Научноизследователско направление на катедра Философия

В изследователски аспект катедрата се занимава с целия спектър от философски проблеми и дисциплини, характерни за съвременната философия, без в същото време да неглижира подходите, специфични за класическата западноевропейска философия. По-конкретно, научноизследователското направление на катедрата може да се представи по следния начин:

- онтология - митологични форми на осмисляне на света, категориална структура на онтологичното изследване, онтологията на предметната и субектната реалност, природа на мисленето и творчеството;

- философска антропология - специфика на човека в хоризонта на културата, природата, Бога, екзистенцията;

- теория на познанието - анализ на познанието, теории за истината и обосноваването, натурализирана епистемология, философска методология;

- философия на науката - теории на научната структура и развитие, наблюдение и експеримент, описание и обяснение, ключови научни теории;

- философия на езика - теории за значението, език и свят, език и съзнание, езиково поведение, метафилософия;

- философия на историята - историческо съзнание, теории за историята, методи на историческото познание;

- социална философия - теории за социалното, социални изследвания на пола, социални феномени, справедливост;

- философия за деца - методология, практика, екофилософия за деца;

- философия на политиката; философия на природата, философия на образованието;

- философия на религията; философия на правото