Политическа социология

Обща информация

Защита на магистърска теза -  на ...... 2018 г. от .... ч. в зала .... Комисия: председател - Членове - 
Молба за определяне на рецензент може да изтеглите от тук.. Молбата се изпраща по имейла на инсп. С. Тилкиджиева до.... 2018 г. До ... дипломантът предава дин подвързан екземпляр от магистърската си теза на инсп. С. Тилкиджиева, каб. 402 (бл. ІV, ет. 4). Приемно време: всеки работен ден от 10,00 до 12,00 и от 14,30 до 17,00 ч. Тел. 02 870 62 60. E-mail: snezha.t@gmail.com.
Молба за допускане до защита  може да изтеглите от тук. Молбата се подава в сектор "Студенти" при инсп. Р. Тончева, каб. 237 (бл. ІV, ет. 2), до .... г. Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. Телефон: 02 80 05 170.​

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: професор д-р Петя Кабакчиева

e-mail: kabakchieva@phls.uni-sofia.bg

Магистърската програма се осъществява съвместно с преподаватели от Катедра Политология и Публична администрация. Тя е насочена към бакалаври от широк профил хуманитарни специалности, които се интересуват от социалния контекст и начина на функциониране на различни форми на политическото у нас. Това може да са журналисти, работещи в НПО или в държавната администрация, партийни активисти или просто любопитни граждани. Магистърската програма ще им даде теоретични познания за различни форми на политическото – като се почне от спонтанни граждански изяви, мине се през институционализирани форми на граждански контрол и се стигне до типове политическо управление и типове публични политики. Същевременно магистрите ще се запознаят и с основни социологически методи, които ще гарантират грамотност при мониторинг и оценка на различни проекти, програми, политики. Получените познания и умения ще им позволят да идентифицират социални и социологически проблеми за информирано разработване на публични политики или политическо участие. Завършилите степента „Магистър” получават квалификацията „Магистър социология - Политическа социология”.

Отвореността на магистърската програма към студенти бакалаври и магистри от всички професионални направления означава по-голямо лично натоварване за тях. Студентите с бакалавърска степен, различна от Социология и Политология имат допълнителен модул от три основни задължителни дисциплини.

Условия за прием:

1. Могат да кандидатстват всички студенти с бакалавърска степен от университетите в страната и чужбина с успех от бакалавърска степен по-висок от мн.добър (4.50) (средноаритметичен успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит/дипломната работа).

2. Събеседване (интервю) с кандидатите относно мотивацията и интересите им в полето на политическата социология. Оценяването е с „да“ или „не“.

Балообразуване: Състезателният бал на кандидатите се образува от средноаритметичния успех от семестриалните изпити и държавния изпит/дипломната работа – при оценка „да“ от интервюто.

Забележка: При равни условия предимство имат студенти, завършили бакалавърска степен в специалностите Социология и Политология на Софийския университет.

Описание на програмата

Магистърска програма: Политическа социология

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: доцент д-р Петя Кабакчиева

Сл. тел.: 870 62 60

e-mail:  kabakchieva@phls.uni-sofia.bg

Магистърската програма се осъществява съвместно с преподаватели от Катедра Политология и Публична администрация. Тя е насочена към бакалаври от широк профил хуманитарни специалности, които се интересуват от социалния контекст и начина на функциониране  на различни форми на политическото у нас. Това може да са журналисти, работещи в НПО или в държавната администрация, партийни активисти или просто любопитни граждани. Магистърската програма ще им даде теоретични познания за различни форми на политическото – като се почне от спонтанни граждански изяви, мине се през институционализирани форми на граждански контрол и се стигне до типове политическо управление и типове публични политики. Същевременно магистрите ще се запознаят и с основни социологически методи, които ще гарантират грамотност при мониторинг и оценка на различни проекти, програми, политики. Получените познания и умения ще им позволят да идентифицират социални и социологически проблеми за информирано разработване на публични политики или политическо участие. Завършилите степента „Магистър” получават квалификацията „Магистър по социология - Политическа социология”.

            Отвореността на магистърската програма към студенти бакалаври и магистри от всички професионални направления означава по-голямо лично натоварване за тях. Студентите с бакалавърска степен, различна от Социология и Политология имат допълнителен модул от три основни задължителни дисциплини.

Преподавателски състав на програмата

 

Проф. д-р Петя Кабакчиева
kabakchieva@phls.uni-sofia.bg

Гражданско участие и граждански   контрол
Социология на социалното регулиране

Проф.дсн Майя Грекова
grekova@phls.uni-sofia.bg
 
Конструиране на малцинства
Проф.дсн Ивайло Дичев
ivayloditchev@gmail.com
Политически и граждански култури онлайн
Доц.дсн Милена Якимова
yakimova@phls.uni-sofia.bg
Власт, управление и социална критика – типологични и исторически констелации през 20 и 21 век
Доц.д-р Румяна Коларова
kolarova@phls.uni-sofia.bg
Европейско управление – сравнителен анализ
Ас. Живко Георгиев
i.tzenkova@gmail.com 

Политически маркетинг
Емпирично социологическо изследване

Доц.д-р Светла Маринова
svetalamm@phls.uni-sofia.bg
svetla_marinova@yahoo.com
Социални неравенства и политически стилове
Доц. д-р Боян Знеполски
bznepolski@hotmail.com;
bznepolski@phls.uni-sofia.bg
Новите форми на популизъм
Проф. дсн Георги Димитров България и Европейския съюз: социологически проблеми и изследвания

Д-р Вера Стаевска
vera_staevska@abv.bg

Зелената идеология и екологичните движения
Проф.дфнр Иванка Мавродиева
i.mavrodieva@gmail.com
Политическа комуникация – политически ПР и реклама
Гл.ас.д-р Стойчо Стойчев
spstoychev@phls.uni-sofia.bg
Прогнозиране и моделиране на политическия риск

Гл. ас. Вероника Димитрова
vdimitrova@phls.uni-sofia.bg
Гл. ас. Момчил Христов
momchilhrist@yahoo.com

Изследователски спец-семинар: Биополитиката: исторически форми и настояще
Доц.д-р Милена Стефанова
milena@sclg.uni-sofia.bg
Политики на децентрализация и местно самоуправление

Доц.д-р Калоян Харалампиев, 
kharalampi@phls.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-р Стойчо Стойчев
stoycho@stoychev.eu

Количествен политически анализ
Гл.ас.д-р Ружа Смилова
ruzha.smilova@gmail.com
rsmilova@phls.uni-sofia.bg
Политическа философия
Икономически методи в политическия анализ
Гл. ас. д-р Симеон Петров
simeon.at.petrov@gmail.com
Методология на анализа на публичните политики
Гл.ас.д-р Елена  Стойкова-Доганова
stoykovado@phls.uni-sofia.bg
Интимното гражданство
Проф. дпн Николай Найденов
nayden@phls.uni-sofia.bg
Анатомия на корупцията
Гл.ас. д-р Борис Попиванов
bpopivanov@phls.uni-sofia.bg
„Ляво“ и „дясно“ в съвременната политика
Проф.д-р Иво Христов
ihristov@netbg.com
Историческа социология на модерните институции
Доц.д-р Татяна  Томова
tatiana.tomova@sclg.uni-sofia.bg
Сравнителни публични политики
Гл.ас.д-р Петя Славова
pslavova@phls.uni-sofia.bg
Групи по интереси и процеси на договаряне
Доц.д-р Алексей Пампоров
apamporov@gmail
Електорални изследвания: употреба и злоупотреба
Рада Смедовска-Тонева Организирана престъпност: понятия и политики
Доц. Орлин Спасов
orlinspassov@yahoo.com
Интернет медии и европейска публична сфера


 

 

Учебен план и учебни програми

Учебен план 2013-2015►

Учебен план 2014-2016►

Учебен план 2015-2017►

Учебен план 2016-2018

Учебен план 2017-2019►

Дисциплини ECTS Часове Учебна програма
Задължителни

Социални неравенства и политически стилове, 1 семестър

5 60 Програма
Гражданско участие и граждански контрол, 1 семестър 5 60 Програма
Власт, управление и социална критика – типологични и исторически констелации през 20 и 21 век, 1 семестър 5 60 Програма
Европейско управление – сравнителен анализ, 1 семестър 5 60 Програма
Политически маркетинг, 1 семестър 5 60 Програма
Политики на децентрализация и местно самоуправление 5 60 Програма
Количествен политически анализ, 2 семестър 5 60 Програма
Конструиране на малцинства, 3 семестър 5 60 Програма
Сравнителни публични политики, 3 семестър 5 60 Програма

Избираеми дисциплини 

Политически и граждански култури онлайн, 1 семестър 5 60 Програма
Конституционна политика, 1 семестър 5 60 Програма
Методология на анализа на публичните политики 5 60 Програма
Икономически методи в политическия анализ 5 60 Програма
Групи по интереси и процес на договаряне 5 60 Програма
Интимното гражданство 5 60 Програма
Електоралните изследвания: употреба и злоупотреба 5 60 Програма
Анатомия на корупцията 5 60 Програма
Организирана престъпност: понятия и политики 5 60 Програма
Интернет медии и европейска публична сфера 2,5 30 Програма
Новите форми на популизъм 2,5 30 Програма
Зелената идеология и екологичните движения 2,5 30 Програма
Политическа комуникация – политически ПР и реклама 2,5 30 Програма
Прогнозиране и моделиране на политическия риск 2,5 30 Програма
Изследователски спец-семинар: Биополитиката: исторически форми и настояще 2,5 30 Програма
"Ляво" и "дясно" в съвременната политика 2,5 30 Програма
България в Европейския съюз - социологически проблеми и изследвания 2,5 30 Програма

Модул - неспециалисти
Задължителен за студенти които нямат професионална квалификация "Бакалавър по социология" или "Бакалавър пополитология"

Социология на социалното регулиране, 1 семестър 5 60 Програма
Политическа философия, 1 семестър 5 60 Програма
Емпирично социологическо изследване, 2 семестър 5 60 Програма


 

 

 

 

График на учебните занятия и изпити

»Седмична програма 1 семестър

»Седмична програма 2 семестър

»Седмична програма 3 семестър

»График януарска сесия

>График юнска сесия

»График септемврийска сесия

 

 

Завършване на ОКС магистри

Защита на магистърска теза -  на 7 юли 2017 г. от 10,00 ч. в зала 411. Комисия: председател - проф. д.с.н. Майя Грекова. Членове - проф. д-р Петя Кабакчиева, доц. д.с.н. Милена Якимова.
Молба за определяне на рецензент може да изтеглите от тук.. Молбата се изпраща по имейла на инсп. С. Тилкиджиева до 7 юни 2017 г. До 23 юни дипломантът предава един подвързан екземпляр от магистърската си теза на инсп. С. Тилкиджиева, каб. 402 (бл. ІV, ет. 4). Приемно време: всеки работен ден от 10,00 до 12,00 и от 14,30 до 17,00 ч. Тел. 02 870 62 60. E-mail: snezha.t@gmail.com.
Молба за допускане до защита  може да изтеглите от тук. Молбата се подава в сектор "Студенти" при инсп. Р. Тончева, каб. 237 (бл. ІV, ет. 2), до 23 юни 2017 г. Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. Телефон: 02 80 05 170.

Документи за изготвяне на диплома

Подават се в сектор „Студенти“ при инсп. Р. Тончева, каб. 237 (бл. ІV, ет. 2). Документите се подават от ... 2017 г. до ... 2017 г. Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. 

Необходимо е да се представят:

  • Бележки от 3 библиотеки, с които се удостоверява, че студентът не дължи книги, с дати не по-рано от 7 юли 2017 г.

​Библиотеката по Социални науки, бл. ІІ, Кампус "Изток";
Библиотеката по Философия, Ректорат, южно крило, подземен етаж;
Библиотека по Педагогика, Ректорат, южно крило, 3 етаж, каб. 62.

  • 1 бр. нова снимка паспортен формат. На гърба на снимката (леко, без да се натиска) се написват трите имена и факултетния номер на студента.
  • ​Дипломата за завършена бакалавърска степен, с която студентът е кандидатствал за магистратурата.
  • Диплома за завършено средно образование.
  • Студентска книжка.