Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация “Учител”

Обща информация


НАРЕДБА
за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"

В сила от учебната 2017/2018 година Приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 г.

Обн. ДВ. бр.89 от 11 ноември 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 18 декември 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021 г.