Общо съдържание и критерии за оценка

Обща информация

 

Пример: очертание на емпирично изследване

Пример: теоретичен синтез

Полезни въпроси за проверка на текста

Формуляр за оценка на дипломна работа/дисертация

Mauch, J.E. & Park, N. (2003). Guide to the successful thesis and dissertation: A handbook for students and faculty. New York: Marcel Dekker, Inc.

Общо съдържание

1. Въведение

2. Проблемът 

2.1 Обосновка, значимост или нужда от изследването
2.2. Теоретична рамка на предложеното изследване
2.3. Формулиране на проблема, който ще се изследва
2.4. Елементи, хипотези, теории или изследователски въпроси, които ще се изследват
2.5. Граници и ограничения на изследването
2.6. Дефиниция на термините
2.7. Обобщение

3. Преглед на литературата

3.1. Исторически преглед на теорията и изследователската литература
3.2. Теорията и изследователската литература, специфична за изследването
3.3. Изследвания в свързани области, релевантни на темата на дипломната работа/дисертацията
3.4. Критика на валидността на уместната теоретична и изследователска литература
3.5. Обобщение на известното и неизвестното по темата на дипломната работа/дисертацията
3.6. Приносът, който ще има това изследване към литературата

4. Изследователски процедури

4.1. Изследователска методология
4.2. Конкретни процедури
4.3. Популация или извадка на изследването
4.4. Инструментариум
4.5. Пилотно изследване
4.6. Събиране на данните
4.7. Обработка на данните
4.8. Обобщение

5. Резултати

5.1. План на изследването
5.2. Процедури
5.3. Елементи, хипотези, изследователски въпроси
5.4. Открити доказателства, които подкрепят или не успяват да подкрепят всеки елемент, хипотеза или изследователски въпрос
5.5. Неочаквани резултати
5.6. Обобщение на това, което е открито

6. Заключения и последици

6.1. Заключения

6.1.1. Заключения, извлечени на базата на резултатите
6.1.2. Алтернативни обяснения на резултатите
6.1.3. Влияние на изследването от гледна точка на наученото от него
6.1.4. Силни страни, слабости и ограничения на изследването

6.2. Последици

6.2.1. Проследици за професионалната практика или вземането на решения
6.2.2. Последици за научното разбиране на областта
6.2.3. Последици за изграждането на теория
6.2.4. Последици за бъдещите изследвания

6.3. Препоръки

6.3.1. Препоръки за бъдещите изследвания или за промяна на изследователската методология
6.3.2. Препоръки за промени в академичните концепции, познания или професионална практика
6.3.3. Препоръки за промени или модификации на приети теоретични конструкти
6.3.4. Препоръки, засягащи промени в организацията, процедурите, практиките, поведението

6.4. Заключение

Приложения

Приложение А
Приложение Б
Приложение В

Литература

Пример: Очертание на емпирично изследване

І. Формулиране на проблема

А. Общият интерес, който превръща това в значим проблем и въпрос, представляващ актуален интерес.
Б. Конкретният практически проблем, който трябва да се изследва, за да се подпомогне практиката или разбирането, да се планира политика или да се определи някакъв курс на действие. 

ІІ. Теоретична рамка

А. Имена и кратки описания на релевантните теории, които ще се използват в подхождането към проблема. 
Б. Преглед на основните концепции и техните взаимоотношения, извлечени от съществуващите теоретични изследвания. 

ІІІ. Преглед на литературата

А. Обсъдете как теоретичната рамка или нейните компоненти са използвани в съществуващите емпирични изследвания. 
Б. Свържете обзора на литературата с използването на конструктите и концепциите, използвани в това изследване. Покажете как съществуващата литература посочва необходимостта от предложеното конкретно изследване. 

ІV. Методология

А. Изследователският проблем: формулиране на взаимоотношение, което ще се подложи на проверка (обща хипотеза). В някои случаи на експлораторни изследвания може да не е подходящо да се формулират хипотези. Вместо това формулирайте прецизни изследователски въпроси с конкретизация на променливите, които ще бъдат включени. 

1. Конкретизиране на променливите: дайте обективни дефиниции на всяка променлива, която ще се контролира, измерва или манипулира. 
2. Конкретизиране на взаимоотношението между променливите: зависимите променливи (цел или резултат), независимите променливи (фактори, които са свързани с целта или резултата) и намесващи се/замърсяващи променливи. 

Б. Конкретни работни хипотези

1. Разчупете общата хипотеза и формулирайте конкретно типа взаимоотношение, което очаквате между независимите и зависимите променливи. 
2. Формулирайте точния тип взаимоотношение, което очаквате между всяка от идентифицираните подизвадки и всеки от очакваните подрезултати. (Как въвеждането на намесващите се променливи влияе върху общите резултати?)

В. Операционални дефиниции: дефинирайте всеки термин във формулировката на взаимоотоншението, което ще проверявате, така че да е внимателно очертан. Това включва всяка променлива в изследването и извадката, която се изучава. 

Г. Ограничения: конкретизирайте всяко в подходящо озаглавена част. 

Д. Процедури

1. Процедури за събиране на данните

1.1. Общ план: формулирайте с думи и осигурете диаграма, ако е уместно. 
1.2. Популация и извадка: посочете как са избрани и използвани критериите. 
1.3. Данни и инструментариум: включете всички релевантни данни и инструменти. 
1.4. Анализи: опишете техниките и тяхното приложение.
1.5. Времеви график: използвайте формата на хронологията или на PERT (program evaluation and review technique). 

2. Пилотно изследване и резултати

V. Събиране, анализ и интерпретация на данните

А. Събиране на данните
Б. Обработка и представяне с табличен вид
В. Осъществяване на подходящите статистически анализи на данните
Г. Интерпретация на данните

VІ. Обобщение и заключения 

А. Обобщения на резултатите от изследването за теоретичната рамка
Б. Случайни резултати
В. Практически последици от резултатите от изследването (професионално развитие, за практиката, за политиката, за действие и т.н.)
Г. Ограничения на изследването
Д. Последици за бъдещите изследвания и за практиката

Пример: Теоретичен синтез

І. Формулиране на проблема

А. Общ проблем, който придава релевантност и прави желателен опита за синтез на определени познания или теория, или две или повече теоретични или концептуални перспективи. 
Б. Опишете конкретните пунктове, в които се концентрира фокусът на това усилие. 

ІІ. Разработване на рамка за теоретичния синтез 

А. Лаконичен, но всеобхватен обзор на основните концепции в познавателния, концептуалния или теоретичния проблем. 
Б. Конкретизиране на възприеманите проблеми или празноти в познанието, в концептуалната или теоретичната кохерентност. 

ІІІ. Релевантна литература: предварителен преглед на съществуващата концептуална и теоретична работа в областта, включително ключови емпирични изследвания, използващи релевантните понятия и теоретични конструкти. 

ІV. Методология

А. Конкретизиране на проблема, който ще бъде подложен на синтез

1. Идентифициране на конкретните измерения, които ще се адресират в синтеза (например концептуално объркване, концептуални конфликти, конфликти в изследователските резулатти, релевантни на теорията)
2. Операционални дефиниции на:

 • основните понятия;
 • променливите, които обозначават понятията така, както са използвани в изследванията.

3. Стратегия или планиране на усилията за синтез (идентифициране на релевантната популация от източници и как ще бъде извлечена извадка от тях, ако е подходящо)

Б. Процедури за събиране и анализиране на релевантна информация за синтеза

1. Източници на анализ за концептуално и теоретично релевантния материал
2. Източници на релевантни изследвания, които хвърлят светлина върху концептуалната или теоретичната адекватност, или подпомагат разрешаването на концептуален или теоретичен конфликт
3. Техники за извличане на системна информация от вторични източници 
4. Планирани модалности на анализ 

V. Събиране и анализ на информацията

А. Осъществяване на библиотечното или друго търсене на информационни източници 
Б. Осъществяване на конкретизираните в предишната част модалности на анализ 
В. Анализ и интерпретация на резултатите от научното изследване: към концептуален и теоретичен синтез

VІ. Обобщение и заключения 

А. Представяне на нов модел за концептуални или теоретични подходи на базата на изследването
Б. Конкретизиране на последиците за бъдещите изследвания на професионални и научни проблеми под ръководството на новия модел
В. Последици за бъдещото изграждане на теория или концепции с конкретно позоваване на ограниченията на представяното теоретично изследване. 

Полезни въпроси за проверка на текста на дипломните работи и дисертациите

1. Въведение и формулиране на проблема

 • Проблемът формулиран ли е както по общ, така и по конкретен начин? 
 • Формулирана ли е целта на изследването?
 • Формулирани ли са въпросите/хипотезите?
 • Читателят получава ли общ поглед върху обосновката на изследването и неговото отношение към подкрепящата теоретична база?
 • Има ли преход към следващата секция? 

2. Преглед на литературата

 • Демонстрира ли цялостно познание за изследванията, теорията, концепциите, идеологията и мненията, свързани с темата?
 • Читателят разбира ли, че обзорът е селективен, и обяснени ли са критериите за подбора и релевантността? 
 • Представена ли е критична оценка на релевантната литература? 
 • Обзорът разкрива ли връзката между онова, което е направено преди от други, и това, което се предлага в това изследване?
 • Използвани ли са подходящи заглавия, за да се помогне на читателя да се ориентира в частите на обзора? 
 • Всяка част обобщена ли е? 
 • Осигурени ли са преходи между отделните части? 
 • Има ли обобщение накрая, което аргументира нуждата от изследването, включително празнотите в литературата, които това изследване ще запълни? 

3. Метод и процедура

 • Обяснено ли е какво е направено, за да се събере информацията, която е от съществено значение за изследването?
 • Възможно ли е друг изследовател да събере данните и да ги анализира по същия начин като в това изследване просто като прочете и следва изложението в тази част? 
 • Конкретните изследователски методи, които са използвани, ясно ли са свързани с по-общия план, известен и препоръчван в литературата върху изследователската методология? 
 • Ако са използвани изследвани лица (хора или животни), адекватно ли са защитени? 
 • Идентифицирани и описани ли са променливите в изследването? 
 • Ако се използват контролни механизми, обяснени ли са в достатъчни детайли? 
 • Ако са използвани материали или апарати, описани и илюстрирани ли са; историята и полезността им посочени ли са? 
 • Посочена ли е средата, в която е правено изследването? 
 • Ако са давани инструкции на изследваните лица в хода на изследването, включени ли са? 
 • Нужно ли е проследяване на ефектите от изследването върху изследваните лица? Ако е така, обяснено ли е всичко? 

4. Резултати

 • Читателят научава ли как е обобщена суровата информация? Дескриптивните статистики? Контент-анализа? Другите методи? 
 • Таблиците съдържат ли цялата съществена информация, така че да могат да се четат без консултации с текста? 
 • Всяка таблица ясна ли е и може ли да се разбере сама по себе си?
 • Резултатите групирани ли са във връзка с въпросите или хипотезите?
 • Съобщени ли са случайни резултати, които не са непосредствено свързани с изследваните въпроси/хипотези? Има ли неочаквани резултати? 
 • Елиминирани или минимизирани ли са повторенията и излишествата? 
 • Тази част свободна ли е от интерпретация на резултатите? 

5. Обсъждане и заключения

 • Смисълът и значението на резултатите посочени ли са? 
 • Направени ли са заключения за всеки въпрос или хипотеза? 
 • Конкретизирани ли са ограниченията на заключенията? 
 • Идентифицирани и обсъдени ли са алтернативни обяснения на резултатите? 
 • Читателят научава ли колко успешно е било изследването и какви други изследвания може да са необходими по темата в бъдеще? 

Формуляр за оценка на дипломна работа/дисертация

ОЦЕНЯВАНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛАБО ПОСР. ДОБРО ОТЛ. НЕПР. БЕЛЕЖКИ НА ОЦЕНИТЕЛЯ 
1. Заглавието ясно и лаконично ли е?            
2. Проблемът значим и ясно формулиран ли е?             
3. Формулирани ли са ограниченията и рамката на изследването?             
4. Рамката добре очертана и подходяща ли е за решението на проблема?             
5. Допусканията ясно ли са формулирани?             
6. Допусканията аргументирани ли са?             
7. Изследването не нарушава човешките права или задълженията по грижите за животните.             
8. Важните термини са добре дефинирани.             
9. Хипотезите, елементите или изследователските въпроси са ясно формулирани.             
10. Конкретните въпроси, които се изследват, са ясно формулирани.             
11. Хипотезите, елементите или изследователските въпроси са проверяеми и би могло да им се отговори.             
12. Хипотезите, елементите или изследователските въпроси произтичат от обзора на литературата.             
13. Взаимоотношенията на изследването с предишни изследвания са ясни.             
14. Обзорът на литературата е ефективно обобщен.             
15. Процедурите са детайлно описани.             
16. Процедурите са подходящи за решаването на проблема.             
17. Популацията и извадката са ясно описани.             
18. Методът за съставяне на извадката е подходящ.             
19. Променливите са контролирани.             
20. Описани са методите за събиране на данни.             
21. Методите за събиране на данни са подпходящи за решаването на проблема.             
22. Обяснени са валидността и надеждността на събраните данни.             
23. За анализирането на данните са използвани подходящи методи.             
24. Структурата на изреченията и пунктуацията са коректни.             
25. Минимално количество печатни грешки.             
26. Правописът и граматиката са коректни. Стилът е научен.            
27. Текстът е ясно написан.             
28. Тонът е непредубеден и безпристрастен.             
29. Цялостна оценка за креативност и значимост на проблема.             
30. Таблиците и фигурите се използват ефективно.             
31. Резултатите от анализите са ясно представени.             
32. Основните резултати се обсъждат ясно и се свързват с предишните изследвания.             
33. Обяснено е значението на резултатите.             
34. Отношението между съществуващите изследвания и резултатите е логично и убедително демонстрирано.             
35. Заключенията са ясно формулирани.             
36. Заключенията се основават на получените резултати.             
37. Обобщенията са потвърдени.             
38. Ограниченията и слабостите на изследването са обсъдени.             
39. Обсъдени са последиците от резултатите от изследването.             
40. Направени са предложения за бъдещи изследвания.             
41. Цялостна оценка на провеждането на изследването и на представения текст.