Продължаващо образование

Обща информация

Специализации, квалификации, придобиване на педагогическа правоспособност

Предлаганото обучение е предназначено за лица със завършена бакалавърска или магистърска степен.
Приемът на документи се извършва за зимен и летен семестър. 

Инспектор СДК: Анелия Георгиева 

Телефони: (02) 987 10 46; (02) 9308 351

Актуално

Прием на документи: 1 октомври – 30 октомври.

 

Квалификационни курсове

 

(*) Ако желаете да заявите други крусове,  свържете се с инспектор СДК Анелия Георгиева.

Предлаганото обучение е предназначено за лица със завършена бакалавърска или магистърска степен.
Приемът на документи се извършва за зимен и летен семестър. 

По-подробно:

 

Списък на други предлагани курсове

 

Социална и юридическа психология

• Юридическа психология (30 часа лекции)

• Социална психология на масовото поведение (30 часа лекции)

• Психология на девиантното поведение (30 часа лекции)

• Етнопсихология (30 часа лекции)

• Организирана престъпност: история и съвременни тенденции (30 часа лекции)

• Психология на всекидневието (30 часа лекции)

Трудова и организационна психология

• Психология на труда (20 часа лекции)

• Управление на персонала (20 часа лекции)

• Психология на търговията и рекламата (20 часа лекции)

• Организационно развитие (20 часа лекции)

• Организационно поведение (20 часа лекции)

• Потребителско поведение (20 часа лекции)

 

Курс за придобиване на учителска правоспособност по психология и философски дисциплини

 

 

Предложения за завършили бакалавърска и магистърска степен за повишаване на квалификацията.  Срок на обучение – 1 година, 1 семестър, краткосрочни.

• Курс „Психопатология“ (на английски език)

• Курс „Убеждаваща комуникация“

• Курс „Ефективно поведение в медиите и в ПР събития“

• Курс „Онлайн редактиране и уебписане в социалните мрежи и медии“

•  Курс „Аргументация. Дебати. Преговори“

•   Курс „Стратегическо мислене“

•   Курс „Разработване и изпълнение на проекти в публичния сектор“

•   Курс „Изработване на политики в Европейския съюз“

•   Курс „Тенденции в женският самоубийствен тероризъм“

•   Курс „Интеркултурно посредничество“

(*) Ако желаете да заявите други крусове,  свържете се с инспектор СДК Анелия Георгиева.

Предложения по специалности

Психология

Библиотечно-информационни науки

Други възможности

Следдипломна квалификация в Софийски университет "Св. Климент Охридски" (краткосрочни и дългосрочни курсове, осъществявани от научно-преподавателския състав на факултетите на Университета)

Oбразователни звена, предлагащи продължаващо образование

Център за образователни услуги

Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение

Департамент за езиково обучение

Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев"

Мрежова Cisco Академия при СУ