Преподаватели в магистърската програма

 

Преподавателски екип на МП Реторика

 

 

 

Логика - доц. д-р Анна Бешкова,  Философски факултет, катедра Логика, етика, естетика

Етика - проф. д-р Силвия  Минева- Философски факултет, катедра Логика, етика, естетика

Естетика - доц. д-р Мая Иванова,  Философски факултет, катедра Логика, етика, естетика

Теория на познанието – проф. дфн Анета Карагеоргиева  и  доц. д-р Димитър Елчинов, Философски факултет, катедра Философия

История на философията – проф. дфн Цочо Бояджиев, Философски факултет, 

 

Задължителни дисциплини:

 

Класическа реторика (Древна Гърция и Древен Рим) - доц. д-р Герасим Петрински, Философски факултет, Катедра Реторика

Невербална комуникация в реторика -  проф. дфн Величко  Руменчев, Философски факултет, Катедра  Реторика

Упражнения – доц. д-р Нели Стефанова, Философски факултет,  Катедра Реторика

Публична реч - доц. д-р Донка Петрова, Философски факултет, Катедра Реторика

Средновековна реторика- доц. д-р Герасим Петрински, Философски факултет, Катедра Реторика

Политическа реторика- доц. д-р Нели Стефанова,  Философски факултет, Катедра Реторика

Езикова и говорна култура - доц. д-р  Владислав Миланов, Факултет Славянски филологии

Съвременна реторика - гл.ас. д-р Стоянка Балова, Философски факултет, Катедра Реторика

Бизнес комуникация - доц. д-р Яна Събева, Философски факултет, Катедра Реторика

Технология на преговорите - доц. д-р Яна Събева, Философски факултет, Катедра Реторика

Аргументация и стилистика в реториката - доц. д-р Герасим Петрински, Философски факултет, Катедра Реторика

 

 

Изборни дисциплини:

 

Аксиологически аспекти на аргументацията на велики философи - доц. д-р Виржиния Радева, Философски факултет, Катедра Реторика

Реторическа аргументация -  доц. д-р Виржиния Радева, Философски факултет, Катедра Реторика

Психология - гл.ас. д-р Людмил Денев, специалност Психология, Философски факултет

Политология - доц.д-р  Борис Попиванов, Философски факултет, Катедра Политология

Реторика във виртуалното пространство гл.ас. д-р Стоянка Балова, Философски факултет, Катедра Реторика

Лидерски умения и екипна работа - доц. д-р Донка Петрова, Философски факултет,  катедра Реторика

Ораторско изкуство и реторика на Древния Изток - проф. дфн Величко Руменчев,Философски факултет, Катедра Реторика

Съдебна реторика - проф. дфн Величко Руменчев, Философски факултет, Катедра Реторика

Връзки с обществеността - доц. д-р Яна Събева, Философски факултет, Катедра Реторика

Социалнопсихологически тренинги -  доц. д-р Донка Петрова, Философски

факултет,  катедра Реторика

Реторика и църковно красноречие  - доц. д-р Божидар Андонов, Богословски факултет, СУ

Презентационни умения -  доц д-р Донка Петрова Философски факултет, катедра Реторика

Джендър реторика -  гл.ас. д-р Елиза Иванова

 

Практикуми:

Говор и поведение пред камера и микрофон - доц. д-р Арсения Иванова

Дебати гл.ас. д-р Стоянка Балова, Философски факултет, Катедра Реторика