Димка Гичева - Гочева

доцент, д-р gichevagoc@phls.uni-sofia.bg


Области на изследователски интереси: антична философия и реторика; история на философията и философия на образованието

 

 

автобиография

Димка Иванова Гичева-Гочева,  доцент, доктор

Сл. адрес: бул. „Цариградско шосе”, блок № 4, ет. 3, каб. 325

е-mail: dimka.gocheva@gmail.com; gichevagoc@phls.uni-sofia.bg,

Области на изследователски интереси: антична философия и реторика; история на философията и философия на образованието;

философско-популяризаторски блогове, които поддържам:

http://dimkasdiary.blogspot.com/

http://theepinomisofplato.blogspot.com/

Образование: Доктор по история на античната философия – 1997. Дисертация  „Телеологизмът във философията на Аристотел”; 437 с.

 Шифър на докторантурата 05.01.01 – история на философията/ антична философия.

Научен ръководител: проф. дфн Ради Радев.

Висше образование: 1982-1987 г. Дипломира се през 1987 г. в СУ. Първа специалност Философия, втора специалност Английски език. Квалификация: философ и преподавател по философия и английски език.

Средно образование: 1978-1982 – ГПРЕ „Максим Горки”, Стара Загора.

Специализации:

Октомври – декември 1993 г. – Атински университет.

Заемани длъжности:

Доцент от май 2004 - СУ;

Шифър 05.01.01. История на философията (антична философия)

главен асистент 2004-1998 - СУ,

старши асистент 1998-1993 - СУ,

асистент 19993-1990 - СУ,

хоноруван асистент и аспирантура - 1990-1988 в СУ. 

Преподавателска дейност, водени задължителни курсове:

Антична философия. В специалност философия и класическа филология. От 1988 г. до 1998 г. води упражнения.

От 2001/2002 до 2012 г. води лекционния курс за студенти от  специалност философия, задочно обучение : 40 часа лекции + 20 часа упражнения.

През 2011/2012 г. лекционен курс

Антична философия, задължителен – 30 часа лекции и 15 часа упр. в н специалност История и философия в Исторически факултет.

Увод в античната философия  -  през учебните 1998/99, 1999/2000, 2000/2001. В специалност Новогръцка филология – 30 часа лекции.  

История на философията. І част: Античност, Средновековие, Ренесанс; от 1999 г. до 2007 през една година. В специалност Културология – 45 часа лекции.

Академично писане. В специалност Философия. Свободноизбираем курс, 30 часа лекции, през една година.

Водени свободноизбираеми курсове:

Антични философски школи. В специалност Класическа филология. През учебната  2003/2004, 2004/2005 – 60 часа лекции. (www.masters-classics.dir.bg

Слово и знак в античната гръцка философия. През летния семестър на 2004/5 г. в НБУ.

Аристотеловата философия на природата – в Магистърската програма по философия – от 2003/4 досега .

Спецкурсове и спецсеминари по проблеми на Платоновата и Аристотеловата философия от 1992 г. досега в специалностите философия и класическа филология:

*Книга Алфа на „Метафизика” на Аристотел ( съвместно със ст. ас. Доротея Табакова) - през 1991/92;

**Платоновата и Аристотеловата философия за космоса и битието – през 1992/93; Сократическите диалози на Платон – през 1998/99;

Аристотеловата философия на природата – през 1999/2000;

***Книга Делта на „Метафизика” на Аристотел – през зимния семестър на 2000/2001 ( съвместно с доц. д-р Иван Христов);

****Книга Ламбда на „Метафизика” на Аристотел – през летния семестър на 2000/2001 ( съвместно с доц. д-р Иван Христов);

*****Философстването за човека и полиса в диалозите на Платон, посветени на софистите – през летния семестър на 2002/2003;

******Философстването за полиса и човека в „Държавата” на Платон – през зимния семестър на 2003/2004.

*******Понятията на неотомизма – през зимния сем. На 2004/5 (съвместно с гл. ас. Петър Рогалски)

********Космологията на Аристотел. Книга Алфа на „За небето” – през зимния семестър на 2006/7.

Двусеместриален интердисциплинарен избираем курс, осъществен през 2007/8 година с подкрепата на ЦЕУ Будапеща от екип преподаватели от СУ и ВТУ (по преподавателско-изследователски проект, на който бях ръководител):

Актуалната античност. Политическата мисъл на античния свят.

http://www.aktualnatantichnost.com/

Езикова компетентност:

Отлично владеене на руски и английски – писмено и говоримо; много добро владеене на старогръцки; добро владеене на френски и немски – четене и всекидневен разговор; базисни познания по латински и новогръцки;

Участие в международни проекти:

The reform in the humanitarian faculties – 1998/1999 – представител на специалност Философия в общофакултетния екип, ръководен от проф. Александър Андонов.

Януари 2002 – Март 2003: Участие в проекта The role of universities in the transformation of societies  - CHERI (www.open.ac.uk/cheri/index.htm ) and ACU, London and HESP, OSI, Budapest. Като индивидуален проект разработва Legislating for higher education in Balkan countries за програмата International policy fellowships – CEU, Budapest.

Подробности за тези два проекта и институциите, с които те са свързани - на уеб-страницата: www.policy.hu/ipf/index.html, и на личния ми уеб-сайт за тях www.policy.hu/gocheva .

Членство в професионални сдружения и съюзи:

От 1992 г. член на Международното Платоново общество: (www.platosociety.org).

От 1993 г. член на Международното общество за изследване на елинската философия.

От 2002 г. член на Югоизточноевропейската асоциация по антична философия. (http://seaap.com )

От 2002 г. член на Европейската асоциация за институционално изследване на висшето образование (www.org.uva.nl/eair).

От 2005 г. учредител и член на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование. Вж. http://aduce.org.

Награди:

1996: Наградата на Ректора и на Фондация „Свети Климент Охридски” за най-добър млад учен на СУ. Съвместно с ст. ас., сега вече доц. д-р Кристиян Таков от ЮФ.

1996: Специалната награда на философска фондация „Минерва” за високи достижения в интерпретаторската и преподавателската работа.

Семейно положение: Омъжена, майка на две деца.

Хоби: обича да слуша музика ( всякаква, с изключение на чалга) и да ходи на Витоша в един от почивните дни.
публикации

Content