Виржиния Радева

Доцент доктор

e-mail за контакт: virginiaradeva@mail.bg

Научни интереси: теория на аргументация, философия, реторика

Автобиография

 Доц д-р Виржиния Боянова Радева

е-mail virginiaradeva@mail.bg

     Родена в София на 17. 01.1954 г., завършва философия в СУ „ Св Климент Охридски „ със специализация по социология през 1976 г и аспирантура по Реторика през 1981 г .

Доктор по философия от 1982  с диплома от ВАК  – защитава дисертация на тема: Познание и пропаганда . Гносеологически основи на пропагандата . Щатен  преподавател в катедра Реторика при Философски факултет от 1982г. Ст .ас -1984, гл. ас 1987, доцент от 2004 г. През 1987 г. получава  II награда в конкурса за млади научни работници  за своите изследвания  Гносеологически проблеми на пропагандата и личността като обект на идеологическо влияние. Владее руски, френски и английски език. Взела е участие  в редица конференции в страната и чужбина. Първи Световен конгрес по българистика /1986/ в София, Международната младежка школа в Приморско/ 1984/, Международната конференция -100 години от независимостта на България /2008/, Международната конференция  125 години от Сръбско-българската война/ 2010/, Международната конференция  по случай -25 години на института за Славяно-византийски проучвания /2011/ в ХХIII  Световен конгрес  по философия в Атина/ 2013/ с доклад на тема: Реториката на Аристотел и нейните съвременни аспекти /The Rhetoric of Aristotel and his a contemporary aspects ./ Автор е на статии, студии и монографии в областта на реториката, философията  и история на реториката. Преподава във Философски и други хуманитарни факултети, където чете лекции по Реторика, История на реториката и Убеждаваща комуникация, Бизнес реторика , Реторическа аргументация, Аксиологически аспекти в аргументацията на велики философи, Реторика на Средните векове. Ръководител е на магистърска програма по Реторика и анализ на дискурса .

Научните интереси  са в областта на философията, реториката, теория на аргументацията. Ръководител е на магистърска програма – Реторика и анализ на дискурса.

 

Научно ръководство:

  Нели Стефанова – защитила през 2012 г. Тема: Реторическата аргументация в италианския   политически дебат от края на ХХ век .

  Кремена Георгиева – защитила през 2012 г. Тема: Реторическата аргументация в ПР отдели и медии 

Стоянка Балова – защитила  дисертация 2019 г на тема:   Реторическата аргументация в преговорите за климата на България и ЕС в периода 2002 – 2018 г

 

Евгени Иванов, защитил дисертация през  2021 г. Тема:  Реторическата аргументация в бизнес и политически преговори – сравнителен анализ

Публикации

Доцент доктор Виржиния Радева 

 е автор на следните публикации:

 

      Монографии

     Убеждаваща комуникация и диалог,  С., 2014

     Велики оратори и политици на Франция, С., 2013

     Реторика  и аргументация , С., 2006     

     Реторика, С., 2000 г.

     Реториката на велики философи и апологети, С., 1998

     Философия на реториката, С., 1990

 

     Студии

    Реторически аспекти на дискурса в комуникацията, Годишник на СУ, книга Философия, том 100, С., 2011

    Реторико-философски проблеми в старобългарската обществена мисъл ІХ - Х в. ч.І., Годишник на СУ, кн. Философия, т.81-1990г. (54 с.)

    Реторико-философски проблеми в старобългарската обществена мисъл ХІІІ - ХІVв, Годишник на СУ, книга  Философия т.83 -1993 г. (35 с.)

    Философско-логически проблеми на реториката, Годишник на СУ, книга Философия, т.89 - 2000 г. (30 с.)  2011

 

     Статии

Идеите на Хегел за религията – човешкият и божественият закон. Ретроспекция във времето. – В: Сборник научни четения в  Право и религия.  УИ „Св . Климент“, С., 2021

Влияние на идеите на Платон върху хуманитарните науки -ретроспекция във времето. – В:  Сборник Мислене и действане – научна конференция на Аруко, УИ Св. Климент Охридски, С.,2019

Симбиозата на реторика и естетика в трактата Поетика  на Аристотел , сб Предизвикателството Аристотел -2400 години ,УНИ Св. Кл .Охридски ,С., 2018

Проблемът за истината и аргументацията в публичното пространство , в сб Реториката в съвременното общество , изд Св. Кл Охридски С., 2018 (под печат)

Интерференция на реториката и философия на лингвистиката,  в сб Реторика във времето изд Екс Прес 2017

Реторическият контекст на философските и богословските беседи –сравнителен анализ в сб. Материали от научни конференции по реторика, УНИ Св. Кл. Охридски ,С.,2017

Реторичният контекст на философските беседи, в сб Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра Реторика , Изд ШУ Еп. Константин Преславски, 2016

Реторическото наследство на Патриарх Евтимий в светлината на исихазма  в Годишник   с публикации от  Международна конференция  Диалогът между Изтока и Запада, посветена на 25 годишнината на  института за Славяновизантийски проучвания  „Акад. Иван Дуйчев” С., 2013

        Реторически аспекти на речевата комуникация  в сборник Теория и история на реториката , Университетско издателство  Св. Климент Охридски  , С., 2014

       Реторически характеристики на политическия диалог в българското реално и  виртуално  пространство, сп. Виртуална култура, 2010 г бр 2, http://spisanie.virtualna-kultura.com/

      Аспекти на реториката и естетиката в творчеството на Якоб Буркхарт, сп.  Виртуална култура, 2011, бр. 2, http://spisanie.virtualna- kultura.com/

      Независимостта на България като фактор за стабилността на Балканите- в сб.”100 години  независимост на България”-22.09.2008 г., изд. На БАН, София, 2009 г.

     Дискусията на Фройд за социалната справедливост и чувството за вина, сп. Философия 2009г, кн.3-4

     Философските идеи на Немското Просвещение, сп. Философия, 2008 г., кн.3-4

      Аксиологически аспекти на аргументацията, Философски форум , 2003г.,  кн .9

     Директни и индиректни средства за убеждаване в политическата реторика, сп. Разум, 2002, кн.2

     Убеждаващата комуникация в лекцията на преподавателя - сп. Обучението по география 2002, кн.2

     Нравствената философия на Ян Коменски във "Велика дидактика" в сб. Ян Коменски и нашата съвременност, ISSN 95407 - 1433 – 8,  УНИ 2000

     При философските извори на реториката , сп. Анали, 1997 /кн 2

     Идеята  за Бога в концепцията на Римски философи и апологети, сп.   Философски алтернативи,1996/  кн.2

     Как да направим урока по философия реторичен, сп.Философия 1995 /кн 2

     Реториката в практиката на преподавателя, сп. Философия , 1993 / кн 4

     Реториката като практическа философия, сп.Философия,1993  /кн.2

     Реторически характеристики в аргументацията на новозаветната апостолска проповед, сп Духовна култура 1992 /кн.11

      Философско-логически проблеми на реториката, сп. Философска мисъл, 1991, кн. 9

      Личност и идеологическо влияние в сборник  Култура и научно техническа революция С.,1985 / доклади   от Международна та конференция за млади научни работници в   Приморско , 1984г.

     Философските измерения на реториката, сп. Философска мисъл,1987, кн.11.

     Реторико-философски аспекти в книжнината на Втората българска държава, сп. Философска мисъл,1986,/кн .6

     Хуманизмът и демократизмът на старата българска реторика,  сп. Философска  мисъл  1983/ кн.8.