Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

 

 

 

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

 

РЪКОВОДИТЕЛ
доц. д-р Таня Чавдарова
катедра Социология,  кабинет 422
приемно време: вторник, 13.30-15.30
тел.: 02 870 62 60; 02 971 1002, вътр. 269
имейл: 
tchavdarova@phls.uni-sofia.bg

СЕКРЕТАР
г-жа Симеонка Станкушева
канцелария на катедрата по Социология, каб. 409
приемно време – 9-11 ч. и 14-16 ч.
тел. 02 870 6260; 02 971 1002, вътр. 272
имeйл: 
sstankusheva@phls.uni-sofia.bg

Програмата цели да подготви студентите за кариера в областта на трудовите пазари и развитието на човешките ресурси във фирми и организации от публичния и частния сектор, както и за академична кариера в областта на социологията на труда, организациите и икономиката. В нея се съчетават курсове, целящи да предложат баланс между теоретични познания и практически умения. Пътищата за реализация включват позиции в планирането, набирането и селекцията на човешките ресурси, управление на възнагражденията, организационното консултиране, трудовите отношения и колективното договаряне, квалификацията и преквалификацията на кадрите и други съществени функции, свързани с развитието на човешкия капитал в организации и фирми, както и консултантска и академична дейност по проблеми на труда, организацията и икономиката във всички обществени сектори.

Условия за прием:

1. Придобита бакалавърска (с четиригодишно обучение) или магистърска (с петгодишно обучение) степен по: Социология, Психология, Икономика, Стопанско управление и всички останали специалности в професионално направление: Икономика и управление, Право, Публична администрация, Културология, Политология, Европеистика, Социални дейности – профил Социална работа в сферата на трудовата заетост, Философия, Етнология. Приемат се и кандидати с бакалавърска или магистърска степен и от други хуманитарни науки, при условие че работят поне от шест месеца на трудов/граждански договор като специалисти/консултанти в областта на трудовите пазари и човешките ресурси. При кандидатстването си наред с другите документите тези кандидати представят служебна бележка от изпълнителния директор на фирмата/организацията, в която работят, удостоверяваща трудовия стаж и длъжността, както и препоръка от прекия си ръководител.

2. Минимален успех от мн. добър (4,50) (средноаритметичен успех от следването в бакалавърска или магистърска степен и оценка от държавния изпит/дипломната работа);

3. Писмен изпит. (Бележка: Писменият изпит е задължителен и за студентите, кандидатстващи само за обучение срещу заплащане.)

Бал и балообразуване: Бал = успехът по т. 2 от условията за прием + оценката от писмен изпит. Кандидатите, получили на писмения изпит оценка „слаб (2)“, не участват в класирането.

Писменият конкурсен изпит се състои в двучасов писмен коментар на казус, третиращ съвременен социално-икономически проблем. Казусът разкрива социален факт. Пример: „Неомъжена жена във фертилна възраст кандидатства за работа. Одобряват я, но работодателят я моли да подпише декларация, че през следващите пет години няма да се омъжва и няма да ражда деца.“

Разработката на казуса изисква: (1) да се дефинира социалната ситуация, т.е. да се разкрият най-важните аспекти на нейното съдържание – какъв социален въпрос/проблем повдига тя; за какви социални групи това е важен въпрос или проблем и в какъв точно смисъл е важен; (2) да се осъществи преход от дефинирането на социалния въпрос/проблем към идентифицирането на релевантни научни въпроси/проблеми; (3) идентифицираният научен проблем/проблеми да се анализира с помощта на теоретически инструменти – научни идеи и концепции. Фактите се интерпретират, като се разкрива социалната аргументация на конкретния начин на мислене, съответно смисълът на изложените действия за участващите актьори, и се анализират последиците, които техните действия могат да имат за тях самите, за обществото като цяло или за отделни негови групи.

Изпитът не изисква специална предварителна подготовка, например задължително познаване на определени теории или факти от съвременния живот. При все това се предполага, че кандидатът за тази програма има интереси в социално-икономическата област, съответстваща култура и умение да борави с научна терминология. Изпитът проверява по специфичен начин способностите на кандидатите за разбиране, за мобилизиране на знания и за теоретично интерпретиране на социално-икономическите реалности.

Критерии за оценка на казуса: (1) аналитични умения: дълбочина в разбирането на изложения социален проблем(и) и извеждането на научни проблеми; (2) умения за структуриране на текст: обособяване на отделните части на текста, ясна постановка на теза и аргументи, завършеност на изложението; (3) стил: степен, в която се владеят научният и българският изказ.