Психосоциално развитие и здраве в късна зряла възраст

Обща информация


Психосоциално развитие и здраве в късна зряла възраст

ГЛ.АС. Д-Р ДИАНА ХРИСТОВА 

Дистанционен курс

 1. Физически промени и продължителност на живота. Промени в нервната и сензорните системи. Сърдечносъдова и дихателна система. Имунна система. Сън. Външен вид и подвижност.
 2. Адаптиране към физическите промени в късната зряла възраст.
 3. Възрастова дискриминация и преодоляване на стереотипите за стареенето.
 4. Здраве, годност и инвалидност. Хранене и физическа активност. Сексуалност. Инвалидност.
 5. Умствени нарушения. Болест на Алцхаймер. Рискови и предпазващи фактори. Подпомагане на болните и грижещите се за тях. Цереброваскуларна деменция. Здравни грижи.
 6. Когнитивни ресурси и загуби. Селективна оптимизация с компенсация. Промени във видовете памет. Преработка на езика. Решаване на проблеми.
 7. Мъдрост. Компоненти на мъдростта. Емпирични изследвания.
 8. Фактори, свързани с когнитивната промяна. Когнитивна интервенция. Учене през целия живот.
 9. Психосоциалната криза интегритет срещу отчаяние (E. Eрик­сън). Основен конфликт. Адаптивно разрешаване и обогатяване на идентичността. Неадаптивни варианти на разрешаване.
 10. Обогатяване на концепцията за интегритета. Задачите на интегритета по Пек и геротрансцендентността по Джоан Ериксън. Реминисценции и преглед на живота.
 11. Времеви хоризонт и психично благополучие. Възрастови промени в социоемоционалната регулация и механизмите за поддържане на психичното благополучие.
 12. Стабилност и промяна на Аз-концепцията на личността. Фактори, които съдействат за издръжливостта. Духовност и религиозност.
 13. Индивидуални различия в психичното благополучие. Контрол срещу зависимост.  Здраве и благополучие. Социални загуби, социална подкрепа и социално взаимодействие.
 14. Социални теории за остаряването. Теория за дезангажирането. Теория за активността. Теория за приемствеността.
 15. Взаимоотношения в късна зряла възраст. Семеен живот. Овдовяване. Развод, повторен брак, съжителство. Възрастни, които никога не са се женили. Братя/сестри. Приятелства. Взаимоотношения с порасналите деца.