Публична администрация

Обща информация

https://www.facebook.com/groups/pubadmin.su/

 

Създаване на модерното управленско мислене в категориите на публичните политики, доброто управление и социалните мрежи.

 

Мисия

В съответствие с традициите на най-старото висше учебно заведение в България и неговата роля в обществения живот за повече от едно столетие, мисията на относително новата специалност "Публична администрация" бе определена по следния начин:

 • Концентрация на всички усилия, научния потенциал, гражданската съвест и принадлеждността към академичната традиция на преподавателите в специалност "Публична администрация" за създаване на съвременно поколение администратори в публичната сфера в България, съответстващо на историческия момент и усилията на българската нация за демократизиране, присъединяване към европейското семейство и изграждане на гражданско общество в страната.
 • Утвърждаване на висок професионализъм сред възпитаниците на специалността, чрез осигуряване на високо качество на обучението. Това качество включва преди всичко (1) балансирано представяне на отделните сегменти на интердисциплинарното обучение по публична администрация като правни, политически, управленски, стопански и хуманитарни знания; (2) интернационализиране обучението чрез връзки на всяко равнище и във всяко отношение с чуждестранни партньори от Европа и САЩ; (3) осъществяване на изследователска и приложна дейност съвместно със студентите за по-тясно обвързване на учебната работа с потребностите на обществената практика.
 • Разширяване на мисията от обучение на студенти към квалифициране и тренинг и на практикуващи администратори като неразделна част от смисъла на съществуването на висше образование и елитна експертиза по публична администрация.
 • Възпитаване на чувство за социална отговорност, независимост, европейска принадлежност и собствена роля по укрепването на гражданското общество в България сред възпитаниците на специалността.

Бакалавърска степен

Образователните цели на бакалавърско равнище са конкретизирани по начин, който осигурява реализирането на мисията, целите и съдържанието на специалността. Студентите-бакалаври получават основни и профилиращи знания за (1) нормативното устройство на администрацията и на свързаните с административната сфера обществени дейности; (2) за политическата система, политическите отношения и политическата култура, в специфични райони и за отношенията между политическата и административната сфери; (3) за управленските технологии за вземане на решение в областта на националните и регионалните общности, секторите на обществената инфраструктура, държавните и неправителствените организации; (4) за публичните финанси, бюджетирането и принципите на функциониране на икономическите закони в публичната сфера; (5) за информационните системи и технологии на съвремено равнище; (6) за правото и административните аспекти на ЕС.

Студентите-бакалаври от специалността имат възможност да практикуват в различни по своя характер инстанции на местната и централната власт и да подбират в тези рамки отдели и подразделения, съответстващи по- пълно на техните собствени професонални намерения.
Бакалавърското равнище на обучение по публична администрация в Софийския университет развива и някои основни умения. Сред тях са: вземане на решения, решаване на конфликти, връзки с обществеността, работа в екипи и други.

Завършилите образователно-квалификационна степен "бакалавър" могат да работят като:

 • служители по трудов договор в централната и местната администрация;
 • служители в бюджетни организации в образователния сектор, социалните грижи, здравеопазването, сигурността, администрацията на образованието, културата и т.н.;
 • служители в недържавни публични институции, като сдружения и др.;
 • експерти, референти или специалисти по въпросите на европейската интеграция в областта на административното преустройство;
 • експерти в специфични сектори на стопанската сфера предимно от сектора на публичната-държавна и публичната-общинска собственост.

Студентите придобиват умения за работа с актуалните нормативни документи, информационните технологии в публичната администрация, умения за работа с гражданите в условията на демократично управление и специализирани техники и подходи за управление на различни обществени сфери и програми.

Стремежът на специалност "Публична администрация" е да осигури гъвкаво магистърско образование, което да утвърди преди всичко компетентност, лидерски умения и самостоятелност при вземане на решения. По тази причина бяха създадени три магистърски програми, а техните учебни планове обхващат почти изцяло системата от допълващи се приложни знания и умения, предназначени за висшия управленски персонал. Съставянето на тези учебни програми е съобразено с опита на университетите в Питсбърг (Graduate School of International and Public Affairs), Ню Йорк в Олбани (Rockefeller Institute of Public Policy), Сиракузкия университет (Maxwell School) и преди всичко на Академията за лидерство в Университета на Мериленд (J. MacGregor Burns Academy of Leadership). Обучението на магистърско равнище е адаптирано към специфичните съвременни изисквания на прехода в България. В това отношение програмите включват специални знания за функционирането на европейските институции, за управление на международни проекти в страната и т.н.

Придобилите магистърска степен по публична администрация притежават необходимата професионална компетентност относно ръководството на административните органи в различни сфери, както и за управлението на човешките ресурси от централната и местната администрация. Студентите придобиват допълнителни умения за прилагане в практиката на нормативни документи, информационните технологии в публичната администрация, както и за вземане на управленски решения в сферата на администрацията в условията на демократично управление. Те също така придобиват познания за взаимодействието между политиката и администрацията в условията на демокрация и формират специфични лидерски умения.

Комплексният характер на придобитите знания и умения позволява широка сфера на реализация на завършилите студенти. Те могат да работят във всички сфери и нива на публичната администрация като държавни служители, за които се изисква магистърска степен на образование в съответствие с предвидените от Закона за държавната администрация, Закона за държавния служител и други нормативни документи изисквания към кандидатите за държавна служба. Те могат да намерят успешна реализация като ръководители в различни ведомства и служби на държавната и местната администрации, включително и на най-високите нива на управленската йерархия.

Преподаватели и Катедра

Ръководител на Катедра “Публична администрация”

Доц. д-р Татяна Томова

Електронна поща: t.tomova@phls.uni-sofia.bg

Членове на Катедра “Публична администрация”

Проф. дпн Тодор Танев

Електронна поща: prof.tanev@gmail.com

Проф. д-р Йордан Ботев

Електронна поща: bc2009@abv.bg

Проф. д-р Александър Маринов

Електронна поща: al_mar@mail.bg

Доц. д-р Милена Стефанова

Електронна поща: milstef@mail.bg

Доц. д-р Албена Танева

Електронна поща: albena.taneva@gmail.com

Доц. д-р Красен Станчев

Електронна поща: stanchev@ime.bg

Доц. д-р Атанас Славов

Електронна поща: atanas_slavov@yahoo.com

Гл. ас. д-р Елена Калфова

Електронна поща: e.kalfova@gmail.com

Гл. ас. д-р Деница Хинкова

Електронна поща: d.hinkova@gmail.com

Гл. ас. д-р Симеон Петров

Електронна поща: simeon.at.petrov@gmail.com

Гл. ас. д-р Мария Георгиева Коцева-Тикова

Електронна поща: maria_kotseva@yahoo.com

Гл. ас. д-р Десислава Валериева

Електронна поща: desislava.valerieva@gmail.com

Гл. ас. д-р Любимка Андреева

Електронна поща: lubima.andreeva@abv.bg

 

Инспектор

Анна Иванова

Електронна поща: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

 

Адрес

Кампус "Изток"
бул. "Цариградско шосе" № 125, блок 4
София 1113

https://www.facebook.com/groups/pubadmin.su/

"Публична администрация" е разкрита с решение на Академичния съвет на Софийския университет през месец април 1997 г. в отговор на новите потребности в управлението. Европейската интеграция на България, структурната реформа и демократизацията на обществените отношения са невъзможни без модерно поколение българска администрация на централно и местно равнище.

Специалност Публична администрация има за цел:

 • Да подготвя специалисти в областта на Публичната администрация за нуждите на местната и държавната власт, както и за неправителствения сектор по образователноквалификационни степени "бакалавър", "магистър" и "доктор".
 • Да обучава и тренира практикуващи администратори от общини, министерства, неправителствени организации и др. самостоятелно или в сътрудничество с Института по публична администрация и европейска интеграция към МС.
 • Да извършва изследователска дейност, експертизи и анализи по актуални проблеми на административната реформа в РБългария, самостоятелно, в сътрудничество с други специалности в СУ, в рамките на проекти с международно участие и по поръчка на общински и държавни организации.
 • Да подпомага развитието на административните кадри в страната и изравняването на критериите за администрацията с тези на ЕС.
 • Да изгражда собствен библиотечен информационен фонд с публичен достъп до него и да съдейства за развитието на кадрите и за научно-изследователската работа на сродни специалности в Университета (политология, европеистика, право и т.н.).
 • Да участва в международното научно сътрудничество по линия на програми за сътрудничество и обмен със страните от ЕС, САЩ и страните-кандидатки за членство в ЕС (TEMPUS, Сократес и пр.).
 

Електронно списание

ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ.bg

Електронното списание „ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ.bg” осъществява научна поддръжка на доброто управление в България.

То е насочено едновременно към практикуващи и учени в областта на управлението на публичния сектор. И двете групи могат да публикуват в него, както и обратно – да намират интересуващата ги емпирична или теоретична информация, предоставена от „отвъдната страна”.

Списанието е научно. Материалите в него се рецензират и подбират за публикуване от редакционен съвет по метода peer review, т.е. чрез оценка на съответствието на текстовете спрямо критерии за научност (научен проблем, теза, научен апарат, метод, доказателство, постигане на научен факт). Редакционният съвет е съставен от учени от различни управленски специалности и опитни представители на управленската практика от Министерския съвет и местната власт.

„ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ.bg” укрепва и пропагандира модерното управленско мислене в категориите на публичните политики, доброто управление и социалните мрежи. Списанието представя предимствата на този подход пред архаичното линейно управление, приковало публичната администрация в плен на пасивното изпълнителство. Списанието насочва вниманието към възможностите за поемане на творчески стратегически и политически отговорности от страна на администрацията.

Теми от изключително значение са новата роля на публичната администрация през ХХІ век, принципите на доброто управление в епохата на глобализация, мрежовия подход в управлението, стратегическото мислене, проблемите на административния елит в България, административния капацитет и държавничеството. Централна роля имат изследванията на ефективността и ефикасността на българската публична администрация. Специално внимание се отделя на мултидисциплинарни подход към големите проблеми на общественото управление.

Теми от интерес е мениджмънтът в здравеопазването, образованието, опазването на околната среда, пазара на труда, имиграцията, административната реформа, сигурността, социалните дейности, отношенията между централно и местно равнище. Интерес представляват и техниките и методите за оценката на изпълнението на политиките. Интерес са проблемите на финансирането и бюджетирането на административната дейност.

Въпреки че списанието се фокусира главно върху публичните политики в България, „ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ.bg обръща специално внимание на добрите управленски практики от Европа и света.

Контакти със списанието / Journal Contact

Telephone /Fax: +3592 9715184
Email: ejpp.eu@gmail.com

Главен редактор

Тодор Танев

Бакалаври

 

 

 

Учебен план за бакалаври, първи курс - 2018-2019 - изтегли

Учебен план за бакалаври - изтегли

 

ВИДЕО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Образователните цели на бакалавърско равнище са конкретизирани по начин, който осигурява реализирането на мисията, целите и съдържанието на специалността. Студентите-бакалаври получават основни и профилиращи знания за (1) нормативното устройство на администрацията и на свързаните с административната сфера обществени дейности; (2) за политическата система, политическите отношения и политическата култура, в специфични райони и за отношенията между политическата и административните сфери; (3) за управленските технологии за вземане на решение в областта на националните и регионалните общности, секторите на обществената инфраструктура, държавните и неправителствените организации; (4) за публичните финанси, бюджетирането и принципите на функциониране на икономическите закони в публичната сфера; (5) за информационните системи и технологии на съвременно равнище; (6) за правото и административните аспекти на ЕС.

 

Студентите-бакалаври от специалността имат възможност да практикуват в различни по своя характер инстанции на местната и централната власт и да подбират в тези рамки отдели и подразделения, съответстващи по-пълно на техните собствени професионални намерения.

Бакалавърското равнище на обучение по публична администрация в Софийския университет развива и някои основни умения. Сред тях са: вземане на решения, решаване на конфликти, връзки с обществеността, работа в екипи и други.

Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ могат да работят като: служители по трудов договор в централната и местната администрация; служители в бюджетни организации в образователния сектор, социалните грижи, здравеопазването, сигурността, администрацията на образованието, културата и т.н.; служители в недържавни публични институции, като сдружения и др.; експерти, референти или специалисти по въпросите на европейската интеграция в областта на административното преустройство; експерти в специфични сектори на стопанската сфера предимно от сектора на публичната-държавна и публичната-общинска собственост.

Студентите придобиват умения за работа с актуалните нормативни актове, информационните технологии в публичната администрация, умения за работа с гражданите в условията на демократично управление и специализирани техники и подходи за управление на различни обществени сфери и програми.

 
 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

З/И СЕМ. КР.
Увод в публичната администрация З
1
3

Въведение в правото
З 1 3
Микро икономика З 1 5
Политика и публична власт З 1 7
Статистика  З 1 5
Административно-териториално устройство на Република България З 2 3
Макроикономически анализ на публичните политики З 2 5
Конституционно право  З 2 4
Количествени изследователски методи в публичната администрация З 2 7
Теория на управлението  З 3 7
Административно право и процес З 3 7
Регионална политика 3 3 5
Политически и икономически взаимодействия в публичния сектор З 4 5
Методология на анализа на публичните политики З
4
5
Формиране и осъществяване на публични политики З 4 5
Институции и процес на вземане на решения в ЕС З 5 3
Централна администрация З 5 5
Административни практики З 5 3
Публични финанси З 6 5
Местна власт З 6 7
Административно развитие и реформи  З 6 7
Управление на човешки ресурси З 7 5
Стратегическо управление в публичната сфера З 7

5

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

     
Информатика И 1 3
Академично писане И 1 3
Курс от политология И 1 3
История на българските държавни институции  И 1 3
Реторика И 1 5
Информационни ресурси И 1 3
Делово общуване И 1 3
Счетоводство И 2 5
Публична култура и етика И 2 3
Етнополитика И 2 4
Административно обслужване за гражданите и бизнеса И 2 3
Курс от политология И 2 3
Демография И 3 3
Информационно общество И 3 3
Администрация и политика по еврейския въпрос в България и на Балканите – история и съвременност /на англ. език/ И 3 3
Статистически бази данни и индекси И 3 4
Право на ЕС И 3 4
Връзки с обществеността И 4 5
Техники за вземане на управленски решения  И 4 3
Основни права на човека И 4 3
Оценка на административни дейности и на административен капацитет  И 4 5
Принципи на доброто управление И 4 4
Стратегически комуникационни техники И 4 3
Зелена икономика И 5 3
Устройство на територията И 5 5
Организационно поведение И 5 5
Политики за национална сигурност И 5 5
Държавни помощи и регламенти и мерки за контрол И 5 3
Избори, избирателни системи и изборна администрация И 5 3
Енергетика и добро управление в България И 6 4
Корупция и противодействие на корупцията  И 6 3
Електронно правителство И 6 3
Изработване на политики в Европейския съюз И 6 4
Управление на регионални и национални проекти  И 7 3
Документооборот И 7 3
Трудово и осигурително право И 7 5
Проектиране и управление на социални програми И 7 5
Сравнително местно самоуправление  И 7 3
Административен елит: селекция и развитие  И 7 4
Правна евроинтеграция и правна реформа И 8 3
Банково и кредитно дело И 8 3
Управление на големия град И 8 3
Данъчна система и данъчна политика И 8 3
Управление на екипи И 8 3
Управление на собствеността И 8 5
Управление на конфликти (Conflict Resolution) /на англ. език/ И 8 3
Оценка на въздействието И 8 5
Умения за въздействие И 8 3
Публично право и гражданско участие И 8 4

 

Конспект за държавен изпит за бакалаври

БАКАЛАВРИ

ЛЯТНА СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – уч. 2018/19 г.

 

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

24.06.2019 г. от 10.00 ч., зала 500

 

УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

01.07.2019 г. от 10.00 ч., зала 514

 

ВАЖНО!

Срок за подаване на молби за допускане до държавен изпит – 10.06.2019 - 17.06.2019 г.,

Отдел „Студенти“, 4-ти бл., стая 238, г-жа Людмила Петрова.

Необходимо е, да се направи предварителна справка за нанесени оценки, приключване на учебните години и т.н.

 

Конспект за държавен изпит по Публична администрация – ОКС «бакалавър» - 2019 г.

 

 1. Принципи и устройство на българската държавна администрация. Видове длъжности.
 2. Държавна служба – същност и основни принципи. Основни подходи за конституиране на държавната служба.
 3. Държавен служител – понятие и видове. Статут на държавния служител. Права и задължения на държавния служител.
 4. Източници на правото. Право и закон.
 5. Юридически актове. Основни характеристики на общите и индивидуални юридически актове. Йерархия на юридическите актове.
 6. Обща характеристика на пазара. Функции на пазара. Видове пазари.
 7. Брутен национален продукт. Брутен вътрешен продукт. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане.
 8. Заетост и безработица – причини, измерване. Форми на безработицата.
 9. Същност и видове инфлация. Измерване на инфлацията.
 10. Държавата на XXI век. Модели на демокрация и политически партии. Място на партиите в политическия процес.
 11. Власт и управление. Типове власт. Същност на политическа власт и публична власт. Специфика на властта при администрацията. Разбиране и разграничаване на политика и публична администрация.
 12. Видове административно-територнални и териториални единици. Категоризиране.
 13. Административно-териториални промени. Участие на гражданите.
 14. Формулиране на хипотези и скалиране.
 15. Разделението на властите според Конституцията на РБ от 1991 г. Законодателна дейност на Народното събрание.
 16. Основни анкетни методи.
 17. Управленско решение: управленска ситуация и управленски избор. Окрупнена технология за вземане на решение. Класификация на управленските решения. Качество и ефективност на решението; методи за оптимизация в условията на риск и неопределеност.
 18. Принципи на стратегическото управление. Стратегии и политики.
 19. Стратегическо равнище на управлението. Основни и съвременни концепции за стратегическото управление.
 20. Стратегическият цикъл – основни етапи, вход и изход на стратегическото управление.
 21. Същност на гранд стратегията. Държавничество.
 22. Анализ на политики.
 23. Цели, инструменти и резултати на политиките.
 24. Заинтересовани страни. Видове. Включване и участие. Линейни модели на публични политики.
 25. Административният акт. Условия за редовно действие. Недействителност
 26. Организационни структури на управление – същност, типология, параметри, качество, тенденции.
 27. Управление на изпълнението.  Същност, цели и функции на системата за оценка на изпълнението. Политика за повишаване ефективността на оценката. Технология на оценката, страни в процеса на оценяване, методи за оценяване. Атестацията като форма за оценка на изпълнението в държавната администрация.
 28. Формиране на системата от човешки ресурси в организацията: съдържание и основни фактори.  Набиране на персонал:  политика, цели и задачи по набирането на персонал. Източници за набиране, комуникация и подходи  за привличане на подходящи кадри. Подбор – същност, цели и стратегии. Техники и процедури за подбор и назначаване в държавната администрация.  Наемане, видове трудови договори.
 29. Политически институции на ЕС. Европейски парламент, Европейска Комисия, Съвет на министрите – конституиране, състав, компетентност и ред на дейност.
 30. Европейски Съвет. Нормотворчески процес.
 31. Социална промяна. Модели на социална промяна. Социалната промяна в епохата на глобализация. Развитие и теории на развитието. Устойчиво развитие.
 32. Реформата като основен инструмент на развитието. Обща характеристика на административното развитие и административните реформи.
 33. Имуществена отчетническа отговорност и разграничаването ѝ от други видове отговорност. Субекти на имуществената отчетническа отговорност.
 34. Характеристика на публичните финанси. Рзвитие на възгледите за публичните финанси и намесата на държавата в икономиката. Икономика на благосъстоянието.
 35. Публични разходи: характеристика и видове. Методи за анализ и оценка на публичните разходи. Анализът „Разходи-ползи”
 36. Публични приходи: характеристика и видове. Данъчни облагане.
 37. Държавен бюджет – същност, видове, етапи на съставяне. Бюджетен процес.
 38. Характеристика и функции на държавните заеми
 39. Бюджет на Европейския съюз.
 40. Местна власт и местно самоуправление. Органи на местната власт.
 41. Концепции за ролята на общината. Местна администрация.
 42. Отношенията местна – централна власт. Децентрализация и регионализация. Видове децентрализация. Ролята на регионалните нива в системата на управление.

 

  Литература

1. Ботев, Й., и колектив, Административно-териториално устройство на Р. България, ФорКом, С. 2000.

2. Брайкова, Т., Публичните политики, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, С. 2003.

3. Бройер, Щ., Държавата – създаване, типове и организационни стадии, Военно издателство (Глава IV – „Рационалната държава IV – тенденции на развитие“), С. 2004.

4. Брусарски, Р., Икономически анализ Разходи-ползи, С., 2012.

5. Брусарски, Р., Теория на публичните финанси, С., 2007.

6. Верхайен Т., Т. Танев (съст. и ред.), „Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст“, Гал-Ико, С. 2000 (15- 63; 131-179; 315-333).

7. Владимирова, К.  Управление на човешките ресурси. Стратегии, стандарти, практики. Университетско издателство „Стопанство“, София, 2006 г.

8. Владимирова, К.  Стратегическо управление на човешките ресурси.  Теория и практика. НБУ-ЦДО, София, 2009 г.

9. Иванова, Р., Основи на Европейската интеграция, „Център за европейски изследвания“, София, 1998.

10. Икономика на публичния сектор, /адаптиран вариант на учебника на Браун и Джаксън/. С. 1998.

11. Карасимеонов, Г., Политика и политически институции, Университетско издателство, София 1997, 2004.

12. Киров, В., Публичната власт, изд. Сиела, София, 2004 г.

13. Лазаров, К., Критерии за разграничаване между нищожни и унищожаеми административни актове, Фенея, С. 2000.

14. Лисев, Ст., Р. Русинова, отг. ред., Макроикономика, Парадигма, С. 2001.

15. Лисев, Ст., Р. Русинова, отг. ред., Микроикономика, Парадигма, С. 2000.

16. Маринов, А., Обществени елити и лидерство в страните в преход, Сиби, С. 2004 ( Глава четвърта – „Демократичните преходи и реформите в публичната администрация“).

17. Маринов, А. Административният елит на ХХІ век. Сиби, С. 2010.

18. Маринов, А. Административно развитие и реформи. Лекционен курс в специалност „Публична администрация“, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2011.

19. Милкова, Д., Обща теория на правото. С, 2002.

20. Михайлов, Ст., Емпиричното социологическо изследване, С. 1980.

21. Общината – основа на местното самоуправление, Сборник, РААБЕ, т. 1 и 2.

22. Славова, М., Принципи на административното право, Сиби, С. 2002.

23. Статев Ст., и колектив, Икономика на публичния сектор, Изд. Стопанство, С, 2001.

24. Стефанова, М., Е. Калфова (съст.), Децентрализация и интеграция: регионално и местно управление, С. 2004.

25. Стефанова, М., Местна власт и местно самоуправление, С. 2003.

26. Стоянов, В. Финанси, първа, втора и трета част, С., 1997.

27. Танев Т. Политическите стратегии, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, С. 2003.

27. Танев, Т. Стратегическо управление на публичната сфера. Военно издателство, С. 2008.

28. Танев, Т. Анализ на публичните политики (Науката за създаване на конкретни политики). Военно издателство, С., 2008.

29. Танев, Т. Държавничеството, С. УИ «Св. Климент Охридски», 2013.

30. Танева, А., Я. Георгиева, съст., Публичната администрация в политическа среда, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, С. 2004.

31. Томова Т., Изработване на политики, програми, проекти, Българско училище за политика, С. 2008, http://cobra.superhosting.bg/~schoolof/images/publications/Tatyana_Tomova_Izrabotvane_politiki.pdf

32. Ташев, Р., Обща теория на правото. Основни правни понятия. С, 2005.

33. Списание «Публични политики» - http://www.ejpp.eu/index.php/ejpp

34. Harvey Rosen, Ted Gayer, Public Finance, McGraw-Hill, 2010.

Нормативни актове:

Конституция на Република България

Кодекс на труда

Данъчен процесуален кодекс

Административно-процесуален кодекс

Закон за администрацията

Закон за държавния служител

Закон за държавния вътрешен финансов контрол

Закон за публичните финанси

Закон за местното самоуправление и местната администрация

 

ИЗТЕГЛИ КОНСПЕКТА

 

 

 

Магистри

 • Магистърска програма: Публичен мениджмънт и политики
 • Магистърска програма: Публична администрация
 • Магистърска програма: Европейска публична администрация
 • Магистърската програма: Оценка на политики и оценка на въздействие
 •  

  Основната цел на магистърските програми е да осигури висока теоретична и практическа  професионална подготовка за работа в институциите и организациите от системата на публичното управление: централна и местна власт, публичен и неправителствен сектор. Те са разработени, за да съдействат за изграждането на професионална държавна служба, на ефективен публичен и отговорен неправителствен сектор чрез създаването на модерно поколение лидери – квалифицирани и мотивирани да поемат управлението на обществената сфера в съответствие с демократичните ценности и принципите на доброто управление.

   

  Стремежът на специалност „Публична администрация“ е да осигури гъвкаво магистърско образование, което да утвърди преди всичко компетентност, лидерски умения и самостоятелност при вземане на решения. По тази причина са създадени три магистърски програми, а техните учебни планове обхващат почти изцяло системата от допълващи се приложни знания и умения, предназначени за висшия управленски персонал. Съставянето на тези учебни програми е съобразено с опита на университетите в Питсбърг (Graduate School of International and Public Affairs), Ню Йорк в Олбани (Rockefeller Institute of Public Policy), Сиракузкия университет (Maxwell School) и преди всичко на Академията за лидерство в Университета на Мериленд (J. MacGregor Burns Academy of Leadership). Обучението на магистърско равнище е адаптирано към специфичните съвременни изисквания на прехода в България. В това отношение програмите включват специални знания за функционирането на европейските институции, за управление на международни проекти в страната и т.н.

   

  Комплексният характер на придобитите знания и умения позволява широка сфера на реализация на завършилите студенти. Те могат да работят във всички сфери и нива на публичния сектор като държавни служители, за които се изисква магистърска степен на образование; като ръководители и експерти в различни ведомства и служби на европейската, държавната и местната администрации, включително и на най-високите равнища на управленската йерархия;  като ръководители и администратори в организациите от сферата на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата и т.н.; като експерти и консултанти в национални и международни неправителствените организации, които се занимават  със застъпничество или предлагат услуги на гражданите.

   

   

  Изискавания за магистърска теза

   

  ЛЯТНА СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – 2018/2019 УЧ. ГОДИНА

  ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

  ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:

  • ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ Р.Ф.О. и З.Ф.О.;
  • ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ (на англ. език);
  • ЕВРОПЕЙСКА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ;
  • ПУБЛИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ И ПОЛИТИКИ;
  • ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКИ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ.

  01.07.2019 г. от 10.00 ч., в 109 и 113 кабинет

  Формален вид - Титулната страница трябва да информира за:

  1. Институцията, в която се обучавате и разработвате дипломната си работа;
  2. Темата на дипломната работа;
  3. Трите имена и факултетен номер на автора и електронна поща за кореспонденция;
  4. Наименованието на магистърската програма;
  5. Името на дипломния ръководител, който се подписва на титулната страница.

  На титулната страница на тезите Ви трябва да пише "Дипломна работа", а не „Магистърска теза“!

  Допускането до защита става след подаване на съответната молба в Отдел „Студенти“ http://phls.uni-sofia.bg/article/481  - изтегляте № 3. В отдел „Студенти“ изготвят справка дали сте семестриално завършили. До защита се допускат единствено семестриално завършилите магистри.

  Подавате молбата в блок 4, стая  238 на бул. „Цариградско шосе“ 125 (при г-жа Людмила Петрова) в срок от 03.06.2019 – 17.06.2019 г.

  Предаване на дипломната работа - Дипломната работа се предава в печатен вид с номерирани страници, подвързана със спирала, в ЕДИН екземпляр и на диск + Декларация, удостоверяваща авторството на текста най-късно до 10.06.2019 г. в блок 4, стая 112 на бул. „Цариградско шосе“ 125 (при г-жа Анна Иванова).

  Определят се рецензенти, които предават рецензията си най-късно три дни преди датата на защитата в писмен вид и електронно, след което се изпраща на кандидат-дипломанта.

  22.04.2019 г.

   

  ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТЕМА И НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2019 Г. 

  Всеки, който желае да се дипломира през месец юли 2019 г. и не е подал все още Молба за одобрение на тема на магистърска теза и научен ръководител, може да го направи в срок ДО 10.04.2019 г. най- късно, в катедра "Публична администрация", бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, кабинет 112, при г-жа Анна Иванова, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 часа.

  Молбата се предава предварително подписана от научен ръководител. Може да я изтеглите от ТУК.

   

  Насоки при избор на тема:

   

  Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа.

   

  (1) Намиране на интересен за студента изследователски проблем.

  (2) Избраната тема трябва да бъде ясно и кратко дефинирана (в началото на текста);

  (3) Цялата дипломна работа трябва да бъде структурирана около намирането на отговор на формулирания изследователски проблем.

  (4) Изследванията трябва да имат ясно дефинирани обект и метод.

  (5) Дипломната работа трябва да има ясно дефинирана теза.

   

  Структура

  Дипломната работа съдържа увод, изложение (структурирано в глави), заключение.

  Уводът поставя централния изследователски проблем. В него се излагат целта и задачите на дипломната работа. Изследователският проблем и авторовата хипотеза трябва да бъдат кратко и ясно дефинирани.

  Изложението съдържа анализа на поставения проблем. Аргументирано и логически последователно се излагат: тезата на автора, направеният анализ и резултатите от него и изводите, до които се достига. Резултатите от направения анализ са аргументите, с които се доказва (или отхвърля) дефинираната от автора теза.

  Структурата на дипломната работа предполага развиване на отделните части в самостоятелни глави, както и тяхното вътрешно структуриране на подточки.

  Заключението съдържа в синтезиран вид основната идея на автора и резултатите, до които достига при своя анализ.

   

  Формален вид

  Титулната страница трябва да информира за:

  • Институцията, в която се обучавате и разработвате дипломната си работа;
  • Темата на дипломната работа;
  • Трите имена и факултетен номер на автора и електронна поща за кореспонденция;
  • Наименованието на магистърската програма;
  • Името на дипломния ръководител, който се подписва на титулната страница.

  След титулната страница следва страницата-съдържание на работата, която посочва съответния раздел на дипломната работа на коя страница се намира.

   

  Предаване на дипломната работа

  Дипломната работа се предава в печатен вид с номерирани страници, подвързана със спирала, в един екземпляра с резюме и на диск.

  Препоръчва се дипломната да е с обем между 50 и 70 страници (при стандартна машинописна страница от 1800 знака на страница).

  Предава се най-късно две седмици преди датата на защитата. Катедрата определя рецензенти, които предават рецензията си най-късно три дни преди датата на защитата в писмен вид.

  Дипломният ръководител предава писмен отзив за качествата на дипломната работа.

   

  Литературни източници и цитиране

  Дипломната работа трябва да демонстрира умение при боравенето с литературни източници. Тя трябва да включва списък на цитираната литература в края на дипломната работа, съдържащ точно описани: автор, произведение, град, издателство, година. (Например: Русо, Ж., Избрани съчинения, том 2, София, 1988)

  Ако се цитира статия в сборник, се посочва заглавието и на статията, и на сборника, както и редакторите му. Източниците могат да бъдат семинарни текстове, литература, самостоятелно подбрана от дипломанта, материали от интернет (посочва се точният интернет адрес).

  В текста трябва да има точно позоваване на автор и година на издаване на използваното произведение, както и точната страница. Цитирайте в кавички, когато се позовавате на конкретен пасаж или думи от даден текст. Когато авторовата мисъл се цитира буквално, тоест в кавички, се посочва конкретната страница. Например, (Русо 1988: 57), т.е. в скоби след цитираните в кавички думи се посочва авторът и годината на изданието, което сте ползвали, а след двоеточието е посочена конкретната страница. Пълните библиографски данни на цитираното произведение се посочват в списъка с цитираната литература.

  Ако преразказвате близо до текст и в този смисъл цитатът не е точен, но е очевидно заимстван отнякъде, то цитирането да става с позоваване от типа (вж. Русо 1988: 28 – 34).

  При включени таблици и графики им се дава заглавие и се посочва източникът. Тук важат същите правила за цитиране.

  Ползването на доклади следва същия тип позоваване – с кавички и конкретна страница на текста от дадения документ, като в цитираната литература се посочва откъде е достъпен даденият цитиран източник.

  Цитирането или позоваването на уебстраници съответно предполага точното цитиране на местонахождението на текста в дадения сайт. В списъка на цитираната и ползвана литература се посочват само входните портали към дадените сайтове.

  Наличието на данни и друг вид обемен илюстративен материал е добре да бъде „изнесен” в края на текста като приложение. Наличието на повече от едно приложение предполага тяхното номериране.

  За по-подробна информация относно цитирането – посетете тези линкове:

  Христо Атанасов – „Цитирането и библиографията: между установените стандарти и липсващите правила (1)”

  Христо Атанасов – „Цитирането и библиографията: между установените стандарти и липсващите правила (2)”

   

  Административен ред за заявяване на дипломна теза

  • Дипломантът сам избира областта на интерес, както и приблизителната тема.
  • Обръща се към преподавател, който да бъде научен ръководител на работата.
  • Научни ръководители за разработване на магистърски тези могат да бъдат хабилитираните преподаватели (професори и доценти), както и асистенти със защитена докторска степен.
  • След съгласуване кандидат-дипломантът подава молба за одобряване на темата на дипломната работа до ръководителя на катедрата.
  • Молбата трябва да съдържа анотация на дипломната работа с обем не повече от 900 знака. В анотацията трябва да се представя основният изследователски проблем и методите за неговото изследване, както и първоначална хипотеза.
  • Форма за заявка на тема за дипломна работа, която може да изтеглите ТУК.
  • Темата се разглежда и утвърждава на заседание на катедрения съвет.  (Заседанията на катедрата се състоят веднъж месечно в третия понеделник на всеки месец). Тази молба може да се подаде най-късно два месеца преди датата за защита.
  • По одобрената тема кандидатът може да работи най-малко до първата държавна сесия, на която подлежи на дипломиране или тогава, когато е успял да завърши своя труд.
  • Допускането до защита става след подаване на съответната молба в блок 4, стая 237 на бул. „Цариградско шосе” 125 (при г-жа Петрова).
  • Декларация, удостоверяваща авторството на текста (изтегли тук)

   

  Полезни съвети

  • Магистърската теза се различава от отчет или доклад. Изложението в дипломната работа не представлява преразказ на закони или други нормативни документи, на обзорните доклади и т.н. Добър начин да се избегне това е като се започне с формулиране на проблема: какво се защитава в дадената работа?
  • Покажете, че познавате концепция, чрез която ще разглеждане темата си. Представете познанията си с оглед на избраната от вас тема. Логично е това да бъде направено в Първата глава на работата.
  • Наличието на обемен илюстративен материал е добре да бъде представен в края на текста като приложение.

   

  Характерни грешки при разработването на магистърските тези

  • Да се търсят и представят като свои готови магистърски разработки.
  • Да се представят за магистърска теза готови доклади (например такива, разработвани по проекти за оперативните програми и други подобни).
  • Липсваща теза, обект, метод, цели и задачи на разработката, библиографска справка.
  • Разнообразни неточности при цитирането (например, посочени източници в библиографията, които не са използвани в изложението; обратно, използвани източници, които не са отразени в цитираната литература; преразказ на обширни пасажи без позоваване на автора; липса на теоретични източници; неточно позоваване на уеб източници и др.

   

  Не забравяйте, че разработването на магистърска теза ви представя като специалисти по даден проблем. С разработката си заявявате и защитавате специфичното си знание по даден въпрос. Вие демонстрирате, че:

  Първо, сте наясно със състоянието на нещата (нормативна база, статистика, съществуващи изследвания по въпроса, институционална рамка спрямо разглеждания от вас въпрос и т.н.);

  Второ, че познавате в известна степен научната теория по въпроса, че са сте запознати с други анализи по темата и провеждате своя анализ на конкретен въпрос въз основа на концепция, която познавате.

  Трето, че умеете да анализирате конкретно избрания от вас проблем в контекста на представените по-горе параметри. На тази основа правите своите изводи (в заключението на разработката си) и се заявявате като специалист по дадената проблематика.

   

  Ако се придържате към този подход, за вас ще бъде по-интересно, по-лесно и по-ползотворно усилието за разработване на дипломната работа.

   

  Преди да се подходи към непосредствена  работата по магистърската теза дипломантът и научният ръководител следва да уточнят следното:

  • Каква е тезата, която ще залегне в основата на разработката и ще бъде защитавана;
  • Какъв е планът на работата;
  • Каква литература следва да залегне в основата на дадената разработка;
  • Какъв ще бъде подходът на дипломанта (дали ще прави вторичен анализ на вече публикувани резултати; дали ще прави преди всичко теоретичен преглед, дали ще провежда собствено изследване и т.н.)
  • Да се установи по какъв начин ще протече взаимодействието между научния ръководител и дипломанта.

   

  Нашата история

   

  Стани част от нашето семейство

  Клуб Публична администрация

  Клуб „Публична администрация“ е доброволно сдружение с нестопанска цел на студенти от специалност „Публична администрация“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  Клубът е учреден на 16.11.2016 г.

  Повече информация, новини и актуални инциативи на Клуб "Публична администрация" на: https://www.facebook.com/ClubPublAdm/

   

      

   

  Мисия:

  В съответствие с мисията на специалност „Публична администрация“, Клуб „Публична администрация“ работи за качеството на образованието и издигането на престижа на специалността, както и за изграждането на дух на общност в нея.

  Цели:

  • Създаване на мрежа от студенти, алумни и преподаватели от специалност „Публична администрация“;
  • Насърчаване на студентското включване в академични и извънаудиторни мероприятия и дейности;
  • Издигане на престижа на СУ „Св. Климент Охридски“ и на специалност „Публична администрация“;
  • Подобряване на компетенциите на  студентите чрез:
  1. Срещи с държавни служители, експерти, учени, преподаватели, алумни и други, които имат отношение към публичния, частния и неправителствения сектор
  2. Организиране на публични лекции, публични дискусии, кръгли маси, конкурси и други, а също така и популяризиране на мероприятия, които имат отношение към сферата на интерес
  3. Проектна дейност
  • Представляване интересите на студентите от специалност „Публична администрация“ пред ръководствата на Катедра „Публична администрация“, Философски факултет и СУ „Св. Климент Охридски“;
  • Установяване на взаимоотношения със сродни организации.

  Адрес:

  Кампус "Изток"

  бул. "Цариградско шосе" № 125, блок 4, ет. 1, кабинет 118

  София 1113

   

  clubpubladm@gmail.com

  https://www.facebook.com/ClubPublAdm/

   

   

  Конкурс за есе

   

  В духа на традицията и с добро чувство към всички захванали се да напишат есе по тази интересна тема обявяваме малко удължаване на срока за предаване на готовите разработки:
  ПОСЛЕДНИЯТ СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЕСЕТАТА Е:
  21 МАЙ, 13 ЧАСА, кабинет 112, блок ІV, кампус Изток.

   

  СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

  КАТЕДРА „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

  Обявява

  КОНКУРС

  ЗА ГОДИШНАТА НАГРАДА “ЛИЛЯНА ДАНЕВА – БРИЗБИ"

  ЗА ЕСЕ В ОБЛАСТТА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ     

   

  НА ТЕМА:

  ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БРЕКЗИТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕС

  (IMPLICATIONS OF BREXIT FOR THE GOVERNANCE OF THE EU)

   

  Есетата в размер до 20 страници трябва да бъдат предадени до 20-ти май 2019 г. в кабинет 112 в блок ІV на бул. “Цариградско шосе” № 125.

   

   

  Право на участие имат всички студенти от Софийския университет.

   

  НАГРАДАТА:

  Грамота и приз в размер на 500 британски лири, любезно предоставени от семейство Бризби

   

  Всички участници получават диплом за участие в конкурса.

  За повече информацияhttp://phls.uni-sofia.bg/article/114

   

  (Изисквания към оформлението:  Текстовете трябва да са написани с шрифт Times New Roman, 12, междуредие 1,5; не трябва да имат титулна страница с име на кандидата; при предаването на текста се получава номер, с който есето се представя на членовете на журито; Текстът се предава на хартиен и електронен носител; Представя се резюме на български и английски език.

  Изисквания към съдържанието: Текстът трябва да съдържа основна теза на автора и аргументи; използваната литература трябва да бъде надлежно обозначена в цитати или с позоваване, а цитираните източници да бъдат описани в библиографска справка в края на текста)

  Празник на специалността

   

  СПЕЦИАЛНОСТ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

  СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

   

   

  Студентите и преподавателите от специалност

   „Публична администрация”

   

  ви канят на традиционния

  ДЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

  и връчване на наградата „Лиляна Данева-Бризби”

   в Аулата на Софийския университет

  на 23-ти май 2019 г. от 18.30 часа

   

  Ще завършим, както винаги, на чаша вино в неформална обстановка.

   

  Очакваме ви!

   

  Събития

   


  Делегация на Федерацията на жените в Шанхай

  посети СУ

   

  Катедра “Публична администрация”, СУ прие делегация на регионалната мрежа на жените от Шанхай, водена от нейния председател Ху Фенг

  Ролята на жените в образованието, държавното управление и икономиката бяха сред ключовите теми по време на разговорите с представителите на организацията на жените от Шанхай, където тяхната численост достигат 12 милиона.  Над 600 жени от Шанхай членуват в организацията, а доброволците и съмишлениците са много повече.

  Китайската федерация е изцяло посветена на жените и всички нейни инициативи, и усилия са ориентирани в посока повишаване на ролята на жената в сферата на бизнеса, политиката и създаване на възможности за развитие в редица сфери като образованието, здравеопазването, туризма и иновациите. Това посочи в своето изказване Ху Фенг и допълни, че дългосрочната мисия на тяхната организация е жените да бъдат равнопоставени и защитени. Председателят посочи още, че в Китай, където образователната система е възприела международната система на степените: (бакалавър – магистър – доктор), бакалавърските програми са с продължителност  четири-пет години, магистърските – две-три, а докторските – три години. Тя подчерта, че 53% от жените в Китай са получили образователно-квалификационна степен “бакалавър”, над 49%  - “магистър” и 37% сред жените са с докторска степен.

  Представителите на женската федерация изразиха своето желание и готовност за сътрудничество между катедра “Публична администрация”, СУ и организацията на жените от Шанхай в образователната сфера. Ху Фенг разкри, че Публична администрация е много търсена специалност и по-конкретно специализациите, чиито фокус са изследванията и политиките за равнопоставеност на половете в политическата, икономическата и социалната сфери (Gender Studies).

  На срещата присъстваха ръководителят на катедра “Публична администрация” доц. д-р Татяна Томова, ръководителят на магистърската програма по публична администрация на английски (Master Programme „Public Administration“(in English) доц. д-р Албена Танева, гл.ас.д-р Елена Калфова и гл.ас.д-р Десислава Валериева.). Гостите бяха запознати с програмите за обучение на специалност „Публична администрация” в Софийския университет и по-специално Магистърската програма по Публична администрация, която се провежда изцяло на английски език, програмата по Публичен мениджмънт и политики, както и най-новата Магистърска програма по оценка на въздействието. Бяха обсъдени възможностите за специализации в рамките на тези програми по секторни политики и специфични проблеми на женските организации, проблеми и компетенции.

   

        

   

  Следдипломна квалификация по оценка на въздействието

   

  Описание

  • Следдипломната квалификация по оценка на въздействието е насочена специално към държавни служители и професионалисти от частния и неправителствен сектор занимаващи се с разработване на политики.

  • Завършилите следдипломната квалификация ще придобият конкретни умения за извършване оценка на въздействието, която е от решаващо значение за реализирането на стратегии в публичното управление.

  • Учебната програма се осъществява съвместно между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института по публична администрация.

  • Лекторите в следдипломната квалификация по оценка на въздействието са професионалисти в практически опита в държавната администрация, НПО и частния сектор

  • Обща продължителност: 4 месеца, смесена форма на обучение – присъствено и електронно

  • Обучение: петък и събота (групови и индивидуални задачи).

   

  Програмата се състои от 8 задължителни и 2 избираеми модули. Продължителността на обучението по всеки един модул е 30 учебни часа. За завършване на квалификацията са необходими общо 10 модула (300 учебни часа). Занятията са разпределени в 4 месеца в рамките на петък и събота за периода март – юли 2019 година. Обучението се провежда в присъствена и електронна форма на обучение. 

  Програмата е разделена в отделни модули, в следните тематични направления:

  1. Оценка на въздействието в публичното управление.

  2. Оценка на въздействието на регулирнето.

  3. Нормотворчество и нормотворчески процес. 

   

  Успешно завършилите студенти получават удостоверение за следдипломна квалификация, издадено от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

   

  Прием на кандидати

  Приемът на документи за кандидатстване в модулната програма се осъществява от Софийския университет. Документите се подават в сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, ст. 47, от 10 ч. до 17.30 ч. в периода от 23.01.2019 г. до 28.02.2019 г.

   

  По банков път: IBAN – BG52 BNBG 9661 3100 174301 ; BIC - BNBGBGSD

  В паричен салон на СУ: Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

  Таксата за обучение може да се плаща разсрочено.

   

  Необходими документи за кандидатстване

   

  За допълнително информация:

  • От ИПА: Габриела Савова, тел. 02 940 29 80; е-mail: g.savova@ipa.government.bg
  • От СУ: Анелия Георгиева, тел. 02 9871046, е-mail: amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg На този електронен адрес ще могат да се подават документите по електронен път - сканирано копие от диплома за висше образование, СV и молба-образец.

   

  ИЗТЕГЛИ ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ

   

  Public Administration - Master

   

   

  Master Programme „Public Administration“(in English)

  Duration: 2 semesters;

  Form of education: full-time;

  Head: Assoc. Prof. Albena Taneva, PhD;

  Tel.:  (++359) 2 971 51 84

  e-mail: albena.taneva@gmail.com

  Coordinator:     Dr. Elena Kalfova            e-mail: e.kalfova@gmail.com  

   

  Graduates of the Master's degree in "Public Administration" expand and deepen their knowledge and skills in disciplines, essential for work in the field of public administration - legal, economic, managerial, political and humanities.

  The education of Public Administration is built for the requirements of modern European-Style Administration and meets the aspirations of the contemporary European administrative reform.

  Students who acquire a Master's degree in Public Administration will have the necessary professional competence on the public management in various spheres and sectors. Students acquire skills for practical application of regulations, human resources management, information technologies use in the public administration, making management decisions in the areas of public policy, governance and administration in terms of democratic governance. Graduates also acquire knowledge of the interaction between politics and administration, public governance and economics and form specific leadership skills.

  The variety of the knowledge and skills acquired in the Master's program allows wide field of realization for graduates. They can work in all areas and levels of Public Administration as Civil Servants, which require a Master's degree in accordance with the specific regulations in the field. They can find their career as managers in various departments of the State, Local and European Institutions administration, including the highest levels of the public management hierarchy.  They can also work in the nonprofit sector and in the consultancy services for public sector.

  Admission requirements:

  •Official diplomas and transcripts of higher education degree programmes (at least BA level) from a recognised university.

  •Completed application form.

  Selection of applicants is based only on submitted transcripts and official documents.

  The lectures in the full-time MPA programme are held on a regular weekly basis predominantly during Saturdays and Sundays.

   

   

   

  Sofia University „St. Kliment Ohridski”

  Department of Public Administration

   

  PROGRAMME OF STUDIES

  Public Administration  

   

  Education Degree: Master

   

         National Classifier: 3.7. Administration and Management

         Period of Education: 2

         Mode of Study:  FULL TIME

         Qualification Degree: Master of Public Administration       

   

  Qualification Characteristics

  Major: Public Administration

  Master Programme: Public Administration

   

  1. Main Focus and Educational Goals

   Graduates of the Master's degree in "Public Administration" expand and deepen their knowledge and skills in disciplines, essential for work in the field of public administration - legal, economic, managerial, political science and humanities.

   

  2. Education (Knowledge and Skills Required for Successful Professional Activity; General Theoretical and Specialized Training, etc.).

   

  The education of Public Administration is built for the requirements of modern European-Style Administration and meets the aspirations of the contemporary European administrative reform.

   

  3. Professional Skills

   

  Students who acquire a Master's degree in Public Administration will have the necessary professional competence on the management of the administrative authorities in various spheres, as well as human resource management from Central, Local administration and European Institutions administration. Students acquire additional skills for practical application of regulations, information technology in public administration as well as making management decisions in the areas of public policy, governance and administration in terms of democratic governance. Graduates also acquire knowledge of the interaction between politics and administration, public governance and economics and form specific leadership skills.

   

  4. Professional Career     

   

  The variety of the knowledge and skills acquired in the Master's program allows wide field of realization for graduates. They can work in all areas and levels of Public Administration as Civil Servants, which require a Master's degree in accordance with the specific regulations in the field. They can find their career as managers in various departments of the State, Local administration and European Institutions administration, including the highest levels of the public management hierarchy.

   

  Трета Международна конференция по Публична администрация

 • ПРОГРАМА И РЕЗЮМЕТА
 • ВАЖНИ СРОКОВЕ
 • ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ
 • Трета Международна конференция по Публична администрация

  на тема:
  "30 години реформи на публичното управление в Централна и Източна Европа: следващият хоризонт"

   

   

  През последните 30 години настъпват съществени промени в демократичното развитие на страните от Централна и Източна Европа. Време е за равносметка на постигнатото и за начертаване на перспективите за бъдещото развитие на публичното управление към следващия хоризонт, отвъд 2020 г.  Предизвикателство е да бъде проследена не само приемствеността в управлението, но критично да бъдат оценени етапите на реформите,  постиженията и сътресенията. Ускорението в глобалното развитие и комплексните проблеми провокират търсене на гъвкави решения в полето на:  доброто управление, стратегията като практика; дизайн и трансфер на политики, мониторинг и оценка на въздействието, децентрализация и реформа в местното самоуправление, иновативна икономика на знанието, зелена икономика и енергийни стратегии, устойчиво развитие и политики за климата. Големият скок напред изисква не само догонване на добри практики и модели, хармонизиране на законодателството и следването на водещите образци, но и дълбока институционална реформа, управленска отговорност към следващите поколения и принципите на демокрацията.

   

  Третата международна конференция по Публична администрация, организирана от СУ „Св. Климент Охридски“ ще дискутира следните аспекти:

  • Реформата в публичното управление за последните 30 години
  • Видимата трансформация и границите в политиката
  • Какво е и как се постига административната справедливост?
  • Стратегическото управление на администрацията – мит или реалност?
  • След Новото Публично Управление?
  • Визиите за публичното управление на младите хора
  • Публичните услуги за гражданите и бизнеса
  • Проблеми и отношения в триъгълника политика-администрация-общество
  • Перспективите пред образованието и подготовката на администраторите
  • Дизайн на публичните политики в условията на ЕС
  • Новите източници на икономически растеж – политики, инструменти и ефектът върху публичните финанси
  • Балансът между крайности: прогрес, социален просперитет и неравенство 
  • Развитието на зелени отрасли, към търсене на зелен растеж и нисковъглеродно развитие
  • Преходът към кръгова икономика - конкурентоспособност, устойчив икономически растеж и нови работни места
  • Местното и регионално публично управление – докъде стигнахме с децентрализацията?

   

  Целта е конференцията да предостави възможност на широк кръг представители на научната общност, както и на администрацията и на други области на социалната практика да представят гледната си точка по поставените въпроси и да участват в открити и ползотворни дискусии за постигнатото и предстоящото в развитието на публичното управление.

   

  Докладите и дискусиите ще бъдат публикувани.

  Работни езици на конференцията: български и английски.

   

  ПЪЛНА ПРОГРАМА

  РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

   

  Информация за конференцията на http://phls.uni-sofia.bg/article/details/114#tab2839

  Не се предвижда такса за правоучастие. Предвидени са кафе паузи /във фоайе пред конферентната зала/ и обеди /в ресторант „Алма Матер“/ за двата дни на конференцията.

  Конференцията ще се проведе на 11 и 12 април 2019 г. /четвъртък и петък/

  Място: Огледална зала, Ректорат, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, София, бул. „Цар Освободител“ 15.

   

  За информация: 30years_reforms@phls.uni-sofia.bg

   

  Third International Public Administration Conference

 • PROGRAM AND ABSTRACTS
 • IMPORTANT DEADLINES
 • TECHNICAL REQUIREMENTS
 •  

  Third International Public Administration Conference

  30 Years of Public Governance Political Reforms in Central and Eastern Europe: The Next Horizon

  The last 30 years are marked by important transformations in the democratic development of Central and East European countries. Now it is the time for reflection of achievements and drawing perspectives for future development of public governance towards the next horizon, beyond 2020.  It is rather challenging to track not only the continuity in governance, but also present critical (evidence-based) assessment of the process of reforms, of the accomplishments, declines and shocks. The acceleration of global development and complex problems demand a quest for flexible solutions in the field of: good governance, strategy-as-practice, policy design and policy transfer,   monitoring and impact assessment, decentralization and local governance reform, innovations and knowledge economy, green economy and energy strategies, sustainable development and climate policies. The quantum leap ahead requires catching up with the good models and practices, harmonization of legislation and pursuing benchmarks, as well as a profound institutional reform and responsible governance, respecting next generations and the principles of democracy.

  The Third International Public Administration Conference, organized by Sofia University “St. Kliment Ohridski” will open an arena for discussions under the following domains:

  • Public governance reforms during the last 30 years
  • Visible transformation of political borders
  • What is and how possible it is to achieve the administrative justice?
  • Strategic management of administration – myth or reality?
  • What comes after the New Public Management?
  • Public governance visions of young people
  • Public services for citizens and business
  • Problems and relations in the triangle politics-administration-society
  • Perspectives in front of administrators’ education and training
  • Policy design in EU-membership reality
  • New sources of economic growth – policies, instruments and the impact on public finance
  • Balance of extremes: progress, social prosperity and inequalities
  • Green industries, in the quest of green growth and low-carbon economy
  • Transformation from circular economycompetitiveness, sustainable economic growth and future workplaces
  • Local and Regional governance – where are we with decentralization?

  The conference aims to provide an opportunity for the broad spectrum of academic community, scholars, PhD students and young researchers, as well as representatives of public administration, international and local institutions, to share their viewpoints on the proposed issues and take part in open, nourishing discussions over the achievements and forthcoming development in public governance.

  The conference papers and presentations will be published.

  Working languages of the conference: English and Bulgarian

  Conference information on: http://phls.uni-sofia.bg/article/details/114#tab2840

  No registration fee is required. Coffee breaks in the lobby and lunch meals in “Alma Mater” Restaurant are provided for two days of the conference.

  The conference will be held on April 11 and 12th, 2019./ Thursday and Friday/

  Location: New Conference Hall (The Mirror Hall), Rectorate, Sofia University ‘St. Kl. Ohridski”, Sofia, 15, Tzar Osvoboditel Blvd.

  FOR INFORMATION: 30years_reforms@phls.uni-sofia.bg