Завършване на ОКС бакалавър

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ   ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

»информация за провеждане на държавен изпит

»задължителна литература

»изисквания разработване на казус

»молба образец

 

»информация за провеждане на защита на дипломна работа

»критерии разработване на дипломна работа

»молба рецензент

»молба образец

»Декларация

 


ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за ОКС "бакалавър" -  на 9 юли 2018 г. от 9,00 часа в ауд. 408, бул. Цариградско шосе, № 125, бл. 4. Комисия: Председател - проф. д.с.н. Майя Грекова. Членове: проф. д-р Петя Кабакчиева, доц. д-р Светла Маринова, гл. ас. д-р Мила Минева.

Молба за включване в протокола за държавен изпит се подава в сектор "Студенти" при инсп. Р. Тончева, каб. 237 до 4 юли 2018 г. Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. Телефон: 02 80 05 170.​ Молбата може да се изтегли от: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet

Студентът се явява на държавен изпит със студентската си книжка.  

Документи за изготвяне на диплома

Подават се в сектор „Студенти“ при инсп. Р. Тончева, каб. 237 (бл. ІV, ет. 2). Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. Тел. 02 80 05 170.

Необходимо е да се представят:

  • Бележки от 3 библиотеки, с които се удостоверява, че студентът не дължи книги, с дати не по-рано от  9 юли 2018 г.

​Библиотеката по Социални науки, бл. ІІ, Кампус "Изток";
Библиотеката по Философия, Ректорат, южно крило, подземен етаж;
Библиотека по Педагогика, Ректорат, южно крило, 3 етаж, каб. 62.

  • 1 бр. нова снимка паспортен формат. На гърба на снимката (леко, без да се натиска) се написват трите имена и факултетния номер на студента.
  • ​Студентска книжка. 
Молби за одобрение на ТЕМА и НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ се подават до 15 ноември всяка учебна година.  Молбата трябва да е подписана от научния ръководител на дипломанта, с което последният удостоверява, че темата и анотацияте са съгласувани с него. Сканираната молба и анотацията (в размер до 1 стр.) се изпращат по имейла на инсп. С. Тилкиджиева - tilkidzhieva@phls.uni-sofia.bg. Ако някой няма възможност да сканира документите, ги депозира в каб. 402. Условие за явяване на защита на дипломна работа е студентът да има успех 5,25 от семестриалните изпити. В момента на подаване на молбата за одобрение на тема не се гледа успеха, но при подаване на молбата за явяване на защита при инсп. Р. Тончева - м. юни 2018 - студентът трябва да има успех минимум 5,25 от семестриалните изпити