Информация за кандидат-студенти

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти) 3 семестъра (неспециалисти)
Форма на обучение: редовна/задочна

Ръководител: Доцент д-р Нели Стефанова

АдресБул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 1, каб. 134

Е-mail: neli_stef@abv.bg

Тел. 0888 605 468

Администратор: Весела Кибарова

Адрес: бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 1, и каб. 133

Е-mail: vkibarova@abv.bg

02 / 80 05 275

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „РЕТОРИКА”

 

Катедра „Реторика” има 45-годишна история. Тя започва като самостоятелно звено в рамките на СУ „Св. Климент Охридски”. От 1989 г. Катедра „Реторика” е част от Философския факултет.

През 2003 г. стартира магистърска програма „Реторика”, която е акредитирана с най-висока оценка в рамките на Философския факултета. Дипломиралите се магистри са над 100.

 

Образователен фокус на Магистърска програма “Реторика”

Програмата е предназначена за всички, които се интересуват от реторическата теория и практика, от комуникативните техники и похвати, от формирането на умения за успешни презентации и промоции, за ефективно участие и представяне в медии, за водене на преговори и делови срещи, за провеждане на интервюта – както в медиите, така и в отделите за човешки ресурси и консултантски организации за набиране на кадри.

Програмата е за всички, които искат да подобрят езика, стила и аргументативните си умения. Насочена е и към тези, които желаят да прецизират езика на тялото си по време на комуникация, да разчитат чуждото невербално поведение, да улавят лъжа и опити за манипулиране.

Обучението в МП „Реторика” е интердисциплинарно и има подчертано приложен характер. Реторическите тренинги и практикуми се провеждат с видео и  мултимедийна техника. Използват се активно възможностите на интернет, социалните мрежи и електронните платформи в процеса на обучение на студентите.

Придобилите образователно-квалификационна степен „магистър по реторика“ могат да намерят реализация като експерти по публично говорене; като консултанти и говорители на партии, институции и неправителствени организации; като специалисти в отдели за връзки с обществеността и рекламни агенции; като журналисти в електронни медии; като мениджъри по комуникации във фирми и корпорации; като треньори по комуникативни умения в различен тип обучителни   агенции, като медиатори, специалисти по изготвяне на речи и речеви анализатори, като преподаватели по реторика в средните и висшите училища и др.

Условия за прием

 1. Бакалаври и магистри без ограничение на специалността и висшето училище;
 2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над Добър.
 3. Специализирано събеседване  по въпросник, посочен по-долу, за кандидатите държавна поръчка. За класиране за  местата  държавна субсидия в магистърските програми, програмата на катедра „Реторика” признава резултати от положени изпити/събеседвания,  получени при кандидатстване  във всички магистърски програми в  рамките  на Философски факултет за настоящата учебна година.

За места, субсидирани от държавата съгласно ЗВО и Правилника за кандидатстване в образователно-квалификационна степен „магистър“, имат право да кандидатстват завършили висше образование и притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Балообразуване: Общият бал за местата държавна субсидия се формира от средната оценка от семестриалните изпити и средната оценка от държавния изпит на завършената образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ + оценката от  събеседване по определен кръг от теми  и  собствения анализ на видеозапис на чужда публична ораторска изява. Оценяването е по шестобалната система със стъпка 0,25 стотни.

 

Въпроси за събеседване

 1. Вашите представи за реториката и ораторското изкуство. 
 2. Вашето виждане за езика на тялото (невербална комуникация) в ораторското изкуство.
 3. Наблюденията Ви за истина и манипулиране в съвременното политическо говорене.
 4. Вашето виждане за ролята на масмедиите в политическата реторика.
 5. Вашите наблюдения и евентуално Вашият опит в използването на ораторско изкуство в глобалната мрежа.  
 6. Вашето становище за ефективността на глобалната мрежа при организирането на големи аудитории в политическия живот на България през 2013 г.
 7. Гледната Ви точка относно конкуренцията между ораторството чрез медии и интернет и живото ораторско въздействие. Има ли въобще конкуренция?
 8. Собствен анализ и интерпретация на излъчени на видеозапис чужди ораторски изяви: лекции, речи, доклади, дискусии, дебати и пр., с цел преди всичко установяване началната компетентност на бъдещите магистри по реторика.

 

Кандидатите за платено обучение се класират според дипломата си за висше образование, като общият бал се сформира от средна оценка от семестриалните изпити + средната оценка от държавния изпит на завършената образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър”.

Програмата завършва със защита на магистърска теза.

Какво мислят за програмата нейните възпитаници