Градски изследвания

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

 

Ръководител
проф. д.с.н. Майя Грекова
тел.: 02 870 62 60; 971 10 02, вътр. 353
имейл:grekova@phls.uni-sofia.bg

 

Секретар
инсп. Снежа Богоева Тилкиджиева
тел.: 02 870 62 60; 971 10 02, вътр. 356
имейл: tilkidzhieva@phls.uni-sofia.bg

Магистърската програма Градски изследвания е предназначена за студентите с бакалавърска степен по социални науки – Социология, Антропология, Теория и история на културата, История, Етнология, Политология, Европеистика, Философия, – но е отворена за бакалаври и магистри от всички професионални направления.

Целта на магистърската програма е да въведе студентите в сложните интердисциплинарни изследвания на модерния и на съвременния град, като се фокусира върху българския град днес; да задълбочи познанието за протичащите днес социални процеси и социологическото осмисляне на спецификата на градските проблеми, свързани с градоустойството, мобилността, социалните конфликти, архитектурата, администрацията, културните практики; да подготви студентите за участие в социологически изследвания на града и за мониторинг и оценка на градски политики чрез овладяване на различни изследователски подходи и методи. Програмата предполага активно участие на студентите чрез ежеседмични писмени анализи по предварително зададени въпроси, текстове, казуси, както и изследователска практика, която да предостави теоретична и практическа основа за подготовката на магистърската теза.

Отвореността на магистърската програма към студенти бакалаври и магистри от всички професионални направления означава по-голямо лично натоварване за тях. Студентите с бакалавърска степен, различна от социология, имат допълнителен модул от три основни социологически дисциплини.

Условия за прием:

1. Могат да кандидатстват всички студенти с бакалавърска степен от университетите в страната и чужбина с успех от бакалавърска степен, по-висок от мн. добър (4,50) (средноаритметичен успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит/дипломната работа);

2. Събеседване (интервю) с кандидатите относно мотивацията и интересите им в полето на градските изследвания. Оценяването е с „да” или „не”.

Балообразуване: Състезателният бал на кандидатите се образува от средноаритметичния успех от семестриалните изпити и държавния изпит/дипломната работа – при оценка „да” от интервюто.

Забележка: При равни други условия предимство имат студенти, завършили бакалавърска степен в специалност Социология в Софийския университет.