Е-Европа

За специалността

За висшистите, интересуващи се от медии и цифрови технологии, магистърска програма „Е-Европа” е чудесна възможност да специализират в тази област. Тя е нова и перспективна специалност, още повече в контекста на постоянно развиващите се комуникационни технологии и процеса на изграждане на Единния цифров пазар в Европа.

Магистърската програма има редовна форма на обучение и е за срок от 2 семестъра. След като завършите семестриално и след успешна защита на магистърска теза през март или юли месец, придобивате професионална квалификация „магистър по Европеистика – Е-Европа”.

Ръководител на програмата е проф. дпн Нели Огнянова

(nelly.ognyanova@gmail.com), като за повече информация може да посетите страницата на Философски факултет на СУ - http://phls.uni-sofia.bg/article/839; страницата на самата магистърска програма - http://internetstudies.eu/ или фейсбук страницата ѝ - https://www.facebook.com/MagistrskaProgramaEEvropa.

 

Насоченост, образователни цели

Магистрите имат т.нар. цифрова компетентност, която съгласно актовете на Европейската комисия включва, без да се свежда само до умения:

 • да произвеждат съдържание за съществуващите медии - от вестници до виртуални общности;
 • да създават разнообразно цифрово съдържание, като владеят спецификата на писането за новите медии, както и инструментите на аудиовизуалните медии онлайн;
 • да обсъждат и прилагат актове на ЕС в  областта на цифровите технологии;
 • да работят с програмите и фондовете на ЕС в областта на информационното общество;
 • да са подготвени за активно използване на медиите, включително   участие във виртуални общности, по-ефективно използване на потенциала на медиите за развлечения, достъп до културата, диалог между различни култури, обучение и приложения от ежедневието, като например библиотеки, цифрови аудиовизуални формати, разпространявани по Интернет (podcasts);
 • да развиват критично отношение към медиите както по отношение на качеството, така и по отношение на прецизността на съдържанието (например, способност за оценка на информацията, адекватна реакция спрямо реклама в различни медии, интелигентна употреба на търсачки); да познават основите на медийната икономика и на разликата между плурализъм и медийна собственост по стандартите на ЕС;
 • да познават  проблематиката на авторското право, която се явява от съществено значение за „културата на законност“, особено за младото поколение в неговата роля едновременно на потребител и автор на съдържание.

Обучение

Магистрите могат:

 • да анализират и прилагат националното и европейското законодателство в областта на цифровите технологии и медиите;
 • да прилагат стандартите на ЕС за създаване и разпространение на творческото съдържание онлайн;
 • да интерпретират социалните, икономически и културни ефекти на цифровите технологии;
 • да използват специализираната терминология относно интернет и цифровите технологии с цел ползване на официални документи на ЕС и на други специализирани текстове на  английски език.

Професионални компетенции

Магистърската програма е интердисциплинна. Тя предоставя подготовка в основни области на цифровото общество: интернет политика на ЕС, интернет бизнес, интернет право, уеб журналистика и творческо писане онлайн, теледемокрацията и електронното правителство, както и различните области на творческото съдържание онлайн.

Интердисциплинният подход гарантира разбиране и комплексно прилагане правните, икономически и политически стандарти на ЕС и свързаните с тях реформи в условията на пълноправно членство на България в ЕС.

Професионална реализация

Магистрите, завършили програмата, имат компетентност да  работят професионално с новите цифрови технологии, активно да създават творческо съдържание онлайн в области като нови медии, реклама, бизнес администрация, публична администрация, неправителствения сектор и др.

Кандидатстване

Условия за прием:

 1. Бакалавърска степен;
 2. Среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит – над добър (4.00);
 3. Събеседване.

Балообразуване:

Състезателният бал се формира като сума от средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити) и от събеседването (т. 2 и 3).

Теми за събеседване:

 • Технологии и свобода
 • Цифрова програма за Европа
 • Актуални дебати за цифровите права
 • Приложение на цифровите технологии в различни области: ефекти
 • Европейско културно и информационно пространство
 • Бъдещето на медиите и журналистиката
 • Европейските теми в българските медии
 • Очаквания от магистърската програма и лични планове за професионална кариера.

Програма

Седмична програма - летен семестър 2012/2013

Учебен план

За випуска, започнал обучението си през 2012г.

За випуска, който ще започне обучението си през 2013г.