Димка Гичева - Гочева

Доцент доктор 

gichevagoc@phls.uni-sofia.bg


Области на изследователски интереси: антична философия и реторика; история на философията и философия на образованието

 

 

Автобиография

Димка Иванова Гичева-Гочева,  доцент, доктор

Сл. адрес: бул. „Цариградско шосе”, блок № 4, ет. 3, каб. 325

е-mail: dimka.gocheva@gmail.com; gichevagoc@phls.uni-sofia.bg,

Области на изследователски интереси: антична философия и реторика; история на философията и философия на образованието;

философско-популяризаторски блогове, които поддържам:

http://dimkasdiary.blogspot.com/

http://theepinomisofplato.blogspot.com/

Образование: Доктор по история на античната философия – 1997. Дисертация  „Телеологизмът във философията на Аристотел”; 437 с.

 Шифър на докторантурата 05.01.01 – история на философията/ антична философия.

Научен ръководител: проф. дфн Ради Радев.

Висше образование: 1982-1987 г. Дипломира се през 1987 г. в СУ. Първа специалност Философия, втора специалност Английски език. Квалификация: философ и преподавател по философия и английски език.

Средно образование: 1978-1982 – ГПРЕ „Максим Горки”, Стара Загора.

Специализации:

Октомври – декември 1993 г. – Атински университет.

Заемани длъжности:

Доцент от май 2004 - СУ;

Шифър 05.01.01. История на философията (антична философия)

главен асистент 2004-1998 - СУ,

старши асистент 1998-1993 - СУ,

асистент 19993-1990 - СУ,

хоноруван асистент и аспирантура - 1990-1988 в СУ. 

Преподавателска дейност, водени задължителни курсове:

Антична философия. В специалност философия и класическа филология. От 1988 г. до 1998 г. води упражнения.

От 2001/2002 до 2012 г. води лекционния курс за студенти от  специалност философия, задочно обучение : 40 часа лекции + 20 часа упражнения.

През 2011/2012 г. лекционен курс

Антична философия, задължителен – 30 часа лекции и 15 часа упр. в н специалност История и философия в Исторически факултет.

Увод в античната философия  -  през учебните 1998/99, 1999/2000, 2000/2001. В специалност Новогръцка филология – 30 часа лекции.  

История на философията. І част: Античност, Средновековие, Ренесанс; от 1999 г. до 2007 през една година. В специалност Културология – 45 часа лекции.

Академично писане. В специалност Философия. Свободноизбираем курс, 30 часа лекции, през една година.

Водени свободноизбираеми курсове:

Антични философски школи. В специалност Класическа филология. През учебната  2003/2004, 2004/2005 – 60 часа лекции. (www.masters-classics.dir.bg

Слово и знак в античната гръцка философия. През летния семестър на 2004/5 г. в НБУ.

Аристотеловата философия на природата – в Магистърската програма по философия – от 2003/4 досега .

Спецкурсове и спецсеминари по проблеми на Платоновата и Аристотеловата философия от 1992 г. досега в специалностите философия и класическа филология:

*Книга Алфа на „Метафизика” на Аристотел ( съвместно със ст. ас. Доротея Табакова) - през 1991/92;

**Платоновата и Аристотеловата философия за космоса и битието – през 1992/93; Сократическите диалози на Платон – през 1998/99;

Аристотеловата философия на природата – през 1999/2000;

***Книга Делта на „Метафизика” на Аристотел – през зимния семестър на 2000/2001 ( съвместно с доц. д-р Иван Христов);

****Книга Ламбда на „Метафизика” на Аристотел – през летния семестър на 2000/2001 ( съвместно с доц. д-р Иван Христов);

*****Философстването за човека и полиса в диалозите на Платон, посветени на софистите – през летния семестър на 2002/2003;

******Философстването за полиса и човека в „Държавата” на Платон – през зимния семестър на 2003/2004.

*******Понятията на неотомизма – през зимния сем. На 2004/5 (съвместно с гл. ас. Петър Рогалски)

********Космологията на Аристотел. Книга Алфа на „За небето” – през зимния семестър на 2006/7.

Двусеместриален интердисциплинарен избираем курс, осъществен през 2007/8 година с подкрепата на ЦЕУ Будапеща от екип преподаватели от СУ и ВТУ (по преподавателско-изследователски проект, на който бях ръководител):

Актуалната античност. Политическата мисъл на античния свят.

http://www.aktualnatantichnost.com/

Езикова компетентност:

Отлично владеене на руски и английски – писмено и говоримо; много добро владеене на старогръцки; добро владеене на френски и немски – четене и всекидневен разговор; базисни познания по латински и новогръцки;

Участие в международни проекти:

The reform in the humanitarian faculties – 1998/1999 – представител на специалност Философия в общофакултетния екип, ръководен от проф. Александър Андонов.

Януари 2002 – Март 2003: Участие в проекта The role of universities in the transformation of societies  - CHERI (www.open.ac.uk/cheri/index.htm ) and ACU, London and HESP, OSI, Budapest. Като индивидуален проект разработва Legislating for higher education in Balkan countries за програмата International policy fellowships – CEU, Budapest.

Подробности за тези два проекта и институциите, с които те са свързани - на уеб-страницата: www.policy.hu/ipf/index.html, и на личния ми уеб-сайт за тях www.policy.hu/gocheva .

Членство в професионални сдружения и съюзи:

От 1992 г. член на Международното Платоново общество: (www.platosociety.org).

От 1993 г. член на Международното общество за изследване на елинската философия.

От 2002 г. член на Югоизточноевропейската асоциация по антична философия. (http://seaap.com )

От 2002 г. член на Европейската асоциация за институционално изследване на висшето образование (www.org.uva.nl/eair).

От 2005 г. учредител и член на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование. Вж. http://aduce.org.

Награди:

1996: Наградата на Ректора и на Фондация „Свети Климент Охридски” за най-добър млад учен на СУ. Съвместно с ст. ас., сега вече доц. д-р Кристиян Таков от ЮФ.

1996: Специалната награда на философска фондация „Минерва” за високи достижения в интерпретаторската и преподавателската работа.

Семейно положение: Омъжена, майка на две деца.

Хоби: обича да слуша музика ( всякаква, с изключение на чалга) и да ходи на Витоша в един от почивните дни.

 

 

 

Публикации

МОНОГРАФИИ:

В лабиринта на Платон и Аристотел. С., УИ “Св. Климент Охридски”, 1994. 171 с. ISBN 954-07-0272-0.

Нови опити върху Аристотеловия телеологизъм. С., Изд. “ЛИК”, 1999. 351 с. ISBN 954-607-206-0.

Университетът: накъде? С., 2002, “СОНМ” (сборник статии и студии за висшето образование у нас). 220 с. ISBN 954-8478-31-5.

За Европа и университета. (сборник статии и студии за висшето образование у нас), С., 2005, “СОНМ”. ISBN 954-8478-73-0.

POIKILIA. Една книга за класическите гръцки мислители. УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2013, ISBN 978-954-07-3452-1.

 

СЪСТАВИТЕЛСТВО НА СБОРНИЦИ:

Политическата мисъл на европейското “минало”,

УИ “Св. Климент Охридски”. 2010. Научни редактори Невена Панова и Иглика Милушева.

Илия Панчовски. Хераклитови фрагменти., С., 2000 г., изд. “ЛИК”.

Предизвикателството Аристотел. Сборник с разширени доклади от едноименна конференция, проведена в СУ „Св. Климент Охридски“, 28-30 ноември 2016 г. Съставителство, предговор, библиография и редакция на 32 от 42 статии, включени в него. Под печат в УИ „Св. Климент Охридски“.

 

СТУДИИ:

Bulgarian Interpretations of Ancient and Medieval Philosophy. In : Studies in East European Thought, Kluwer Academic Publishers, 2001/1. Pp. 1-35. http://www.kluwer.online.nl; http://www.jstor.org/stable/20099749?seq=1#page_scan_tab_contents

За античното и християнското онтологизиране на хетеросексуалността: Аристотел и Свети Василий Велики. В: Християнство и философия. Том  I. Christianity and Philosophy. Vol. I . Съст. Цветина Рачева. С., 2014 г. изд. „Парадигма”. с.  68-92.

Същата студия в мой превод на английски - пак там, с. 237-261: On the ancient and Christian ontological thinking of the heterosexuality: Aristotle and Saint Basil the Great.

Онтология на справедливостта и справедливото в “Държавата” на Платон. В сб. : Онтологични стуации. Съст. Цветина Рачева и Веселин Дафов. УИ “Св. Климент Охридски”, 2010, с. 57 – 90.

Олигархът и олигархията според Платон и Аристотел.

В сб.: Политическата мисъл на европейското “минало”. Съст. Димка Гочева. С., УИ “Св. Климент Охридски”, 2010, с. 108-154.

Какво е “Метафизиката” на Аристотел?Встъп. студия към Аристотел. Метафизика. С., 2000 г., изд. СОНМ, с. v-xxxvi.

За необходимостта и възможността за превеждане на Аристотел на български език. В: Годишник на Софийския Университет, Книга Философия. Т. 83, 1993 г.

 

СТАТИИ:

The Influence of Herodotus on the Practical Philosophy of Aristotle. In: Labyrinth, vol. 18, No 2, 2016, p. 104-116.

What is ‘University’? In: New Publicity. Bulgarian Debates in 2000. Ed. by Blagovest Zlatanov, S., 2001, Soros Center for the Arts Foundation, p. 241-256. http://www.newpublicity.org/almanac_en/index;

Откровенията на проф. Исак Паси във “Философски послания”. В: Сб. Доброто, истината и красотата. УИ „Св. Климент Охридски”. Съст. Петър Горанов, 2014.       

Тукидид като логограф и софист. В: Теория и история на реториката. Сб. в чест на 35-тата годишнина от създаването на катедрата по Реторика. 2014 г., УИ „Св. Климент Охридски”. Съст. Петрински, Герасим и Стефанова, Нели.

Спомени и размисли за проф. Ради Радев. В: сп. Философия, 4/2011. с. 18-25. ISSN 0861- 6302.

Елинизиране на християнството и/или християнизиране на елинството в „Лекциите по естетика” на Хегел. В: Юбилеен сборник в чест на 80-годишнината на Генчо Дончев. Философията на немския идеализъм в България. Съст. Иван Колев и Цветина Рачева. С., 2008, с. 274-290.

За (не)възможното използване на Аристотеловите политологически идеи тук-и-сега. В: Критика и хуманизъм, кн. 13, бр. 1/2002, с. 183-207.

Бележки за Киркегоровото разбиране за иронията във Върху понятието за ирония. В “Литературен форум”, 2001, бр. 2 и 3; и в Датската литература в България – един век очарование, С., 2002, СУ “Св. Климент Охридски”, с. 124-134.

Апокалипсисът в “Държавникът” като допълнителност по отношение на идеята за правенето на космоса в “Тимей”. В:  “Философия”, 1993/6. Текстът е доклад, четен на Третия Международен Платонов Симпозиум в Бристол, 1992 г. С. 43-50.

Последни думи за Илия. Послеслов към Илия Панчовски. Хераклитови фрагменти., С., 2000 г., изд. “ЛИК”, с. 95-99. На тази книга съм също съставител и редактор.

 

НАУЧНА ХРОНИКА И РЕЦЕНЗИИ:

Рецензия за дисертацията на Андрей Людмилов Захариев

Ейдос и усия между Платон и Аристотел,

Защита в Катедрата по История на философията във ФФ на 11 януари 2007, защита в СНС по Философия на 29 ноември 2007 г.:

http://dimkasdiary.blogspot.bg/2012/05/blog-post_30.html

Рецензия за дисертацията на Моника Георгиева Портокалска

Критерият за истината през Елинизма.

Защита в катедрата по История на философията във ФФ на 15 юни 2006, защита в СНС по Философия 14 юни 2007 г.

http://dimkasdiary.blogspot.bg/2012/05/normal-0.html

Рецензия за дисертацията на Владимир Владимиров Маринов

Учението на Порфирий за самопознанието в традицията на античния неоплатонизъм . Вътрешна защита във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на 1 юли 2009 г.

http://dimkasdiary.blogspot.bg/2012/06/blog-post.html

Рецензия за дисертацията на Галина Койчева Иванова

Литературната рефлексия върху проблема за истината. Истина и разбиране у Ницше, Хайдегер и Гадамер. Защита в Катедрата по Теория на литературата във ФСлФ, юни 2011, защита пред специализирано научно жури - януари 2012.

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/fakulteti/fakultet_po_slavyanski_filologii/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/galina_kojcheva_ivanova_fakultet_po_slavyanski_filologii

Рецензия за хабилитационния труд на Йордан Красимиров Банев

Disciplina musica и музикалното мислене през втората половина на ХІІІ и ХІV век – три трактата: латински, гръцки и арабски

В конкурс за придобиване на научното звание доцент в НМА „Проф. Панчо Владигеров” – юни 2012 г.:

http://dimkasdiary.blogspot.bg/2012/06/blog-post_25.html

Михаел Фреде: Философът, който се страхуваше от суетата. В: Литературен вестник, 2007/28.11; онлайн на адрес:

http://www.slovo.bg/litvestnik/index.php?ar=1518

Multum, non multa: За успеха и признанието на RHIZAI. В: “Култура”, 28 февруари 2009 г. (броят е достъпен онлайн)

Посланията до Платон в Писма до Егина на Николай Гочев. В: Литературен вестник, 10 юли 2006 г.
За битието се говори в множество значения…”, или за 50-годишния юбилей на Иван Христов В: Литературен вестник, брой 10, 23-29 март, 2011 г. http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1195.pdf

Vivere e(s)t cogitare, или размисли и питания около книгата Отделно и заедно на Богдан Богданов. Частично публикувана в: Литературен вестник, 2006, 19-26.1.2006.

Българо-френският семинар Знанието за вълшебното. Традиции и интерпретации на приказките – факти и провокации. В: Език и литература, 1998/2, с 156-161.

Оксфордски прочити на класическото гръцко философстване у нас. В: Литературен форум, 1999, бр. 27, 21- 27. 9. 1999, с. 13-14.

 

ПРЕВОДИ:

Аристотел. За небето. Превод, предговор, коментар, индекс и библиография в изданието Аристотел. За небето. За възникването и загиването. С., СОНМ, 2006. Превод на За възникването и загиването Димитър Илиев. Редактор Владимир Маринов. Послеслов и графики Мария Николова.

Паул Файерабенд. Против метода,  С., 1996 г., “Наука и изкуство”. Превод от англ. ез., 366 с. ISBN 954-02-0196-9.

Холгер Теслеф. Някои теми и проблеми. Обзорен доклад за Третия Платонов Симпозиум в Бристол. В: “Философски преглед”, 1993/1-2. Превод от англ. ез.

Майлс Бърниет. Гняв и отмъщение, С., Изд. “Сиби”, 1999 г. Превод от англ. ез. С. 5-24. ISBN 954-730-038-5.

Откъсите от Аристотел в Антология по философия, С., “Просвета”, 1992 г. Съставители: Д. Гичева, А. Гънгов, И. Колев; превод от старогръцки.

Откъсите от Аристотел в  Етика. Учебник с текстове от Недялка Видева и Петър Горанов. С., Философска фондация “Минерва”, 1993; превод от старогръцки.

Аристотел. Никомахова етика. Книга Епсилон. В списанието: Философски алтернативи, 2011/6.
 

Учебни помагала за средношколци , на които съм съставител и редактор:

Философия, помагало-антология, С., “Просвета”, 1992 г., 1995 г. съвместно с Иван Колев и Александър Гънгов.

Второ, преработено и разширено издание, съвместно с Иван Колев и Хари Паницидис, Философия. Хронологична антология от Талес до Дерида,С., “Анубис”, 2001 г., 2004.

 

Философски пътеписи и колажи:

Еврика: Сиракуза. В: сп. “Следва”, брой 10/2004 и 11/2005.

От Лимерик до Барън.  В електронното издание “Грозни пеликани”. http://grosnipelikani.net .

Триптих за Елада. В: “Език и литература”, 2001/1-2, с. 287-294.

 

Научна редакция, предговори и послеслови на преводи от старогръцки език:

Два предговора, коментар, библиография и редакция на превода на Николай Гочев на книги Първа – Трета и Десета – Четиринадесета на Аристотел. Метафизика, С., „Дива 2007”, 2016 г.

Коментар и редакция на превода на книги Първа – Трета и Десета – Четиринадесета в Аристотел. Метафизика, С., „СОНМ”, 2000, коментари към Книги Първа – Трета: с. 305-319; коментари към Книги Десета-Четиринадесета: с. 351-381;

Компютърен набор на гръцкия текст, послеслов и библиография към двуезичното издание на Антигона на Софокъл. Превод Николай Гочев, „Проектория”, С., 2014, дигитално и книжно издание.

https://projectoria.com/product/product?path=65&product_id=96

Научна редакция, предговор и библиография на дигиталното издание на Атинската държавна уредба  на Аристотел, електронно преиздание на превода на проф. Гаврил Кацаров. Изд. „Проектория”, 2012 г. Вж.: http://projectoria.com/product/product?product_id=52

Научна редакция на превода на Николай Гочев на Corpus Hermeticum, електронно издание на „Проектория”, 2012 г.,

http://projectoria.com/product/product?path=64&product_id=64

 

Публицистика:

За университетските ментори на обществото, 1 август 2014:

http://www.glasove.com/categories/kultura-i-obshtestvo/news/za-universitetskite-mentori-na-obshtestvoto

За свободата и светотатството, 28 януари 2015:

http://www.glasove.com/categories/komentari/news/za-svobodata-i-svetotatstvoto

Образование за милиони, 23 май 2015:

http://www.memoriabg.com/2015/05/23/obrazovanie-za-milioni/

СИРИЗА е антиолигархическа, а не популистка партия, 8 юли 2015:

http://www.glasove.com/categories/komentari/news/siriza-e-antioligarhicheska-a-ne-populistka-partiq

Много мръсно медийно, 16 октомври 2015:

http://www.glasove.com/categories/komentari/news/mnogo-mrysno-medijno

Що е демокрация? Да погледнем Херодот, 23 април 2017:

http://www.glasove.com/categories/skandalyt/news/za-demokraciyata-i-vragovete-na-amerika-za-bylgariya

Що е демокрация? Да прелистим Тукидид, 30 април 2017:

http://www.glasove.com/categories/komentari/news/za-demokraciyata-i-vragovete-na-amerika-za-bylgariya-ii-da-prelistim-tukidid