Психосоциално развитие и здраве в ранна зряла възраст

Обща информация


 

Психосоциално развитие и здраве в ранна зряла възраст

ГЛ.АС. Д-Р ДИАНА ХРИСТОВА 

Дистанционен курс

 1.  Диференциална специфика на ранната зряла възраст. Влияние на историческия контекст върху периодизацията на възрастта. Пробуждащата се зрялост: удължено юношество или нов етап в психосоциалното развитие?
 2. Физическо развитие. Биологично стареене и физически промени. Здраве и годност.
 3. Сексуалност. Полови различия в нагласите към сексуалността.
 4. Предизвикателства и психологически стрес.
 5. Когнитивни ресурси. Промени в структурата на мисленето. Развитие на епистемното познание.
 6. Прагматично мислене и когнитивно-афективна комплексност. Компетентност и творчество..
 7. Избор на житейски път. Психологическо влияние на следването. Избор на професия. Влияние на половоролевите стеоретипи.
 8. Психосоциалната криза “интимност срещу изолация” (E. Eриксън). Основен конфликт. Връзка с юношеската криза. Адаптивно разрешаване и психосоциална добродетел. Неадаптивни варианти на разрешаване.
 9. Развитие на житейската структура (Д. Левънсън). Основни задачи на фазата на новака в света на възрастните.
 10. Периодът на „улягане” (Д. Левинсън). Основни задачи на развитието, фази и полови различия.
 11. Адаптацията към живота (Вейлънт). Обогатяване на периодизацията на Ериксън. Ограничения на теориите на Левинсън и Вейлант. Социалният часовник.
 12. Развитие на близките взаимоотношения. Романтична любов и компоненти на любовта. Приятелство. Самота.
 13. Жизненият цикъл на семейството. Семейство и брачни роли. Фактори, свързани с удовлетворението от брака. Родителство. Разнообразие на начина на живот на възрастните.
 14. Развитие на кариерата. Установяване на кариера. Влияние на половоролевите стереотипи. Комбиниране на работата и семейството.
 15. Времева перспектива и психично благополучие. Социоемоционална регулация в ранна зряла възраст.