Учебен план и учебни програми

Обща информация

            


  УЧЕБЕН ПЛАН
 

»випуск 2019-2023
»випуск 2018-2022
»випуск 2017-2021
»випуск 2016-2020

   

Изборът на избираеми дисциплини се прави в информационната система СУСИ. В началото на всеки семестър в срок определен от системата (по време на който опцията "Избор на курсове" от менюто е активна) всеки студент от личния си акаунт посочва кои избираеми дисциплини  избира за текущия семестър. На базата на тази информация се генерират и изпитните протоколи. В случай че студент положи изпит по избираема дисциплина, която не е заявил в СУСИ, оценката се признава, след като бъде нанесена в индивидуален протокол, който се заплаща допълнително.

Набиране на кредити:

  • Курсът на обучение за придобиване на ОКС "бакалавър" е 8 семестъра. За този период студентите трябва да са положили определен брой изпити /посочени в учебния план на всеки випуск/, разпределени по групи и да са покрили 230 кредити от тях. При желание студентът може да положи повече от изискуемите изпити. Условие за разработване на дипломна работа е минималният успех от семестриалните изпити да е минимум 5,25.
  • За успешно положен държавен изпит или защита на дипломна работа се получават 10 кредита.

       За семестър натовареността на студентите трябва да бъде 30 кредита.

Задължителни      Избираеми - 1 група   Избираеми - 2 група 
Избираеми - 3 група  Избираеми - 4 група  Избираеми - 5 група
Избираеми - 6 група   Факултативни

Задължителни дисциплини

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ -   всяка дисциплина носи по 5 кредита

Логика на емпиричното социологическо изследване, 1 семестър
Логика на ЕСИ - литература
Социология на културата, 1 семестър
Въведение социологията, 1 семестър
Социология на властта, 1 семестър
Професионалните роли на социолога, 1 семестър
Работа със социологически текстове, 1 семестър

История на социологията: Генезис на националите социологически традиции, 2 семестър
Социология на идеологиите, 2 семестър
Основни категории на социологическия анализ, 2 семестър

Изследователски методи в социологията, 2 семестър

История на социологията след ІІ световна война, 3семестър
Статистически методи в социологията, 3 семестър
Качествени методи в социологията, 3 семестър
Икономическа социология: класически идеи, 3 семестър

Методология на научното познание4 семестър
Икономическа социология: съвременни идеи, 4 семестър
Статистически методи в социологията: 2-ра част, 4 семестър
Основи на SPSS, 4 семестър

Социология на социалните общности, 5 семестър
Спорт 1 5 семестър
Социология на организациите, 5 семестър
Контент анализ, 5 семестър

Социология на труда,  6 семестър
Спорт 2, 6 семестър

За записване за спорт следете сроковете през сайта на Департамента по спорт.
В зависимост от учебната програма и предпочитанията си студентите могат да избират измежду над 20 вида спорт

Избираеми - 1 група

МЕТОДИ И ТЕХНИКИ – всяка дисциплина носи по 5 кредита

Избираеми - 2 група

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ – всяка дисциплина носи по 5 кредита

Да играем социология заедно, 2 семестър

Социология на образованието3 семестър
Социологически идеи на Макс Вебер,  3 семестър
Социологията в Централна и Източна Европа в периода 1945-1989г.: сравнителен анализ на дисциплинарните траектории3 семестър
Историческа социология на социализма,  3 семестър,

Социология на правото, 4 семестър
Социология на личността,  4 семестър
Социология на медицината и здравеопазването, 4 семестър
Социология на социалната стратификация 4 семестър
Социологически идеи на Емил Дюркейм, 4 семестър
Социологическата парадигма на Карл Маркс 4 семестър
Социология на глобализацията: космополитизация и екстернализация, 4 семестър

Социология на семейството, 5 семестър
Социология на неравенството, 5 семестър
Социология на града, 5 семестър
Норма и отклонения: сексуалност, престъпност и лудост, 5 семестър

Макросоциални общности: етническа общност и малцинство, 6 семестър
Етнометодология, 6 семестър
Социология на изкуството  и популярната култура 6 семестър
Критическата социология на Пиер Бурдийо,  6 семестър
Социология на пола,  6 семестър
Български стратификационни трансформации 6 семестър
Микросоциални общности: Аз и другият, 6 семестър
Модернизационни процеси в българското общество, 7 семестър
Социология на медиите, 8 семестър

Избираеми - 3 група

ПРАКТИЧЕСКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПИЛИНИ - всяка дисциплина носи по 5 кредита

Академично писане, 3 семестър
Познавателни възможности на статистическите инструменти за управленски цели: вторичен анализ на данни 5 и 7 семестър
Демоскопия - 5 и 7 семестър

Изследване на оценяването във висшето и средното образование6 и 8 семестър
Изследвания на социалните неравенства и стратификации,  5 и 7 или 6 и 8 семестър
Изследвания на институциите, 5 и 7 или 6 и 8 семестър
Изследвания на културата и образованието, 5 и 7 или 6 и 8 семестър
Приложна социология 1,  5 и 7 семестър
Приложна социология 2,  6 и 8 семестър
Преддипломен семинар, 8 семестър

Избираеми - 4 група

ПРИЛОЖНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОРИЕНТИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ - всяка дисциплина носи по 2,5 кредита

Избираеми - 5 група

ВЪВЕЖДАЩИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ ДРУГИ СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ - всяка дисциплина носи по 5 кредита

Избираеми - 6 група

ДРУГИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ СОЦИАЛНИ НАУКИ - всяка дисциплина носи по 5 кредита

Факултативни

ГРУПА 1: ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ - от 16 дисциплини студентите избират 13 дисциплини, които носят 60,5 кредита

Задължителни дисциплини:

Група 1: Задължително се избират 2 от 3-те дисциплини:

Въведение в психологията, 2 семестър (дисциплина от група 5), 5 кредита
Психология на личността, 3 семестър (дисциплина от група 6), 5 кредита
Трудова и организационна психология, 6 семестър (дисциплина от група 6), 5 кредита

Група 2: Задължително се избира Философия на правото и две от 4-те дисциплини:

История на философията, 2 семестър (дисциплина от група 6), 5 кредита
Систематична философия 1 част, 2 семестър (дисциплина от група 5) 5 кредита
Систематична философия 2 част, 3 семестър (дисциплина от група 6 ) 5 кредита
Етика, 6 семестър (дисциплина от 6 група), 5 кредита
Логика, 6 семестър (дисциплина от 6 група), 5 кредита
Философия на правото, 7 семестър, 5 кредита

 

Задължителни учебни практики:

Хоспитиране, 7 семестър, 1 кредит
Текуща педагогическа практика, 7 семестър, 2 кредита
Преддипломна  педагогическа практика, 8 семестър, 3 кредита

Обучението за придобиване на професионална квалификация “учител” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Завършилите получават професионална квалификация “БАКАЛАВЪР ПО СОЦИОЛОГИЯ И УЧИТЕЛ ПО ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОСОФСКИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА”

ГРУПА 2: ДРУГИ ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ - всяка дисциплина носи по 5 кредита

Английски език 1 част, 1 семестър
Английски език 2 част, 2 семестър
Английски език 3 част, 3 семестър
Английски език 4 част, 4 семестър