Докторантски минимум

  1. Докторантите при специалност "Социология" в края на 10-тия месец от зачисляването си предават минимум 50 страници (1800 знака всяка) текст във формата на обособени и завършени части (част) от теоретичния раздел на дисертацията. Текстът представлява теоретична разработка на основните понятия в дисертацията и връзките помежду им.
  2. В рамките на 11-тия месец от зачисляването:

а/ назначена комисия прочита текста и дава оценка, равняваща се на оценката от писмената част от докторантския минимум. Членове на комисията са научния ръководител и други две хабилитирани лица, членове на катедрата. Крайната оценка е средноаритметична от оценките на тримата оценители. Те се ангажират да използват текста единствено за целите на изпита и да не го разпространяват.

b/ Назначава се дата и се провежда презентация на теста, за която докторантът има на разположение максимум 45 минути. Следват въпроси и дискусия. Участниците в комисията формират оценка, която се приравнява на оценката от устната част на докторантския минимум. Крайната оценка е средноаритметична на оценките от писмената и устната част. Презентацията на текста е отворена за всички членове на катедрата, които са уведомени пове една седмица преди назначената дата.

с/Оценка и атестация: Ако оценката на текста е под 4,50, докторантът получава отрицателна атестация и не се допуска до презентация. Ако тя е 4,50 и повече, се организира презентация на текста. Крайната изискуема оценка за положителна атестация мн.добър (4,50).

d/ В рамките на 12-тия месец се провежда катедрено засединие за атестация и приемането на атестацията от ФС.