Политическа социология

Обща информация


 

 • ..... г.
  Обявена кампания за прием на магистри за учебната 2019-2020 г. Вижте още...►

Магистърска програма "Политическа социология" е насочена към бакалаври от широк профил хуманитарни специалности, които и професионално се занимават, и се интересуват от гражданско образование, от социалния контекст и начина на функциониране  на различни форми на политическото у нас: журналисти, учители, юристи, педагози, историци, политолози, всички, завършили други специалности, които работят в НПО или в държавната администрация, в медии; партийни активисти или граждански активисти. Магистърската програма търси отговор на въпросите:

 • Как гражданите да участват в управлението?
 • Какви са механизмите на властта и какво е социална критика?
 • Обречени ли сме на популизъм?
 • Ще се разпадне ли Европейският съюз?
 • Какви са тайните на политическия маркетинг?
 • Как да изследваме и анализираме електоралните нагласи?
 • Що е публична политика и как се прави?
 • Борбата с корупцията ражда ли още корупция?И на още много други.

Програмата дава както теоретични познания за социалните измерения на различни форми на политическото, така и базово знание за основни социологически методи. Завършилите програмата получават квалификацията „Магистър по социология – Политическа социология”. Магистърската програма се осъществява съвместно с преподаватели от катедра "Политология".

Получените познания и умения ще са полезни и ще повишат квалификацията на всички: работещи в местна и държавна власт, които имат отношение към публични политики; граждански активисти и работещи в НПО; учители, които ще преподават новата дисциплина Гражданско образование; работещи в медии и занимаващи се с анализ на политически ситуации; работещи в партийни централи и интересуващи се от политически маркетинг; работещи в институции, правещи мониторинг и оценка на различни проекти, програми, политики.

 


Последна редакция: 28.01.2020

Учебен план | Преподаватели | Учебни програми на дисциплини

Учебен план

 ВНИМАНИЕ:  В началото на всеки семестър от срока на обучение студентите заявяват от личните си акаунти в информационната система СУСИ кои от активните за семестъра избираеми дисциплини избират


Учебни програми на дисциплини

Учебните програми важат учебен план 2019-2020 и следващите.


Архив

Учебните програми на дисциплините важат за учебен план 2017-2019 и предходните:

Социални неравенства и политически стилове | Гражданско участие и граждански контрол | Власт, управление и социална критика – типологични и исторически констелации през 20 и 21 век | Европейско управление – сравнителен анализ | Политически маркетинг | Политики на децентрализация и местно самоуправление | Количествен политически анализ | Конструиране на малцинства | Сравнителни публични политики | Политически и граждански култури онлайн | Конституционна политика | Методология на анализа на публичните политики | Икономически методи в политическия анализ | Групи по интереси и процес на договаряне | Интимното гражданство | Електоралните изследвания: употреба и злоупотреба | Анатомия на корупцията | Организирана престъпност: понятия и политики | Интернет медии и европейска публична сфера | Новите форми на популизъм | Зелената идеология и екологичните движения | Политическа комуникация – политически ПР и реклама | Прогнозиране и моделиране на политическия риск | Изследователски спец-семинар: Биополитиката: исторически форми и настояще | "Ляво" и "дясно" в съвременната политика | България в Европейския съюз - социологически проблеми и изследвания | Социология на социалното регулиране | Политическа философия | Емпирично социологическо изследване

 


Последна редакция: 07.07.2019 | А.Димитрова

Дипломиране: процедури и срокове

11 март 2020 г. от 09:00 ч. в з.411 (бл.4)
Защита на магистърски тези
Комисия: доц. дсн Милена Якимова, проф. д-р Боян Знеполски, проф. д-р Петя Кабакчиева

Моля, носете студентските си книжки.

Студентите в МП „Политическа социология“ избират една от следните две възможности за дипломиране:

 • полагане на държавен изпит или
 • защита на магистърска теза.
  Магистърската теза е научен текст, разработен от студента под ръководството на избран от него научен ръководител. Научен ръководител може да бъде всяко академично лице (не е задължително да преподава в МП), което като минимум притежава научната степен "доктор".

В рамките на една учебна година има две сесии за дипломиране: зимна (март) и лятна (юли) сесия.

Студентите се допускат до явяване на държавен изпит/защита на магистърска теза при условие, че са завършили семестриално (т.е. положили са успешно изпити по задължителните и минималния брой избираеми дисциплини и са набрали минималния брой кредити за допускане до защита, изискуеми по учебен план). Изпълнението на тези условия  се удостоверява от отдел "Студенти" на Философски факултет, като за целта студентите подават молба по образец в предварително обявен срок. Моля, носете студентските си книжки при посещение в отдел „Студенти“.

Документи за изготвяне на диплома се подават при съответния инспектор от отдел "Студенти" на Философски факултет в обявените срокове.


Крайни срокове

Посочените по-долу срокове са съответно за зимна и за лятна сесия

 • 15 ноември | 15 март
  Анотация за одобряване на тема и научен ръководител на магистърска теза
  Анотацията се изготвя по оповестената структура, съгласува се с избрания научен ръководител и се подписва от студента и научния ръководител. Подава се в оригинал или сканирана в PDF-форма по имейл при администратора на програмата. В рамките на седем работни дни студентите получават обратна връзка за одобрение / предложение за корекция / отхвърляне на темата.
   
 • 1 февруари | 1 юни
  Молба за определяне на рецензент
  Молбата се подписва от научния ръководител, с което той удостоверява, че допуска студента до защита. Подава се в оригинал при администратора на програмата. Студентът получава рецензията за своята работа от администратора на програмата два-три дни преди датата на защитата.
   
 • 17 - 21 февруари | 12 - 23 юни
  Молба за допускане до държавен изпит / защита на магистърска теза
  Подава се в оригинал при инспектор от отдел "Студенти"
   
 • 2 седмици преди датата на защита
  Предаване на магистърски тези
  При администратора на програмата се депозират:
  1) магистърската теза (разпечатка в два подвързани екземпляр и на електронен носител в PDF формат);
  2) резюме на магистърската теза с обем до една страница (разпечатка и електронно в PDF формат);
  3) декларация за авторство върху текста, подписана от студента (оригинал в един екземпляр).
   
 • 16.03. - 26.03.2020 г. | 19.08. - 05.09.2020 г.
  Подаване на документи за изготвяне на диплома
  Подават се лично при съответния инспектор от отдел "Студенти", като комплектът с документи съдържа: 

  1) Бележки - удостоверения от три библиотеки, че студентът не дължи книги с дати не по-рано от датата на защитата: Библиотеката по Социални науки (бл. ІІ, Кампус "Изток"); Библиотеката по Философия (Ректорат, южно крило, подземен етаж); Библиотека по Педагогика (Ректорат, южно крило, ет. 3, к. 62);
  2) Една нова снимка, паспортен формат. На гърба на снимката (леко, без да се натиска) се написват трите имена и факултетния номер на студента;
  ​3) Диплома за завършена бакалавърска степен, с която студентът е кандидатствал за магистратурата;
  4) Диплома за завършено средно образование;
  5) Студентска книжка. 


Последна редакция: 28.01.2020

Контакти

Адрес: София 1113, България, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, ет.3, катедра "Социология"

Екип:

 • ръководител програма
  доц. дсн Милена Якимова
  к. 401; (+359 2) ....,
  yakimova@phls.uni-sofia.bg
   
 • администратор програма
  Антоанета Димитрова
  к.402; (+359 2) 870 6260
  dimitrovab@phls.uni-sofia.bg

Последна редакция: 28.01.2020