Учебен план и учебни програми

Обща информация

            


  УЧЕБЕН ПЛАН
 

»випуск 2016-2020
»випуск 2015-2019
»випуск 2014-2018
»випуск 2013-2017
»випуск 2012-2016
»випуск 2011-2015
»випуск 2010-2014

   

Изборът на избираеми дисциплини се прави в информационната система СУСИ. В началото на всеки семестър в срок определен от системата (по време на който опцията "Избор на курсове" от менюто е активна) всеки студент от личния си акаунт посочва кои избираеми дисциплини  избира за текущия семестър. На базата на тази информация се генерират и изпитните протоколи. В случай че студент положи изпит по избираема дисциплина, която не е заявил в СУСИ, оценката се признава, след като бъде нанесена в индивидуален протокол, който се заплаща допълнително.

Набиране на кредити:

  • Общо за курса на обучението са 8 семестъра. Студентите се допускат до държавен изпит или защита на дипломна работа при условие че са положили минималния изискуем брой изпити и са набрали минимум 230 кредита. Условие за разработване на дипломна работа е минимален успех от следването 5,25. При желание студентът може да положи повече от изискуемите изпити. Кредити от изпити се признават след успешно положен изпит или при акредитация на дисциплина  след представяне на академична справка за завършено образователно ниво.
  • Кредитите за подготовка на дипломна работа или държавен изпит се признават след успешно положен държавен изпит/ защита на дипломна работа.

Натовареността на студентите за един семестър трябва да бъде минимум 30 кредита

Акредитация на курсове: признават се оценки по дисциплини по които е положен изпит в бакалавърска степен на обучение.

Задължителни      Избираеми - 1 група   Избираеми - 2 група 
Избираеми - 3 група  Избираеми - 4 група  Избираеми - 5 група
Избираеми - 6 група   Факултативни

Задължителни дисциплини

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ -   всяка дисциплина носи по 5 кредита

Логика на емпиричното социологическо изследване, 1 семестър
Социология на културата, 1 семестър
Въведение социологията, 1 семестър
История на социологията: Генезис на националите социологически традиции, 1 семестър
Социология на властта, 1 семестър

Социология на идеологиите, 2 семестър
Основни категории на социологическия анализ, 2 семестър
История на социологията след ІІ световна война, 2 семестър
Изследователски методи в социологията, 2 семестър

Методология на научното познание3 семестър
Статистически методи в социологията, 3 семестър
Качествени методи в социологията, 3 семестър
Икономическа социология: класически идеи, 3 семестър

Икономическа социология: съвременни идеи, 4 семестър
Социална теория и прагматизъм, 4 семестър
Социология на социалните общности, 4 семестър
Статистически методи в социологията: 2-ра част, 4 семестър
Основи на SPSS, 4 семестър

Социология на организациите, 5 семестър
Политическа социология 5 семестър
Спорт 1,  5 семестър
Спорт 2, 6 семестър

За записване за спорт следете сроковете през сайта на Департамента по спорт.
В зависимост от учебната програма и предпочитанията си студентите могат да избират измежду над 20 вида спорт

Избираеми - 1 група

МЕТОДИ И ТЕХНИКИ – всяка дисциплина носи по 5 кредита

SPSS – 2-ра част, 5 семестър
Анализ на съдържанието, 5 семестър
Маркетингови изследвания, 5 семестър
Методи и техники за изследване на общественото мнение, 5 семестър

Обработка и анализ на качествени данни с помощта на софуеър: Atlas.ti, 6 семестър
Електорална социология, 6 семестър
Софтуерни решения за обработка и логически оглед на данни, 6 и 8  семестър
Практически методи и техники за организация и провеждане на маркетингови изследвания, 6 семестър

Приложение на Бейсовската статистика в социалните науки, 7 семестър
Социално-мрежови анализ, 7 семестър
Визуални методи в социологията, 7 семестър

Избираеми - 2 група

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ – всяка дисциплина носи по 5 кредита

Работа със социологически текстове, 1 семестър

Да играем социология заедно, 2 семестър

Социологически идеи на Емил Дюркейм, 3 семестър
Социология на личността, 3 семестър
Социология на образованието, 3 семестър
Социологията в Централна и Източна Европа в периода 1945-1989г.: сравнителен анализ на дисциплинарните траектории, 3 семестър

Историческа социология на личността, 4 семестър
Социология на правото, 4 семестър
Социология на отклоняващото се поведение, 4 семестър
Социология на младежта,  4 семестър
Историческа социология на социализма,  4, 6 и 8 семестър,
Социология на медицината и здравеопазването, 4, 6 и 8 семестър

Макросоциални общности: етническа общност и малцинство, 5 семестър
Социология на социалната стратификация,  5 семестър
Социология на познанието, 5 семестър
Социология на семейството, 5 семестър
Социология на неравенството, 5 семестър
Историческа социология на модерността,  5 семестър
 

Социологически идеи на Макс Вебер,  6 семестър
Социология на изкуството,  6 семестър
Микросоциални общности: Аз и другият, 6 семестър
Социология на българския посткомунистически преход,  6 семестър
Критическата социология на Пиер Бурдийо,  6 семестър
Социологически идеи на Карл Маркс,  6 семестър
Социология на пола,  6 семестър
Социология на труда6 семестър
Космополитният обрат в социалните науки: теория и практика на космополитната социология на Улрих Бек, 6 семестър
Български стратификационни трансформации,  6 семестър

Модернизационни процеси в българското общество, 7 семестър

Медийни и комуникационни изследвания, 8 семестър

Избираеми - 3 група

ПРАКТИЧЕСКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПИЛИНИ - всяка дисциплина носи по 5 кредита

Познавателни възможности на статистическите инструменти за управленски цели: вторичен анализ на данни,  5 и 7 или 6 и 8 семестър
Демоскопия - 5 и 7 или 6 и 8 семестър
Изследване на оценяването във висшето и средното образование,  5 и 7 или 6 и 8 семестър
Изследвания на социалните неравенства и стратификации 5 и 7 или 6 и 8 семестър
Изследвания на институциите - 5 и 7 или 6 и 8 семестър
Изследвания на културата и образованието - 5 и 7 или 6 и 8 семестър
Приложна социология 1 -  5 и 7 семестър
Приложна социология 2,  6 и 8 семестър
Изследователски курс: изчезваща София - 4,6 и 8 семестър

Избираеми - 4 група

ПРИЛОЖНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОРИЕНТИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ - всяка дисциплина носи по 2,5 кредита


Реформиране на социалната политика в България, 5 семестър
Европейска социална политикa, 5 семестър
Стопанска история на Европа и България (1870-1945), 5 семестър

Tурция и Европейския съюз, 6 семестър
Социална работа, 6 семестър
Социологически изследвания на организираната престъпност, 6 семестър
Ромите като малцинство в България, 6 семестър
Невидимото малцинство: хората с увреждания, 6 семестър
Българските бизнес елити (1878-2005 г), 6 семестър

Мислене в проекти и проектно управление, 7 семестър

Мониторинг и оценка, 8 семестър

Избираеми - 5 група

ВЪВЕЖДАЩИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ ДРУГИ СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ - всяка дисциплина носи по 5 кредита

Избираеми - 6 група

ДРУГИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ СОЦИАЛНИ НАУКИ - всяка дисциплина носи по 5 кредита

История на философията, 2 семестър
Икономика, 2 част, 2 семестър
Систематична философия 2 част, 2 семестър
Социална психология, 2 семестър

Психология на личността, 3 семестър

Трудова и организационна психология, 6 семестър
Етика, 6 семестър
Логика, 6 семестър

Комуникативни умения: презентации и дебати, 7 семестър
Техники на логическа манипулация в публичния дискурс, 7 семестър

Невербална комуникация (език на тялото) в публичната реч и деловото общуване, 8 семестър

Факултативни

ГРУПА 1: ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ - от 16 дисциплини студентите избират 13 дисциплини, които носят 60,5 кредита

Задължително се избира 1 от 2-те дисциплини:

Систематична философия 1 част, 1 семестър (дисциплина от група 5) 5 кредита
Систематична философия  2 част, 2 семестър (дисциплина от група 6 ) 5 кредита

Задължително се избират 2 от 4-те дисциплини:

Въведение в психологията, 1 семестър (дисциплина от група 5), 5 кредита
Социална психология, 2 семестър (дисциплина от група 6), 5 кредита
Психология на личността, 3 семестър (дисциплина от група 6), 5 кредита
Трудова и организационна психология, 6 семестър (дисциплина от група 6), 5 кредита

Задължителни дисциплини:

История на философията, 2 семестър (дисциплина от група 6), 5 кредита
Педагогика, 6 семестър, 5 кредита
Психология (Обща, възрастова и педагогическа психология), 6 семестър, 5 кредита
Етика, 6 семестър (дисциплина от 6 група), 5 кредита
Логика, 6 семестър (дисциплина от 6 група), 5 кредита
Философия на правото, 7 семестър, 5 кредита
Методика на обучението по психология и философските дисциплини и хоспитиране, 7 семестър, 5 кредита
Аудиовизуални информационни технологии в обучението, 8 семестър, 2,5  кредита

Задължителни учебни практики:

Текуща педагогическа практика, 7 семестър, 4 кредита
Преддипломна  педагогическа практика, 8 семестър, 4 кредита

Обучението за придобиване на професионална квалификация “учител” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Завършилите получават професионална квалификация “БАКАЛАВЪР ПО СОЦИОЛОГИЯ И УЧИТЕЛ ПО ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОСОФСКИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА”

ГРУПА 2: ДРУГИ ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ - всяка дисциплина носи по 5 кредита