Списък

Обща информация


Редовни докторанти:

Нина Розинова Денисова
февруари 2017 г. - февруари 2020 г.
denisova@mail.bg
Научен ръководител: доц. д-р Калоян Валентинов Харалампиев
Тема на дисертацията: Потребление на храни и напитки в контекста на социално-икономическите трансформации в България, в началото на 21 век.

Светломир Георгиев Здравков
20.07. 2016 г. - 20.07. 2019 г.
svetlomir.zdravkov@gmail.com
Научен ръководител: проф. д-р Лиляна Димитрова Деянова
Тема на дисертацията: 
Конструиране на пазара на интернет услуги в България

Стоян Георгиев Михайлов
01.02.2016 г. – 01.02.2019 г.
stoyan.mihaylov@junction.bg
Научен ръководител: проф. д-р Петя Любомирова Кабакчиева
Тема на дисертацията: Деинституционализация или реинституционализация в България - предпоставки, логика, метаморфози на един институционален модел  (Социологическа рефлексия върху случая на ДИ на деца в риск).

Гергана Николаева Ненова
01.02.2016 г. – 01.02.2019 г.
gergananenova@yahoo.com
Научен ръководител: проф.д.с.н Таня Бойчева Чавдарова
Тема на дисертацията: Родителството като социален механизъм на половото различие в България в началото на 21-ви век.

Здравка Георгиева Димитрова
05.02.2013 г. - 04.05.2018 г.
z_dimitrova@phls.uni-sofia.bg
Научен ръководител: проф. д-р Петя Любомирова Кабакчиева
Тема на дисертацията: Био-земеделието в България 1990-2014: нови социални практики в контекста на националните и европейски политики.

Димитър Дончев Кацарски
01.02.2015 г. - 01.02.2018 г.
d_katsarski@abv.bg
Научен ръководител: проф. д.с.н. Таня Бойчева Чавдарова
Тема на дисертацията: Playing for a living: онлайн покерът и покер професионализмът в България, 2001-2015.

Константин Петров Павлов
01.02.2015 г. - 01.02.2018 г.
komitata@gmail.com
Научни ръководители: проф. д.п.н. Нели Ангелова Огнянова и проф.д-р Петя Любомирова Кабакчиева
Тема на дисертацията: Култура на участието във времето на интернет в България.

Елена Любомирова Петрова
15.07.2014 г. –15.07.2017 г.
elenals@abv.bg
Научен ръководител: проф. д.с.н. Таня Бойчева Чавдарова
Тема на дисертацията: Работа и личен живот: модели на съвместяване (Върху примера на заетите на пълно работно време в България, 2010 - 2015).

Симеон Калинов Кюркчиев
15.07.2014 г. – 15.07.2017 г.
simeonkalinov@gmail.com
Научен ръководител: - Доц.д.с.н. Милена Якимова Якимова
Тема на дисертацията: Психологически експертизи и неолибералната управляемост на себе си.

Николай Владимиров Янев
05.02.2014 г. – 05.02.2017 г.
niko.yanev@gmail.com
Научен ръководител: – проф.д.с.н. Майя Димитрова Грекова
Тема на дисертацията: Престъплението на овластения - конструиране и употреби.

Миглена Красимирова Герасимова
05.02.2014 г. – 05.02.2017 г.
mgerasima@gmail.com
Научен ръководител: проф.д.с.н. Майя Димитрова Грекова
Тема на дисертацията: Градът и неговото активно гражданство. Случаят София.

Докторантски минимум