Продължаващо образование

Обща информация

Специализации, квалификации, придобиване на педагогическа правоспособност

Предлаганото обучение е предназначено за лица със завършена бакалавърска или магистърска степен.
Приемът на документи се извършва за зимен и летен семестър. 

Инспектор СДК: Анелия Георгиева 

Телефони: (02) 987 10 46; (02) 9308 351

Актуално

Прием на документи: 1 октомври – 30 октомври.

 

Квалификационни курсове

 

(*) Ако желаете да заявите други крусове,  свържете се с инспектор СДК Анелия Георгиева.

Предлаганото обучение е предназначено за лица със завършена бакалавърска или магистърска степен.
Приемът на документи се извършва за зимен и летен семестър. 

По-подробно:

 

Списък на други предлагани курсове

Следдипломна квалификация „ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ“

 

За кого е предназначено обучението? Обучението в СДК „Педагогическа психология“ предоставя отлични възможности за придобиване на нова и допълнителна квалификация в сферата на психологията в образованието. Това обучение е предназначено и за студенти, и за дипломирани специалисти от всички образователно квалификационни степени (бакалавър, магистър, доктор).

Цели на обучението. В рамките на СДК „Педагогическа психология“ се подготвят специалисти, които да бъдат компетентни да работят за подобряване на психичното здраве на ученици, учители, родители, да разпознават и да съдействат за преодоляване на временни отклонения в социално-личностното, когнитивно-интелектуалното, мотивационно-емоционалното развитие, както и да консултират при възникването на трудности от различен характер (вътрешно личностен, междуличностен, социален, образователен).

Организация на учебния процес. В рамките на СДК „Педагогическа психология“ се предлага ефективно и качествено обучение, което се реализира от високо квалифицирани и утвърдени преподаватели от СУ «Свети Климент Охридски». Обучението е с едногодишна продължителност, като занятията са съботно-неделни и са разпределени в два учебни семестъра. Изпитите се полагат в рамките на две изпитни сесии – зимна и лятна. В хода на обучението се представят и обсъждат най-актуалните теми от такива важни области като: Педагогическа психология; Психология на личността; Мотивация за учене и саморегулация на поведението; Социално-психологически аспекти на общуването в училище; Психология на класната стая; Работа и подкрепа на ученици със специални образователни потребности в училище; Справяне със стреса в учителската професия и Управление на емоциите. Обучението приключва със защита на дипломен проект, а участниците получават свидетелство за придобита допълнителна професионална квалификация по Педагогическа психология, като се присъждат и съответните кредити.

Професионална реализация. Обучението в СДК „Педагогическа психология“ дава нова и допълнителна квалификация за психолози, педагози, социални работници, педагогически съветници и ресурсни учители в училище, за учители по психология, философия и др., както и за специалистите, работещи в социално-образователни институции. Завършилите следдипломната квалификация могат да работят в училища, образователни, ресурсни, психологически и педагогически центрове, както и в социално-образователни институции, където се предлагат специализирани грижи и професионална психологическа помощ на ученици, учители, родители.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ за уч. 2019-20 г.

Документите се приемат от 2 септември до 4 октомври 2019 г. в Ректората на Софийския университет, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Южно крило, Деканат на Философския факултет, ет. 3, каб. 47. Тел. за връзка: 02/ 9871 046; 02/ 9308 351. Имейл - nel_georgieva@abv.bg (или amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg)

Необходими документи: 1) молба със свободен текст до Декана на Философския факултет в СУ „Св. Кл. Охридски“ за включване в обучението в СДК „Педагогическа психология“ за уч. 2019-20 г.; 2) ксерокопие от диплома за завършена образователна степен (бакалавър/ магистър); 3) точен адрес, имейл-адрес, телефон за обратна връзка с кандидата

Таксите на одобрените за обучението кандидати задължително се заплащат до 30 октомври 2019 г. Учебните занятия започват от 9 ноември 2019 г.

 

____

Социална и юридическа психология

• Юридическа психология (30 часа лекции)

• Социална психология на масовото поведение (30 часа лекции)

• Психология на девиантното поведение (30 часа лекции)

• Етнопсихология (30 часа лекции)

• Организирана престъпност: история и съвременни тенденции (30 часа лекции)

• Психология на всекидневието (30 часа лекции)

Трудова и организационна психология

• Психология на труда (20 часа лекции)

• Управление на персонала (20 часа лекции)

• Психология на търговията и рекламата (20 часа лекции)

• Организационно развитие (20 часа лекции)

• Организационно поведение (20 часа лекции)

• Потребителско поведение (20 часа лекции)

 

Курс за придобиване на учителска правоспособност по психология и философски дисциплини

 

 

Предложения за завършили бакалавърска и магистърска степен за повишаване на квалификацията.  Срок на обучение – 1 година, 1 семестър, краткосрочни.

• Курс „Психопатология“ (на английски език)

• Курс „Убеждаваща комуникация“

• Курс „Ефективно поведение в медиите и в ПР събития“

• Курс „Онлайн редактиране и уебписане в социалните мрежи и медии“

•  Курс „Аргументация. Дебати. Преговори“

•   Курс „Стратегическо мислене“

•   Курс „Разработване и изпълнение на проекти в публичния сектор“

•   Курс „Изработване на политики в Европейския съюз“

•   Курс „Тенденции в женският самоубийствен тероризъм“

•   Курс „Интеркултурно посредничество“

(*) Ако желаете да заявите други крусове,  свържете се с инспектор СДК Анелия Георгиева.

Предложения по специалности

Психология

Библиотечно-информационни науки

Други възможности

Следдипломна квалификация в Софийски университет "Св. Климент Охридски" (краткосрочни и дългосрочни курсове, осъществявани от научно-преподавателския състав на факултетите на Университета)

Oбразователни звена, предлагащи продължаващо образование

Център за образователни услуги

Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение

Департамент за езиково обучение

Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев"

Мрежова Cisco Академия при СУ