения списък с публикации/.

Занимава се активно с преводи на ораторски текстове от латински и старогръцки език /вж. приложения списък с публикации/.

Участва заедно с гл. ас. д-р Нели Стефанова в съставителството на сборника „История на реториката“ (УИ „Св. Климент Охридски“, 2014).

Член е на Атестационната комисия и на Комисията за докторанти и постдокторанти на Философския факултет.

Член е на следните български и международни научни организации:

 • ДИАБ (Дружество на изследователите на античността в България), клон на F.I.E.C. (International Federation of the Societies of Classical Studies);
 • АРУКО (Асоциация за развитие на университетското класическо образование).

През периода 2012-2016 г. участва в четири проекта:

 • “Архетип” (2007-2013) – проект за превод с подкрепата на програма “Култура” на ЕС (произведения за превод: “Византийски кратки разкази и новели за демони”).
 • “Арион” (2010-2013) – проект за документиране и изследване на рецепцията на класическата драма в България: преводи, сценично представяне, изкуства, образователни и културни политики.
 • Проект BG051PO0001-3.3.06-0045 „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (като бенефициент).
 • „История на реториката“ (2014 г.) – проект по фонд „Научни изследвания“ за организиране на национална научна конференция „История на реториката“, проведена на 27-28 септември в Университетската научна база „Гьолечица“.

През периода 2012-2016 г. участва с изброените по-долу доклади на следните конференции:

 • Η προέλευση του μοτίβου περί των τελωνίων στον Βίο Βασιλείου του Νέου (Произходът на мотива за небесните митарства в житието на Василий Нови) - Διεθνές σεμινάριο "Νίκος Οικονομίδης" (Международен семинар „Никос Икономидис“), (март 2012 г., Атина)
 • Късноантичната теория на пренията и нейното приложение в защитната реч на Йоан и Рустик през 551 г. - национална конференция „Традиции и новости в реторичните изследвания“ (28 юни 2013 г., София)
 • Реторическо образование и реторически школи през Късната античност - научен форум „История на реториката“ (27-28 септември 2014 г., Университетска научна база „Гьолечица“)
 • Конкурсите за красота във византийския двор като реторико-пропаганден феномен - Национална научна конференция с международно участие на повод 20 години “Българска асоциация по реторика” (25 април 2015, София)
 • Проблеми, свързани с преподаването на антична и византийска реторика на студенти без филологическо образование - Новите технологии в преподаването по и на чужди езици във висшето образование (семинар, 22-26 юни 2015 г., Велико Търново)
 • Теория и топика на похвалното слово през Късната античност и в Ранна Византия - национална конференция „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“ (17-18 октомври 2015 г., София).

Публикации

СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ

на доц. д-р Герасим Петрински

 

І. Дисертация д-р

Герасим Иванов Петрински, Образът на демона във византийската агиография. От времето на император Юстиниан І до епохата на Симеон Метафраст (VІ-Х в.), СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител проф. дин Кирил Парашкевов Павликянов.

ІІ. Монографии

 1. Герасим Петрински, Конкурсите за красота във византийския императорски двор, Полиграф-Юг, Хасково, Рецензирано
 2. Герасим Петрински, Късноантична и византийска канонична реторика, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано

ІІІ. Статии и студии

 1. Герасим Петрински, Облекло и външен вид на византийския демон: формиране на един невербален стереотип, Сборник в чест на проф. Васил Иванов, редактор Величко Руменчев, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016 (под печат)
 1. Герасим Петрински, Лалия: "стендъп-шоуто" през късната Античност, Електронно научно списание "Реторика и комуникации", том: Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания, брой 20, 2015
 2. Герасим Петрински, Еросът на другите: сексуалните отклонения като дискурсивна техника за формиране на образа на „другия“ у Херодот, Еротичното и философската рефлексия, редактори Хараламби Паницидис, Димитър Божков, УИ "Св. Климент Охридски", 2015, стр. 9-39
 3. Герасим Петрински, Хермоген от Тарс и формирането на византийската канонична реторика, Архив за средновековна философия и култура, брой ХХ, издателство:Изток-Запад, 2014, стр. 73-116
 4. Женският демон във византийската агиография (VI-X в.): някои аспекти на един стереотипен образ, Realia Byzantino-Balcanica: сборник в чест на 60-годишнината на професор Христо Матанов, 2014
 5. Герасим Петрински, Политически, реторически и философски аспекти на похвалното слово „Подвизите на император Констанций“ от Флавий Клавдий Юлиан, Теория и история на реториката, редактори Герасим Петрински, Нели Стефанова, 2014
 6. Герасим Петрински, Произходът на мотива за небесните „митарства“ в житието на св. Василий Нови, Архив за средновековна философия и култура, брой ХІХ, 93-131
 7. Герасим Петрински, Faustus Byzantinus: Договорът с Дявола във византийската литература (ІV-Х в.), Studia Classica Serdicensia, брой 2, редактори Св. Янакиева, В. Герджикова, 2013
 8. Герасим Петрински, Арабските нападения в Южна Италия и Сицилия според агиографските сведения (830-960): реалност, реторика и литература, Военноисторически сборник, брой 86/4, 2013, стр.135-160
 9. Герасим Петрински, Соларният култ на император Юлиан: социални и политически функции, Известия на Българското историческо дружество, том 41, 2011, стр. 49-68
 10. Герасим Петрински, Политически, социални и културни аспекти на конкурса за красота, организиран за император Константин VІ през 788 г., Homo Byzantinus, 2009
 11. Герасим Петрински, “De caerimoniis aulae Byzantinae”: Етюди върху обреда на коронацията във Византия, Византия в очите на другите и в собствените си очи, 2006

ІV. Встъпителни студии към преводи, преводи и коментари към преводи на ораторски текстове

 1. Величко Руменчев, Герасим Петрински, Съдебният процес срещу Йоан и Рустик (встъпителна студия, превод и коментар на текстовете), Антология на ораторската реч, т. ІІІ, 2013, стр. 94-111
 2. Величко Руменчев, Герасим Петрински, Георгий Пизидийски. Импровизирани стихове по случай официалното даване на заповеди за връщането на Честния Кръст (встъпителна студия, превод и коментар на текста), Антология на ораторската реч, т. ІІІ, 2013, стр. 118-126
 3. Величко Руменчев, Герасим Петрински, Една? византийска военна реч в два близки варианта на императорите Ираклий и Никифор Фока (встъпителна студия, превод и коментар на текстовете), Антология на ораторската реч, т. ІІІ, 2013, стр. 112-117
 4. Герасим Петрински, Лиутпранд от Кремона (ок. 920-ок. 972), из „Доклад за пратеничеството в Константинопол“, (встъпителна студия, превод и коментар на текста), Антология на ораторската реч, т. ІІІ, 2013, стр. 124-132
 5. Величко Руменчев, Герасим Петрински, Патриарх Фотий. Първо слово на пресветия Фотий, архиепископ Константинополски, посветено на нападението на русите, (встъпителна студия, превод и коментар на текста) Антология на ораторската реч, т. ІІІ, 2013, стр. 133-150
 6. Величко Руменчев, Герасим Петрински, Робер Монах. Реч на папа Урбан ІІ, (встъпителна студия, превод и коментар на текста), Антология на ораторската реч, т. ІІІ, 2013, стр. 434-439
 7. Величко Руменчев, Герасим Петрински, Процесът срещу ордена на тамплиерите (встъпителна студия, превод и коментар на текстовете), Антология на ораторската реч, т. ІІІ, 2013, стр. 444-458.
 8. Величко Руменчев, Герасим Петрински, Антонио де Бонфини. Реч на кардинал Джулио Чезарини в полза на продължаването на войната с турците през лятото на 1444 г., (встъпителна студия, превод и коментар на текста), Антология на ораторската реч, т. ІІІ, 2013, стр. 548-554
 9. Величко Руменчев, Герасим Петрински, Султан Мехмед ІІ Ал-Фатих (Завоевателя). Речи по повод войната за завладяване на Константинопол (встъпителна студия, превод и коментар на текстовете), Антология на ораторската реч, т. ІІІ, 2013, стр. 561-578