Държавен изпит

Обща информация


Конспект за държавен изпит по Психология

През лятната сесия на учебната 2016-2017 г. държавният изпит ще се проведе на 26.06.2016 г. в 65 аудитория от 9.00 ч.

Тестът за държавен изпит изисква знания и разсъждения по теми от основните психологически дисциплини. Въпросите са от затворен тип, с няколко алтернативни варианта за отговор. Количественият бал се трансформира в шестобална система за оценка на база процент верни отговори. Тестът периодично се обновява въз основа на психометричните характеристики на въпросите.

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ

Иван е много дружелюбен, отзивчив, спокоен и добре приспособен. Той вероятно ще бъде оценен като ________ по личностния въпросник на Х. Айзенк.

а. интровертиран и невротичен
б. екстравертиран и стабилен
в. пасивен и тревожен
​г. екстравертиран и невротичен

Кога човек е по-вероятно да прояви конформизъм?

а. когато групата е единодушна
б. когато самият човек се чувства некомпетентен
в. когато групата не може да види какъв е изборът на поведение на човека
​г. когато харесва групата

Според коя от теориите за личността поведението и ученето се извършват чрез наблюдение и подражание?

а. хуманистичната теория
б. психоаналитичната теория
в. когнитивната теория
г. теорията за социалното учене.

Когато 4-годишно дете вижда как слънцето се показва бавно зад облаците и казва „Това слънце е много мързеливо“, според теорията на Ж. Пиаже това е проява на:

а. егоцентризъм
б. трансдуктивно мислене
в. анимизъм
г. центрация
д. артифициализъм

Според А. Бек депресираните хора имат отрицателни убеждения за себе си и демонстрират кое от следните когнитивни изкривявания?

а. персонализация
б. свръхгенерализация
в. произволни заключения
г. всичко посочено

Кое от следните е пример на заучена безпомощност?

а. Мария се обажда на сервиз, когато високотехнологичният й тостер се разваля, защото не знае как да го поправи.
б. Тодор се оплаква на мениджъра на магазина заради лошо обслужване и става участник в такъв скандал, че решава в бъдеще никога повече да не стъпва в този магазин.
в. Иван прекратява спор с началника си, макар да знае, че е прав.
г. Елена не се оплаква на мениджъра на фирмата, когато получава много лошо обслужване, защото знае, че "в това никога няма смисъл".