Социология

Обща информация

ВТОРА НАЦИОНАЛНА ДОКТОРАНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИОЛОГИЯ - ПРОГРАМА
По-подробна информация за конференцията може да намерите в секция Новини

Юбилейна научна конференция
Как живеем заедно: общности, институции, мрежи
 
посветена на 
четиридесетата годишнина от създаването на специалност 
„Социология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 
10 МАРТ 2017 Г.Юбилейна научна конференция
Как живеем заедно: общности, институции, мрежи
 
посветена на 
четиридесетата годишнина от създаването на специалност 
„Социология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 
10 МАРТ 2017 Г.

 

 

 

 

Предизвикателството да си Социолог - не е лесно, но е интересно!

          "...първата мъдрост на социологията е тази - нещата не са това, което  изглеждат...социалната реалност има много пластове от значения.Откриването на всеки нов пласт променя възприемането на цялото"

Питър Бъргър, "Покана за социология"

"Да се научим да мислим социологически... означава да възпитаваме въображението. Като социолози например трябва да сме в състояние да  си представим какво е преживяването на сексуалността и на брака на   хора /доскоро мнозинството от човечеството/,  за които идеалите на   романтичната любов са чужди или даже абсурдни"

Антъни Гидънс, "Социология"

В условията на динамични социални промени, на дълбока и всеобхватна социална криза, на отмиране на съществуващи и утвърждаване на нови ценности все по-належаща става необходимостта от по-дълбоко проникване и разбиране на ставащото в нашето общество и в света като цяло. Това е предизвикателство и отговорност пред всички, които поемат професионалната кариера на социолога.

Не е лесно да си социолог. Не е лесно, защото, за да имаш претенцията, че можеш да изследваш социалния живот, трябва да получиш задълбочена теоретична подготовка, умение да отхвърляш булото на привидностите, да овладееш многобройни и сложни социологически техники. Не е лесно и защото често пъти се налага да се движиш по „ръба на бръснача“, балансирайки между едни или други политически и икономически сили, и в същото време да не жертваш професионализма и безпристрастието си на социален изследовател.

Но е интересно да си социолог. Интересно е, защото социологията ти дава компетентности и умения да се ориентираш в сложността и превратностите на съвременния социален живот, да прогнозираш общeствeни тенденции, да влияеш върху общественото мнение и върху правенето на политики. Интересно е да си социолог, защото разбираш множествеността на социалните светове, в които живеем, и възможните им посоки на развитие. Интересно е и е полезно, защото това знание ти дава контрол над собствения ти живот и възможности за адекватна промяна на света около теб.

Катедра Социология ви предлага да приемете това предизвикателство и заедно да търсим разбирането и разрешаването на социалните загадки, да разкриваме многото лица на социалния свят. А че заедно добре се справяме с това предизвикателство говори фактът, че рейтинговата система на професионалните направления във всички български университети ни отрежда първо място и двата пъти, когато е провеждана. Освен курсове, обучението по социология включва и изследователски практики - работа на "терен", както ние го наричаме, и стажове в различни институции. Работим и по много проекти, затова и към Катедрата има Изследователски център по социални науки, ако искате да видите последните му изследвания, посетете сайта www.rcss.eu.  Образованието по социология включва и трите степени – бакалавърска, магистърска и докторска. Имаме контакти и с много чужди университети и голяма част от нашите студенти отиват за един семестър в тях по програма ЕРАЗЪМ.

Кои сме ние, какво преподаваме, какви изследвания сме правили, какви са магистърските ни програми - ще откриете при по-нататъшното разглеждане на сайта.

Добре дошли на сайта на специалност Социология и, надяваме се, добре дошли и в специалност Социология като наши студенти!

 

Новини

  • ПРОГРАМА НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА ДОКТОРАНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИОЛОГИЯ

    22 март 2019 г.,  Софийски университет Св. Климент Охридски (СУ), Театър „Алма Алтер“ - 

    Организатори: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (домакин), Институт за изследване на обществата и знанието, Нов български университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Университет за национално и световно стопанство, Югозападен университет „Неофит Рилски“

    Цели на конференцията:

    Основните цели на конференцията, която за първи път бе проведена през 2017 г. и ще се провежда в бъдеще веднъж на всеки две години, са:

    • да  поддържа и развива национален форум за представяне на авторски научни изследвания на докторанти, включващи в себе си провеждането на емпирично социологическо изследване;
    • да съдейства за създаване на изследователска общност, обединяваща представители на различни поколения изследователи;
    • да запълни липсващ към момента между-институционален форум за дискусии върху докторантската степен и провеждането на докторантски изследвания.

    Формат на конференцията: Конференцията се провежда под формата на тематични научни сесии, които се определят след получаване на заявки за участие (разширени анотации). До участие се допускат докторанти, предали пълен текст на докладите си. Докладът представлява социологически анализ, който представя резултати от емпирично изследване. Всеки представящ има предварително определен дискутант – утвърден учен в областта на конкретното докторантско изследване. Ролята на дискутантите е да направят критичен прочит на предварително представения писмен анализ и на дискусията по него като формулират конкретни препоръки за по-нататъшната работа на докторанта по изследването.

    Критерии за участие: До участие с доклади в конференцията се допускат настоящи докторанти (втора и трета година на обучение към момента на подаване на анотация за участие) и доктори по социология, защитили през последните две години (2017-2018), чиито докторски проекти и дисертации включват провеждането на емпирично изследване с качествени и/ или количествени методи. Допуска се и участието на докторанти от сродни социални науки (политически науки, социална антропология, етнология), при спазване на условието за представяне на проведено емпирично изследване.

    Допускане до участие: До участие се допускат докторанти, преминали успешно през два етапа на подбор – предварителен и окончателен. Предварителният подбор се извърши въз основа на изпратена в срок разширена анотация на доклад (от 800 до 1000 думи). Окончателният подбор се извършва въз основа на изпратени пълни текстове на доклади (от 8000 до 10000 думи). Целта на предварителния подбор е да: 1) открои социологически аргументирани оригинални емпирични изследвания; 2) да определи тематичните сесии; 3) да насочи към избор на дискутанти и модератори. Целта на окончателната селекция е да покани за участие докторантите, които са подготвили пълни текстове на доклади. Докторантите, подали само разширени анотации за участие губят възможност за представяне на анализите си по време на конференцията.

    Важни срокове:

    • 15 ноември  2018 г. - изпращане на разширени анотации
    • 30 ноември 2018 – публикуване на предварителна програма с одобрените за участие анотации на докторанти
    • 15 февруари 2019 г.– изпращане на пълните текстове на докладите
    • 25 февруари 2019 г. - публикуване на окончателната програма на конференцията

     

    Награди: Една първа награда от 300 лв. и една втора награда от 200 лв. Средствата за наградите са осигурени от Софийски университет. Наградените получават и сертификат/ диплом, удостоверяващ получаването на наградата.

    Публикация: Представители на институциите, организиращи събитието (хабилитирани и нехабилитирани лица), след предварителен подбор ще предложат подбрани доклади в различни тематични полета за публикация в Годишника на Софийски университет, книга Социология. Годишникът е реферирано издание на Университета, в което се публикуват статии и студии, след като са били рецензирани от утвърдени учени в областта.

    Логистика: В деня на конференцията за участниците са предвидени две кафе паузи и студен обяд (сандвичи), осигурени от организаторите. Транспортните разходи са за сметка на участващите докторанти и/ или на техните институции.

    Изисквания за подготовка на разширена анотация (800-1000 думи) и пълен доклад (8000-10000 думи).

    Съдържание на анотацията:

    • заглавие на доклада;
    • постановка на проблема – какво се изследва; за кого/ какво подобно изследване е важно/ значимо/ необходимо;
    • теоретична и/ или емпирична аргументация, поясняваща изследователския предмет и задаваща концептуална рамка на изследването;
    • основни хипотези/ допускане (ако има такива) и/или работни хипотези, формулирани в хода на изследването;
    • методология – как се изследва посоченият проблем и каква е аргументацията, подкрепяща избраната методологическа рамка; как си кореспондират концептуалната и методологическата рамка;
    • кои са обекта и единиците на изследване/ наблюдение; каква е спецификата на социологическия терен (в т.ч. специфични етични проблеми на изследването, ако има такива);
    • източници на данни;
    • състояние на изследването – на какъв етап се намира работата на изследователя;
    • основни изводи, заключения (ако могат да бъдат посочени на етап подготовка на анотации);
    • посочени до две имена на утвърдени учени от България, различни от прекия научен ръководител и непосредственото научно обкръжение на докторанта, чиито коментари участниците биха искали да чуят/ получат по време на конференцията;
    • в текста на анотацията не трябва да присъства името на автора на анотацията, както и името на институцията, в която е докторант или е защитил.

    До участие в конференцията ще бъдат допускани автори, чиито анотации съдържат посочените по-горе елементи и са социологически ориентирани като проблематика, концептуална рамка и изследователски подход.

    Техническо оформление на анотацията:

    Разширената анотация трябва да е в размер от 800 до 1000 думи, форматирана на шрифт Times New Roman 12, отстояние между редовете 1, отстояния на страницата: горе, долу, ляво, дясно – 2,5 см.; без отстояния между параграфите. Името на файла, съдържащ анотацията, трябва да съдържа първите две думи от заглавието, изписано на английски.

    Разширени анотации (от 800 до 1000 думи) се изпращат до 15 ноември 2018 г. на електронния адрес на конференцията : PhDsociology@phls.uni-sofia.bg

    Доклади:

    Пълни текстове на докладите на допуснатите до участие докторанти се изпращат до 15 февруари 2019 г. Пълният текст на доклада трябва да е в размер между 8000 и 10 000 думи (без библиография, таблица и графики). Технически, текстът трябва да е форматиран по същия начин като анотациите. Съдържателно, пълните текстове на докладите трябва да съдържат същите елементи като анотациите, но представени в разгърнат вид. Пълните текстове трябва да съдържат още и разгърната аналитична част, библиография и графики и/или илюстрации (ако са приложими).

    Подробна информация за събитието, както и изисквания за подготовка на разширените анотации и докладите ще намерите на фейсбук страницата на специалност Социология в СУ https://www.facebook.com/SociologySofiaUniversity, както и на страницата на специалността в сайта на университета: http://phls.uni-sofia.bg

    Организационен и научен комитет на конференцията:

    Софийски университет Св. Кл. Охридски (домакин):
    Доц. Петя Славова
    Гл. ас. д-р Вероника Димитрова

    Институт за изследване на обществата и знанието:
    Гл. ас. д-р Дона Пикард

    Югозападен университет „Неофит Рилски“:
    Гл.ас. д-р Петрана Стойкова

    Нов български университет:
    Гл. ас. д-р Теодора Карамелска

    Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:
    Гл. ас. д-р Пламен Нанов

    Университет за национално и световно стопанство:
    Гл. ас. д-р Михаела Мишева

    Катедра

    Ръководител катедра

    Проф.д.с.н. Таня Бойчева Чавдарова
    България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
    Кампус "Изток", бл.4, ет.4, к. 422;
    ​tchavdarova@phls.uni-sofia.bg  

    Секретар на катедра

    Снежа Богоева-Тилкиджиева
    България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
    Кампус "Изток", бл.4, ет.4, к.402;
    тел.: (+359 2) 8706260
    tilkidzhieva@phls.uni-sofia.bg

    Адрес

    Кампус "Изток"
    бул. "Цариградско шосе" 125, блок 4
    София 1113
     

    Преподаватели

    Бакалаври

  • Учебен план и учебни програми
  • Провеждане на стаж
  • Текущи програми и изпити
  • Завършване на ОКС бакалавър
  • Дипломни работи 2011-2015
  • Дипломни работи 2010-2014
  • Дипломни работи 2012-2016
  • Дипломни работи 2005-2009
  • Дипломни работи 2000-2004
  • КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
    »квалификационна характеристика 3.1. социология, антропология и науки за културата 4 години
    (8 семестъра)
      ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  
      Бакалавър по социология  
    Записването за Спорт се извършва чрез страниците на Университета и Департамента по спорт./http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/departamenti/departament_po_sport/izbor_na_sport В зависимост от учебната програма и предпочитанията си студентите могат да избират измежду над 20 вида спорт

    Магистри

  • Трудови пазари и развитие на човешките ресурси
  • Политическа социология
  • Писменият държавен изпит на студенти от магистърска програма "ТРУДОВИ ПАЗАРИ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" ще се проведе на 3 юли 2019 г.: от 9,00 до 10,00 ч. в зала 530 /тест/ и от 10,30 до 13,30 ч. в зала 400 /разработване на казус/.
    Защитата на магистърски тези на студенти от магистърска програма „ТРУДОВИ ПАЗАРИ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"  ще се проведе на 3 юли 2019 г. от 9,30 ч. в зала 408.
    Комисията е в състав: Председател: проф. д.с.н. Таня Чавадрова, членове - доц. д-р Петя Славова, доц. д-р Калоян Харалампиев, доц. д-р Благовест Георгиев.
    Молби за определяне на рецензент се подават до  3 юни 2019 г. в каб. 402 при инсп. С. Тилкиджиева. Приемно време: всеки работен ден от 10,00 до 12,00 и от 14,30 до 17,00 ч. Тел. 02 870 62 60. Може да се изпратят и по имейла: tilkidzhieva@phls.uni-sofia.bg.
    Молби за включване в протокола за държавен изпит/защити се подават до 24 юни 2019 г. в сектор "Студенти", каб. 237 при инсп. М. Недялкова. Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. Телефон: 02 80 05 170.​
    До 19 юни 2019 г. студентите трябва да депозират екземпляр от магистърската си теза при инсп. С. Тилкиджиева. При предаването подават и декларация за авторство.
    Студентите се явяват на защита със студентската си книжка.

    Защитата на магистърски тези на студенти от магистърска програма „ПОЛИТИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ”  ще се проведе на 3 юли 2019 г. от 10,00 ч. в зала 411.
    Комисията е в състав: Председател: проф. д-р Петя Кабакчиева, членове - проф. д-р Боян Знеполски и доц. д.с.н. Милена Якимова
    Молби за определяне на рецензент се подават до  3 юни 2019 г. в каб. 402 при инсп. С. Тилкиджиева. Приемно време: всеки работен ден от 10,00 до 12,00 и от 14,30 до 17,00 ч. Тел. 02 870 62 60. Може да се изпратят и по имейла: tilkidzhieva@phls.uni-sofia.bg.
    Молби за включване в протокола за защити се подават до 24 юни 2019 г. в сектор "Студенти", каб. 237 при инсп. М. Недялкова. Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. Телефон: 02 80 05 170.​
    До 19 юни 2019 г. студентите трябва да депозират екземпляр от магистърската си теза при инсп. С. Тилкиджиева. При предаването подават и декларация за авторство.
    Студентите се явяват на защита със студентската си книжка.

    Изследователски център по социални науки

  • Контакти
  • Новини и конкурси
  • Екип
  •  

    „Изследователски център по социални науки” наследява създадената през 1990г. „Учебно-изследователска лаборатория по социология на всекидневието” към катедра „Социология"  на СУ „Св.  Климент Охридски".  От 2005 г. лабораторията работи по проект „Изследователски център по социални науки", финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОН, , който префункционализира дейностите на „Учебно-изследователската лаборатория по социология на всекидневието” и я преименова. Ръководител на лабораторията до 2009 г. е доц. Лиляна Деянова, а основната част от екипа се състои от гл. ас. Мила Минева, гл. ас. д-р Милена Якимова и гл. ас. д-р Светла Маринова. През 2009 г. ръководител на „Изследователски център по социални науки” става проф. Майя Грекова, а екипът се състои от гл. ас. Мила Минева, гл. ас. д-р Милена Якимова и гл. ас. д-р Светла Маринова, доц. Боян Знеполски, доц. Петя Кабакчиева, проф. Ивайло Дичев, проф. Иван Еленков, доц. Ирина Генова, Момчил Христов, Гергана Мирчева, Елица Станоева.

    Проведените изследвания в рамките на Учебно-изследователската лаборатория по социология на всекидневието са: Микро-социологически практики (с рък. проф. ДСН Майя Грекова); "Новите елити" (рък. гл. ас. Ж. Георгиев); "Моделът за новия тип личност в социалистическия роман 1945-1956 г." (с рък. доц. Л. Деянова); "Семейни генеалогии и семейни разкази" (рък. проф. Е.Михайловска); и др. Реализирани са и съвместни изследвания с ИКСИ: "Модерно публично пространство и училище" (рък. гл.ас. Деян Деянов); "Модерна публичност и жизнен свят" (рък. ст.н.с. Кольо Коев), "Пренаписването на историята в учебниците за гимназиите"(рък.гл.ас.Деян Деянов); "Етнометодология на политическото погребение" (с рък. доц.А. Бунджулов) и др.

    В рамките на лабораторията са проведени редица семинари и конференции: Четиригодишен преподавателско-студентски семинар "Изграждане и разграждане на символния свят на комунизма" (съвместно с Катедрата по теория и история на културатa; изследване и едноименна публикация под ръководството на Александър Кьосев); Международна конференция на тема "Биография и биографични разкази", проведена в Созопол през 1995 година (организирана съвместно с AISLF и екипа на Даниел Берто); Международна конференция с участието на най-добрите студентски разработки от четири практики в рамките на изследването "Микро-социологически практики", 2001 година (с участие на студенти от Македония). Съвместно с ИКСИ и Люблянския университет е организирана конференция на тема “Парадигми в социология на всекидневието”, септември 2002 година.

    Лабораторията има архив от интервюта по изследването "Новите елити" /над 60 интервюта/, "Социалното положение на българските художници" /над 500 интервюта/, "Семейните генеалогии и семейните разкази", "Травматични места на колективната памет" /разкази за Народния съд, спасяването на евреите, лагерите в Белене и др./, видеокасети от 250 кинопрегледа за периода 1944 - 1981 г., интервюта направени в рамките на финансираните от фондация "Отворено общество" практики; както и още много документални материали по история на българския социализъм, история на всекидневието и стиловете на живот и др. централни за работата на лабораторията проблеми/.

    През периода 2005 – 2009 г. в рамките на проекта „Изследователски център по социални науки” са проведени седем изследвания на прф. Ивайло Дичев, д-р Тодор Христов, доц. Петя Кабакчиева, проф. Майя Грекова, д-р Тодор Галев, гл. Ас. Светла Маринова, гл. ас. Калоян Харалампиев. Те са реализирани като учебни практики и изследователски семинари със студентите по социология. През 2008 г. е организирана международната конференция „Критически изследвания на новите социални неравенства”.  

    В момента  в Изследователски център по социални науки се работи по три проекта: „Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени", "Националното като публичен репертоар" и "Нация и гражданство".

    Към центъра е създадена библиотека, в която могат да се ползват електронните ресурси на Софийския университет, както и натрупаните книги и архиви по проведените изследвания.