Защитили

Защитили докторанти към катедра Реторика

Д-р Георги Петков Петков

Тема: „Мястото на реториката сред науките – Тома от Аквино и рецепцията на Аристотеловата Реторика в средновековна Западна Европа”

Научен ръководител: проф. дфн Георги Каприев

Защитил месец февруари 2010.

Д-р Методий Андреев Рождественский

Тема: „Етотическа аргументация. Опит за класификация на аргументите”

Научен ръководител: проф. дфн Величко Руменчев

Защитил на 24 Юни 2011.

Д-р Нели Георгиева Стефанова

Тема: „Реторическата аргументация в италианския политически дебат от края на ХХ век“

Научен ръководител: доц. д-р Виржиния Радева

Защитила на 19 Април 2012.

Д-р Кремена Георгиева Георгиева

Тема: „Реторическата аргументация в комуникацията между ПР отдели и медии”

Зачислена заповед на ректора РД 20-351/14.02.2008 г.

Научен ръководител: доц. д-р Вирджиния Радева

Защитила на 25 април 2012.

Д-р Таня Йоскова Колева

Тема: „Специфични особености на бизнес комуникацията в неправителствени организации в България”

Научен ръководител: доц. дфн Иванка Мавродиева

Защитила на 14 Май 2012.

Д-р Нора Атанасова Голешевска

Тема: „Визуални медии и визуална реторика в края на 20-ти и началото на 21-ви век (херменевтични и семиотични стратегии в изследването на визуалната реторика)”

Научен ръководител: доц. дфн Иванка Мавродиева

Защитила на 04 Юни 2012.

Д-р Вяра Тодорова Генова

Тема: „Ораторското изкуство на жените-депутати в България. Роля и функции на джендър реториката в Народното събрание (2001-2011)“

Научен ръководител: доц. д-р Лилия Методиева/ доц. дфн Иванка Мавродиева

Защитила на 26 април 2013.

 

Д-р Иглика Иванова Касабова

Тема: "Реторически техники за убеждаване в медийна среда (от телевизионните предавания до социалните мрежи)"

Научен ръководител: проф. дфн Иванка Мавродиева

Защитила на 22 април 2015 г.

 

Д-р Виолета Евгениева Ашикова

Тема: "Реторическа аргументация на дебатите по вотовете на недоверие на коалиционните правителства в България (2001 - 2009)"

Научен ръководител: доц д-р Лилия Методиева и от март 2012 проф. дфн Донка Александрова-Бубняк

Защитила на 09 юни 2015 г.

 

Д-р Ростислав Петров Давидов

Тема: "Виртуалната реторика в неправителствени организации в България (2001 - 2015)"

Научен ръководител: проф. дфн Иванка Мавродиева

Защитил на 27 април 2016 г.

 

Д-р Анна Иванова  Лозева

Тема: “Демагогия в парламентарните дебати: България в Европейския съюз (2004-2007)“

Научен ръководител: проф. дфн Донка  Александрова

Публична защита:  17 май 2016 г.

 

Д-р Десислава Добромирова Добрева

Тема: „Етически аспекти в междуличностната комуникация във виртуална среда - социална мрежа Facebook в периода 2003-2016 г.“ 

Научен ръководител: проф.дфн Иванка Мавродиева

Публична защита: 20 октомври 2016 г.