Магистърски програми на катедра Философия

Катедра Философия предлага няколко магистърски програми с акцент върху интердисциплинарната ориентация:

  • профилираната редовна програма „Философия“, включваща набор от съвременни и класически философски дисциплини и даваща възможност за фокус върху специфично философско направление.
  • задочната програма „Философия на съзнанието и езика“, акцентираща върху постиженията на свъременната аналитична философия.
  • редовната програма „Глобалистика“, концентрирана върху широкоспектърна, интердисциплинна подготовка в сферата на съвременните глобални процеси на културен, политически, социален и икономически обмен, както и върху дисциплини, фасилитиращи философското осмисляне на глобалния свят.
  • редовната програма „Виртуална култура“, насочена към интердисциплинна подготовка в областта на съвременните информационни технологии, медии, комуникации, техники за графичен дизайн, както и на тяхното по-широко разбиране в контекста на класически философски дисциплини.
  • редовната програма "Философска антропология", първа и засега единствена магистърска програма по тематиката на философската антропология в академичния свят не само в България, но и в чужбина.