Алумни - защитили магистри

Име, презиме, фамилия на студента магистър

Тема на магъстърската теза

Научен ръководител

1. Ангел Любенов Ангелов

Убедителността на футболния съдия (психо-реторични аспекти)

Проф. дфн Донка Александрова

2. Анита Георгиева Кавръкова

Реторика във виртуалното пространство

Доц. дфн И. Мавродиева

3. Александър Красимиров Иванов

Комуникативни особености на обученията на служителите на Хайнекен- Стара Загора

Доц. дфн И. Мавродиева

4. Атанаска Иванова Гърноева-Михайлова

Реторическите жанрове в Старобългарската литература (Похвални, поучителни и полемични слова)

Проф. дфн Д. Александрова

5. Борислав Йорданов Миланов

Аспекти на невербалната комуникация /проксемика и кинесика/ възможности за реторическа изява на депутатите от 39-то ОНС

Доц. д-р Л. Методиева

6. Биляна  Руменова Игнатова

Реториката в диалозите на Платон

Проф. дфн Д. Александрова

7. Васимир Иванов Радулов

Икономическата аргументация в Докладите по отчетите за изпълнение на държавния бюджет на Р Бъргария

Доц. д-р Л. Методиева

8. Вероника Тодорова Аврамова-Найденова

Жените в парламента (сравнителен анализ на парламентарната практика във Франция и България)

Проф. дфн Д. Александрова

9. Виолета Евгениева Ашикова

Извън парламентарният диалог на „класическото“ ляво и дясно в българския политически живот (1989-2001 г.)

Доц. д-р Л. Методиева

10. Владимир Ангелов Попов

Демагогия в полза на реториката

Доц. д-р Л. Методиева

11. Георги Николов Налбантов

Реторически и PR аспекти в политическото поведение на Дилма Русеф

Доц. дфн И. Мавродиева

12. Десислава Валентинова Стоичкова

Особености на бизнес-комуникацията в международна среда

Доц. дфн И. Мавродиева

13. Диана Д.Танева-Борисова

Усмивката в печатната реклама

Проф. дфн В. Руменчев

14. Димитър Неделчев Туджаров

Ораторските изяви на политици,пародирани в шоу програми в телевизионните медии

Проф. д-р Йордан Ведър

15. Елена Христова Гавалюкова

Агапий Рилский  като проповедник

Доц. д-р Л.Методиева

16. Ели Любенова Александрова

Реторични и комуникационни техники за изграждане на имидж: банки по време на криза

Доц. дфн И. Мавродиева

17. Елица Милкова Пенчева

Манипулативни техники в бизнес комуникацията

Доц. д-р И. Мавродиева

18. Елица Николаева Николова

Манипулацията в рамките на междуличностните взаимоотношения

Проф. дфн В. Руменчев

19. Калина Пламенова Николова

Реториката в българските училища през Възраждането /1840-1970/

Проф. дфн Д. Александрова

20. Камелия Александрова Лъскова

Роля на бизнес етикета в комуникативния процес

Доц. дфн И. Мавродиева

21. Кремена Георгиева Георгиева

Реторически аспекти  на предаването „Навигатор” в канал 1 на БНТ

Доц. д-р И. Мавродиева

22. Лидия Александрова Кулекова

Специфика на реториката във виртуалните социални мрежи (изследване на сайтове за социални контакти)

Доц. дфн И. Мавродиева

23. Мариана Желева Илиева

Отчетът като вид парламентарно ораторско изкуство в годините на прехода

Доц. д-р Л. Методиева

24. Миглена Христова Въгленова

Театрално изкуство и реторика

Проф. дфн Д. Александрова

25. Мина Петрова Цанкова

Реторически и PR механизми при медийното отразяване на лобизма в България след 1989 г.

Доц. д-р И. Мавродиева

26. Миряна Николаева Гърева /Реторика и анализ на дискурса/

Различията в между-културната комуникация и тяхното влияние при преговори

Доц. д-р В. Радева

27. Мила Данаилова Иванова

Реториката на Елада и цивилизационното  развитие

Доц. д-р Л. Методиева

28. Надежда Стоянова Стоянова

Езикът на танца

Проф. дфн В. Руменчев

29. Невзат Невзат  Анов

Вербалната и невербалната комуникация при конфликти и работа с лишени от свобода

Проф. дфн В. Руменчев

30. Николай Георгиев Цонев

Бизнес преговори - целеполагане и реализация

Проф. дфн Д. Александрова

31. Николай Костадинов Николов

Образът на авторитета във взаимодействието оратор-аудитория

Проф. дфн Д. Александрова

32. Невена Симеонова Тошкова

Изграждането на оратора в трактата на Квинтилиан „Обучението на оратора”

Проф. дфн Д. Александрова и гл.ас.Христо Паунов

33. Илия Стойчев Кръстев

Традиционни и нови практики в управлението на бизнес комуникацията в БТК АД

Доц. дфн И. Мавродиева

34. Илияна Райчева Ненова

Реторични аспекти на парламентарния дебат при вотовете на недоверие в ХХХVІІІ    ХХХІХ и ХХХХ народно събрание

Доц. д-р Л. Методиева

35. Петя Живкова Атанасова

Облеклото като вид невербална комуникация

Проф. дфн В. Руменчев

36. Преслава Евгениева Генчева

Реторически аспекти при консултантската дейност в Алианц България

Доц. дфн И. Мавродиева

37. Първолета Красимирова Иванова

Логика и психология на бизнес преговорите

Доц. дфн  И. Мавродиева

38. Светлана Ненчева Попова

Театрални елементи в реторическото общуване

Проф. дфн Д. Александрова

39. Савина Огнянова Кръстарска

Диалози за реториката, мира и свободата

Проф. дфн Д. Александрова

40. Сабина Йорданова Лазарова

Реторически аспекти на изграждането на имиджа на държавния служител

Доц. дфн  И. Мавродиева

41. Силва Пламенова Димитрова

Реторически техники и похвати в ток-шоуто „Споко“ и в ток-шоуто „Полет над нощта“

Проф.дфн Д. Александрова

42. Таня Йоскова Колева

Индиректна реторическа комуникация /съпоставителен анализ между Дарик радио и БГ радио/

Доц. дфн Ив. Мавродиева

43. Христо Господинов Йорданов

Популизъм в публичните изяви на Бойко Борисов

Проф. дфн Д.Александрова

44. Цветанка Стоянова Райчева

Невербалната комуникация в телевизията. Сравнителен анализ на предаванията „Чай” на БНТ и „У нас” на Нова телевизия

Проф. дфн В. Руменчев

45. Виктор Чудилов

Облеклото на артистите като част от невербалната комуникация

Проф. дфн В. Руменчев

46. Анна Иванова

Реторичен анализ на слогани и брандове на бизнес компании и на продукти

Доц. дфн И. Мавродиева

47. Ростислав Давидов

Съвременни проявления на реториката в интернет (социални мрежи и социални медии) 

Доц. дфн И. Мавродиева

48. Елена Фучеджиева

Особености на реторическата аргументация в онлайн платформите на БНТ и бТВ

Доц. дфн И. Мавродиева

49. Десислава Иванова

Техники за взаимодействие чрез невербалната комуникация

Проф. дфн В.Руменчев

50. Десислава Добрева

Ролята на реториката в рекламата

Доц. дфн И. Мавродиева

51. Гергана Гергова Николова

Реторически похвати в дебатите между гражданското общество и властта – „за” и „против” „Закона за детето”

Доц. дфн И. Мавродиева

52. Радостина Романова

Платон – реторика и власт

Проф.дфн Д. Александрова

53. Христина Василева

Реторически похвати в представянето на даден продукт (фирма, компания) във виртуалното пространство

Доц. дфн И. Мавродиева

54. Васко  Василев

Реторика на икономиката след края на студената война  (проекции на аргументация)

Проф. дфн Д. Александрова

55. Ангелина  Миликина

Беседа против богомилите на Презвитер Козма – реторичен анализ и реплика в търсене на истината

Проф. дфн В. Руменчев

56. Елена Павлова

Реторически и ПР особености на Прицкер наградите за архитектура

Доц. дфн И. Мавродиева

57. Кристина Близнашка

Реторични и ПР особености при презентиране на успехи и неуспехи в спорта

Доц. дфн И. Мавродиева

58. Ивайло Белев

Реторичен анализ на социалната мрежа LinkedIn

Доц. дфн И. Мавродиева

59. Тихомир Георгиев

Паралел е пресечни точки между ораторското изкуство и театър през погледа на актьора

Проф. дфн Д. Александрова

60. Метин Мустафов Ибриямов

Исторически и теоретически основи на съдебната реторика (римският адвокат Марк Тулий Цицерон – теория и практика)

Проф. дфн Донка Александрова

61. Мила Петрова

Реторически анализ на речите на големи политически оратори от САЩ и Великобритания за периода 1940-2012

Доц. дфн Иванка Мавродиева 

62. Красимир Красимиров

Комуникационна политика на Европейските институции. Диалогът с младите хора

Доц. дфн Мавродиева

63. Даниелка Цекова-Дудовска 

Реторически особености  при презентирането на  лидерски    умения   (презентациите като продукт на конкурентния свят, в който живеем) 
Доц. дфн Мавродиева
 
64. Марина Пламенова Генова 
Реторични особености на виртуалната комуникация във Фейсбук
Доц. дфн Иванка Мавродиева
 

65. Георги Лайков

Реторически аспекти в аргументацията на Никола Генадиев и Петко Каравелов
Доц. д-р В.Радева
 

66. Дарина  Янулова 

Реторически и ПР механизми за изграждане и поддържане на имиджа на българския туризъм в интернет

Научен ръководител: проф. дфн Иванка Мавродиева

 

67. Бони Калчева

Силата на словото да води и подвежда (според История на Пелопонеската война на Тукидид и Алкивиад на Платон)

Научен ръководител: доц. д-р Димка Гичева-Гочева

 

68. Яна Събева

Невербалното  поведение на Барак Обама. Между модела „Кенеди“ и  неизбежната промяна

Научен ръководител: проф. дфн Величко Руменчев

 

69. Атанас Малаков 

Реторическата аргументация в речи на Барак Обама

Научен ръководител: доц. д-р Виржиния Радева

 

70. Десислава Антова 

Реторическа аргументация в българската блогосфера (Съпоставителен анализ на блоговете на Иво Инджев и Иван Бедров)

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

 

71. Десислава Стоянова

Джендър реториката на МДФЖ през Десетилетието на жените на ООН (1976-1985)

Научен ръководител: проф. дфн Донка Александрова