Държавен изпит

Обща информация


ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ: 26.06.2023 г., от 09:00 ч. до 13:00 ч., Moodle

Молба

 

 

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Тестът за държавен изпит изисква знания и разсъждения по теми от основните психологически дисциплини. Въпросите са от затворен тип, с няколко алтернативни варианта за отговор. Количественият бал се трансформира в шестобална система за оценка на база процент верни отговори. Тестът периодично се обновява въз основа на психометричните характеристики на въпросите.

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ

Иван е много дружелюбен, отзивчив, спокоен и добре приспособен. Той вероятно ще бъде оценен като ________ по личностния въпросник на Х. Айзенк.

а. интровертиран и невротичен
б. екстравертиран и стабилен
в. пасивен и тревожен
​г. екстравертиран и невротичен

Кога човек е по-вероятно да прояви конформизъм?

а. когато групата е единодушна
б. когато самият човек се чувства некомпетентен
в. когато групата не може да види какъв е изборът на поведение на човека
​г. когато харесва групата

Според коя от теориите за личността поведението и ученето се извършват чрез наблюдение и подражание?

а. хуманистичната теория
б. психоаналитичната теория
в. когнитивната теория
г. теорията за социалното учене.

Когато 4-годишно дете вижда как слънцето се показва бавно зад облаците и казва „Това слънце е много мързеливо“, според теорията на Ж. Пиаже това е проява на:

а. егоцентризъм
б. трансдуктивно мислене
в. анимизъм
г. центрация
д. артифициализъм

Според А. Бек депресираните хора имат отрицателни убеждения за себе си и демонстрират кое от следните когнитивни изкривявания?

а. персонализация
б. свръхгенерализация
в. произволни заключения
г. всичко посочено

Кое от следните е пример на заучена безпомощност?

а. Мария се обажда на сервиз, когато високотехнологичният й тостер се разваля, защото не знае как да го поправи.
б. Тодор се оплаква на мениджъра на магазина заради лошо обслужване и става участник в такъв скандал, че решава в бъдеще никога повече да не стъпва в този магазин.
в. Иван прекратява спор с началника си, макар да знае, че е прав.
г. Елена не се оплаква на мениджъра на фирмата, когато получава много лошо обслужване, защото знае, че "в това никога няма смисъл".

КОНСПЕКТ
ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПСИХОЛОГИЯ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН
1. Категорията „психика“ и психологическата наука. Основни гледни точки за психичното. Гносеология и онтология на психичното. Място на психологията в системата на научното знание.
2. Културноисторически подход към същността и анализа на съзнанието. Проблемът за трансформацията на натуралните психични функции във висши психични функции. Знакова природа на психиката у човека.
3. Категорията „съзнание“ в психологията. Отношение между психика и съзнание. Основни структури и функции на съзнанието.
4. Категорията „безсъзнателно“ в психологията: понятие, типове и основни функции на безсъзнателното.
5. Психологическото изследване. Планиране и реализация на експерименталното изследване. Видове експериментални планове. Класификация на психологическите методи.
6. Тестове в психологията: същност, типология, конструиране и приложения.
7. Сензорно-перцептивен опит. Форми на сетивно познание. Закони на перцептивна организация. Влияние на културата върху сетивния опит.
8. Памет: паметови процеси; трикомпонентен модел на паметта и равнища на преработка на информацията; репрезентация на знанията в паметта.
9. Мисленето като решаване на проблеми; формиране на понятия; разсъждения; вземане на решения.
10. Теории за вниманието: видове и свойства на вниманието; контролирани и автоматизирани процеси.
11. Език, реч и познание. Лингвистична относителност и детерминизъм. Езикови универсалии.
12. Проблемът за интелигентността в психологията: дефиниции; психологически модели на интелигентността. Проблемът за тестирането на интелигентността.
13. Подходи към изучаването на индивидуалните различия и фактори, които ги пораждат и поддържат.
14. Развитие на познавателната сфера. Стадии в развитието на познавателните процеси в детска и юношеска възраст
15. Същност и развитие на самосъзнанието: теории за произхода и развитието на самосъзнанието в детска и юношеска възраст; структура, етапи и закономерности.
16. Кризи на развитието в детска и юношеска възраст. Фактори и механизми на влияние. Симптоматика. Принципи, форми и средства за психологическа помощ.
17. Модели за личността: подходи, школи и теории.
18. Личност и поведение: диспозиционен, ситуационистки и интеракционистки подход.
19. Психологически подходи към развитието на личността в детска и юношеска възраст: психодинамичен, етологичен и културно-исторически подход.
20. Социално развитие и поведение в детска и юношеска възраст. Морално развитие.
21. Психология на развитието в младостта, в ранната, средната и късната зрялост. Теоретични предпоставки и основни понятия в перспективата на жизнения път. Интердисциплинарен подход. Кризи на развитието. Модели и детерминанти на развитийните промени.
22. Теории за адаптацията към пенсионирането и стареенето. Типология на остаряването. Социални роли и междуличностни отношения. Личностни промени и удовлетвореност от живота.
23. Норма и патология на психичните функции. Принципи на класификация на психичните разстройства; основни групи психични разстройства.
24. Норма и патология на психичното развитие. Основни психични разстройства в детска и юношеска възраст.
2
25. Социализация. Дефиниция за социализацията в социалната психология. Фактори и механизми на социализацията и ресоциализацията. Културен и етнически контекст на социализацията.
26. Социални нагласи: дефиниция, възникване, структура, функции и промяна. Измерване на социалните нагласи. Социални нагласи и поведение.
27. Социална власт и влияние: видове власт, малцинство и мнозинство; ефективни стратегии за влияние
28. Агресия: определение, видове, теоретични подходи за обяснение. Стратегии за намаляване на агресивното поведение.
29. Организации: възникване, компоненти, строеж, видове организационна структура, детерминанти, проектиране.
30. Власт, властови отношения и властова структура на организацията. Авторитет, власт и влияние в организациите. Вземане на управленски решения. Фактори на организационната политика. Поведенчески тактики в организациите.
31. Организационна ефективност (подходи и критерии) и комуникационен процес (взаимодействие, информация и деформирането ѝ, ефективна комуникация).
32. Мотивация. Теории за мотивацията. Мотивация в процеса на учене: подходи към изследването ѝ, теории за съдържанието на мотивите за учене. Мотивация в трудовата дейност: подходи към изследването ѝ, теории за съдържанието на мотивите за труд. Мотивация и поставяне на цели. Каузални атрибуции.
33. Ценности и нагласи към труда: теории и схващания за ценностите. Ценности в труда. Индивидуализъм/колективизъм: същност и културни различия. Подходи за изследване на нагласите към труда. Включеност в трудовата дейност. Привързаност към организацията.
34. Стрес и справяне. Теории за стреса. Стресът в трудовата дейност. Модели на професионалния стрес. Стресори в трудовата среда. Личностни детерминанти, прояви и последствия от стреса. Стратегии за справяне. Управление на стреса в трудовата среда.
35. Здраве и оптималното психично функциониране. Подходи и методи за изследване на субективното и психологическото благополучие.
36. Психология на потребителското поведение: подходи при изучаване на потребителското поведение; модели за вземане на решение за покупка; мотивация, потребителски нагласи и стратегии за промяна на потребителското поведение. Социални детерминанти на потребителското поведение.
37. Пазарна комуникация и потребителско поведение. Канали на пазарна информация и информационно поведение на потребителите. Стратегии за справяне с когнитивния дисонанс на потребителите. Взаимодействието „купувач–продавач“. Вербално и невербално поведение в процеса на покупко-продажба.
ЛИТЕРАТУРА
ЗАБЕЛЕЖКА: Предлаганата литература е примерна. Могат да се ползват всички съвременни (препоръчително след 2000 г.) учебници по дисциплините от учебния план.
Айзенк, Х., Айзенк, М. (2005). Наблюдение на психиката: защо се държим по начина, по който го правим? София: Лик.
Александров, П. (2005) История на психологията І част. Варна: ВСУ.
Андреева, Л. (2007). Социално познание и междуличностно взаимодействие. София: Университетско издателство СУ.
Арънсън, Е. (1996). Човекът – социалното животно. София: Наука и изкуство.
Бърк, Л. (2012). Изследване на развитието през жизнения цикъл. София: Дилок. Виготски, Л.С. (1983). Мислене и реч. София: Наука и изкуство.
Гецфелд, А. (2011). Анормална психология: сборник случаи. София: Изток-Запад.
Гилович, Т. и Рос, Л. (2017). Най-мъдрият в стаята: как можете да извлечете полза от най-силните прозрения на социалната психология. София: Изток-Запад.
Градев, Д. (1987). Събитията в жизнения път на личността. София: Наука и изкуство. Джонев, С. (2000). Социална организация – теория, диагностика, консултация. София. Димитров, И. (2001). Увод в ортодоксалната психоанализа на развитието. София.
3
Доус, Р. (2010). Кула от карти. София: Изток-Запад.
Еленберг, А. (2006) Откриване на несъзнаваното – история и развитие на динамичната психотерапия. София: Легеартис
Ериксън, Е. (2013). Идентичност: младост и криза. София: Рива.
Ериксън, Е. (2013). Идентичност: младост и криза. София: Рива. Зиновиева, И. (1997). Диференциална психология. София: Албатрос.
История на психологическата мисъл. Христоматия (2000). (съставителство и предговор П. Александров). София: Лик.
Кайл Р. (2002). Тайны психики ребенка. СПб..
Каплан, Р. и Сакъзо, Д. (2012). Психологическо тестиране. София: Изток-Запад.
Качопо, Дж. Т. и Фребърг, Л. А. (2015). Откриване на психологията: науката за психиката (кратко издание). София: Изток-Запад.
Кентауиц, Б. Х., Родигър ІІІ, Хенри Л., Елмс, Д. Дж. (2011). Експериментална психология. София: Изток-Запад.
Клайнке, К. (1999) Справяне с предизвикателствата на живота. София: Наука и изкуство. Корсини, Р. Дж. (1998) Енциклопедия по психология. София: Наука и изкуство.
Крейг, Г. (2000). Психология развития. Санкт-Петербург.
Морисън, В. и Бенет, П. (2012). Въведение в здравната психология. София: Изток-Запад.
Нелсън, Д. Л. и Куик, Дж. К. (2017). Организационно поведение (осмо издание). София: Изток-Запад.
Николкова, С., Маринов, П. (съст.) (2007). Психиатрия, психология и психотерапия за общопрактивуащи лекари. София: УИ Медицина.
Ригио, Е. Р. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. София: Дилок. Славин, Р. (2004). Педагогическа психология. София: Наука и изкуство.
Соломон, М. (2011). Потребителското поведение: да купуваш, да имаш, да бъдеш. София: Изток-Запад.
Социална психология, том 1 и 2 (1998). (под редакцията на С. Московичи). София: ИК Жениферхикс.
Социална психология. Христоматия (2001). (съставител и превод Людмила Андреева), София: Дилок.
Станович, К. (2010). Нека мислим правилно за психологията. София: Изток-Запад. Стърнбърг, Р. и Уилямс, У. М. (2014). Педагогическа психология. София: Изток-Запад.
Стърнбърг, Р. Дж. и Мио, Дж. (2012). Когнитивна психология. София: Изток-Запад.
Стърнбърг, Р. и Уилямс, У. (2014). Педагогическа психология, София: Изток-Запад.
Тръл, Т. и Принстейн, М. (2016). Клинична психология (8-мо издание). София: Изток-Запад.
Фройд, З. (1989). Въведение в психоанализата. София: Наука и изкуство. Фройд, З. (1993). Детската душа. София.
Христоматия по психология на познанието (1999). (съставител Л. Андреева). София: Лик.
Христоматия по социална психология (2002). (съставител и студия проф. Градев, Д.). София: Софи-Р.
Чаморо-Премусик, Т. (2015). Диференциална психология. София: Изток-Запад.
Шулц, Д. (2004). Психология на растежа. Модели на здравата личност. София: Наука и изкуство.
Шулц, Д. (2006). История на модерната психология. София: Наука и изкуство. Aronson, Е., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2009). Social Psychology. Prentice Hall.
Beidel, D.C., Bulik, C.M., & Stanley, M.A. (2012). Abnormal Psychology (2nd ed.). Boston, MA: Pearson. Berk, L. (2012). Child development, 9th ed., Boston: Pearson.
Durand, V. M. & Barlow, D. H. (2013). Essentials of Abnormal Psychology, 6th ed. Wadsworth: Cengage Learning.
Felldman, R. (2011). Development across the life span. 6th ed., New Jersey: Pearson. Hampson, S. E. (2000). (Ed.). Advances in Personality Psychology. Psychology Press. Kail, R. (2012). Children and their development, 6th Ed., Boston: Pearson.
Larsen, R. L. & Buss, D. M. (2010). Personality Psychology: Domains of Knowledge about Human Nature, 4th ed. New York: McGraw Hill.КОНСПЕКТ
ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПСИХОЛОГИЯ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН
1. Категорията „психика“ и психологическата наука. Основни гледни точки за психичното. Гносеология и онтология на психичното. Място на психологията в системата на научното знание.
2. Културноисторически подход към същността и анализа на съзнанието. Проблемът за трансформацията на натуралните психични функции във висши психични функции. Знакова природа на психиката у човека.
3. Категорията „съзнание“ в психологията. Отношение между психика и съзнание. Основни структури и функции на съзнанието.
4. Категорията „безсъзнателно“ в психологията: понятие, типове и основни функции на безсъзнателното.
5. Психологическото изследване. Планиране и реализация на експерименталното изследване. Видове експериментални планове. Класификация на психологическите методи.
6. Тестове в психологията: същност, типология, конструиране и приложения.
7. Сензорно-перцептивен опит. Форми на сетивно познание. Закони на перцептивна организация. Влияние на културата върху сетивния опит.
8. Памет: паметови процеси; трикомпонентен модел на паметта и равнища на преработка на информацията; репрезентация на знанията в паметта.
9. Мисленето като решаване на проблеми; формиране на понятия; разсъждения; вземане на решения.
10. Теории за вниманието: видове и свойства на вниманието; контролирани и автоматизирани процеси.
11. Език, реч и познание. Лингвистична относителност и детерминизъм. Езикови универсалии.
12. Проблемът за интелигентността в психологията: дефиниции; психологически модели на интелигентността. Проблемът за тестирането на интелигентността.
13. Подходи към изучаването на индивидуалните различия и фактори, които ги пораждат и поддържат.
14. Развитие на познавателната сфера. Стадии в развитието на познавателните процеси в детска и юношеска възраст
15. Същност и развитие на самосъзнанието: теории за произхода и развитието на самосъзнанието в детска и юношеска възраст; структура, етапи и закономерности.
16. Кризи на развитието в детска и юношеска възраст. Фактори и механизми на влияние. Симптоматика. Принципи, форми и средства за психологическа помощ.
17. Модели за личността: подходи, школи и теории.
18. Личност и поведение: диспозиционен, ситуационистки и интеракционистки подход.
19. Психологически подходи към развитието на личността в детска и юношеска възраст: психодинамичен, етологичен и културно-исторически подход.
20. Социално развитие и поведение в детска и юношеска възраст. Морално развитие.
21. Психология на развитието в младостта, в ранната, средната и късната зрялост. Теоретични предпоставки и основни понятия в перспективата на жизнения път. Интердисциплинарен подход. Кризи на развитието. Модели и детерминанти на развитийните промени.
22. Теории за адаптацията към пенсионирането и стареенето. Типология на остаряването. Социални роли и междуличностни отношения. Личностни промени и удовлетвореност от живота.
23. Норма и патология на психичните функции. Принципи на класификация на психичните разстройства; основни групи психични разстройства.
24. Норма и патология на психичното развитие. Основни психични разстройства в детска и юношеска възраст.
2
25. Социализация. Дефиниция за социализацията в социалната психология. Фактори и механизми на социализацията и ресоциализацията. Културен и етнически контекст на социализацията.
26. Социални нагласи: дефиниция, възникване, структура, функции и промяна. Измерване на социалните нагласи. Социални нагласи и поведение.
27. Социална власт и влияние: видове власт, малцинство и мнозинство; ефективни стратегии за влияние
28. Агресия: определение, видове, теоретични подходи за обяснение. Стратегии за намаляване на агресивното поведение.
29. Организации: възникване, компоненти, строеж, видове организационна структура, детерминанти, проектиране.
30. Власт, властови отношения и властова структура на организацията. Авторитет, власт и влияние в организациите. Вземане на управленски решения. Фактори на организационната политика. Поведенчески тактики в организациите.
31. Организационна ефективност (подходи и критерии) и комуникационен процес (взаимодействие, информация и деформирането ѝ, ефективна комуникация).
32. Мотивация. Теории за мотивацията. Мотивация в процеса на учене: подходи към изследването ѝ, теории за съдържанието на мотивите за учене. Мотивация в трудовата дейност: подходи към изследването ѝ, теории за съдържанието на мотивите за труд. Мотивация и поставяне на цели. Каузални атрибуции.
33. Ценности и нагласи към труда: теории и схващания за ценностите. Ценности в труда. Индивидуализъм/колективизъм: същност и културни различия. Подходи за изследване на нагласите към труда. Включеност в трудовата дейност. Привързаност към организацията.
34. Стрес и справяне. Теории за стреса. Стресът в трудовата дейност. Модели на професионалния стрес. Стресори в трудовата среда. Личностни детерминанти, прояви и последствия от стреса. Стратегии за справяне. Управление на стреса в трудовата среда.
35. Здраве и оптималното психично функциониране. Подходи и методи за изследване на субективното и психологическото благополучие.
36. Психология на потребителското поведение: подходи при изучаване на потребителското поведение; модели за вземане на решение за покупка; мотивация, потребителски нагласи и стратегии за промяна на потребителското поведение. Социални детерминанти на потребителското поведение.
37. Пазарна комуникация и потребителско поведение. Канали на пазарна информация и информационно поведение на потребителите. Стратегии за справяне с когнитивния дисонанс на потребителите. Взаимодействието „купувач–продавач“. Вербално и невербално поведение в процеса на покупко-продажба.
ЛИТЕРАТУРА
ЗАБЕЛЕЖКА: Предлаганата литература е примерна. Могат да се ползват всички съвременни (препоръчително след 2000 г.) учебници по дисциплините от учебния план.
Айзенк, Х., Айзенк, М. (2005). Наблюдение на психиката: защо се държим по начина, по който го правим? София: Лик.
Александров, П. (2005) История на психологията І част. Варна: ВСУ.
Андреева, Л. (2007). Социално познание и междуличностно взаимодействие. София: Университетско издателство СУ.
Арънсън, Е. (1996). Човекът – социалното животно. София: Наука и изкуство.
Бърк, Л. (2012). Изследване на развитието през жизнения цикъл. София: Дилок. Виготски, Л.С. (1983). Мислене и реч. София: Наука и изкуство.
Гецфелд, А. (2011). Анормална психология: сборник случаи. София: Изток-Запад.
Гилович, Т. и Рос, Л. (2017). Най-мъдрият в стаята: как можете да извлечете полза от най-силните прозрения на социалната психология. София: Изток-Запад.
Градев, Д. (1987). Събитията в жизнения път на личността. София: Наука и изкуство. Джонев, С. (2000). Социална организация – теория, диагностика, консултация. София. Димитров, И. (2001). Увод в ортодоксалната психоанализа на развитието. София.
3
Доус, Р. (2010). Кула от карти. София: Изток-Запад.
Еленберг, А. (2006) Откриване на несъзнаваното – история и развитие на динамичната психотерапия. София: Легеартис
Ериксън, Е. (2013). Идентичност: младост и криза. София: Рива.
Ериксън, Е. (2013). Идентичност: младост и криза. София: Рива. Зиновиева, И. (1997). Диференциална психология. София: Албатрос.
История на психологическата мисъл. Христоматия (2000). (съставителство и предговор П. Александров). София: Лик.
Кайл Р. (2002). Тайны психики ребенка. СПб..
Каплан, Р. и Сакъзо, Д. (2012). Психологическо тестиране. София: Изток-Запад.
Качопо, Дж. Т. и Фребърг, Л. А. (2015). Откриване на психологията: науката за психиката (кратко издание). София: Изток-Запад.
Кентауиц, Б. Х., Родигър ІІІ, Хенри Л., Елмс, Д. Дж. (2011). Експериментална психология. София: Изток-Запад.
Клайнке, К. (1999) Справяне с предизвикателствата на живота. София: Наука и изкуство. Корсини, Р. Дж. (1998) Енциклопедия по психология. София: Наука и изкуство.
Крейг, Г. (2000). Психология развития. Санкт-Петербург.
Морисън, В. и Бенет, П. (2012). Въведение в здравната психология. София: Изток-Запад.
Нелсън, Д. Л. и Куик, Дж. К. (2017). Организационно поведение (осмо издание). София: Изток-Запад.
Николкова, С., Маринов, П. (съст.) (2007). Психиатрия, психология и психотерапия за общопрактивуащи лекари. София: УИ Медицина.
Ригио, Е. Р. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. София: Дилок. Славин, Р. (2004). Педагогическа психология. София: Наука и изкуство.
Соломон, М. (2011). Потребителското поведение: да купуваш, да имаш, да бъдеш. София: Изток-Запад.
Социална психология, том 1 и 2 (1998). (под редакцията на С. Московичи). София: ИК Жениферхикс.
Социална психология. Христоматия (2001). (съставител и превод Людмила Андреева), София: Дилок.
Станович, К. (2010). Нека мислим правилно за психологията. София: Изток-Запад. Стърнбърг, Р. и Уилямс, У. М. (2014). Педагогическа психология. София: Изток-Запад.
Стърнбърг, Р. Дж. и Мио, Дж. (2012). Когнитивна психология. София: Изток-Запад.
Стърнбърг, Р. и Уилямс, У. (2014). Педагогическа психология, София: Изток-Запад.
Тръл, Т. и Принстейн, М. (2016). Клинична психология (8-мо издание). София: Изток-Запад.
Фройд, З. (1989). Въведение в психоанализата. София: Наука и изкуство. Фройд, З. (1993). Детската душа. София.
Христоматия по психология на познанието (1999). (съставител Л. Андреева). София: Лик.
Христоматия по социална психология (2002). (съставител и студия проф. Градев, Д.). София: Софи-Р.
Чаморо-Премусик, Т. (2015). Диференциална психология. София: Изток-Запад.
Шулц, Д. (2004). Психология на растежа. Модели на здравата личност. София: Наука и изкуство.
Шулц, Д. (2006). История на модерната психология. София: Наука и изкуство. Aronson, Е., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2009). Social Psychology. Prentice Hall.
Beidel, D.C., Bulik, C.M., & Stanley, M.A. (2012). Abnormal Psychology (2nd ed.). Boston, MA: Pearson. Berk, L. (2012). Child development, 9th ed., Boston: Pearson.
Durand, V. M. & Barlow, D. H. (2013). Essentials of Abnormal Psychology, 6th ed. Wadsworth: Cengage Learning.
Felldman, R. (2011). Development across the life span. 6th ed., New Jersey: Pearson. Hampson, S. E. (2000). (Ed.). Advances in Personality Psychology. Psychology Press. Kail, R. (2012). Children and their development, 6th Ed., Boston: Pearson.
Larsen, R. L. & Buss, D. M. (2010). Personality Psychology: Domains of Knowledge about Human Nature, 4th ed. New York: McGraw Hill.