Реторика

Обща информация


Катедра Реторика има почти 40-годишна история. Тя започва като самостоятелна катедра в рамките на СУ "Св. Климент Охридски”.

От 1989 година катедра Реторика е част от Философския факултет.

От 2003 година стартира магистърска програма „Реторика”, която е акредитирана с най-висока оценка в рамките на Философски факултет и дипломиралите се магистри са над 70.

Научете повече за катедра Реторика

Катедра

Ръководител на катедра Реторика

Доц. д-р Герасим Петрински

petrinski@phls.uni-sofia.bg
 

Инспектор учебна дейност

Весела Кибарова
vkibarova@phls.uni-sofia.bg

Адрес

Кампус "Изток"
бул. Цариградско шосе, блок 4, каб. 133

София 1113
rhetroic@phls.uni-sofia.bg

тел. 02/8005 111, вътрешен  275

Администратор на сайта на катедрата

гл. ас. д-р Донка Петрова

 

 

Катедра Реторика е единствената катедра в историята на българското университетско образование, профилирана в тази област и запазва статуса си на самостоятелно звено.  Катедра Реторика представя ефективен модел за обучение по ораторско изкуство, който е основан на съчетаване и баланс между теоретична подготовка и формиране и усъвършенстване на ораторски умения.

Катедра Реторика се утвърди като авторитетно академично звено в образователните традиции в България.  Преподаватели от катедра Реторика преподават в 12 факултета от Софийския университет в рамките на бакалавърска и магистърска образователна степен. Курсовете привличат вниманието на студентите, тъй като представят задълбочени и актуални знания. Сред курсовете са: „Реторика”, „Публична реч”, „Невербална комуникация”, „Комуникативни умения”,  „Презентационни и комуникационни умения”, „Бизнес комуникация и връзки с обществеността”, „Академично писане” и други.

Преподаватели се стремят да формират и усъвършенстват ораторските умения и да разширят комуникативната и реторичната компетентност на студентите, изучаващи реторика, като в рамките на една учебна година техният брой е над 500 в рамките на бакалавърски програми в Софийския университет и над 200 в рамките на магистърските програми.

В катедра „Реторика” се обучават докторанти, също акредитирани с най-висока оценка, като защитилите докторанти работят по проблематика, свързана с политическа реторика, бизнес комуникация, аргументация, визуална реторика, виртуална реторика, реторика и медии, реторика и публична комуникация, съдебна реторика, невербална комуникация и други.

Преподаватели от катедра „Реторика” публикуват теоретични книги, учебни помагала, сборници, христоматии, резултати от научни проекти и изследвания и научната продукция се отличава както с актуална проблематика, така и с представяне на традициите в науката реторика. 

През учебната 2012/2013 година в катедра Реторика преподават 2 професори, 3 доценти и 2 главни асистенти; 3 преподаватели са доктори на философските науки, 4 са доктори.

Конференция "Реториката в съвременното общество"

 
На 27 и 28 септември се проведе конференцията "Реториката в съвременното общество". 
Информация за програмата можете да намерите тук. 
 
Заповядайте! . 

Преподаватели

Докторанти

 • Защитили
 • Зачислени докторанти
 • Отчислени с право на защита
 • Направления: политическа реторика, реторика и публична комуникация, виртуална реторика, бизнес комуникация, невербална комуникация, съдебна реторика

  Продължаващо обучение

  В процес на изграждане.

  НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИСТОРИЯ НА РЕТОРИКАТА: 2400 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АРИСТОТЕЛ И ДЕМОСТЕН“

   

  Конференцията се организира от катедра "РЕТОРИКА" и ще се проведе на 15.10.2016 г в зала 1, Ректорат

  Програма

  Конференция "История на реториката"

     На 27-28 септември 2014 г. в УНБ „Гьолечица“ се проведе научният форум „История на реториката“ с председател на организационния комитет проф. дфн Величко Руменчев. Основните цели на конференцията бяха:

  - създаването и утвърждаване на научна мрежа от специалисти, ангажирани с реторични изследвания;

  - създаване на устойчива традиция за провеждане на подобни научни форуми, свързани с различни аспекти на реториката и ораторството в синхроничен и диахроничен план;

  - популяризиране на изследванията върху ораторското изкуство и реторическата наука.   

      Участие взеха докторанти към катедра „Реторика”, вече защитили докторанти към катедрата, докторанти, които се занимават с изследване на реториката, както и изявени студенти от магистърската програма по Реторика и от специалности, които изучават реторика. Доклади представиха преподаватели от катедра Реторика, както и гост-лекторът, доцент д-р Росица Йорданова от ВТУ „Черноризец Храбър“ – Варна.

   

  Снимки от събитието