Обща, експериментална, развитийта и здравна психология

Обща информация


Адрес

бул. "Цар Освободител" № 15
Южно крило, етаж 3,
кабинет 60
София 1504

Подходящ транспорт

метро (метростанция СУ "Св. Климент Охридски")
автобуси номера 9, 280, 306
тролейбуси номера 1, 2, 4, 11

Телефон

+359 2 9308 476

Секретар

Левена Езекиева
l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

Катедрен имейл

psychology_g@phls.uni-sofia.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛ

КУРСОВЕ

КАБИНЕТ

проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова 

Статистически методи в психологията, Психология, Психология на здравето, Междукултурни статистически сравнения на престъпността, Професионален подбор и развитие на кариерата, Организационен мениджмънт в политиката, Пространствени модели на човешкото поведение, Групово и организационно поведение, Inferential Statistics, Cross-Cultural Psychology

Ректорат, 61 каб.

проф. д.пс.н. Пламен Петров Калчев

Психология на развитието в детско-юношеска възраст ІІ, Възрастова психология, Психология, Психодиагностика на развитието в детска и юношеска възраст І и ІІ, Мотивация за учене и учебни постижения, Агресия и тормоз от връстниците

Ректорат, 49 каб.

проф. д.пс.н. Ирина Любенова Зиновиева - ръководител на катедрата

Диференциална психология, Психология, Управление на поведението в личния и професионалния живот, Организационно поведение, Управление на човешките ресурси в глобалната икономика

Кампус Изток, ІV блок, 213 каб.

проф. д-р Емилия Борисова Алексиева

Експериментална психология, Психологическо измерване, Теория и практика на интервюирането, Проективни методи, Планиране и развитие на кариерата

Ректорат, 61 каб.

доц. д-р Людмила Маринова Андреева 

Увод в психологията, Въведение в социалното познание и поведение, Психология, Abnormal Behavior, Communication Skills, Social Cognition

 

Ректорат, 61 каб.

доц. д-р Иван Николов Бардов

Експериментална психология ІІ, Психология на личността, Когнитивна психология, Спортна психология, Изследване на ценностите (теоретичен подход и експериментални техники)

Кампус Изток, ІV блок, 230 каб.

доц. д-р Евдокия Кънчева Христова-Славчева

Когнитивна психология І и ІІ, Обща психология, Арт-техники в детска и юношеска възраст, Развитие на идеите в когнитивната психология, Cognitive Psychology, Sleep and Health

Ректорат, 49 каб.

доц. д-р Даниел Людмилов Петров 

Психология на личността, Психология на здравето, Въведение в психологията, Personality Psychology, Psychology of Gender, Personality Disorders

Кампус Изток, ІV блок, 233 каб.

гл. ас. д-р Анета Петрова Атанасова 

Експериментална психология - І и ІІ, Академично писане, Интеграция на деца със специални нужди, Аутизъм – психологическа оценка и терапевтична програма, Психологическо измерване

Ректорат, 61 каб.

гл. ас. д-р Жорж Александров Балев

Психология на личността, Родителски модели на поведение, Подходи в измерването и скриниг на тревожно-депресивна симптоматика в училище

Ректорат, 51 каб.

гл. ас. д-р Людмил Денчев Денев

История на психологията І и ІІ, Психология

Ректорат, 61 каб.

гл. ас. д-р Милен Тошев Миланов

Статистически методи в психологията

Кампус Изток, ІV блок, 412 каб.

гл. ас. д-р Николай Руменов Рачев

Когнитивна психология І и ІІ, Психолингвистика, Психология

Кампус Изток, ІV блок, каб. 235

гл. ас. д-р Диана Асенова Христова

Психология на развитието на възрастните, Психология на здравето, Психология на третата възраст, Психология, Времева перспектива и саморегулация в юношеска възраст, Културна психология, Lifespan Development, Human Development and Human Services

Ректорат, 61 каб.

доц. д-р Камелия Дончева Ханчева

Психология на развитието в детско-юношеска възраст, Обща и възрастова психология, Възрастова психология, Обща психология, Семейно консултиране, Child Development, Psychology of Adolescence

Ректорат, 49 каб.

гл. ас. д-р Весела Кръстева

Обща психология; Психология на развитието

Ректорат, 49 каб.

ас. д-р Светослав Евгениев Близнашки

Експериментална психология І част; Психологическо измерване І и ІІ част (бакалавърска степен), Психологическо измерване І и ІІ част (МП Детско-юношеска и училищна психология за бакалаври, завършили хуманитарни специалности)

Кампус Изток, ІV блок, каб. 226

ас. Светлина Колева

 

Психология на развитието в детско-юношеска възраст I и II част, Работа с групи II, Психология

Кампус Изток, ІV блок, каб. к. 209