Политическа социология

Обща информация

Защитата на магистърски тези на студенти от магистърска програма "Политическа социология" ще се проведе на 13 март 2019 г. от 10,00 часа в зала 411:
Комисията е в състав: Председател: Проф. д-р Петя Кабакчиева, членове - проф. д-р Боян Знеполски и доц. д.с.н. Милена Якимова.

Молби за определяне на рецензент се подават до  13 февруари 2019 г. в каб. 402 при инсп. С. Тилкиджиева. Приемно време: всеки работен ден от 10,00 до 12,00 и от 14,30 до 17,00 ч. Тел. 02 870 62 60. Може да се изпратят и по имейла: tilkidzhieva@phls.uni-sofia.bg.

До 27 февруари 2019 г. студентите трябва да депозират екземпляр от магистърската си теза при инсп. С. Тилкиджиева. При подаване подават и декларация за авторство.
Молби за включване в протокола за защити до 6 март 2019 г. в сектор "Студенти", каб. 237 при инсп. М. Недялкова. Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. Телефон: 02 80 05 170.​
Студентите се явяват на защита или държавен изпит със студентската си книжка.

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: професор д-р Петя Кабакчиева

e-mail: kabakchieva@phls.uni-sofia.bg

Магистърската програма се осъществява съвместно с преподаватели от Катедра Политология и Публична администрация. Тя е насочена към бакалаври от широк профил хуманитарни специалности, които се интересуват от социалния контекст и начина на функциониране на различни форми на политическото у нас. Това може да са журналисти, работещи в НПО или в държавната администрация, партийни активисти или просто любопитни граждани. Магистърската програма ще им даде теоретични познания за различни форми на политическото – като се почне от спонтанни граждански изяви, мине се през институционализирани форми на граждански контрол и се стигне до типове политическо управление и типове публични политики. Същевременно магистрите ще се запознаят и с основни социологически методи, които ще гарантират грамотност при мониторинг и оценка на различни проекти, програми, политики. Получените познания и умения ще им позволят да идентифицират социални и социологически проблеми за информирано разработване на публични политики или политическо участие. Завършилите степента „Магистър” получават квалификацията „Магистър социология - Политическа социология”.

Отвореността на магистърската програма към студенти бакалаври и магистри от всички професионални направления означава по-голямо лично натоварване за тях. Студентите с бакалавърска степен, различна от Социология и Политология имат допълнителен модул от три основни задължителни дисциплини.

Условия за прием:

1. Могат да кандидатстват всички студенти с бакалавърска степен от университетите в страната и чужбина с успех от бакалавърска степен по-висок от мн.добър (4.50) (средноаритметичен успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит/дипломната работа).

2. Събеседване (интервю) с кандидатите относно мотивацията и интересите им в полето на политическата социология. Оценяването е с „да“ или „не“.

Балообразуване: Състезателният бал на кандидатите се образува от средноаритметичния успех от семестриалните изпити и държавния изпит/дипломната работа – при оценка „да“ от интервюто.

Забележка: При равни условия предимство имат студенти, завършили бакалавърска степен в специалностите Социология и Политология на Софийския университет.

Описание на програмата

Магистърска програма: Политическа социология

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: доцент д-р Петя Кабакчиева

Сл. тел.: 870 62 60

e-mail:  kabakchieva@phls.uni-sofia.bg

Магистърската програма се осъществява съвместно с преподаватели от Катедра Политология и Публична администрация. Тя е насочена към бакалаври от широк профил хуманитарни специалности, които се интересуват от социалния контекст и начина на функциониране  на различни форми на политическото у нас. Това може да са журналисти, работещи в НПО или в държавната администрация, партийни активисти или просто любопитни граждани. Магистърската програма ще им даде теоретични познания за различни форми на политическото – като се почне от спонтанни граждански изяви, мине се през институционализирани форми на граждански контрол и се стигне до типове политическо управление и типове публични политики. Същевременно магистрите ще се запознаят и с основни социологически методи, които ще гарантират грамотност при мониторинг и оценка на различни проекти, програми, политики. Получените познания и умения ще им позволят да идентифицират социални и социологически проблеми за информирано разработване на публични политики или политическо участие. Завършилите степента „Магистър” получават квалификацията „Магистър по социология - Политическа социология”.

            Отвореността на магистърската програма към студенти бакалаври и магистри от всички професионални направления означава по-голямо лично натоварване за тях. Студентите с бакалавърска степен, различна от Социология и Политология имат допълнителен модул от три основни задължителни дисциплини.

Преподавателски състав на програмата

 

Проф. д-р Петя Кабакчиева
kabakchieva@phls.uni-sofia.bg

Гражданско участие и граждански   контрол
Социология на социалното регулиране

Проф.дсн Майя Грекова
grekova@phls.uni-sofia.bg
 
Конструиране на малцинства
Проф.дсн Ивайло Дичев
ivayloditchev@gmail.com
Политически и граждански култури онлайн
Доц.дсн Милена Якимова
yakimova@phls.uni-sofia.bg
Власт, управление и социална критика – типологични и исторически констелации през 20 и 21 век
Доц.д-р Румяна Коларова
kolarova@phls.uni-sofia.bg
Европейско управление – сравнителен анализ
Ас. Живко Георгиев
i.tzenkova@gmail.com 

Политически маркетинг
Емпирично социологическо изследване

Доц.д-р Светла Маринова
svetalamm@phls.uni-sofia.bg
svetla_marinova@yahoo.com
Социални неравенства и политически стилове
Доц. д-р Боян Знеполски
bznepolski@hotmail.com;
bznepolski@phls.uni-sofia.bg
Новите форми на популизъм
Проф. дсн Георги Димитров България и Европейския съюз: социологически проблеми и изследвания

Д-р Вера Стаевска
vera_staevska@abv.bg

Зелената идеология и екологичните движения
Проф.дфнр Иванка Мавродиева
i.mavrodieva@gmail.com
Политическа комуникация – политически ПР и реклама
Гл.ас.д-р Стойчо Стойчев
spstoychev@phls.uni-sofia.bg
Прогнозиране и моделиране на политическия риск

Гл. ас. Вероника Димитрова
vdimitrova@phls.uni-sofia.bg
Гл. ас. Момчил Христов
momchilhrist@yahoo.com

Изследователски спец-семинар: Биополитиката: исторически форми и настояще
Доц.д-р Милена Стефанова
milena@sclg.uni-sofia.bg
Политики на децентрализация и местно самоуправление

Доц.д-р Калоян Харалампиев, 
kharalampi@phls.uni-sofia.bg
Гл. ас. д-р Стойчо Стойчев
stoycho@stoychev.eu

Количествен политически анализ
Гл.ас.д-р Ружа Смилова
ruzha.smilova@gmail.com
rsmilova@phls.uni-sofia.bg
Политическа философия
Икономически методи в политическия анализ
Гл. ас. д-р Симеон Петров
simeon.at.petrov@gmail.com
Методология на анализа на публичните политики
Гл.ас.д-р Елена  Стойкова-Доганова
stoykovado@phls.uni-sofia.bg
Интимното гражданство
Проф. дпн Николай Найденов
nayden@phls.uni-sofia.bg
Анатомия на корупцията
Гл.ас. д-р Борис Попиванов
bpopivanov@phls.uni-sofia.bg
„Ляво“ и „дясно“ в съвременната политика
Проф.д-р Иво Христов
ihristov@netbg.com
Историческа социология на модерните институции
Доц.д-р Татяна  Томова
tatiana.tomova@sclg.uni-sofia.bg
Сравнителни публични политики
Гл.ас.д-р Петя Славова
pslavova@phls.uni-sofia.bg
Групи по интереси и процеси на договаряне
Доц.д-р Алексей Пампоров
apamporov@gmail
Електорални изследвания: употреба и злоупотреба
Рада Смедовска-Тонева Организирана престъпност: понятия и политики
Доц. Орлин Спасов
orlinspassov@yahoo.com
Интернет медии и европейска публична сфера


 

 

Учебен план и учебни програми

Учебен план 2013-2015►

Учебен план 2014-2016►

Учебен план 2015-2017►

Учебен план 2016-2018

Учебен план 2017-2019►

Дисциплини ECTS Часове Учебна програма
Задължителни

Социални неравенства и политически стилове, 1 семестър

5 60 Програма
Гражданско участие и граждански контрол, 1 семестър 5 60 Програма
Власт, управление и социална критика – типологични и исторически констелации през 20 и 21 век, 1 семестър 5 60 Програма
Европейско управление – сравнителен анализ, 1 семестър 5 60 Програма
Политически маркетинг, 1 семестър 5 60 Програма
Политики на децентрализация и местно самоуправление 5 60 Програма
Количествен политически анализ, 2 семестър 5 60 Програма
Конструиране на малцинства, 3 семестър 5 60 Програма
Сравнителни публични политики, 3 семестър 5 60 Програма

Избираеми дисциплини 

Политически и граждански култури онлайн, 1 семестър 5 60 Програма
Конституционна политика, 1 семестър 5 60 Програма
Методология на анализа на публичните политики 5 60 Програма
Икономически методи в политическия анализ 5 60 Програма
Групи по интереси и процес на договаряне 5 60 Програма
Интимното гражданство 5 60 Програма
Електоралните изследвания: употреба и злоупотреба 5 60 Програма
Анатомия на корупцията 5 60 Програма
Организирана престъпност: понятия и политики 5 60 Програма
Интернет медии и европейска публична сфера 2,5 30 Програма
Новите форми на популизъм 2,5 30 Програма
Зелената идеология и екологичните движения 2,5 30 Програма
Политическа комуникация – политически ПР и реклама 2,5 30 Програма
Прогнозиране и моделиране на политическия риск 2,5 30 Програма
Изследователски спец-семинар: Биополитиката: исторически форми и настояще 2,5 30 Програма
"Ляво" и "дясно" в съвременната политика 2,5 30 Програма
България в Европейския съюз - социологически проблеми и изследвания 2,5 30 Програма

Модул - неспециалисти
Задължителен за студенти които нямат професионална квалификация "Бакалавър по социология" или "Бакалавър пополитология"

Социология на социалното регулиране, 1 семестър 5 60 Програма
Политическа философия, 1 семестър 5 60 Програма
Емпирично социологическо изследване, 2 семестър 5 60 Програма


 

 

 

 

График на изпитите

»График януарска сесия

Завършване на ОКС магистри

Документи за изготвяне на диплома

Подават се в сектор „Студенти“, каб. 237 (бл. ІV, ет. 2). Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. 

Необходимо е да се представят:

  • Бележки от 3 библиотеки, с които се удостоверява, че студентът не дължи книги, с дати не по-рано от ....

​Библиотеката по Социални науки, бл. ІІ, Кампус "Изток";
Библиотеката по Философия, Ректорат, южно крило, подземен етаж;
Библиотека по Педагогика, Ректорат, южно крило, 3 етаж, каб. 62.

  • 1 бр. нова снимка паспортен формат. На гърба на снимката (леко, без да се натиска) се написват трите имена и факултетния номер на студента.
  • ​Дипломата за завършена бакалавърска степен, с която студентът е кандидатствал за магистратурата.
  • Диплома за завършено средно образование.
  • Студентска книжка.