Завършване на ОКС бакалавър

  • ..... г.
    Подаване на документи за изготвяне на диплома в отдел Студенти (инсп. М. Недялкова, каб. 237 (бл. 4, ет.2); приемно време: понеделник, сряда и петък от 9:00 до 12:00 ч., вторник и четвъртък - от 13:00 до 16:00 ч.; тел. 02 80 05 170). Моля, спазвайте посочения график. През останалите дни се записват новоприети бакалаври. Необходими документи...►

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ   ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

»информация за провеждане на държавен изпит

»задължителна литература

»изисквания разработване на казус

»молба образец

 

»информация за провеждане на защита на дипломна работа

»критерии разработване на дипломна работа

»молба за избор на рецензент

»молба образец

»декларация за авторство

»структура на анотацията

 


ПИСМЕНИЯТ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на студенти от ОКС "бакалавър"  ще се проведе на ... г. от ... часа в ауд. ....
Комисията е в състав: .....
Молби за включване в протокола за държавен изпит се подават до ... г. в сектор "Студенти", при инсп. М. Недялкова, каб. 237. Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. Телефон: 02 80 05 170.​

ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на студенти от ОКС "бакалавър" ще се проведе на .... г. от .... ч. в ауд. ....
Комисията е в състав: Председател: проф. П. Кабакчиева, членове – доц. М. Якимова, доц. Св. Маринова.
Молби за определяне на рецензент се подават до .... г. при инсп. А.Димитрова, каб. 402. Приемно време: всеки работен ден от 10,00 до 12,00 и от 14,00 до 16,00 ч. Тел. 02 870 62 60. Молбата трябва да е разписана от научния ръководител, с което той удостоверява, че е допуснал дипломанта до защита. Молбата може да се изпрати и сканирана по имейла: dimitrovab@phls.uni-sofia.bg
Молби за вкючване в протокола за защити се подават до ... г. в сектор "Студенти", при инсп. М. Недялкова, каб. 237. Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. Телефон: 02 80 05 170.​
До .... г. студентите трябва да депозират 2 екземпляра от дипломната си работа при инсп. А.Димитрова, каб. 402. Тогава подписват и декларация за авторство.
2-3 дни преди защитата дипломантите получават готовите рецензии на дипломните си работи.
Студентите се явяват на държавен изпит или защита със студентската си книжка.

Документи за изготвяне на диплома

Подават се в сектор „Студенти“ при инсп. М. Недялкова, каб. 237 (бл. ІV, ет. 2). Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. Тел. 02 80 05 170.

Необходимо е да се представят:

  • Бележки от 3 библиотеки, с които се удостоверява, че студентът не дължи книги, с дати не по-рано от  8 юли 2019 г.: Библиотеката по Социални науки, бл. ІІ, Кампус "Изток"; Библиотеката по Философия, Ректорат, южно крило, подземен етажБиблиотека по Педагогика, Ректорат, южно крило, 3 етаж, каб. 62.
  • 1 бр. нова снимка паспортен формат. На гърба на снимката (леко, без да се натиска) се написват трите имена и факултетния номер на студента.
  • ​Студентска книжка. 
До 15 ноември всяка учебна година студентите подават молби за одобрение на ТЕМА и НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ.  Молбата трябва да е подписана от научния ръководител на дипломанта, с което последният удостоверява, че темата и анотацияте са съгласувани с него. Сканираната молба и анотацията (в размер до 1 стр.) се изпращат по имейла на инсп. А.Димитрова - dimitrovab@phls.uni-sofia.bg. Ако някой няма възможност да сканира документите, ги депозира в каб. 402. Условие за явяване на защита на дипломна работа е студентът да има успех 5,25 от семестриалните изпити. В момента на подаване на молбата за одобрение на тема не се гледа успеха, но при подаване на молбата за явяване на защита при инсп. М. Недялкова - м. юни 2019 - студентът трябва да има успех минимум 5,25 от семестриалните изпити.
До 15 март всяка учебна година всички дипломанти (включително и тези, които са пропуснали срока 15 ноември) предават подробна анотация. Формата на анотацията може да бъде изтеглена от тук.