Завършване на ОКС бакалавър

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ   ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

»информация за провеждане на държавен изпит

»задължителна литература

»изисквания разработване на казус

»молба образец

 

»информация за провеждане на защита на дипломна работа

»критерии разработване на дипломна работа

»молба рецензент

»молба образец

»Декларация

 


Държавен изпит -  на 29 януари 2018 г. от 9,00 часа в ауд. 408, бул. Цариградско шосе, № 125, бл. 4. Комисия: доц. д-р К. Харалампиев (председател), доц. д-р Бл. Георгиев, гл. ас. д-р Св. Стоева
Защита на дипломни работи - на 5 февруари 2018 г. от 9,30 ч. в зала 411, бул. "Цариградско шосе", № 125, бл. 4. Комисия: Проф. д-р Б. Знеполски, доц. д-р Св. Маринова, гл. ас. д-р Е. Стойкова
Молби за явяване на : държавен изпит и защита на дипломна работа се подават в сектор "Студенти" при инсп. Р. Тончева (4 блок, 2 етаж, 237 каб.) - до 24 януари 2018 г. (включително). 

 Молби за определяне на рецензент на дипломна работа се подават по имейла на инсп. С. Тилкиджиева (snezha.t@gmail.com)  до 14 януари 2018 г.

 До 19 януари 2018 г. студентите депозират 1 екземпляр от дипломната си  работа в    канцеларията на специалност "Социология (402 каб.) - при инсп. С. Тилкиджиева. При предаването студентите попълват декларация за авторство по образец.

Студентите представят в електронен формат и "Резюме" на дипломната работа (в обем 1 страница), което заедно с темата и научния ръководител се публикува на сайта на специалността. Резюметата се изпращат на инсп. С. Тилкиджиева (snezha.t@gmail.com).

Документи за изготвяне на диплома за промоцията.

Подават се в сектор „Студенти“ при инсп. Р. Тончева, каб. 237 (бл. ІV, ет. 2) от 8 февруари 2018 г. до 16 февруари 2018 г. Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. Тел. 02 800 51 11, в. 270.

Необходимо е да се представят:

  • Бележки от 3 библиотеки, с които се удостоверява, че студентът не дължи книги, с дати не по-рано от 6 февруари 2018 г.

​Библиотеката по Социални науки, бл. ІІ, Кампус "Изток";
Библиотеката по Философия, Ректорат, южно крило, подземен етаж;
Библиотека по Педагогика, Ректорат, южно крило, 3 етаж, каб. 62.

  • 1 бр. нова снимка паспортен формат. На гърба на снимката (леко, без да се натиска) се написват трите имена и факултетния номер на студента.
  • ​Студентска книжка. 
Молби за одобрение на ТЕМА и НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ се подават до 15 ноември всяка учебна година.  Молбата трябва да е подписана от научния ръководител на дипломанта, с което последният удостоверява, че темата и анотацияте са съгласувани с него. Сканираната молба и анотацията (в размер до 1 стр.) се изпращат по имейла на инсп. С. Тилкиджиева - snezha.t@gmail.com. Ако някой няма възможност да сканира документите, ги депозира в каб. 402. Условие за явяване на защита на дипломна работа е студентът да има успех 5,25 от семестриалните изпити. В момента на подаване на молбата за одобрение на тема не се гледа успеха, но при подаване на молбата за явяване на защита при инсп. Р. Тончева - м. юни 2018 - студентът трябва да има успех минимум 5,25 от семестриалните изпити