Политическо консултиране

Обща информация


МП Политическо консултиране цели да представи по прагматичен начин естеството на експертната, съветническата и консултантска дейност чрез инструментариума на политологията. Създаването й е следствие от необходимостта от практико-приложна магистърска програма, която да даде отоговор на въпросите за функционирането на политическите технологии в институциите и партиите преди всичко в България и Европейския съюз, а така също и в САЩ и Русия. Програмата интегрира дисциплини, чрез които студентите придобиват необходимите знания и умения за успешна реализация в консултантска и съветническа дейност в политиката. Чрез обучението в тази програма завършилите имат готовност за ръководство и дейност в неправителствения сектор. Политическото консултиране дава широка платформа за консултантска, експертна и съветническа дейност на високи управленски нива и в частния сектор. Особено внимание се обръща на уменията за комуникация между бизнеса и политиката.

Обучението е свързано с практиката на българските институции и организации. В лекционните курсове и практическите занимания се изследват и традиционните практики в българския политически живот, проследява се влиянието на външните фактори в българската национална политика.

Политическото консултиране в България естествено се свързва с практиките в ЕС. Студентите се запознават с практиките на лобиране в различните нива на европейската политика – местната власт, регионалните отношения, националната политика и наднационалните институции и политики на ЕС.

Конкретните умения, които трябва да придобият студентите, са свързани с решаване на казуси по лобиране за различни законопроекти и граждански каузи. Студентите получават възможност да навлязат в детайлите на функционирането на политическата система и институции, което им дава възможност да работят като политически консултанти, експерти и съветници в политически кабинети, в Министерски съвет, Народно събрание, политически партии и неправителствени организации. Могат да се реализират също на различни постове като служители в държавни институции и местната власт. Широката подготовка и високата квалификация правят магистрите по политическо консултиране желани специалисти в международни институции.

Адрес: България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4

доц. д-р Мария Андонова Пиргова
ръководител програма
к.301, (+359 2) 8005111 в....​
mpirgovape@phls.uni-sofia.bg

доц. д-р Борис Петров Попиванов
координатор програма
к.301, (+359 2) 8005111 в....
boris.popivanov@gmail.com
приемно време: четвъртък от 17:00 до 19:00 ч.

Антоанета Димитрова Димитрова
администратор програма
к.323, (+359 2) 800 51 41
dimitrovab@phls.uni-sofia.bg
приемно време: вторник и сряда от 13:00 до 17:00 ч.

Полезни връзки: Такси за обучение► | Отдел Студенти► | Кариерен център►


Публикувано: м.05.2013 | Последна редакция: 07.05.2019, А.Димитрова

Учебен план

» Учебни програми на дисциплини 

ВНИМАНИЕ: В началото на всеки семестър от срока на обучение студентите заявяват от личните си акаунти в информационната система СУСИ кои от активните за семестъра избираеми дисциплини ИЛИ форми на самостоятелна работа избират.


ПОЛИТОЛОЗИ НЕПОЛИТОЛОЗИ
» випуск 2018 (зимен прием)
» випуск 2017 (зимен прием)
» випуск 2016 (зимен прием)
» випуск 2015 (зимен прием)
» випуск 2014 (зимен прием)
» випуск 2013 (зимен прием)
» випуск 2018 (зимен прием)
» випуск 2017 (зимен прием)
» випуск 2016 (зимен прием)
» випуск 2015 (зимен прием)

» начало

 

Учебни програми на дисциплини

|  А  |  Б  |  Д  |  Е  |  И  |  К  |  Л  |  М  |  О  |  П  |  Р  |  С  |  Т  |  У  |

А

Б

Д

Е

И

К

Л

М

О

П

Р

С

Т

У

» начало

Публикувано: м.05.2013 г. | Последна редакция: 27.02.2018, А.Димитрова