Политическо консултиране

Обща информация


 

 

» Кандидатстудентска кампания 2076/2018
» Такси за обучение

 

Програмата се предлага в следните форми:

  • редовна, със срок на обучение 3 семестъра
  • редовна, със срок на обучение 4 семестъра

МП Политическо консултиране цели да представи по прагматичен начин естеството на експертната, съветническата и консултантска дейност чрез инструментариума на политологията. Създаването й е следствие от необходимостта от практико-приложна магистърска програма, която да даде отоговор на въпросите за функционирането на политическите технологии в институциите и партиите преди всичко в България и Европейския съюз, а така също и в САЩ и Русия. Програмата интегрира дисциплини, чрез които студентите придобиват необходимите знания и умения за успешна реализация в консултантска и съветническа дейност в политиката. Чрез обучението в тази програма завършилите имат готовност за ръководство и дейност в неправителствения сектор. Политическото консултиране дава широка платформа за консултантска, експертна и съветническа дейност на високи управленски нива и в частния сектор. Особено внимание се обръща на уменията за комуникация между бизнеса и политиката.

Обучението е свързано с практиката на българските институции и организации. В лекционните курсове и практическите занимания се изследват и традиционните практики в българския политически живот, проследява се влиянието на външните фактори в българската национална политика.

Политическото консултиране в България естествено се свързва с практиките в ЕС. Студентите се запознават с практиките на лобиране в различните нива на европейската политика – местната власт, регионалните отношения, националната политика и наднационалните институции и политики на ЕС.

Конкретните умения, които трябва да придобият студентите, са свързани с решаване на казуси по лобиране за различни законопроекти и граждански каузи. Студентите получават възможност да навлязат в детайлите на функционирането на политическата система и институции, което им дава възможност да работят като политически консултанти, експерти и съветници в политически кабинети, в Министерски съвет, Народно събрание, политически партии и неправителствени организации. Могат да се реализират също на различни постове като служители в държавни институции и местната власт. Широката подготовка и високата квалификация правят магистрите по политическо консултиране желани специалисти в международни институции.


Публикувано: м.05.2013 | Последна редакция: 30.07.2015, А.Димитрова

Учебен план

» Политолози» Неполитолози» Учебни програми на дисциплини 

  РЕДОВНА  форма
 

» випуск 2017 (зимен прием)
» випуск 2016 (зимен прием)
» випуск 2015 (зимен прием)
» випуск 2014 (зимен прием)
» випуск 2013 (зимен прием)

Политическо консултиране за ПОЛИТОЛОЗИ

Срок на обучение: 3 семестъра

Учебният план съдържа 1 модул със задължителни дисциплини и 1 модул с избираеми дисциплини.

Избор на дисциплини: В началото на всеки семестър от срока на обучение студентите заявяват от личните си акаунти в информационната система СУСИ кои от активните за семестъра избираеми дисциплини избират.

Набиране на кредити: Минималната натовареност за един семестър от задължителни и избираеми дисциплини е 30 кр. Обучаващите се в тази програма се допускат до защита на магистърска теза, при условие че за целия срок на своето обучение са набрали минимум 75 кр., в т.ч.: 44 кр. от задължителни дисциплини + 31 кр. от избираеми дисциплини. Кредити от изпити се признават след успешно положен изпит или при акредитация на курс от програмата след представяне на академична справка за завършено образователно ниво. Подготовката на магистърска теза носи още 15 кр., които се признават след успешната й защита.

» начало

  РЕДОВНА  форма
  » випуск 2017 (зимен прием)
» випуск 2016 (зимен прием)
» випуск 2015 (зимен прием)

Политическо консултиране за НЕПОЛИТОЛОЗИ

Срок на обучение: 4 семестъра

Учебният план съдържа 1 модул със задължителни дисциплини и 1 модул с избираеми дисциплини.

Избор на дисциплини: В началото на всеки семестър от срока на обучение студентите заявяват от личните си акаунти в информационната система СУСИ кои от активните за семестъра избираеми дисциплини избират.

Набиране на кредити: Минималната натовареност за един семестър от задължителни и избираеми дисциплини е 30 кр. Обучаващите се в тази програма се допускат до защита на магистърска теза, при условие че за целия срок на своето обучение са набрали минимум 105 кр., в т.ч.: 68 кр. от задължителни дисциплини + 37 кр. от избираеми дисциплини. Кредити от изпити се признават след успешно положен изпит или при акредитация на курс от програмата след представяне на академична справка за завършено образователно ниво. Подготовката на магистърска теза носи още 15 кр., които се признават след успешната й защита.

 

» начало

 

Учебни програми на дисциплини

|  А  |  Б  |  Д  |  Е  |  И  |  К  |  Л  |  М  |  О  |  П  |  Р  |  С  |  Т  |  У  |

А

Б

Д

Е

И

К

Л

М

О

П

Р

С

Т

У

» начало

Публикувано: м.05.2013 г. | Последна редакция: 27.02.2018, А.Димитрова

Текущи програми и изпити

 

  ЗИМЕН семестър
 

» Програма на занятията
» График на изпитите

  ЛЕТЕН семестър
 

» Програма на занятията
» График на изпитите

  ПОПРАВИТЕЛНА сесия
 

» График на изпитите

» Академичен календар за учебната година

Времетраенето на един семестър е 15 учебни седмици. В рамките на семестъра занятията по съответните дисциплини се организират на модули, като в делничните дни занятията се провеждат от 17:30 ч., а в събота и неделя целодневно от 10:00 ч.

В програмата на занятията и в графика на изпитите са описани всички дисциплини, които са активни за съответния семестър и форма на обучение, като в програмата на занятията те са подредени хронологично, в зависимост от датата, на която започва първата лекция, а в графика на изпитите - по азбучен ред. В рамките на семестъра студентите посещават занятия (и съответно се явяват на изпит) по тези дисциплини, които са актуални за техния учебен план и които са избрали, ако дисциплината е избираема.


Публикувано: м.05.2013 | Последна редакция: 18.09.03.2015, А.Димитрова

Защити

http://phls.uni-sofia.bg/article/162#tab579

Контакти


доц. д-р Мария Андонова Пиргова
ръководител програма

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл.4, ет.3, к.301, (+359 2) 8005111 в....

mpirgovape@phls.uni-sofia.bg


доц. д-р Борис Петров Попиванов
координатор програма

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл.4, ет.3, к.301, (+359 2) 8005111 в....
boris.popivanov@gmail.com
приемно време: четвъртък от 17:00 до 19:00 ч.


Антоанета Димитрова Димитрова
администратор програма

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл.4, ет.3, к.323, (+359 2) 800 51 41
Приемно време: вторник и сряда от 13:00 до 17:00 ч.

dimitrovab@phls.uni-sofia.bg


Публикувано: м.05.2013 г. | Последна редакция: 10.01.2018 г., А.Димитрова

Ръководител програма

доц. д-р Любов Григорова Минчева
България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл.4, ет.5, к...., (+359 2) 2711002 в....

hristovami@phls.uni-sofia.bg


Координатор програма

Антоанета Димитрова Димитрова
България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл.4, ет.3, к.323, (+359 2) 8701193, 889849683
Приемно време: понеделник и сряда от 17:30 до 19:30 ч.

dimitrovab@phls.uni-sofia.bg