Учебен план | Дисциплини

Обща информация

            Кампания за избор на дисциплини
ЗИМЕН семестър, 2022-2023

График на кампанията за избор на дисциплини:

  • 06.06.2022 – 20.06.2022 г.: период за записване на избираеми дисциплини в СУСИ
  • 21.06.2022 – 27.06.2022 г.: всички студенти са длъжни да проверяват регулярно за съобщения в СУСИ. Студентите, отписани служебно от дисциплини, които няма да стартират, отговарят на съобщенията, изпратени им в СУСИ, като посочват каква друга дисциплина искат да запишат.
ВНИМАНИЕ: След посочените по-горе срокове, но не по-късно от:
• 15.10.2022 г. може да се отпише вече избрана дисциплина
• 20.10.2022 г. може да се запише допълнително избираема дисциплина
За целта при съответния инспектор от отдел "Студенти" се подава заявление до декана на ФФ. Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината (допуска се съгласие по имейл). Заявления, в които липсват посочените атрибути, няма да бъдат разглеждани. Извън посочените срокове заявления за отписване/записване на дисциплини няма да се приемат. Отдел „Студенти“ – контакти | Образци на документи

Избираеми дисциплини за ЗИМЕН семестър на 2022-2023 уч.г. за:
► 2 курс (випуск 2021-2025)
► 3 курс (випуск 2020-2024)
► 4 курс (випуск 2019-2023). Ако избирате дисциплини от предишен курс, които не сте записвали, занятията не трябва да се провеждат по едно и също време с дисциплини, избрани от основната програма на Вашия курс.

Проект на РАЗПИС на занятията за ЗИМЕН семестър на 2022-2023 уч.г.

За записване на изборни дисциплини следва да извършите следните стъпки:

  1. да влезете на адрес: https://susi.uni-sofia.bg
  2. да въведете своите потребителско име и парола за СУСИ;
  3. да изберете от основното меню раздела „Записване за изборни дисциплини”;
  4. да се убедите, че е избран радиобутонът след опцията „Само тези към моя учебен план – текущ семестър”;
  5. да изберете за всяка дисциплина, която имате желание да посещавате, статуса „Записан/а“ чрез падащото меню в колоната "Действие".


Задължителни дисциплини

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
всяка дисциплина носи по 5 кредита

 !!!  В зависимост от учебната програма и предпочитанията си студентите могат да избират измежду над 20 вида спорт. За записване следете сроковете през сайта на Департамента по спорт.


Избираеми - 1 група

МЕТОДИ И ТЕХНИКИ
всяка дисциплина носи по 5 кредита

Избираеми - 2 група

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ
всяка дисциплина носи по 5 кредита


Избираеми - 3 група

ПРАКТИЧЕСКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПИЛИНИ
всяка дисциплина носи по 5 кредита

Избираеми - 4 група

ПРИЛОЖНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОРИЕНТИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ
всяка дисциплина носи по 2,5 кредита

Избираеми - 5 група

ВЪВЕЖДАЩИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ ДРУГИ СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
всяка дисциплина носи по 5 кредита

Избираеми - 6 група

ДРУГИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ СОЦИАЛНИ НАУКИ
всяка дисциплина носи по 5 кредита

Факултативни


Молуд "УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ"

Задължителни дисциплини:

Група 1: Задължително се избират минимум 2:

Група 2: Задължително се избира "Философия на политиката" и минимум 4 от останалите дисциплини:

Задължителни учебни практики:

 !!!  Обучението за придобиване на професионална квалификация “учител” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Завършилите получават професионална квалификация “БАКАЛАВЪР ПО СОЦИОЛОГИЯ И УЧИТЕЛ ПО ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОСОФСКИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА”


Последна редакция: 03.06.2022