Политическа социология

Обща информация


 

Обявена кампания за прием на магистри за учебната 2020-2021 г. Вижте още...►

Магистърска програма "Политическа социология" е насочена към бакалаври от широк профил хуманитарни специалности, които и професионално се занимават, и се интересуват от гражданско образование, от социалния контекст и начина на функциониране  на различни форми на политическото у нас: журналисти, учители, юристи, педагози, историци, политолози, всички, завършили други специалности, които работят в НПО или в държавната администрация, в медии; партийни активисти или граждански активисти. Магистърската програма търси отговор на въпросите:

 • Как гражданите да участват в управлението?
 • Какви са механизмите на властта и какво е социална критика?
 • Обречени ли сме на популизъм?
 • Ще се разпадне ли Европейският съюз?
 • Какви са тайните на политическия маркетинг?
 • Как да изследваме и анализираме електоралните нагласи?
 • Що е публична политика и как се прави?
 • Борбата с корупцията ражда ли още корупция?И на още много други.

Програмата дава както теоретични познания за социалните измерения на различни форми на политическото, така и базово знание за основни социологически методи. Завършилите програмата получават квалификацията „Магистър по социология – Политическа социология”. Магистърската програма се осъществява съвместно с преподаватели от катедра "Политология".

Получените познания и умения ще са полезни и ще повишат квалификацията на всички: работещи в местна и държавна власт, които имат отношение към публични политики; граждански активисти и работещи в НПО; учители, които ще преподават новата дисциплина Гражданско образование; работещи в медии и занимаващи се с анализ на политически ситуации; работещи в партийни централи и интересуващи се от политически маркетинг; работещи в институции, правещи мониторинг и оценка на различни проекти, програми, политики.

 


Последна редакция: 17.07.2020

Учебен план | Преподаватели | Учебни програми на дисциплини

Учебен план

 ВНИМАНИЕ:  В началото на всеки семестър от срока на обучение студентите заявяват от личните си акаунти в информационната система СУСИ кои от активните за семестъра избираеми дисциплини избират


Учебни програми на дисциплини

Учебните програми важат учебен план 2019-2020 и следващите.


Архив

Учебните програми на дисциплините важат за учебен план 2017-2019 и предходните:

Социални неравенства и политически стилове | Гражданско участие и граждански контрол | Власт, управление и социална критика – типологични и исторически констелации през 20 и 21 век | Европейско управление – сравнителен анализ | Политически маркетинг | Политики на децентрализация и местно самоуправление | Количествен политически анализ | Конструиране на малцинства | Сравнителни публични политики | Политически и граждански култури онлайн | Конституционна политика | Методология на анализа на публичните политики | Икономически методи в политическия анализ | Групи по интереси и процес на договаряне | Интимното гражданство | Електоралните изследвания: употреба и злоупотреба | Анатомия на корупцията | Организирана престъпност: понятия и политики | Интернет медии и европейска публична сфера | Новите форми на популизъм | Зелената идеология и екологичните движения | Политическа комуникация – политически ПР и реклама | Прогнозиране и моделиране на политическия риск | Изследователски спец-семинар: Биополитиката: исторически форми и настояще | "Ляво" и "дясно" в съвременната политика | България в Европейския съюз - социологически проблеми и изследвания | Социология на социалното регулиране | Политическа философия | Емпирично социологическо изследване

 


Последна редакция: 17.10.2020 | А.Димитрова

Контакти

Адрес: София 1113, България, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, ет.3, катедра "Социология"

Екип:

 • ръководител програма
  доц. дсн Милена Якимова
  к. 401; (+359 2) ....,
  yakimova@phls.uni-sofia.bg
   
 • администратор програма
  Антоанета Димитрова
  к.402; (+359 2) 870 6260
  dimitrovab@phls.uni-sofia.bg

Последна редакция: 28.01.2020

Дипломиране: процедури и срокове

....2021 г. от .... ч. в ....
Държавен изпит / Защита на магистърски тези
Комисия: .....

Студентите в МП „Политическа социология“ избират една от следните две възможности за дипломиране:

В рамките на една учебна година има две сесии за дипломиране: зимна (март) и лятна (юли) сесия.

Студентите се допускат до явяване на държавен изпит/защита на магистърска теза при условие, че са завършили семестриално (т.е. положили са успешно изпити по задължителните и минималния брой избираеми дисциплини и са набрали минималния брой кредити за допускане до защита, изискуеми по учебен план). Изпълнението на тези условия  се удостоверява от отдел "Студенти" на Философски факултет, като за целта студентите подават молба по образец в предварително обявен срок. Моля, носете студентските си книжки при посещение в отдел „Студенти“.

Документи за изготвяне на диплома се подават при съответния инспектор от отдел "Студенти" на Философски факултет в обявените срокове.


Крайни срокове

 • ... г.
  Анотация за одобряване на тема и научен ръководител на магистърска теза
  Анотацията се изготвя по оповестената структура, съгласува се с избрания научен ръководител и се подписва от студента и научния ръководител. Подава се в оригинал или сканирана в PDF-форма по имейл при администратора на програмата. В рамките на седем работни дни студентите получават обратна връзка за одобрение / предложение за корекция / отхвърляне на темата.
   
 • ... г.
  Молба за определяне на рецензент
  За летен семестър на 2019-2020 уч.г. отпада подаването на такава молба.
   
 • .... г.
  Молба за допускане до държавен изпит / защита на магистърска теза
  Подава се по имейл при инспектор от отдел "Студенти" - Милана Недялкова (milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg). Посочете актуален мобилен номер за контакт и имейл адрес, с който сте регистрирани в Мудъл и на който ще получавате съобщения, вкл. автоматични от системата. Студентът се счита за допуснат до държавен изпит или защита на магистърска теза след получаване на потвърждение по e-mail от инспектора.  
   
 • до 17:00 ч. на ... г.
  Предаване на магистърски тези
  Магистърската теза се качва в Мудъл платформата на СУ и минава проверка за плагиатство, като трябва да са спазени следните условия:
  1) качва се само на един файл, който следва да съдържа: заглавна страница, резюме на магистърската теза с обем до една страница, съдържание, изложение и всички приложения. Допустими са само следните формати на файла: .doc.docx или .pdf
  2) заглавието на файла е във формата: фак.№_МТ-Име-Фамилия (пример: 11111_МТ-Иван-Иванов)
  3) декларирате авторството на текста (като маркирате отметката)
  4) качването на магистърската теза приключва, след като натиснете бутона за окончателно изпращане
   ВНИМАНИЕ:  Системата автоматично се затваря в 17:00 ч. След това няма да можете да прикачвате нищо. До защита се допускат само депозирани в системата магистърски тези. Разпечатка на магистърската теза се депозира само по изрично желание от страна на рецензента (на тези студенти допълнително ще бъдат изпратени указания на декларираните в молбите за допускане имейл адреси). Студентите, които имат регистрация в Мудъл, трябва да проверят и, ако се налага, да актуализират имейл адреса, с който са регистрирани. Тези, които нямат регистрация в Мудъл,трябва да направят такава, като следват инструкциите на линка по-долу. Акаунтът и паролата за достъп до Мудъл са същите като за СУСИ. При проблем с акаунта и паролата се свържете със системен администратор на СУСИ: Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg); Ваня Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg).

  Инструкции за регистрация в Мудъл►

 • .... г.
  Подаване на документи за изготвяне на диплома
  Подават се лично при съответния инспектор от отдел "Студенти" по график, който ще бъде публикуван допълнително, като комплектът с документи съдържа: 

  1) Бележки - удостоверения от три библиотеки, че студентът не дължи книги с дати не по-рано от датата на защитата: Библиотеката по Социални науки (бл. ІІ, Кампус "Изток"); Библиотеката по Философия (Ректорат, южно крило, подземен етаж); Библиотека по Педагогика (Ректорат, южно крило, ет. 3, к. 62);
  2) Една нова снимка, паспортен формат. На гърба на снимката (леко, без да се натиска) се написват трите имена и факултетния номер на студента;
  ​3) Диплома за завършена бакалавърска степен, с която студентът е кандидатствал за магистратурата;
  4) Диплома за завършено средно образование;
  5) Студентска книжка. 


Последна редакция: 17.10.2020